Maaiefakânsje yn Natuermuseum yn teken fan ‘skjin wetter’

Maaiefakânsje yn Natuermuseum yn teken fan ‘skjin wetter’ Fernijd

🕔08:39, 24.Apr 2022

It Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert organisearret yn ’e maaiefakânsje, yn gearwurking mei Wetterskip Fryslân, ferskate aktiviteiten oangeande it tema ‘skjin wetter’. Oan ’e hân fan alderhande proefkes leare jonge besikers duorsum mei wetter om te gean. Wat bart der mei

Lês it folsleine artikel
Ien op trije ferpleechkundigen hindere troch net-winske seksueel omtinken

Ien op trije ferpleechkundigen hindere troch net-winske seksueel omtinken

🕔09:41, 20.Apr 2022

In goed treddepart fan de ferpleechkundigen dy’t op mbû-nivo oplaat binne, hie ferline jier te krijen mei net-winske seksueel omtinken fan pasjinten. Dat konkludearje it CBS en TNO nei ûndersyk. Oare beroppen yn de soarch, lykas fysioterapeuten en fersoargers, hiene

Lês it folsleine artikel
Noardeastpolder winner Light Challenge 2021

Noardeastpolder winner Light Challenge 2021 Fernijd

🕔08:43, 18.Apr 2022

Tongersdei 14 april wie de finale fan de fyfde edysje fan de Light Challenge. De gemeenten It Hearrenfean en Almeare organisearren tegearre de ûntwerpkriich mei as tema ‘glowing nature’. Tsien studinteploegen strieden om de eare en joegen ynfolling oan in

Lês it folsleine artikel
Presintaasje Oekraynsk berneboek ‘Maia en har freonen’

Presintaasje Oekraynsk berneboek ‘Maia en har freonen’

🕔08:07, 16.Apr 2022

Op tongersdei 21 april is de presintaasje fan Maia en har freonen, in berneboek út Oekraïne, troch Tialda Hoogeveen fia it Ingelsk nei it Frysk oerset.  It tastânkommen fan it boek is in unikum: ûnder de flagge fan Boeken fan

Lês it folsleine artikel
FNP: Hoe komt it mei it Kurrikulum Frysk?

FNP: Hoe komt it mei it Kurrikulum Frysk?

🕔12:34, 15.Apr 2022

Neidat minister foar Primêr- en Fuortset Underwiis, Dennis Wiersma, de Twadde Keamer ynljochte hat oer de nije wegen dy’t er mei it ûnderwiis ynslaan wol (it saneamde curriculum.nu-projekt), hat Sijbe Knol, foarsitter fan de FNP-fraksje yn Provinsjale Steaten, op 6

Lês it folsleine artikel
Jurrian van Dongen (‘Het Klokhuis’) wint Willem Wilminkpriis foar bêste berneliet

Jurrian van Dongen (‘Het Klokhuis’) wint Willem Wilminkpriis foar bêste berneliet

🕔11:12, 14.Apr 2022

Jurrian van Dongen fan it NTR-jeugdprogramma Het Klokhuis hat de Willem Wilminkpriis foar it bêste berneliet wûn. Hy krige de priis foar ‘Give me some skin’, dat er foar it Klokhuis skreau. Sjuerypriis It cowboyliet ‘Give me some skin’ fan

Lês it folsleine artikel
Fryske learlingen ûntdekke dat Italië lytse talen better beskermet as Nederlân

Fryske learlingen ûntdekke dat Italië lytse talen better beskermet as Nederlân

🕔00:28, 14.Apr 2022

Docht Nederlân wol genôch foar it Frysk? As jo sjogge dat it Ryk en de ûnderwiisynspeksje folle mear wurk meitsje om it fak Nederlânsk te ferbetterjen as it fak Frysk, dan is der fan likense behanneling dúdlik gjin sprake. Dat

Lês it folsleine artikel
Ferbettering Nederlânsk op skoalle wurdt hiel oars oanpakt as ferbettering Frysk

Ferbettering Nederlânsk op skoalle wurdt hiel oars oanpakt as ferbettering Frysk

🕔22:59, 13.Apr 2022

Leararen yn it basis- en fuortset ûnderwiis moatte op kursus, der moat minder omtinken komme foar projekten en oare bysaken, der moat in masterplan komme om mei allegear organisaasjes it ûnderwiis te ferbetterjen en de skoallen moatte mei de ynspeksje,

Lês it folsleine artikel
Marije Reitsema wint Fryske foardrachtkriich FeRstival

Marije Reitsema wint Fryske foardrachtkriich FeRstival

🕔10:21, 10.Apr 2022

Marije Reitsema út Bûtenpost hat de 78e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtkriich foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn De Harmonie yn Ljouwert makke sy de measte yndruk op de sjuery mei har foardracht fan it gedicht ‘Ferlegen’

Lês it folsleine artikel
Nij projekt ‘Dêrom Frysk – Klassem!nt’ mei fergeze lespakketten foar fuortset ûnderwiis

Nij projekt ‘Dêrom Frysk – Klassem!nt’ mei fergeze lespakketten foar fuortset ûnderwiis

🕔09:30, 9.Apr 2022

Afûk, Cedin en SJB Media komme mei it nije projekt ‘Klassem!nt’ foar skoallen yn it fuortset ûnderwiis. It betsjut in ferfolch én in ferdjippingsslach op de eardere en tige suksesfolle kampanje #dêromfrysk, dy’t yn febrewaris 2021 útein setten is. Klassem!nt

Lês it folsleine artikel