Tialda Hoogeveen nije Berneboeke-ambassadeur

Tialda Hoogeveen nije Berneboeke-ambassadeur

🕔08:53, 1.Oct 2022

Tialda Hoogeveen is fan takom jier ôf Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân, sa is hjoed by de presintaasje fan de Fryske oersetting fan it Berneboekewikegeskink bekendmakke. Fan jannewaris 2023 ôf sil Hoogeveen twa jier lang de promoasje fan it Fryske berneboek in

Lês it folsleine artikel
Universiteit Kiel moat fierder sykje om nije perfester Frysk

Universiteit Kiel moat fierder sykje om nije perfester Frysk

🕔11:09, 30.Sep 2022

It is de Christian-Albrechts-Universität yn it Dútske Kiel noch net slagge om in nije heechlearaar Frysk te finen. De sittende perfester is Jarich Hoekstra, mar dy giet ynkoarten mei pensjoen. Arjen Versloot, dy’t no as perfester Frysk foar de Universiteit

Lês it folsleine artikel
Tanimmende druk op Dútske polityk om ferbettering Frysk op skoalle

Tanimmende druk op Dútske polityk om ferbettering Frysk op skoalle

🕔12:05, 26.Sep 2022

De ôfrûne tiid hawwe ferskate organisaasjes krityk jûn op it belied fan de Dútske oerheden as it giet om Frysk op skoalle yn de Frysktalige gebieten yn it lân. Ein ferline jier skreau in groep Noard-Fryske leararen oan de oerheid

Lês it folsleine artikel
Hjerstprogramma Folkshegeskoalle Schylgeralân

Hjerstprogramma Folkshegeskoalle Schylgeralân

🕔10:50, 6.Sep 2022

De Folkshegeskoalle op Skylge hat foar de kommende hjerst in nijsgjirrich, rynsk en ryk programma oan kursussen en wykeinen. It is te folle om hjir allegear te neamen en te beskriuwen, mar it is tige de muoite wurdich om it

Lês it folsleine artikel
Grut Foarlêsfeest ôftraap foar ‘Lês-mar-foar-wiken’

Grut Foarlêsfeest ôftraap foar ‘Lês-mar-foar-wiken’

🕔08:44, 4.Sep 2022

Fan 5 oant en mei 30 septimber binne de ‘Lês-mar-foar-wiken’! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen út it nije Tomke-boekje dat fan ’t jier it tema ‘thús’ hat. Nei it foarlêzen op de pjutte-opfang krije alle pjutten it

Lês it folsleine artikel
Ferdûbeling tal Iersktalige skoallen yn Noard-Ierlân

Ferdûbeling tal Iersktalige skoallen yn Noard-Ierlân

🕔19:41, 3.Sep 2022

Yn Fryslân is de eigen taal fan de regio meastal net mear as in fak, benammen yn it fuortset ûnderwiis. Oare regio’s mei in eigen taal hawwe folslein oare skoalsystemen. Faak is de eigen taal der de fiertaal. It idee

Lês it folsleine artikel
Fjirtich skoallen yn Súdwest-Fryslân krije besite Berneboeke-ambassadeur

Fjirtich skoallen yn Súdwest-Fryslân krije besite Berneboeke-ambassadeur

🕔19:46, 2.Sep 2022

Freedtemoarn is Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra úteinset yn ’e gemeente Súdwest-Fryslân. Lida komt de kommende moannen op fjirtich basisskoallen del om lês- en boekewille te fersprieden. De ôftraap wie op ’e Sint Martinusskoalle yn Makkum. Prachtige gearwurking Wethâlder Petra van den

Lês it folsleine artikel
Yntroduksjeles kursus Skriuwtechniken

Yntroduksjeles kursus Skriuwtechniken

🕔08:51, 1.Sep 2022

Op woansdei 5 oktober start in nije kursus Skriuwtechniken, dêr’t begjinnende skriuwers yn it Frysk harren technyk by ferbetterje kinne. De 12-dielige kursus, jûn troch Arjan Hut út namme fan de Skriuwersfakskoalle, is in inisjatyf fan Leeuwarden UNESCO City of

Lês it folsleine artikel
Diet Huberpriis foar Mirjam van Houten

Diet Huberpriis foar Mirjam van Houten

🕔08:07, 31.Aug 2022

De earste Diet Huberpriis, ornearre foar it moaist yllustrearre berne- of jongereinboek, giet nei By Beppe Utfanhûs, skreaun en yllustrearre troch Mirjam van Houten (Beetstersweach, 1977). De sjuery, dy’t bestiet út Susan van den Berg, Margaretha Cats en Dolf Verroen,

Lês it folsleine artikel
Mirjam van Houten lêst foar by de Afûk mei start kulturele seizoen

Mirjam van Houten lêst foar by de Afûk mei start kulturele seizoen

🕔08:43, 29.Aug 2022

Op sneon 3 septimber sette kulturele ynstellingen yn Ljouwert de doarren foar it publyk iepen mei it each op de start fan it kulturele seizoen 2022. Om 11.00 oere ferwolkommet de Afûk dan skriuwster en yllustratrise Mirjam van Houten yn

Lês it folsleine artikel