Iersk en skoalle

Iersk en skoalle

🕔08:42, 16.feb 2010

Krekt as by ús hawwe se yn Ierlân ek listen fan skoallen dêr’t men op sjen kin watfoar risseltaten de skoallen behelje. Foar it fuortset ûnderwiis is in top-400 list opmakke neffens it trochsnee tal learlingen dat yn ’e hjerst

Lês it folsleine artikel
‘Meitsje gedrachsproblematyk fêst ûnderdiel learareoplieding’

‘Meitsje gedrachsproblematyk fêst ûnderdiel learareoplieding’

🕔16:40, 15.feb 2010

AMSTERDAM – Kennis oer gedrachsproblemen moat in fêst ûnderdiel wurde fan elke leararenoplieding. Dat stelt de Onderwijsraad yn it advys “De school en leerlingen met gedragsproblemen”, dat moandei útkommen is. Neffens de Raad is it fan grut belang dat skoallen

Lês it folsleine artikel
TU Delft stelt kolleezjemateriaal fergees beskikber

TU Delft stelt kolleezjemateriaal fergees beskikber

🕔21:42, 9.feb 2010

As earste universiteiten yn Nederlân stelle de ‘Open Universiteit’ (OU) en de TU Delft learmateriaal fergees beskikber fia iTunes U fan Apple. Dy tsjinst fan Apple is mei 200.000 kolleezjes, presintaasjes, fideo’s en podcasts ien fan de grutste boarnen oan

Lês it folsleine artikel
De Willewike 2010

De Willewike 2010

🕔16:27, 7.feb 2010

De Willewike wurdt yn ’e maaiefakânsje holden op de Folkshegeskoalle yn Hoarne (Skylge). Bern/learlingen krije moarns yn in ûntspande sfear Fryske les (materiaal fan Cedin/AFÛK). Middeis en jûns is der in rekreaasjeprogramma (bygelyks in muzykmiddei, in middei strân/bosk, in middei

Lês it folsleine artikel
Dialektesoarch yn Flaanderlân

Dialektesoarch yn Flaanderlân

🕔09:38, 7.feb 2010

Geakunde Flaanderen organisearret yn gearwurking mei Variaties, de koepelorganisaasje foar dialekten en oraal erfgoed yn Flaanderen, en mei FARO, Flaamsk stipepunt foar kultureel erfguod, fiif jûnen oer ‘Taal of tongfal? Dialektesoarch yn Flaanderen tusken taalpolityk en erfgoedbelied.’ Taalfariaasje is in

Lês it folsleine artikel
Promoasje-ûndersyk

Promoasje-ûndersyk

🕔19:38, 2.feb 2010

Troch finansiering út it Veenstra-Oostenbrug-Fonds kin de Fryske Akademy úteinsette mei in ûndersyk nei de psycholinguïstyske kant fan meartalichheid en de tapassing dêrfan yn it ûnderwiis en de skoalsitewaasje. It ûndersyk wurdt útfierd yn de fakgroep Sosjale Wittenskippen troch Mirjam

Lês it folsleine artikel
Brief út 1795 fan Fries

Brief út 1795 fan Fries Fernijd

🕔09:51, 31.Jan 2010

Yn Emmen is in bysûndere brief fûn dy’t op 19 maart 1795 skreaun is. Yn de brief wurdt sprutsen oer de nije regearing fan dy tiid. In ôffurdiging fan de Universiteit fan Amsterdam achte de brief sa nijsgjirrich dat se

Lês it folsleine artikel
Steuring by allochtoane jongerein faak net behannele

Steuring by allochtoane jongerein faak net behannele

🕔10:49, 23.Jan 2010

Allochtoane jongelju komme faker yn de kriminaliteit terjochte omdat psychyske steurings by harren te let behannele wurde. Dat seit de Volkskrant op grûn fan in ûndersyk fan Stichting De Jutters, in ynstelling foar jongerein GGZ yn de krite Haaglanden.  De

Lês it folsleine artikel
Learling út riker húshâlding sakket earder yn nivo

Learling út riker húshâlding sakket earder yn nivo Fernijd

🕔08:05, 20.Jan 2010

Yn it skoaljier 2004/05 begûnen goed 185.000 skoalbern oan it fuortset ûnderwiis. Trije jier letter sieten hast 26.000 fan harren op it tmbû-k (learwei rjochte op in kaderberop). Fan dy groep hat 22 prosint op in heger nivo sitten (in

Lês it folsleine artikel
Tresoar krijt 290 meter argyf

Tresoar krijt 290 meter argyf

🕔07:09, 20.Jan 2010

It Frysk histoarysk letterkundich sintrum Tresoar krijt 290 meter oan argyfstikken der by. It binne dossiers fan de provinsje Fryslân. Kommissaris fan de keninginne John Jorritsma oerhandige it argyf út de perioade 1962-1986 symboalysk. De muorre fan papier is in

Lês it folsleine artikel