Thús Frysk leare mei de digitale metoaden fan de Afûk

Thús Frysk leare mei de digitale metoaden fan de Afûk

🕔08:16, 20.Apr 2020

Learlingen leare Frysk op skoalle mei Spoar 8 of Searje 36. Dy metoaden fan de Afûk wurde oanbean yn in digitaal learfermidden. Dat hat as grut foardiel dat learlingen net allinnich op skoalle, mar ek thús mei it Fryske lesmateriaal

Lês it folsleine artikel
Fryske Foarlêswike útsteld

Fryske Foarlêswike útsteld Fernijd

🕔09:11, 12.Apr 2020

Goed seishûndert foarlêzers geane alle jierren yn de earste folle wike fan juny op ’en paad om rûnom yn ’e provinsje foar te lêzen oan goed 12.000 pjutten. De foarlêzers nimme mei-inoar sa’n 18.500 nije Tomke-temaboekjes mei, dat de bern

Lês it folsleine artikel
Gjin simmerfakânsje foar guon Flaamske learlingen

Gjin simmerfakânsje foar guon Flaamske learlingen

🕔19:35, 9.Apr 2020

De hommelse oergong fan klassikale lessen nei digitaal thúsûnderwiis is net foar alle bern by te fytsen. Rûnom sykje skoallen en oerheden oplossings foar bern dy’t efterop reitsje. Yn Flaanderen is it doel dat guon skoallen fan ‘t simmer iepenbliuwe

Lês it folsleine artikel
Minister ferpoft it om Fryslân de kontrôle oer it skoalfak Frysk te jaan

Minister ferpoft it om Fryslân de kontrôle oer it skoalfak Frysk te jaan

🕔17:19, 8.Apr 2020

Hoewol’t it Ryksregear yn dizze koroanatiden sjen lit dat it wis wol trochpakke kin as der wat misgiet, stûket dy diekrêft as it giet om it ferbetterjen fan de lessen Frysk op Fryske skoallen. Moolk is de minne kwaliteit dêrfan

Lês it folsleine artikel
Talintûntwikkeler Fulkaan kundiget earste dosinten Summer Academy 2020 oan

Talintûntwikkeler Fulkaan kundiget earste dosinten Summer Academy 2020 oan

🕔10:23, 8.Apr 2020

De jierlikse Summer Academy fan Fryske talintûntwikkeler Fulkaan stiet folop yn ’e stegers. Mei oansprekkende dosinten as sjongeres Laura Vlasblom (bekend fan Frizzle Sizzle), it Sjongfestival en stimaktrise yn û.o. Kleine Zeemeermin en Happy Feet), ynternasjonaal breakdancekollektyf 155 (winners fan

Lês it folsleine artikel
Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)

Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)

🕔22:07, 3.Apr 2020

Op ’e universiteiten en hegeskoallen is it op it stuit trankyl. De dosinten meie de kolleezjesealen net brûke en sitte út ‘e need gauris thús. Dêre, op ’e pôle, fine se wat út. Guon nimme harren harkkolleezjes mar mei in

Lês it folsleine artikel
Fideo: Frysk studearje yn Grins

Fideo: Frysk studearje yn Grins Fernijd

🕔07:08, 2.Apr 2020 Lês it folsleine artikel
Himmelwike 2020: folop online fertier foar bern

Himmelwike 2020: folop online fertier foar bern

🕔08:46, 1.Apr 2020

Troch de koroanakrisis gean alle himmelwiken dit jier oer. As alternatyf jout Omrin it jierlikse swalkôffalprojekt, mei mear as 8.000 learlingen fan hûndert skoallen yn sân Fryske gemeenten, in ferfolch fia ynternet. Mei ûnder oare in swalkôffalútdaging, ôffalkwis, tsjet en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bern ha der rjocht op

Aant Mulder: Bern ha der rjocht op

🕔10:26, 31.Mar 2020

Kollum Der waard de lêste jierren wakker demonstrearre, omtinken frege foar Frysk op skoalle. Dat is no fansels efkes net oan ’e oarder. Dat hat te krijen mei it feit dat skoallen sletten binne, dat der gjin gearkomsten mear holden

Lês it folsleine artikel
Fergeze temapakketten foar pjutten yn Achtkarspelen

Fergeze temapakketten foar pjutten yn Achtkarspelen

🕔10:54, 28.Mar 2020

Sûnt freed dielt de gemeente Achtkarspelen, yn ’e mande mei berne-opfangorganisaasjes dêr, temapakketten út oan alle pjutten yn dy gemeente. Mei’t pjutten troch de koroanakrisis net nei it pjutteboartersplak of de dei-opfang kinne, misse se ûntwikkelingskânsen dy’t sy normaal sprutsen

Lês it folsleine artikel