Joana Duarte nije lektor meartaligens

Joana Duarte nije lektor meartaligens

🕔16:14, 16.Jun 2019

Joana Duarte wurdt de nije lektor foar meartaligens en skriftlike taalbehearsking by hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert. In lektor is lieder fan in groep ûndersikers. Frou Duarte nimt de lieding oer fan twa ûndersyksgroepen: ‘Frysk en meartaligens’ fan Alex Riemersma

Lês it folsleine artikel
Friezen pikke it net mear

Friezen pikke it net mear

🕔11:39, 15.Jun 2019

Nei fjirtich jier ûnderwiis binne de measte Friezen noch altyd analfabeet yn de eigen taal. Sy reitsje it betrouwen yn de bestjoersoerienkomsten kwyt. Papier is geduldich. Oanlieding foar de Fêste Keamerkommisje Ynlânske Saken om op 26 juny mei mefrou Kajsa

Lês it folsleine artikel
Petear oer it Frysk op 26 juny yn De Haach: gean mei!

Petear oer it Frysk op 26 juny yn De Haach: gean mei!

🕔09:02, 12.Jun 2019

It moat jimme net troch it sin gean! Jimme ha it wol lêzen en heard: woansdei 26 juny sil it heve, dan sil de Fêste Keamerkommisje mei minister Ollongren yn petear oer it Frysk en dan benammen oer de sichtberens

Lês it folsleine artikel
Aksje foar bern yn Sri Lanka

Aksje foar bern yn Sri Lanka

🕔10:17, 11.Jun 2019

VAKwerk Burgum freget jo omtinken foar in bysûnder projekt. Op snein 12 maaie lêstlyn is troch VAKwerk in aksje úteinset foar de drop-out bern yn Kalpitiya, Sri Lanka. Dat binne bern fan earme fiskersfamyljes dy’t gjin ûnderwiis krije en net

Lês it folsleine artikel
Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

🕔22:02, 8.Jun 2019

De Fryske taal, literatuer en skiednis wurde hieltiten minder bestudearre. Der wie in tiid dat deroer praat waard dat eins alle grutte Nederlânske universiteiten in stúdzjerjochting Frysk ha moasten, wylst de stúdzjes Frysk no hast allegear opgien binne yn gruttere

Lês it folsleine artikel
Soartedei/sleatsjesdei Ljouwerter Bosk

Soartedei/sleatsjesdei Ljouwerter Bosk

🕔10:48, 8.Jun 2019

Op snein 16 juny organisearret it Natuermuseum Fryslân foar de achtste kear in Soartedei yn de Ljouwerter Bosk. Dy deis gean deskundigen mei it publyk op syk nei nije soarten planten en bisten. Dit jier wurdt wer gearwurke mei de

Lês it folsleine artikel
Leararen Sorbysk prate de taal sels amper

Leararen Sorbysk prate de taal sels amper

🕔12:31, 4.Jun 2019

As in taal hiel lyts is, is it lestich om goede leararen te finen dy’t him oanleare kinne. Dat fernimme de Sorben, in taalminderheid yn de East-Dútske streek Lausitz. Ut ûndersyk hat bliken dien dat de leararen Sorbysk de taal

Lês it folsleine artikel
Tsien jier ferplichte taaltoets Lúksemburchsk

Tsien jier ferplichte taaltoets Lúksemburchsk

🕔12:01, 4.Jun 2019

Wa’t it Lúksemburger steatsboargerskip hawwe wol, moat Lúksemburchsk behearskje. Benammen taalorganisaasje INL (Institut National des Langues) hat dêr jern mei bespûn. De INL is tsien jier lyn oprjochte, doe’t de offisjele Sproochentest Lëtzebuergesch ferplichte waard foar wa’t Lúksemburger wurde wol. Wilens

Lês it folsleine artikel
‘Leuk’ is goed Frysk wurden

‘Leuk’ is goed Frysk wurden

🕔14:39, 3.Jun 2019

‘Leuk’ is goed Frysk wurden. It wurd wurdt troch leararen Frysk en oare betûfte Fryskskriuwers as ynboargere beskôge. Dat jildt ek foar meartallen lykas ‘gemeentes’ en ‘boetes’. Dat docht bliken út ûndersyk nei in grut tal wurden en konstruksjes dy’t

Lês it folsleine artikel
Bretonsktalige skoallen moatte op ’e nij befochten wurde

Bretonsktalige skoallen moatte op ’e nij befochten wurde

🕔17:20, 29.May 2019

Sneon wie der yn it Bretonske Kemper/Quimper in demonstraasje foar it behâld fan it Bretonsktalige ûnderwiis. Dat liket op it earste each wat nuver, want skoallen mei it Bretonsk as fiertaal, besteane al tsientallen jierren en der komme hieltiten nijen

Lês it folsleine artikel