Meiprate oer it skoalfak Frysk?

Meiprate oer it skoalfak Frysk?

🕔07:59, 24.Sep 2019

Wat moat der barre om de lessen Frysk op alle skoallen yn Fryslân yn 2030 op it wetlike nivo te krijen? Wat is it wichtichste doel fan lessen Frysk? En hoe kin de ynhâld fan it fak Frysk oanpast wurde

Lês it folsleine artikel
Wettertaappunten foar fuortset ûnderwiis Achtkarspelen

Wettertaappunten foar fuortset ûnderwiis Achtkarspelen

🕔15:14, 17.Sep 2019

Op alle skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Achtkarspelen is it taapjen fan wetter no noch makliker. It Lauwers Kolleezje en it Nordwin Kolleezje yn Bûtenpost skonken 16 septimber de earste bidons fol nei de iepening fan de wettertaappunten yn beide

Lês it folsleine artikel
Dielnimmers Digy-Taalhûs bringe poëzijbondel út

Dielnimmers Digy-Taalhûs bringe poëzijbondel út

🕔08:13, 9.Sep 2019

De dielnimmers fan it Digy-Taalhûs Harns en Dokkum hawwe de ôfrûne perioade wurke oan in poëzijbondel, mei de tiel Dichterbij, Tichterby. Biblioteek Noard Fryslân hat yn acht fêstigings op ’e fêste wâl in Digy-Taalhûs dêr’t ynwenners fan Noard Fryslân terjochte

Lês it folsleine artikel
Kursussen Frysk sette wer útein

Kursussen Frysk sette wer útein

🕔07:44, 4.Sep 2019

Wa’t it Frysk goed leare wol, is by de Afûk oan it goede adres. Begjin oktober wurdt útein set mei de groepskursussen yn û.o. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. Gjin tiid om in groepskursus te folgjen mar wol nocht

Lês it folsleine artikel
Dûbel feest foar berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen

Dûbel feest foar berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen

🕔11:02, 3.Sep 2019

Op freed 30 augustus wie it feest op berne-opfang Us Boartersplakje yn Fryske Peallen. De lokaasje bestiet nammentlik fiif jier. Dat waard fierd mei ferskate aktiviteiten en traktaasjes foar alle bern dy’t op dizze lokaasje opfongen wurde. Fansels wienen de

Lês it folsleine artikel
Kleurrike start foar Kampus Damwâld

Kleurrike start foar Kampus Damwâld

🕔12:10, 2.Sep 2019

De bou fan Kampus Damwâld kin los. Wethâlder Gerben Wiersma joech 28 augustus it offisjele startsein. Mei Biense Dijkstra fan Bougroep Dijkstra Draisma en Gert van Tol fan Stichting Kampus Damwâld joech er in kleurryk tintsje oan it bouplak op

Lês it folsleine artikel
De skoallen begjinne moandei wer

De skoallen begjinne moandei wer

🕔09:29, 25.Aug 2019

Op moandei 26 augustus sille de basisskoallelearlingen yn it noarden fan Nederlân wer nei skoalle ta. Mei de kampanje ‘De skoallen binne wer begûn’ wurdt folwoeksenen frege rekken te hâlden mei bern dy’t nei in lange fakânsjeperioade wer it ferkear

Lês it folsleine artikel
Simmerjûnkolleezjes oer fonteinen en rare Friezen

Simmerjûnkolleezjes oer fonteinen en rare Friezen

🕔06:36, 19.Aug 2019

Yn de eardere universiteit fan Frjentsjer wurde ein augustus twa saneamde Simmerjûnkolleezjes hâlden. Se wurde jûn troch Anna Tilroe en troch Rolf Bremmer en Anne Popkema. Frou Tilroe is perfester keunst en kultuer oan ‘e Redbaduniversiteit te Nimwegen. Hja wie

Lês it folsleine artikel
Twa nije (betelle) striders foar it Nedersaksysk

Twa nije (betelle) striders foar it Nedersaksysk

🕔00:22, 18.Aug 2019

It Nedersaksysk hat der twa beropskrêften by. Der binne ferskate organisaasjes yn Nederlân dy’t opkomme foar dy erkende streektaal. Oars as it Frysk hat dy gjin standerttaal, mar bestiet er út in grut tal dialekten. Dy wurde praat yn in

Lês it folsleine artikel
Gibraltar wurdt hieltyd mear ientalich Ingelsk

Gibraltar wurdt hieltyd mear ientalich Ingelsk

🕔00:01, 18.Aug 2019

De ynwenners fan Gibraltar prate hieltyd minder Spaansk. Jongelju behearskje dy taal sels amper mear, ek al krije hja der twa oeren yn ‘e wike les yn en leit de stêd yn in fierder ientalich Spaansk gebiet. Gibraltar is sûnt

Lês it folsleine artikel