Fakânsjeskoalle Ljouwert útwreide fan twa nei fjouwer wike

Fakânsjeskoalle Ljouwert útwreide fan twa nei fjouwer wike

🕔09:09, 25.Jul 2020

Guon bern hawwe fanwegen it thúsûnderwiis yn ’e koroanakrisis in learefterstân oprûn. Der binne dit jier dan ek mear learlingen dy’t wol help brûke kinne as tarieding op it nije skoaljier. Om se stipe yn ’e rêch biede te kinnen,

Lês it folsleine artikel
Minder nije leararen troch hege stúdzjelienings

Minder nije leararen troch hege stúdzjelienings

🕔19:26, 24.Jul 2020

Jongelju mei in hafû- of mbû-diploma kieze minder faak foar in learare-oplieding. Dat komt troch de hege kosten fan in stúdzjeliening. Hja wolle nei harren oplieding in baan mei in heech salaris. Sûnt 2015 krije studinten gjin jild mear fan

Lês it folsleine artikel
Frysk net populêr ûnder Nederlânsktalige learlingen – in probleem en in oplossing

Frysk net populêr ûnder Nederlânsktalige learlingen – in probleem en in oplossing

🕔20:17, 17.Jul 2020

Frysktalige learlingen yn it fuortset ûnderwiis binne like posityf oer Frysk en Nederlânsk, wylst se it Ingelsk wat leger wurdearje. Nederlânsktalige bern hawwe it meast op mei it Nederlânsk, dan komt Ingelsk en it Frysk komt in efterop. Oarstalige bûtenlânske

Lês it folsleine artikel
Nije lokaasje Zuyderzee Lyceum De Lemmer

Nije lokaasje Zuyderzee Lyceum De Lemmer

🕔10:11, 17.Jul 2020

It Zuyderzee Lyceum in yn De Lemmer moat in nij gebou hawwe omdat it âlde net mear oan de tsintwurdige easken foldocht. De skoalle, fan VariO Onderwijsgroep, en de gemeente De Fryske Marren hawwe nei geskikte lokaasjes omsjoen en binne

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Simmerskoalle foar Frysk

Aant Mulder: Simmerskoalle foar Frysk

🕔07:00, 14.Jul 2020

Kollum De lêste jierren komme simmerskoallen hieltyd faker yn byld. Fan ’t jier hat de gemeente Súdwest-Fryslân ek sa’n simmerskoalle regele foar de learlingen út de heechste groepen fan de basisskoallen yn dy gemeente. De bern fan de skoallen fan

Lês it folsleine artikel
It skoalfak Frysk wurdt fernijd

It skoalfak Frysk wurdt fernijd

🕔20:23, 10.Jul 2020

It skoalfak Frysk moat oars. Dat is it betinken fan de provinsje Fryslân. Dy hat dêrom oan meartalichheidssintrum Cedin yn Drachten frege om it fak op ‘e nij te ûntwerpen. Der lizze no wat konsepten fan plannen. Sa is it

Lês it folsleine artikel
Mear oeren opfang foar jonge bern

Mear oeren opfang foar jonge bern

🕔10:26, 9.Jul 2020

Op 1 augustus 2020 feroaret de wet op it mêd fan de edukaasje fan pjutten en beukers. Yn de gemeenten Eaststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterlân is dêrom yn oerlis mei de pjutte-opfangorganisaasjes, it ûnderwiis en de jeugdsûnenssoarch in nij VVE-beliedskader opsteld

Lês it folsleine artikel
Nij by de Afûk: online groepskursussen mei dosint

Nij by de Afûk: online groepskursussen mei dosint

🕔09:04, 8.Jul 2020

Neist de tradisjonele groepskursussen fan de Afûk op lokaasje, is it fan oktober 2020 ôf ek mooglik om in groepskursus online te folgjen. By dy kursusfoarm folgje de kursisten thús, efter de kompjûter, live de lessen fan de lesjouwer. De

Lês it folsleine artikel
Bern yn it noarden krije eigen mobyl of tablet jier letter

Bern yn it noarden krije eigen mobyl of tablet jier letter

🕔09:20, 6.Jul 2020

Ut ûndersyk troch Markteffect, docht bliken dat bern yn de noardlike provinsjes in eigen mobile telefoan of tablet yn trochsneed ien jier letter krije as yn de rest fan Nederlân. Yn trochsneed krije Nederlânske bern fan acht jier in eigen

Lês it folsleine artikel
GGD Fryslân ûndertekenet Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân

GGD Fryslân ûndertekenet Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân Fernijd

🕔08:46, 6.Jul 2020

Paulien Schreuder, direkteur Biblioteken Noard-Fryslân en Theo Hartman, ôfdielingshaad GGD Fryslân, ûndertekenje op woansdei 8 july yn Biblioteek Dokkum, it Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân. Dêr ist GGD Fryslân mei oansletten by it Taalakkoart fan Noard-Fryslân en de Fryske Waadeilannen. Regionaal Taalakkoart

Lês it folsleine artikel