De stavering is wat it is!

De stavering is wat it is!

🕔06:28, 30.Mar 2021

Kollum It is wer safier, de staveringen yn ús beide lânstalen moatte wer feroare wurde. Dat binne alteast guon fan ús fan betinken. It moat dúdliker, sadat bern yn hieltyd minder tiid hieltyd better leare te lêzen en te skriuwen.

Lês it folsleine artikel
Lokaal sportakkoart Weststellingwerf lit pjutten ek bewege

Lokaal sportakkoart Weststellingwerf lit pjutten ek bewege Fernijd

🕔08:44, 24.Mar 2021

Mei it lokaal sportakkoart wol de gemeente Weststellingwerf sûnt ein 2019 mei ferieningen en maatskiplik belutsen partners safolle mooglik minsken mei wille bewege litte. Nettsjinsteande de fanatike start troch de ynrjochte wurkgroepen, koene troch de koroanamaatregels in protte plannen noch

Lês it folsleine artikel
Universiteit Kiel siket nije perfester foar Frysk

Universiteit Kiel siket nije perfester foar Frysk

🕔14:20, 10.Mar 2021

It is miskien in unikum: in baan dêr’t in goede kennis fan it Frysk in eask foar is, wylst sollisitanten twa jier de tiid krije om de lânstaal te learen. Dochs stiet it sa yn de fakatuere foar in nije

Lês it folsleine artikel
Debbie van Elden – ‘Akkie yn ’e winter’

Debbie van Elden – ‘Akkie yn ’e winter’

🕔08:56, 24.Feb 2021

By útjouwerij Bornmeer ferskynt dizze wike it orizjineel Fryske berneboek Akkie yn ’e winter, skreaun troch Debbie van Elden en yllustrearre troch Els van Elden. Op in wintermoarn wurdt Akkie wekker en sjocht se dat de wrâld bedobbe is ûnder

Lês it folsleine artikel
Thuishuis Pompidoe yn Kollumerpomp behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Thuishuis Pompidoe yn Kollumerpomp behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔08:48, 20.Feb 2021

Op tongersdei 18 febrewaris wie it feest by berne-opfang Thuishuis Pompidoe yn Kollumerpomp. De lokaasje wurket sûnt 2018 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. It sertifisearringstrajekt is no ôfrûne en

Lês it folsleine artikel
Bernewike De Lawei giet online troch

Bernewike De Lawei giet online troch Fernijd

🕔08:56, 19.Feb 2021

Yn De Lawei steane de skoalfakânsjes altyd yn it teken fan de bernewike. Yn de foarjiersfakânsje fan 20 o/m 28 febrewaris is dat net oars. De Lawei stekt de ‘Kidsweek’ yn in digitaal jaske. Sa wurde der fergeze wurkateliers organisearre

Lês it folsleine artikel
Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

🕔17:52, 16.Feb 2021

Skoallen dy’t de lessen Frysk net op oarder hawwe, hawwe gjin ekskús mear om dat sa te litten. De provinsje hat goed trije miljoen euro apart lein om it ûnderwiis yn de Fryske taal te ferbetterjen. Skoallen kinne dêr de

Lês it folsleine artikel
Sorbyske les sa populêr dat der no te min leararen binne

Sorbyske les sa populêr dat der no te min leararen binne

🕔12:26, 16.Feb 2021

Taalminderheden yn Europa hawwe allegear harren eigen swierrichheden. De Sorben yn East-Dútslân hawwe in lúkseprobleem. Sorbyske lessen binne ûnderwilens sa populêr dat der net genôch leararen te finen binne om alle lessen te jaan. De Sorbyske skoalleferiening ropt minsken dy’t

Lês it folsleine artikel
Earste Europeeske oplieding spraaktechnology yn Ljouwert

Earste Europeeske oplieding spraaktechnology yn Ljouwert

🕔08:36, 16.Feb 2021

Kampus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins set nei de simmer yn Ljouwert útein mei in nije masteroplieding op it mêd fan spraaktechnology. It giet oer de mooglikheden dy’t der binne om apparaten mei de stim oan te stjoeren, mar ek

Lês it folsleine artikel
Heechlearaar Frysk: ôfkarren fan ‘sich’ is diskriminaasje

Heechlearaar Frysk: ôfkarren fan ‘sich’ is diskriminaasje

🕔21:47, 13.Feb 2021

Diskriminaasje. Sa neamt Nils Langer, heechlearaar Frysk yn Flensburch, it as taalgebrûk ferkeard neamd wurdt. Hy seit: “It is iroanysk. Oan ‘e iene kant draait taalbelied foar minderheidstalen om it beskermjen fan talige minskerjochten. De reden dat wy minderheidstalen stypje en

Lês it folsleine artikel