Frysk yn 2030: net samar fan ’e flier op ’e souder

Frysk yn 2030: net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔09:03, 7.Apr 2019

DINGtiid, it orgaan foar de Fryske taal, sjocht mei in goed gefoel werom op in warber 2018. In hichtepunt foarich jier wie it advisearjen oangeande de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal & kultuer (BFTK) 2019-2023. DINGtiid hat wurdearring foar de langetermynambysjes

Lês it folsleine artikel
Dockingakolleezje slút lokaasje Ferwert

Dockingakolleezje slút lokaasje Ferwert

🕔13:51, 4.Apr 2019

Fanwegen it ôfnimmend tal learlingen hat it bestjoer fan it Dockingakolleezje besletten om syn fêstiging yn Ferwert te sluten. Mei yngong fan skoaljier 2019-2020 soene der mar sa’n hûndert learlingen wêze, wylst der foar bekostiging troch it Ryk 120 wêze

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (5, beslút)

It is mei sizzen net te dwaan (5, beslút)

🕔08:09, 26.Mar 2019

troch Tom Dykstra Ferlies fan dyn taal giet djipper as it ferlies fan dyn lân! Yn de foarige ôfleveringen fan dizze rige oer it ûnderwiisbelied yn it Frysk falt spitigernôch gjin opgeande line te konstatearjen. Hoewol’t Ryk en provinsje sizze dat

Lês it folsleine artikel
Het Klokhuis organisearret lanlike iepen bedriuwedei foar bern

Het Klokhuis organisearret lanlike iepen bedriuwedei foar bern

🕔10:00, 22.Mar 2019

Gjin dokter, advokaat of proffuotballer. Nee, hieltyd mear bern wurde letter eigen baas! Hoe jout men bern dêr it juste ark foar? Dat krije se op sneon 30 maart by de lanlike iepen bedriuwedei Het Klokhuis Onderneemt Backstage. Goed 130

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (4)

It is mei sizzen net te dwaan (4)

🕔19:39, 21.Mar 2019

troch Tom Dykstra Yn ôflevering 2 fan dizze rige stie it belied sintraal om te kommen ta desintralisaasje fan it foech oer it ûnderwiis yn it Frysk fan Ryk nei de provinsje Fryslân. Oflevering 3 joech in oersjoch fan hoe’t

Lês it folsleine artikel
Nominaasjes Simke Kloostermanpriis 2019

Nominaasjes Simke Kloostermanpriis 2019

🕔11:31, 19.Mar 2019

Foar de sjuery fan de 13e edysje fan de Simke Kloosterman Priis is de earste kûgel troch de tsjerke. De sjueryleden Geart Tigchelaar, Sytske Eringa en Gerbrich van der Meer hawwe alle Frysktalige jeugd/berneboeken út de trije foargeande jierren lêzen en beoardiele.

Lês it folsleine artikel
Trije pjutteboartersplakken helje sertifikaat foar twatalich wurkjen

Trije pjutteboartersplakken helje sertifikaat foar twatalich wurkjen

🕔09:06, 18.Mar 2019

Yn trije ynstellingen foar pjutte-opfang hawwe de pedagogysk meiwurkersters koartlyn it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ behelle. It giet om Ukkepukkeplak yn Wergea, It Pjuttehonk yn Tsjerkwert en De Telle yn Wynjewâld, dy’t alle trije by in oare keat fan

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (3)

It is mei sizzen net te dwaan (3)

🕔15:59, 17.Mar 2019

troch Tom Dykstra Yn de earste ôflevering fan dizze rige gie it oer de tebekgong fan de taalmacht fan it Frysk en yn de twadde oer in foarsichtige desintralisaasje fan it foech oer it Frysk yn it ûnderwiis nei de

Lês it folsleine artikel
Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

🕔21:19, 14.Mar 2019

Goed 17 persint fan ‘e wurkleazen yn Flaanderen praat gjin Nederlânsk. Dat makket de kâns op in baan lyts. De kristen-demokratyske partij CD&V wol wurkleazen dêrom ferplichtsje om Nederlânsk te learen. Wa’t dat net docht, soe it rjocht op in

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (2)

It is mei sizzen net te dwaan (2)

🕔16:39, 12.Mar 2019

troch Tom Dykstra Myn earste ôflevering gie oer de tebekgong fan de taalmacht fan it Frysk en de opfetting fan guon lju dat soks in natuerlik proses is, dêr’t men winliken neat tsjin dwaan kin. Myn stelling is dat krekt

Lês it folsleine artikel