It skoalfak Frysk wurdt fernijd

It skoalfak Frysk wurdt fernijd

🕔20:23, 10.Jul 2020

It skoalfak Frysk moat oars. Dat is it betinken fan de provinsje Fryslân. Dy hat dêrom oan meartalichheidssintrum Cedin yn Drachten frege om it fak op ‘e nij te ûntwerpen. Der lizze no wat konsepten fan plannen. Sa is it

Lês it folsleine artikel
Mear oeren opfang foar jonge bern

Mear oeren opfang foar jonge bern

🕔10:26, 9.Jul 2020

Op 1 augustus 2020 feroaret de wet op it mêd fan de edukaasje fan pjutten en beukers. Yn de gemeenten Eaststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterlân is dêrom yn oerlis mei de pjutte-opfangorganisaasjes, it ûnderwiis en de jeugdsûnenssoarch in nij VVE-beliedskader opsteld

Lês it folsleine artikel
Nij by de Afûk: online groepskursussen mei dosint

Nij by de Afûk: online groepskursussen mei dosint

🕔09:04, 8.Jul 2020

Neist de tradisjonele groepskursussen fan de Afûk op lokaasje, is it fan oktober 2020 ôf ek mooglik om in groepskursus online te folgjen. By dy kursusfoarm folgje de kursisten thús, efter de kompjûter, live de lessen fan de lesjouwer. De

Lês it folsleine artikel
Bern yn it noarden krije eigen mobyl of tablet jier letter

Bern yn it noarden krije eigen mobyl of tablet jier letter

🕔09:20, 6.Jul 2020

Ut ûndersyk troch Markteffect, docht bliken dat bern yn de noardlike provinsjes in eigen mobile telefoan of tablet yn trochsneed ien jier letter krije as yn de rest fan Nederlân. Yn trochsneed krije Nederlânske bern fan acht jier in eigen

Lês it folsleine artikel
GGD Fryslân ûndertekenet Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân

GGD Fryslân ûndertekenet Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân Fernijd

🕔08:46, 6.Jul 2020

Paulien Schreuder, direkteur Biblioteken Noard-Fryslân en Theo Hartman, ôfdielingshaad GGD Fryslân, ûndertekenje op woansdei 8 july yn Biblioteek Dokkum, it Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân. Dêr ist GGD Fryslân mei oansletten by it Taalakkoart fan Noard-Fryslân en de Fryske Waadeilannen. Regionaal Taalakkoart

Lês it folsleine artikel
Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk

Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk

🕔08:39, 4.Jul 2020

By de Afûk is ferskynd De lytse walfisk, skreaun en yllustrearre troch Benji Davies. Dat boek wie yn 2017 printeboek fan it jier. Underwilens binne der mear as 100.000 Nederlânsktalige eksimplaren fan ferkocht en is it oerset yn mear as

Lês it folsleine artikel
FNP: krekt noch de eare rêden?

FNP: krekt noch de eare rêden?

🕔19:23, 28.Jun 2020

Ynstjoerd Ek in goeie metoade foar wittenskiplik ûndersyk: tel it oantal nijs-/parseberjochten fan in partij op syn webside en gean ris nei wêr’t dy berjochten oer gean. Dan krije jo in idee fan de ûnderwerpen dêr’t dy partij graach, en

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

🕔08:06, 23.Jun 2020

Skôging troch Tom Dykstra De koroanakrisis is noch mar in pear wike âld as de Onderwijsraad (it heechste advyskolleezje fan de Nederlânske oerheid) warskôget foar efterstannen fan guon learlingen yn harren skoalkarriêre. De minister tinkt ek al oan it ynsetten

Lês it folsleine artikel
Printeboek oer reinbôgedolfyntsje ferskynd

Printeboek oer reinbôgedolfyntsje ferskynd

🕔11:48, 19.Jun 2020

By útjouwerij Elikser is in printeboek ferskynd oer in dolfynstje dat yn de kleuren fan de reinbôge swimme wol. Oer it boek: It dolfyntsje Lara wol sa graach yn de kleuren fan de reinbôge swimme. Se freget oan har freontsjes

Lês it folsleine artikel
Literêre jongereinpriis ‘De Inktaap’ nei Nina Polak

Literêre jongereinpriis ‘De Inktaap’ nei Nina Polak

🕔10:53, 15.Jun 2020

Skriuwster Nina Polak hat De Inktaap 2020 wûn. Hja kriget de literêre jongereinpriis foar har roman Gebrek is een groot woord, oer de 22-jierrige sylster Nynke Nauta – alias Skip – dy’t wrakselet mei de konstante twastriid tusken langstme nei

Lês it folsleine artikel