It Deiboek fan Janny van der Molen bekroand mei in White Raven

It Deiboek fan Janny van der Molen bekroand mei in White Raven

🕔10:01, 9.Oct 2020

It troch de Afûk útjûne boek fan Janny van der Molen is ien fan de White Ravens op de jierlikse list fan de Internationale Jugendbibliothek München. De White Ravens binne oanbefellingen foar bysûndere boeken út de wrâld fan de ynternasjonale

Lês it folsleine artikel
It risiko fan tefolle twaddetaalpraters

It risiko fan tefolle twaddetaalpraters

🕔15:44, 8.Oct 2020

Talen dy’t as memmetaal súntsjes efterútbuorkje, kinne bytiden wer opfleurje troch entûsjaste minsken dy’t dy taal op skoalle of op kursus leare. Gjin niget dat gâns taalbewegings, lykas de Welske, de Katalaanske en de Fryske, der in soad by opsette

Lês it folsleine artikel
Werprintinge ‘Bartele Bûse’ fan Berber van der Geest

Werprintinge ‘Bartele Bûse’ fan Berber van der Geest

🕔08:57, 8.Oct 2020

Bartele Bûse ferskynde foar it earst yn 1988 en is in klassiker yn de Fryske jeugdliteratuer. It is skreaun troch Berber van der Geest (1938-2019) en yllustrearre troch Laura Tietjens. Bartele Bûse is in jonkje mei in protte fantasy. Yn

Lês it folsleine artikel
Losse flodders en isolemint

Losse flodders en isolemint

🕔08:23, 6.Oct 2020

Skôging troch Jabik van der Bij Yn myn foarige skôging makke ik de opmerking dat der mear nedich is om it Frysk yn libben te hâlden as it ûnderwiis achter de fodden te sitten. Yn in tal reaksjes waard û.o.

Lês it folsleine artikel
Hjerstfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

Hjerstfakânsje yn Natuermuseum Fryslân Fernijd

🕔09:45, 4.Oct 2020

De hjerstfakânsje yn it Natuermuseum Fryslân stiet yn it teken fan de útstalling GIF, each yn each mei libjende fergiftige bisten. In útstalling dy’t men echt sjoen hawwe moat, want spesjaal dêrfoar is in hiele rige fergiftige bisten út Spanje

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Gjin Gedoch

Frâns Kuipers: Gjin Gedoch

🕔20:00, 3.Oct 2020

Kollum Wy sjogge hoe’t ‘De Haach’ wrakselet mei it útfinen fan in lykwichtich belied om de opnij opkommende koroana de kop yn te drukken. Oer it wol of net ferplichte dragen fan mûlemaskers wurdt hiele dagen praat en der is

Lês it folsleine artikel
Fryske berne- en jeugdboeken foar skoalbern en pjutten

Fryske berne- en jeugdboeken foar skoalbern en pjutten

🕔07:25, 1.Oct 2020

Wethâlder Andries Bouwman fan Tytsjerksteradiel joech woansdeitemoarn de ôftraap foar de Berneboekewike op basisskoalle De Ichtusschool yn Gytsjerk. Hy lange de skoalle in pakket oer mei Fryske boeken mei in wearde fan € 200,-. Wichtich foar taalfeardigens Yn groep 1,

Lês it folsleine artikel
‘Fear yn ’e broek’ foar trije skoallen op It Hearrenfean

‘Fear yn ’e broek’ foar trije skoallen op It Hearrenfean

🕔15:00, 30.Sep 2020

Woansdeitemiddei – op de earste dei fan de berneboekewike – waarden op It Hearrenfean trije skoallen yn it sintsje set. Dat barde op inisjatyf fan Boargeraksjegroep Sis Tsiis yn boekhannel Binnert Overdiep. Sis Tsiis stekt de basisskoallen de Buitenkans en

Lês it folsleine artikel
Learaar dea oantroffen yn sleat Snits

Learaar dea oantroffen yn sleat Snits

🕔12:30, 30.Sep 2020

Yn in sleat oan ‘e Pasfeardyk yn Snits is tiisdei it lichem fûn fan in man dy’t identifisearre is as in learaar fan RSG Magister Alvinus yn deselde stêd. It giet om in man fan 49 jier. Syn namme is

Lês it folsleine artikel
Earste edukative escaperoom oer pesten no beskikber foar basisskoallen

Earste edukative escaperoom oer pesten no beskikber foar basisskoallen

🕔08:52, 25.Sep 2020

Mei-inoar yn stee fan tsjininoar, dat is de iennige manier wêrop’t learlingen mei it ynteraktive spul út de greep fan hacker Anno N. komme kinne. Anno N. fersus skoalbern is in nij ûntwikkele edukatyf escape(class)roomspul foar it basisûnderwiis. Mei dat

Lês it folsleine artikel