België slút alle skoallen en hoareka

België slút alle skoallen en hoareka

🕔22:52, 12.Mar 2020

Yn België geane alle skoallen ticht, ek dy foar basisûnderwiis. Fierders wurde alle kafees en restaurants sletten. Alle eveneminten, ek de lytse, wurde ôfsein. Dat hat de Belgyske oerheid tongersdeitejûn besletten. De maatregels binne derfoar ornearre om fersprieding fan it

Lês it folsleine artikel
Fryske hegeskoallen geane ticht: gjin kolleezjes en tentamens yn maart

Fryske hegeskoallen geane ticht: gjin kolleezjes en tentamens yn maart

🕔22:31, 12.Mar 2020

De Fryske hegeskoallen NHL Stenden en Van Hall Larenstein geane ticht. NHL Stenden lit alle kolleezjes en tentamens yn de moanne maart ferfalle. De Ryksuniversiteit Grins giet noch fierder: dêr falle alle ûnderwiisaktiviteiten oant 10 april út. De biblioteken en

Lês it folsleine artikel
Presintaasje nij Frysk learmiddel ‘Lear de lûden’

Presintaasje nij Frysk learmiddel ‘Lear de lûden’

🕔13:43, 9.Mar 2020

Tongersdei 12 maart o.s. wurdt op iepenbiere bassiskoalle It Skriuwboerd yn Surhústerfean it nije Fryske learmiddel ‘Lear de Lûden’ presintearre. ‘Lear de Lûden’ is in ynnovative, ynteraktive klankstimpelset om boartsjenderwiis te oefenjen mei Fryske letters, klanken en wurden. It produkt

Lês it folsleine artikel
Joana Duarte heechlearaar twatalich ûnderwiis yn Amsterdam

Joana Duarte heechlearaar twatalich ûnderwiis yn Amsterdam

🕔17:00, 8.Mar 2020

Earder dit jier waard hja beneamd as lektor meartaligens oan hegeskoalle NHL Stenden. Sûnt dizze wike hat Joana Duarte út Ljouwert der noch in wichtige funksje by: hja is bysûnder heechlearaar wrâldboargerskip en twatalich ûnderwiis wurden oan de Universiteit fan

Lês it folsleine artikel
Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

🕔16:54, 8.Mar 2020

It mei dan gâns minder wurden wêze mei de stúdzjerjochtings Frysk oan Nederlânske universiteiten en hegeskoallen – in folsleine stúdzje Frysk is der allinnich noch by hegeskoalle NHL Stenden en allinnich de Ryksuniversiteit Grins en de Universiteit fan Amsterdam hawwe

Lês it folsleine artikel
Nij trijetalich lêsboek: ‘Silke & Miss Dee’

Nij trijetalich lêsboek: ‘Silke & Miss Dee’ Fernijd

🕔08:56, 8.Mar 2020

By de Afûk is in nij trijetalich lêsboek fan Baukje Wytsma en Carla van der Heijde ferskynd: Silke & Miss Dee. Utjouwer Ernst Bruinsma: ‘It is fantastysk om te sjen hoe’t Baukje Wytsma nei jierren wer mei in berneboek komt

Lês it folsleine artikel
‘It Peuterhonk’ Eksmoarre behellet sertifikaat twatalich wurkjen

‘It Peuterhonk’ Eksmoarre behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔09:04, 7.Mar 2020

Op woansdei 4 maart wie it feest op pjutte-opfang It Peuterhonk yn Eksmoarre. Op de lokaasje fan Kids First wurdt sûnt febrewaris 2017 wurke mei in belied dat der op rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te

Lês it folsleine artikel
Utslach Waadhoeke Toernoai 3 maart

Utslach Waadhoeke Toernoai 3 maart

🕔09:22, 5.Mar 2020

Waadhoeke Toernoai sette tiisdei om 15.00 oere útein mei it tredde FRYSK!-skoaldamtoernoai. De famkes lieten sjen dat se net ûnder hoege te dwaan foar de jonges. Sterker noch, de earste twa plakken waarden ynnaam troch famkes. Earste waard de 12-jierrige

Lês it folsleine artikel
Stellingwerf Kolleezje bêste Fryske debatskoalle

Stellingwerf Kolleezje bêste Fryske debatskoalle Fernijd

🕔08:51, 3.Mar 2020

Moat de Lelyline der komme? Is der ferlet fan mear tafersjoch fan de provinsje Fryslân op de Fryske taallessen? En hoe sit it mei it brûken fan drugs ûnder de jongerein? Ferskate ûnderwerpen dêr’t de skoalbêrn oer debattearje mochten by

Lês it folsleine artikel
Oprop frijwillige lesjouwers Frysk yn ’e ûnderbou

Oprop frijwillige lesjouwers Frysk yn ’e ûnderbou Fernijd

🕔08:43, 1.Mar 2020

Yn Snits, Boalsert, Drachten, Ljouwert en op It Hearrenfean is in tal basisskoallen dwaande om mear omtinken oan it Frysk yn de ûnderbou te jaan. Cedin en it SFBO helpe dy skoallen om dat foarm te jaan. Mei’t de learkrêften

Lês it folsleine artikel