Fergees Frysktalich e-boek foar bern oer it koroanafirus

Fergees Frysktalich e-boek foar bern oer it koroanafirus Fernijd

🕔08:44, 3.May 2020

De Afûk hat ferline wike in fergees Frysktalich e-boek foar bern online setten, mei as tema it koroanafirus. Yn it e-boek wurdt yn begryplike taal útlein wat it koroanafirus is, hoe’t minsken it oprinne kinne, wat der dan mei harren

Lês it folsleine artikel
Nije app mei Fryske filmkes foar bern: Omrop Fryslân Tsjil

Nije app mei Fryske filmkes foar bern: Omrop Fryslân Tsjil

🕔09:36, 1.May 2020

Omrop Fryslân komt mei in nije app spesjaal foar bern: de Omrop Fryslân Tsjil-app. Bern kinne dêrmei Fryske filmkes besjen dy’t foar harren âldens gaadlik binne. Omrop Fryslân hat de app ûntwikkele, omdat bern en jongeren hieltyd faker programma’s en

Lês it folsleine artikel
Sjochdoazewedstriid oer frijheid foar jongerein Akkrum en Nes

Sjochdoazewedstriid oer frijheid foar jongerein Akkrum en Nes Fernijd

🕔08:57, 29.Apr 2020

De jongerein fan Akkrum en Nes kin oan ’e slach mei it meitsjen fan in sjochdoaze oer 75 jier frijheid. Doarpskeamer ED organisearret it evenemint, dêr’t dielnimmers thús by nifelje meie. De sjochdoazen wurde fan 5 maaie ôf yn ’e

Lês it folsleine artikel
Thús Frysk leare mei de digitale metoaden fan de Afûk

Thús Frysk leare mei de digitale metoaden fan de Afûk

🕔08:16, 20.Apr 2020

Learlingen leare Frysk op skoalle mei Spoar 8 of Searje 36. Dy metoaden fan de Afûk wurde oanbean yn in digitaal learfermidden. Dat hat as grut foardiel dat learlingen net allinnich op skoalle, mar ek thús mei it Fryske lesmateriaal

Lês it folsleine artikel
Fryske Foarlêswike útsteld

Fryske Foarlêswike útsteld Fernijd

🕔09:11, 12.Apr 2020

Goed seishûndert foarlêzers geane alle jierren yn de earste folle wike fan juny op ’en paad om rûnom yn ’e provinsje foar te lêzen oan goed 12.000 pjutten. De foarlêzers nimme mei-inoar sa’n 18.500 nije Tomke-temaboekjes mei, dat de bern

Lês it folsleine artikel
Gjin simmerfakânsje foar guon Flaamske learlingen

Gjin simmerfakânsje foar guon Flaamske learlingen

🕔19:35, 9.Apr 2020

De hommelse oergong fan klassikale lessen nei digitaal thúsûnderwiis is net foar alle bern by te fytsen. Rûnom sykje skoallen en oerheden oplossings foar bern dy’t efterop reitsje. Yn Flaanderen is it doel dat guon skoallen fan ‘t simmer iepenbliuwe

Lês it folsleine artikel
Minister ferpoft it om Fryslân de kontrôle oer it skoalfak Frysk te jaan

Minister ferpoft it om Fryslân de kontrôle oer it skoalfak Frysk te jaan

🕔17:19, 8.Apr 2020

Hoewol’t it Ryksregear yn dizze koroanatiden sjen lit dat it wis wol trochpakke kin as der wat misgiet, stûket dy diekrêft as it giet om it ferbetterjen fan de lessen Frysk op Fryske skoallen. Moolk is de minne kwaliteit dêrfan

Lês it folsleine artikel
Talintûntwikkeler Fulkaan kundiget earste dosinten Summer Academy 2020 oan

Talintûntwikkeler Fulkaan kundiget earste dosinten Summer Academy 2020 oan

🕔10:23, 8.Apr 2020

De jierlikse Summer Academy fan Fryske talintûntwikkeler Fulkaan stiet folop yn ’e stegers. Mei oansprekkende dosinten as sjongeres Laura Vlasblom (bekend fan Frizzle Sizzle), it Sjongfestival en stimaktrise yn û.o. Kleine Zeemeermin en Happy Feet), ynternasjonaal breakdancekollektyf 155 (winners fan

Lês it folsleine artikel
Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)

Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)

🕔22:07, 3.Apr 2020

Op ’e universiteiten en hegeskoallen is it op it stuit trankyl. De dosinten meie de kolleezjesealen net brûke en sitte út ‘e need gauris thús. Dêre, op ’e pôle, fine se wat út. Guon nimme harren harkkolleezjes mar mei in

Lês it folsleine artikel
Fideo: Frysk studearje yn Grins

Fideo: Frysk studearje yn Grins Fernijd

🕔07:08, 2.Apr 2020 Lês it folsleine artikel