Underwiis: kearndoelen foar Nedersaksysk ambisjeuzer as foar Frysk

Underwiis: kearndoelen foar Nedersaksysk ambisjeuzer as foar Frysk

🕔15:35, 11.Jan 2020

Skoallen dy’t wat dogge mei it Nedersaksysk, ferwachtsje dat bern skriuwe neffens de staveringsregels foar dy taal. Foar it Frysk is dy eask der net. Wat dat oangiet, binne de nije kearndoelen foar it skoalfak Nedersaksysk ambisjeuzer as dy foar

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk giet Frysk en Twintsk efternei

Nederlânsk giet Frysk en Twintsk efternei

🕔14:30, 9.Jan 2020

Dichter Piet Paaltjens skreau ris oer it Frysk dat it “naar ploeg en koestal” flechte wie. Histoarikus Oebele Vries brûkte dy dichtrigel letter foar in boek oer it ferdwinen fan de Fryske skriuwtaal nei de midsiuwen. Yn in artikel op

Lês it folsleine artikel
Ans Wallinga makket tweintich filmkes oer Fryske stavering en grammatika

Ans Wallinga makket tweintich filmkes oer Fryske stavering en grammatika

🕔14:57, 8.Jan 2020

Ans Wallinga, learares Frysk yn Drachten, hat in rige fideo’s op YouTube set om jins behearsking fan de Fryske stavering en grammatika te ferbetterjen. Se binne rjochte op in jong publyk, mar se binne ek gaadlik foar oaren dy’t harren

Lês it folsleine artikel
Oekraïne kriget nije taalwet

Oekraïne kriget nije taalwet

🕔12:33, 27.Dec 2019

Begjin 2020 komt der in útstel foar in nije taalwet yn ‘e Oekraïne. Dat hat minister fan kultuer Anatoly Maksymtsjoek buorkundich makke. De wet kriget twa doelen: it fuortsterkjen fan it Oekraynsk as nasjonale taal en it beskermjen fan lytse

Lês it folsleine artikel
Streektaalkongres Venlo

Streektaalkongres Venlo

🕔16:23, 24.Dec 2019

De Provinsje, Dingtiid, de RUG, Mercator, Tresoar, de Fryske Akdemy, it FMLD, se wiene allegear al betiid op ’n paad om op 6 novimber om 10.0 oere by teater De Maaspoort yn Venlo te wêzen. Neffens Eric Stokkink fan it

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De brief fan de minister

Aant Mulder: De brief fan de minister

🕔07:00, 24.Dec 2019

Kollum De brief is der. Ik bedoel de Keamerbrief nei oanlieding fan it Algemien Oerlis fan de Fêste Twadde Keamerkommisje fan Ynlânske saken op 26 juny, de brief fan minister Knops, dy’t minister Ollongren ferfangt. De Ried fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Krystfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

Krystfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

🕔09:32, 23.Dec 2019

Yn ’e krystfakânsje is der fan alles te dwaan yn it Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert. Stimme op jins favorite bist yn de útstalling Nederlânsk Kampioenskip Preparearjen bygelyks en in tochtsje meitsje yn de Underwettersafary. Dêrneist binne der twa speurtochten dêr’t

Lês it folsleine artikel
Nije stifting foar Fryske taal en kultuer yn Noard-Dútslân

Nije stifting foar Fryske taal en kultuer yn Noard-Dútslân

🕔22:50, 18.Dec 2019

Der komt ynkoarten in stifting foar it befoarderjen fan de Fryske taal en kultuer yn Noard-Fryslân. Dat hat it parlemint fan de Noard-Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein, dêr’t Noard-Fryslân diel fan útmakket, woansdei besletten. It plan foar sa’n stifting bestiet al in

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bliid, mar gewoan Frysk is noch in ding!

Aant Mulder: Bliid, mar gewoan Frysk is noch in ding!

🕔07:00, 17.Dec 2019

Kollum De ynspeksje fan it ûnderwiis kaam mei in Sinteklaaskadootsje. Op 5 desimber krigen de Steateleden de temarapportaazje Frysk yn it ûnderwiis ‘Sizzen is neat, mar dwaan is in ding’ tastjoerd. Dat is in ferfolch op ‘Fan winsk nei werklikheid’,

Lês it folsleine artikel
Universiteit Oldenburch biedt stúdzje Nedersaksysk oan

Universiteit Oldenburch biedt stúdzje Nedersaksysk oan

🕔20:30, 16.Dec 2019

Oan de Carl von Ossietzky-universiteit yn Oldenburch kin men oer in pear jier Nedersaksysk studearje. No kinne studinten al byfakken yn de streektaal folgje, mar de kommende jierren wurdt der in folsleine stúdzje fan makke. De kosten wurde droegen troch

Lês it folsleine artikel