Grouweitenbôle en sûkersykte

Grouweitenbôle en sûkersykte

🕔11:21, 27.Dec 2009

Ut promoasjeûndersyk fan itenssaakkundige Marion Priebe kaam nei foaren dat it geregeld brûken fan rizelige produkten lykas grouweiten bôle en silverfluesrys de kâns op it krijen fan de saneamde âlderdomssûkersykte diabetes tipe 2 ferminderet. Dy foarm fan sûkersykte blykt trouwens

Lês it folsleine artikel
Bloeddruk en dei en nachtritme

Bloeddruk en dei en nachtritme

🕔08:59, 25.Dec 2009

Ut Japansk ûndersyk blykt dat by mûzen in wichtich gen, dat harren bloeddruk stjoert, ûnder ynfloed fan it dei- en nachtritme stiet. Omdat minsken in fergelykber gen hawwe, is it wierskynlik dat dat ek by minsken it gefal is. Dat

Lês it folsleine artikel
Bern sykje ek op Ynternet

Bern sykje ek op Ynternet

🕔09:30, 22.Dec 2009

It antyfirusbedriuw Symantec hat in listje makke mei de sykwurden dy’t jonges en famkes ûnder de 18 it meast brûke. By beide groepen stiet it sykwurd YouTube boppe oan. Op it twadde en tredde plak is by beide groepen Facebook

Lês it folsleine artikel
Brede skoalle krijt jild

Brede skoalle krijt jild

🕔10:32, 21.Dec 2009

Steatssekretaris Sharon Dijksma hat 129 plannen foar brede skoallen goedkard foar subsydzje. Se jout dat jild om besteande skoalgebouwen geskikt te meitsjen foar mear funksjes as allinnich ûnderwiis, lykas neiskoalske opfang, sport en kultuer. Bern kinne op sa’n brede skoalle

Lês it folsleine artikel
Digitale wurdlist Nederlânske taal

Digitale wurdlist Nederlânske taal

🕔16:54, 18.Dec 2009

Yn 2007 hat it ‘Comité van Ministers’ besletten dat it systeem fan regels fan de Nederlânske stavering mei it útkommen fan it ‘Groene Boekje’ edysje 2005 klear wie. By nije edysjes fan de ‘Woordenlijst Nederlandse Taal’, lykas de wersjenning dy’t yn

Lês it folsleine artikel
Studinten helpe Absolut Vodka

Studinten helpe Absolut Vodka Fernijd

🕔08:50, 17.Dec 2009

Ofrûne sneon binne 70 studinten fan de NHL nei Sweden ôfreizge. Foar de reis hawwe ferskate Sweedske bedriuwen de studinten frege om in kommunikaasjeprobleem op te lossen. De studinten sille fan ’e wike de bedriuwen by del om harren earste

Lês it folsleine artikel
Gaelic en jild

Gaelic en jild

🕔12:30, 15.Dec 2009

De Ierske taal draacht jierliks 136 miljoen euro by oan de ekonomy fan Galway en de county (provinsje). Mear as 5000 minsken hawwe dêrtroch wurk en mear as 90 persint fan de sakeminsken yn ‘e stêd tinkt dat it in bysûndere

Lês it folsleine artikel
Lytsskalige hbû’s dogge it goed

Lytsskalige hbû’s dogge it goed

🕔09:25, 15.Dec 2009

Lytse hbû’s dogge it better as grutte ynstellings foar heger beropsûnderwiis. Ofstudearden ha de bêste kâns op in baan by in stúdzje fysio- of ergoterapy  of medysk laboratoarium-ûndersyk. Ofstudearren mei in learareoplieding komme noch altyd maklik oan in baan.  Stúdzjes

Lês it folsleine artikel
Studint leveret jild op

Studint leveret jild op

🕔10:27, 14.Dec 2009

It húsfestjen fan studinten is ekonomysk geunstich foar in stêd. Ut in rekkensom fan TNO blykt dat elke studint sa’n 25.000 euro it jier bydraacht oan de regionale ekonomy. Dat stiet yn it rapport ‘Kennis as ekonomyske motor’, fan TNO. It

Lês it folsleine artikel
Blide keapers fan de Fryske Bosatlas

Blide keapers fan de Fryske Bosatlas

🕔15:15, 12.Dec 2009

  It Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Tresoar organisearre tegearre mei de webside friesebosatlas.nl in middei foar keapers fan de Bosatlas fan Fryslân. De atlasleafhawwers koene op twa wizen achter de skermen sjen. Twa meiwurkers fan Tresoar fertelden hoe’t de

Lês it folsleine artikel