Bernebiënnale no yn it Grinzer Museum te sjen

Bernebiënnale no yn it Grinzer Museum te sjen Fernijd

🕔08:14, 14.Mar 2024

Nei it grutte sukses fan de earste edysje is de Bernebiënnale no wer yn it Grinzer Museum te sjen. Diskear mei it aktuele tema ‘A better place’. De útstalling nûget bern en folwoeksenen út om diel te nimmen oan in

Lês it folsleine artikel
Subsydzjeregeling ‘Frysk foar no en letter’ 18 maart wer iepen

Subsydzjeregeling ‘Frysk foar no en letter’ 18 maart wer iepen

🕔08:11, 13.Mar 2024

Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 18 maart ôf wer in subsydzje oanfreegje foar de regeling ‘Frysk foar no en letter’ by Taalplan Frysk 2030 fan de provinsje Fryslân. Der is subsydzje beskikber foar (nei)skoalling fan learkrêften en it oanskaffen

Lês it folsleine artikel
Ried: Doelen út Taalplan Frysk 2030 net te heljen

Ried: Doelen út Taalplan Frysk 2030 net te heljen

🕔12:33, 12.Mar 2024

De Ried fan de Fryske Beweging is fan miening dat de oerheid it brûken fan it Frysk yn bernedeiferbliuwen en pjutteboartersplakken te min stimulearret. De Ried wol dat de Wet Kinderopvang oanpast wurdt om dat te ferbetterjen. Dat is te

Lês it folsleine artikel
Mear tiid foar Fryske taal en kultuer

Mear tiid foar Fryske taal en kultuer

🕔09:19, 7.Mar 2024

Underwiisburo CEDIN hat mei de nije kearndoelen foar it Fryske ûnderwiis moaie doelstellingen formulearre. Dy doelen kinne allinne slagje mei mear ûnderwiistiid en troch ek oare fakken yn it Frysk te jaan, fynt de Ried foar de Fryske Beweging. Feestlik

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk Berneboekewikegeskink 2024 ek yn it Frysk

Nederlânsk Berneboekewikegeskink 2024 ek yn it Frysk Fernijd

🕔08:17, 7.Mar 2024

It Nederlands Kinderboekenweekgeschenk 2024 ferskynt foar de twadde kear yn it Frysk. Pieter Koolwijk (1974) skriuwt it boek yn it Nederlânsk. Rymke Zijlstra is frege om de Frysktalige oersetting te fersoargjen. It is de twadde kear dat it Nederlânsk Berneboekewikegeskink

Lês it folsleine artikel
Gerrit Hiemstra skriuwt Grut Frysk Diktee oer de ympakt fan it klimaat

Gerrit Hiemstra skriuwt Grut Frysk Diktee oer de ympakt fan it klimaat

🕔13:49, 6.Mar 2024

Op tiisdei 23 april sit de Steateseal fan it Provinsjehûs wer fol mei swittende minsken dy’t besykje om it Grut Frysk Diktee sûnder flaters te skriuwen. Dit jier skriuwt waar- en klimaatsaakkundige Gerrit Hiemstra dy tekst. Kwalifisearje foar it diktee

Lês it folsleine artikel
Earste Taalryk-sertifikaten útrikt oan learlingen fuortset ûnderwiis

Earste Taalryk-sertifikaten útrikt oan learlingen fuortset ûnderwiis

🕔08:17, 5.Mar 2024

Santjin learlingen fan Taalryk-skoalle CSG Liudger Burgum hawwe in trajekt fan trije jier ôfsletten mei it Taalryk-eksamen en krigen dêr ôfrûne tongersdei it Taalryk-sertifikaat foar útrikt troch deputearre Eke Folkerts. De sertifikaten wurde útrikt oan de learlingen dy’t les hân

Lês it folsleine artikel
Folkje Koster wint Frysk Diktee yn Noardeasten fan provinsje

Folkje Koster wint Frysk Diktee yn Noardeasten fan provinsje

🕔17:39, 29.feb 2024

Fan ’e wike is it Fryske Wike yn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Under lieding fan taalprojektstiper Wietske Poelman folgen amtners Fryske wurkateliers. Wethâlders giene byinoar op besite om oer de sichtberens fan it Frysk te praten en

Lês it folsleine artikel
Nij by de Afûk: ‘Foar alles in ferske!’

Nij by de Afûk: ‘Foar alles in ferske!’ Fernijd

🕔08:08, 29.feb 2024

Op 1 maart ferskynt by Utjouwerij Afûk it nije ferskeboek Foar alles in ferske! fan Clara Rullmann. It boek befettet tolve nije ferskes en ferhaaltsjes foar bern fan 2 o/m 6 jier. De ferskes binne makke foar gebrûk op de

Lês it folsleine artikel
Jonge Fryske iismasters leare it fak yn Sweden

Jonge Fryske iismasters leare it fak yn Sweden

🕔08:16, 26.feb 2024

No’t natueriis yn Nederlân hieltyd seldsumer wurdt, siket it Fryske Iisbûn it fierderop. Ferline wike wie in groep jonge iismasters op ekskurzje nei Sweden om it fak te learen. “Wy krigen in iisekskurzje en dêrby geane twa Sweedske gidsen mei”,

Lês it folsleine artikel