Universiteit Grins wol learstoel Frysk opheffe

Universiteit Grins wol learstoel Frysk opheffe

🕔12:47, 10.Jun 2021

In folsleine stúdzje Frysk is der oan de Ryksuniversiteit Grins al net mear. Wol is der noch in heechlearaar, dy’t ûndersyk docht nei it Frysk en yn it ramt fan de stúdzje Minderheden en meartaligens fakken oer it Frysk jout.

Lês it folsleine artikel
Yndirekte stipe Fryske groepsakkommodaasjes

Yndirekte stipe Fryske groepsakkommodaasjes

🕔13:13, 9.Jun 2021

Skoallen yn Fryslân dy’t in edukative wurkwike of dei-ekskurzje by in Fryske groepsakkommodaasje boeke, kinne dêr in subsydzje-oanfraach foar yntsjinje. It subsydzje is bedoeld foar alle skoallen foar fuortset ûnderwiis, mbo en hbo. Om Fryske ûndernimmers fan groepsakkommodaasjes te stypjen,

Lês it folsleine artikel
De Lytse Haskes yn Aldehaske behellet sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’

De Lytse Haskes yn Aldehaske behellet sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ Fernijd

🕔08:41, 9.Jun 2021

Sûnt maart 2017 wurket berne-opfang De Lytse Haskes mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. De lieding hat de ôfrûne jierren begelieding hân om it twatalich belied foarm te jaan, passend

Lês it folsleine artikel
Rekôrsifers foar ‘Het Klokhuis’

Rekôrsifers foar ‘Het Klokhuis’

🕔09:36, 8.Jun 2021

In mylpeal foar Het Klokhuis. It YouTube-kanaal fan it populêre NTR-jongereinprogramma hat ôfrûne snein in rekôrsifer fan 200.000 abonnees helle. Op it kanaal wurdt alle dagen om 15.00 oere in nije fideo pleatst. Het Klokhuis is suksesfol yn it berikken

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân wer iepen fan sneon 5 juny ôf

Natuermuseum Fryslân wer iepen fan sneon 5 juny ôf Fernijd

🕔08:29, 5.Jun 2021

De doarren fan it Natuermuseum Fryslân geane wer iepen op sneon 5 juny. En der is mear goed nijs: de eksposysje GIF, each yn each mei libbene fergiftige bisten is ferlinge oant en mei de krystfakânsje. Mei it each op

Lês it folsleine artikel
Ryksoerheid nettsjinsteande Europeeske krityk net fan doel om mear foar it Frysk te dwaan

Ryksoerheid nettsjinsteande Europeeske krityk net fan doel om mear foar it Frysk te dwaan

🕔21:05, 2.Jun 2021

De Nederlânske Ryksoerheid is bêst tefreden oer it eigen belied foar it Frysk. De swiere ynternasjonale krityk dêrop wurdt lykwols net op yngien. Ferline jier oardiele de Ried fan Europa dat Nederlân te min die oan de útfiering fan it

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Sa rêde de Sorben harren taal

Henk Wolf: Sa rêde de Sorben harren taal

🕔10:49, 1.Jun 2021

Kollum Foar myn wurk sit ik yn ferskate oerlisgroepen dêr’t fertsjintwurdigers fan Europeeske taalminderheden yn fertelle oer har wurk. Yn ien sa’n groep fertelde koartlyn in jongkearel út de East-Dútske streek de Nederlausitz wat oer in projekt dêr’t er by

Lês it folsleine artikel
AmbachteLab Bordueren yn Frysk Museum

AmbachteLab Bordueren yn Frysk Museum

🕔08:43, 1.Jun 2021

Yn ’e mande mei Kennissintrum Ymmaterieel Erfgoed Nederlân organisearret it Frysk Museum fan no ôf fiif wike lang it AmbachteLab. By it AmbachteLab ûndersykje studinten moadeûntwerp fan it Fryslânkolleezje it ambacht bordueren mei ferskate tekstyleksperts en moadeûntwerpers as Theodorus Johannes

Lês it folsleine artikel
Tal learlingen fan in learaar it meast yn Fryslân ôfnommen

Tal learlingen fan in learaar it meast yn Fryslân ôfnommen

🕔09:29, 29.May 2021

Yn Fryslân is it trochsneed tal learlingen fan in basisskoallelearaar yn fiif jier mei sân persint tebekrûn. Sa slim wie it yn oare provinsjes net. Op lanlik nivo is it trochsneed tal learlingen fan in learaar mei 3,2 persint ôfnommen.

Lês it folsleine artikel
Soad belangstelling by ôftraap Taalplan Frysk 2030

Soad belangstelling by ôftraap Taalplan Frysk 2030

🕔12:43, 27.May 2021

Nei fjouwer foargeande kongressen efterinoar yn it Adverium yn Drachten, wie ôfrûne tiisdei de earste digitale ferzje fan WOW Frysk 2030. It kongres luts mear as 110 learkrêften, dosinten, direksjes, studinten en oare belangstellenden út de ferskillende sektoaren fan it

Lês it folsleine artikel