Kommissaris Brok krijt boek oer Fryske plaknammen út hannen fan learlingen Frysk

Kommissaris Brok krijt boek oer Fryske plaknammen út hannen fan learlingen Frysk

🕔16:43, 12.Dec 2022

Moandei 12 desimber 2022 wie de presintaasje fan it boek: Der dy namma fan heten is – it komôf fan plaknammen, skreaun troch Pieter Duijff. It earste eksimplaar is oanbean oan de kommissaris fan de Kening yn Fryslân, Arno Brok

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Delsjitte dy Teletubbies

Feie Fonyk: Delsjitte dy Teletubbies

🕔19:43, 8.Dec 2022

Skôging Nei jierren binne de Teletubbies op ‘e telefyzje werom. No by Netflix fan mids novimber ôf. Neffens de foarstanners fan dat ûnnoazele programma soene lytse bern der wat fan opstekke. Ik haw de earste ôflevering sjoen. Dy gie oer

Lês it folsleine artikel
Komt der dochs in nije perfester Frysk yn Grins?

Komt der dochs in nije perfester Frysk yn Grins?

🕔11:24, 7.Dec 2022

Komt der dochs in heechlearaar Fryske taal- en letterkunde oan de Ryksuniversiteit Grins? De opfolchster fan perfester mjirkes Goffe Jensma is Anne Merkuur, dy’t ynstee fan foltiidsheechlearaar in gewoane dosinte mei in dieltiidoanstelling wurden is. Dat late ta in soad

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Twillingûndersyk

Binne Mosk: Twillingûndersyk

🕔12:00, 1.Dec 2022

  Kollum Fan iken komme ikels en fan bûkebeammen komme bûkenútsjes. Fan dy ikels komme nije iken, mar fan bûkenútsjes gjin boeken. Ik haw my wolris ôffrege oft sterke grutte iken as neiteam ek sterke grutte ikebeammen opleverje. Dat is

Lês it folsleine artikel
Moasje ferankerjen Frysk wittenskiplik ûnderwiis troch mearderheid 2e Keamer oannommen

Moasje ferankerjen Frysk wittenskiplik ûnderwiis troch mearderheid 2e Keamer oannommen

🕔10:02, 30.Nov 2022

In bysûnder wapenfeit yn de Twadde Keamer: de moasje fan de Keamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Harry van der Molen (CDA) foar it wetlik ferankerjen fan wittenskiplik ûnderwiis fan it Frysk, waard tiisdei mei de grutst mooglike mearderheid oannommen:

Lês it folsleine artikel
Ried freget oardiel oer posysje Frysk op skoalle

Ried freget oardiel oer posysje Frysk op skoalle

🕔17:05, 29.Nov 2022

De Ried fan de Fryske Beweging freget yn in brief oan it Europeeske Advisory Committee foar it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden (Ried fan Europa, CoE) om advys oer de status fan it Frysk op skoalle. Mei dat

Lês it folsleine artikel
Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

🕔15:01, 25.Nov 2022

It is net fetsoenlik dat de Ryksuniversiteit Grins de learstoel Fryske taal- en letterkunde yn Grins net op ‘e nij beset hat nei’t perfester Goffe Jensma mjirkes woarn is. It koe sels wolris yn striid wêze mei de ôfspraken tusken

Lês it folsleine artikel
Twadde Keamer praat oer mear jild foar Fryske les

Twadde Keamer praat oer mear jild foar Fryske les

🕔14:51, 25.Nov 2022

Der moat mear Ryksjild brûkt wurde om de lessen Frysk te ferbetterjen. De Rie fan Europa jout nammentlik al tsientallen jierren krityk op it Nederlânske belied op dat mêd. Dat is it betinken fan de fraksjes fan CDA, PvdA, D66,

Lês it folsleine artikel
Dei fan de Yslânske taal

Dei fan de Yslânske taal Fernijd

🕔08:27, 16.Nov 2022

Sûnt 1996 wurdt op Yslân alle jierren op 16 novimber stilstien by de Yslânske taal yn de ‘Dagur aparslenskrar Tungu’. 16 novimber is de bertedei fan Jónas Hallgrímsson. Jónas Hallgrímsson (16 novimber 1807 – 26 maaie 1845) wie in Yslânsk

Lês it folsleine artikel
Kursus foar Waadgebietgidsen begjint yn jannewaris

Kursus foar Waadgebietgidsen begjint yn jannewaris

🕔08:32, 15.Nov 2022

Op 14 jannewaris begjint in kursus foar gidsen fan fjouwer dagen of acht jûnen oer it Waad. Dy wurdt organisearre troch Vitale Waddenkust. Dat is it gearwurkingsferbân fan de Waadferiening en It Fryske Gea. Oan ’e oarder komme ûnder oare

Lês it folsleine artikel