Lida Dykstra bringt lêskoffers op Opsterlânske skoallen

Lida Dykstra bringt lêskoffers op Opsterlânske skoallen

🕔07:25, 12.Jun 2020

Alle 22 basisskoallen yn Opsterlân krije besite fan de Berneboeke-ambassadeur. Dat dy gemeente dêr yn Fryslân de primeur mei hat is te tankjen oan de wurkgroep Schrijvers in school. Dy naam út namme fan de VCSO (feriening fan kristlike skoallen

Lês it folsleine artikel
Utstalling ‘GIF’ wer te sjen yn Natuermuseum Fryslân

Utstalling ‘GIF’ wer te sjen yn Natuermuseum Fryslân

🕔09:23, 8.Jun 2020

De doarren fan Natuermuseum Fryslân binne op 1 juny 12.00 oere ek wer iepengien. De ôfrûne tiid is der hurd wurke om it museum yn te rjochtsjen neffens de rjochtlinen fan it RIVM en it protokol fan de Museumferiening. Besikers

Lês it folsleine artikel
Skrassen sintrale eksamens geunstich foar Fryske learlingen

Skrassen sintrale eksamens geunstich foar Fryske learlingen

🕔09:44, 6.Jun 2020

Fanwegen de koroanakrisis waarden de sintrale eksamens yn it fuortset ûnderwiis dit jier skrast. Dêrtroch waard it einsifer fan eineksamenkandidaten inkeld bepaald troch de ôfleine skoaleksamens. Foar de Fryske eksamenkandidaten moat dat in ferromming west ha. Yn Fryslân skoare learlingen

Lês it folsleine artikel
Frysk op skoalle: wat fine de heiten en memmen der eins fan?

Frysk op skoalle: wat fine de heiten en memmen der eins fan?

🕔12:48, 5.Jun 2020

Dat in protte skoallen it net sa goed dogge, is wol bekend. Undersiken fan de ûnderwiisynspeksje en hegeskoalle NHL Stenden hawwe útwizing dien dat trije op ‘e fjouwer basisskoallen en 60 persint fan ‘e middelbere skoallen de bern ûnfoldwaande feardich

Lês it folsleine artikel
In krityske blik op it Nederlânske ûnderwiissysteem

In krityske blik op it Nederlânske ûnderwiissysteem Fernijd

🕔08:59, 4.Jun 2020

Hoe giet Nederlân om mei bern dy’t ûnder de noarm prestearje? Yn de Fryslân DOK Ik bin PRO – flaters meitsje mei net in krityske blik op ûnderwiis. Dosint Jos Sleurink fan praktykskoalle De Compagnie op It Hearrenfean fynt dat

Lês it folsleine artikel
Nederlânske learares krijt dien om kritysk boek oer ûnderwiisfernijing

Nederlânske learares krijt dien om kritysk boek oer ûnderwiisfernijing

🕔20:27, 3.Jun 2020

Binne ûnderwizers publike yntellektuelen dy’t lûdop meitinke oer de takomst fan it ûnderwiis of moatte se sûnder kommentaar dwaan wat de baas seit? Yn Nimwegen liket it lêste it gefal te wêzen. Jongereinboekeskriuwster Paula van Manen, bekend fan de rige Sanne,

Lês it folsleine artikel
Fjouwer nije aventoeren fan Tomke

Fjouwer nije aventoeren fan Tomke

🕔09:02, 1.Jun 2020

By de Afûk binne fjouwer nije rigeboekjes fan Tomke ferskynd. Foar alle seizoenen hat Geartsje Douma in moai ferhaal op rym skreaun. Luuk Klazenga soarge foar de oansprekkende yllustraasjes. De boekjes binne los te keap yn de boekhannel óf mei-inoar

Lês it folsleine artikel
Pippi Langkous 75 jier

Pippi Langkous 75 jier

🕔08:36, 30.May 2020

It is dit jier 75 jier lyn dat it earste Pippi Långstrump-boek fan de Sweedske skriuwster Astrid Lindgren útkaam. Ta eare fan dat jubileum hawwe The Astrid Lindgren Company en Save the Children de hannen yninoar slein. Mei-inoar lansearje se

Lês it folsleine artikel
Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

🕔08:47, 29.May 2020

Yn 2019 waard yn Ljouwert in konferinsje holden oer de takomst fan de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde, oftewol de frisistyk. Heech tiid, want it fak stiet al in skoftlang ûnder druk. De goedbesochte gearkomste wie organisearre

Lês it folsleine artikel
De Eineksamen-skiedniskwis

De Eineksamen-skiedniskwis

🕔08:37, 29.May 2020

Eineksamen! In tiid fan spanning, mar ek in tiid dy’t foar in soad oantinkens foar it libben blike sil te soargjen. It hurde wurkjen, de eksamenstress, it ‘inoar dertrochhinne slepen’. De ûntlading as je slagge binne, mei-inoar feestfiere op Chersonissos

Lês it folsleine artikel