Seeltersk-Kontoor biedt wurkatelier oer taalpsychology oan yn Roomelse

Seeltersk-Kontoor biedt wurkatelier oer taalpsychology oan yn Roomelse

🕔08:37, 29.Jul 2023

It Seeltersk Kontoor biedt op 28 augustus in wurkatelier Spraakpsychology oan. Dosint is Tjallien Kalsbeek. It wurkatelier rjochtet him op taal, meartaligens en taalferoaring. De dielnimmers leare wat psychologen ûntdutsen hawwe oer it omgean mei talen en ferkenne hoe’t se

Lês it folsleine artikel
Simmerfakânsje yn Natuermuseum Fryslân: lêste kâns ‘T. rex in Town’

Simmerfakânsje yn Natuermuseum Fryslân: lêste kâns ‘T. rex in Town’ Fernijd

🕔08:22, 23.Jul 2023

De T. rex is noch yn ’e stêd, mar de ein fan de ekposysje komt yn sicht. De útstalling is noch de hiele simmerfakânsje te sjen, mar slút definityf nei 3 septimber. Yn T. rex in Town stiet it bonkerak

Lês it folsleine artikel
IT-studinten Firda Drachten leverje websiden foar lokale organisaasjes

IT-studinten Firda Drachten leverje websiden foar lokale organisaasjes

🕔08:17, 22.Jul 2023

Twaddejiers studinten fan de oplieding Software Development by Firda yn Drachten hawwe it ôfrûne healjier oan nije websiden foar Pleatslik Belang Droegeham en Stichting Hattum de Vries yn Aldegea (Smellingerlân) wurke. Ferline wike hawwe se de websiden oplevere. Sokke op

Lês it folsleine artikel
Lêste oprop: sprekkers socht foar 12e Dei fan de Fryske taalkunde

Lêste oprop: sprekkers socht foar 12e Dei fan de Fryske taalkunde

🕔08:21, 21.Jul 2023

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier foar de tolfde kear de Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre foar elkenien dy’t direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk: grammatika, fonetyk/fonology,

Lês it folsleine artikel
Studint Menno Aden lit sjen: Taalwrâlden botse yn âldereinhuzen

Studint Menno Aden lit sjen: Taalwrâlden botse yn âldereinhuzen

🕔08:22, 14.Jul 2023

It Sealterlân en East-Fryslân binne de lêste desennia yn in protte opsichten in soad feroare, ek taalkundich: sechstich jier lyn wiene it Sealterfrysk en Nederdútsk dêr de talen fan it deistich libben, hjoed is dat foar de measte ynwenners it

Lês it folsleine artikel
Eelke Goodijk, grûnlizzer trijetalige skoallen, mei pensjoen

Eelke Goodijk, grûnlizzer trijetalige skoallen, mei pensjoen

🕔07:56, 14.Jul 2023

Nei in ûnderwiiskarriêre fan sa’n 45 jier, sil Eelke Goodijk út Ternaard mei pensjoen. Goodijk wie as master en skoaldirekteur foaroprinner op it mêd fan trijetalich ûnderwiis (Ingelsk, Nederlânsk en Frysk) yn Nederlân. Nei in pear ûnderwiisjierren yn Grins en

Lês it folsleine artikel
‘Wy binne mbû’ komt mei nije webside mei oanbod foar profesjonals

‘Wy binne mbû’ komt mei nije webside mei oanbod foar profesjonals

🕔08:26, 6.Jul 2023

De partners Aeres, Firda en Afûk komme, as ûnderdiel fan Taalplan Frysk 2030, mei in nije webside. www.wybinnembu.frl is makke foar profesjonals dy’t har dwaande hâlde mei it Frysk en meartalichheid yn it middelber beropsûnderwiis. De basis fan ‘Wy binne

Lês it folsleine artikel
Folkshegeskoalle Schylgeralân siket nije direkteur

Folkshegeskoalle Schylgeralân siket nije direkteur

🕔09:33, 3.Jul 2023

De tsjintwurdige direkteur fan Folkshegeskoalle Schylgeralân, Jacqueline Spendel, sil mei yngong fan oktober 2023 foar it Frysk Museum oan ’e slach en nimt dêrom ôfskied fan Skylge. It bestjoer fan de Folkshegeskoalle siket no in nije direkteur.      

Lês it folsleine artikel
It Sealterfrysk grammatikateam kriget stipe út Japan

It Sealterfrysk grammatikateam kriget stipe út Japan Fernijd

🕔08:24, 26.Jun 2023

De beskriuwing fan it Sealterfrysk giet troch mei stipe út Japan. De Ingelskman dr. Stephen Laker wurket by de Kyushu University. Hy hat him by de ploech fan dr. Eric Hoekstra en Bouke Slofstra fan de Fryske Akademy yn Ljouwert

Lês it folsleine artikel
Fear yn ’e Broek foar Hindrik van der Meer

Fear yn ’e Broek foar Hindrik van der Meer

🕔10:49, 23.Jun 2023

De Ried fan de Fryske Beweging kent syn jierlikse priis Fear yn ’e Broek dit jier ta oan Hindrik van der Meer te Jorwert. De útrikking dêrfan is steld op 3 july. Van der Meer (berne 4 july 1938), dy’t

Lês it folsleine artikel