Simmerlessen Keunstakademy Fryslân

Simmerlessen Keunstakademy Fryslân

🕔14:36, 12.May 2020

De koroanamaatregels binne ferromme en dêrtroch kin Keunstakademy Fryslân úteinsette mei syn simmerlessen. Dy lessen wurde holden yn de foarm fan wurkateliers yn ’e hiele provinsje. Der binne in soad bûtenskilderdagen en -wiken plend. De lessen wurde yn ferskate lânskippen

Lês it folsleine artikel
Nij Frysk berneboek: ‘Akkie op ’e pleats’

Nij Frysk berneboek: ‘Akkie op ’e pleats’

🕔09:25, 12.May 2020

By útjouwerij Bornmeer ferskynde dizze wike it nije Fryske berneboek Akkie op ’e pleats, skreaun troch Debbie van Elden en mei yllustraasjes fan Els van Elden. Akkie hâldt fan jonge bisten. En wêr kinst dan better wêze as op ‘e

Lês it folsleine artikel
Basisskoallebern krije attinsje fan de gemeente

Basisskoallebern krije attinsje fan de gemeente

🕔08:57, 10.May 2020

Nei acht wike gean de basisskoallen op moandei 11 maaie wer iepen. De learlingen holpen mei om de fersprieding fan it firus ôf te remjen troch thús te bliuwen. Medalje en oarkonde foar bern yn Opsterlân De gemeente Opsterlân is

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet

Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet

🕔07:00, 5.May 2020

Kollum De siswize ‘It is better dat de wein giet as dat er stiet’ moast ik oan tinke, doe’t ik lies dat de diskusje oer it learplan Frysk wer fuortset wurdt. Dy siswize en oft it net better is dat

Lês it folsleine artikel
Ynspeksje wol dat provinsje skoallen efter de broek sit: it fak Frysk moat flugger ferbetterje

Ynspeksje wol dat provinsje skoallen efter de broek sit: it fak Frysk moat flugger ferbetterje

🕔22:11, 3.May 2020

Skoallen moatte net oant 2030 de tiid krije om it fak Frysk op oarder te krijen. Dat is it betinken fan de ûnderwiisynspeksje. Yn in nij rapport oer it ûnderwiis is de ynspeksje tige kritysk oer de tydlike ûntheffings dy’t

Lês it folsleine artikel
Wat Dingtiid foar it Frysk dien hat

Wat Dingtiid foar it Frysk dien hat

🕔20:57, 3.May 2020

Dingtiid hat ferline jier minsken yn it ûnderwiis byinoar brocht om te praten oer de ferbettering fan it fak Frysk. De organisaasje hat praat mei rjochtbanken, de meldkeamer yn Drachten en mei DUO oer it gebrûk fan it Frysk en

Lês it folsleine artikel
Fergees Frysktalich e-boek foar bern oer it koroanafirus

Fergees Frysktalich e-boek foar bern oer it koroanafirus Fernijd

🕔08:44, 3.May 2020

De Afûk hat ferline wike in fergees Frysktalich e-boek foar bern online setten, mei as tema it koroanafirus. Yn it e-boek wurdt yn begryplike taal útlein wat it koroanafirus is, hoe’t minsken it oprinne kinne, wat der dan mei harren

Lês it folsleine artikel
Nije app mei Fryske filmkes foar bern: Omrop Fryslân Tsjil

Nije app mei Fryske filmkes foar bern: Omrop Fryslân Tsjil

🕔09:36, 1.May 2020

Omrop Fryslân komt mei in nije app spesjaal foar bern: de Omrop Fryslân Tsjil-app. Bern kinne dêrmei Fryske filmkes besjen dy’t foar harren âldens gaadlik binne. Omrop Fryslân hat de app ûntwikkele, omdat bern en jongeren hieltyd faker programma’s en

Lês it folsleine artikel
Sjochdoazewedstriid oer frijheid foar jongerein Akkrum en Nes

Sjochdoazewedstriid oer frijheid foar jongerein Akkrum en Nes Fernijd

🕔08:57, 29.Apr 2020

De jongerein fan Akkrum en Nes kin oan ’e slach mei it meitsjen fan in sjochdoaze oer 75 jier frijheid. Doarpskeamer ED organisearret it evenemint, dêr’t dielnimmers thús by nifelje meie. De sjochdoazen wurde fan 5 maaie ôf yn ’e

Lês it folsleine artikel
Thús Frysk leare mei de digitale metoaden fan de Afûk

Thús Frysk leare mei de digitale metoaden fan de Afûk

🕔08:16, 20.Apr 2020

Learlingen leare Frysk op skoalle mei Spoar 8 of Searje 36. Dy metoaden fan de Afûk wurde oanbean yn in digitaal learfermidden. Dat hat as grut foardiel dat learlingen net allinnich op skoalle, mar ek thús mei it Fryske lesmateriaal

Lês it folsleine artikel