Kondooms foar it bioferskaat

Kondooms foar it bioferskaat

🕔08:47, 22.Jun 2021

Op tongersdei 24 juny sille de Fryske Miljeufederaasje en studinten fan Osiris yn Ljouwert kondooms útdiele yn it belang fan it bioferskaat. Dat bart yn it ramt fan de bioferskaatkampanje ‘Wat sille we no belibje’. De studinten gean by it

Lês it folsleine artikel
Tichtplicht min foar Gaelic

Tichtplicht min foar Gaelic

🕔20:36, 21.Jun 2021

De ferplichte sluting fan skoallen yn ’e koroanatiid hat in minne útwurking op it Gaelic. Dat skriuwt de Skotstke krante The National. Lykas yn in protte oare regio’s mei in eigen taal hat Skotlân skoallen dêr’t dy taal de fiertaal

Lês it folsleine artikel
Fryske mbû’s krije jild foar Frysk ûnderwiis

Fryske mbû’s krije jild foar Frysk ûnderwiis

🕔09:22, 19.Jun 2021

Skoallen foar middelber beropsûnderwiis (mbû) yn Fryslân kinne yn de kommende trije jier jild krije foar it oantugen fan lesmateriaal Frysk. De provinsje Fryslân, dy’t fan it ministearje fan Underwiis dêr jierliks 100.000,- euro foar kriget, ferpartet dat. Foar it

Lês it folsleine artikel
Underwizers mei akademyske oplieding kinne aai net kwyt op skoalle

Underwizers mei akademyske oplieding kinne aai net kwyt op skoalle

🕔14:48, 18.Jun 2021

Underwizers mei in universitêre oplieding hâlde faak al gau wer op. It wurk op ‘e basisskoalle jout har net genôch mooglikheden. Dat docht bliken út in enkête fan de Ryksuniversiteit Grins. Sûnt in jier of tsien kinne minsken dy’t op

Lês it folsleine artikel
Frysktalich tekenteltsje fertelt bern yn Sealterlân wat se by brân dwaan moatte

Frysktalich tekenteltsje fertelt bern yn Sealterlân wat se by brân dwaan moatte

🕔13:38, 18.Jun 2021

As der brân útbrekt, kinne de bern yn de Dútske gemeente Sealterlân tenei yn de eigen taal lêze wat hja dwaan moatte. Alle skoallen yn it lytse Frysktalige gebiet krije nammentlik twatalige posters dêr’t op stiet wat men by brân

Lês it folsleine artikel
Earste kursus Klasse Frysk suksesfol ôfsletten

Earste kursus Klasse Frysk suksesfol ôfsletten

🕔12:57, 18.Jun 2021

De earste 45 kursisten Klasse Frysk hawwe fan ’e wike harren sertifikaat WOW Frysk yn ûntfangst nommen. De kursus is bedoeld foar learkrêften yn it basisûnderwiis en dosinten Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Hy wurdt oanbean troch NHL Stenden en

Lês it folsleine artikel
Kwaliteit ûnderwiis buorket efterút, mar jildt dat ek foar Fryslân?

Kwaliteit ûnderwiis buorket efterút, mar jildt dat ek foar Fryslân?

🕔12:57, 18.Jun 2021

Bern yn Nederlân kinne folle minder goed rekkenje en skriuwe as tsien jier lyn. Dat docht bliken út ûndersyk fan de SER, de sosjaal-ekonomyske rie. “Nederland kent niet langer een van de beste onderwijssystemen van Europa zoals eerder het geval

Lês it folsleine artikel
Studinten fan ROC Friese Poort eksposearje yn De Lawei

Studinten fan ROC Friese Poort eksposearje yn De Lawei Fernijd

🕔08:47, 14.Jun 2021

Fjouwerentweintich studinten fan de opliedingen mediafoarmjouwer en fotograaf oan it ROC Friese Poort eksposearje o/m 25 juny har eineksamenwurk yn ’e eksposysjeromte fan De Lawei. De eksposysje hat de namme Geöntpopt krige; in selsbetocht wurd dat foar persoanlike ûntwikkeling stiet.

Lês it folsleine artikel
Provinsje skouderet advys Dingtiid om ferbettering lessen Frysk te ferplichtsjen (rektifikaasje)

Provinsje skouderet advys Dingtiid om ferbettering lessen Frysk te ferplichtsjen (rektifikaasje)

🕔15:35, 11.Jun 2021

De provinsje Fryslân stribbet dernei om it foech oer de lessen Frysk op skoalle fan it Ryk oer te nimmen. Dat stiet yn it saneamde Bestjoersakkoart fan de provinsje Fryslân. De provinsje wol dat foech lykwols net brûke om de

Lês it folsleine artikel
Universiteit Grins: learstoel Frysk bliuwt bestean

Universiteit Grins: learstoel Frysk bliuwt bestean

🕔12:57, 11.Jun 2021

De learstoel Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins bliuwt gewoan bestean. Dat skriuwt de Ljouwerter Krante op basis fan ynformaasje dy’t de krante fan de universiteit krigen hat. Juster melde de Ljouwerter dat de universiteit oan de provinsje Fryslân skreaun hie

Lês it folsleine artikel