Twa nije berneboeken by útjouwerij Afûk

Twa nije berneboeken by útjouwerij Afûk Fernijd

🕔08:49, 1.Feb 2021

By útjouwerij Afûk binne okkerdeis wer twa prachtige nije berneboeken ferskynd. Ik bliuw by dy is in leaf boek oer freonskip bedoeld foar bern fan 0-4 jier mar ek as kadootsje foar Falentyn. Mei It Bijeboek (8-12 jier) dûke bern

Lês it folsleine artikel
Learplan Frysk, hoe no fierder

Learplan Frysk, hoe no fierder

🕔18:12, 30.Jan 2021

Ankom wike sil de Ried fan de Fryske Beweging mei deputearre Sietske Poepjes petearje oer it idee om simmerskoallen foar it Frysk foarinoar te krijen. Dat skriuwt de Ried yn it nijsbrief dat elts fearnsjier omstjoerd wurdt nei de stipers.

Lês it folsleine artikel
Fryslân DOK: Ien skoalle, santjin talen

Fryslân DOK: Ien skoalle, santjin talen Fernijd

🕔08:51, 27.Jan 2021

Op it sterke fûnemint fan de memmetaal bouwe bern makliker in twadde taal. Hoe giet dat op in skoalle mei mar leafst santjin ferskillende thústalen? Fryslân DOK is op de IKC Sint-Jozefskoalle op It Hearrenfean. Regisseur Thom Verheul filmet op

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (3)

Is mienskip itselde as mynskip? (3)

🕔10:00, 25.Jan 2021

Hoe sit it mei de sizzenskip oer Frysk (lês)ûnderwiis op ús Fryske skoallen? troch Tom Dykstra Nei oanlieding fan it yn oktober 2020 ferskynde wittenskiplik ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwe fan taaloerienkomst) is de fraach aktueel hoe’t it lêsûnderwiis yn

Lês it folsleine artikel
Plannen foar universitêre stúdzje Frysk yn Ljouwert

Plannen foar universitêre stúdzje Frysk yn Ljouwert

🕔11:09, 21.Jan 2021

As de Ryksuniversiteit Grins syn sin kriget, komt der yn Ljouwert oer twa jier in universitêre stúdzje Fryske taal- en letterkunde. De universiteit wol dy oanbiede yn syn Ljouwerter fêstiging oan de Wurdumerdyk, de Campus Fryslân. It kin noch wol

Lês it folsleine artikel
Earste Fryske jeugdroman Tialda Hoogeveen

Earste Fryske jeugdroman Tialda Hoogeveen

🕔08:53, 21.Jan 2021

Fan de Fryske skriuwster Tialda Hoogeveen, op dit stuit suksesfol mei De geur van hooi, is by útjouwerij Afûk har earste fiksjeboek Wurden fan Timo ferskynd. Dat boek is boppedat har debút yn it Frysk én har earste boek yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It komt op ’e kop ferkeard

Aant Mulder: It komt op ’e kop ferkeard

🕔07:00, 19.Jan 2021

Kollum As âld-ûnderwiisman en as pake deart it my oan dat de skoallen wer langer tichtbliuwe en dat it net dúdlik is wannear’t se wer iepengeane. De iene maatregel jaget de oare. De hiele ôfskoatteling duorret al fan 16 desimber

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

🕔10:00, 18.Jan 2021

It belang fan lêsfeardigens yn it Frysk Troch Tom Dykstra Yn diel 1 fan Is mienskip itselde as mynskip? wie omtinken foar it yn oktober 2020 publisearre Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en

Lês it folsleine artikel
Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

🕔08:49, 14.Jan 2021

Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde mei in nij op te rjochtsjen “Kennisberie”. Fansels folget de Ried fan de Fryske Beweging alles wat te krijen hat

Lês it folsleine artikel
Is Annieke Otten fan Makkinga de bêste skoaljuffer fan Nederlân?

Is Annieke Otten fan Makkinga de bêste skoaljuffer fan Nederlân?

🕔19:58, 13.Jan 2021

In 35-jierrige skoaljuffer út Makkingea is nominearre foar de titel ‘learaar fan it jier’ yn it basisûnderwiis. It giet om Annieke Otten. Hja wurket op ’e skoalle fan Nijensleek, yn Drinte. Se hat sels in nije rekkenmetoade betocht en dy

Lês it folsleine artikel