De bèta-kanon foar bern

De bèta-kanon foar bern

🕔08:29, 9.Dec 2009

Noch krekt foar Sinteklaasdei is de Nederlânske ‘Junior Bèta Canon’ ferskynd. In pakketsje fan fiif cd’s dêr’t Robbert Dijkgraaf (KNAW-foarsitter), Louise Fresco (heechlearaar duorsume ûntjouwing, UvA) en Bas Haring (bysûnder heechlearaar publyk begryp fan wittenskip, Universiteit fan Leien) de fyftich

Lês it folsleine artikel
Beukerjuffrou net bliid mei wurk

Beukerjuffrou net bliid mei wurk

🕔06:53, 3.Dec 2009

Beukerjuffers fine it wurk net mear aardich. Hja komme yn opstân tsjin de Cito-toetsen, learmetoaden en de tanimmende druk op de beukers. Goed 350 beukerjuffers dienen mei oan in ûndersyk; njoggentich prosint fynt dat it ûnderwiis oan de lytskes te skoalsk

Lês it folsleine artikel
Programma untsiferet botnetkoade

Programma untsiferet botnetkoade

🕔10:18, 2.Dec 2009

          Kompjûtersaakkundigen fan de universiteit fan California hawwe in programma skreaun dat automatysk de fersleutele koade fan in botnet achterhelje kin. In botnet is in kolleksje fan software-robots, dy’t automatysk en selsstannich operearje kin. De term

Lês it folsleine artikel
Learaars benaud foar passend ûnderwiis

Learaars benaud foar passend ûnderwiis

🕔10:23, 29.Nov 2009

It tekoart oan genôch ûnderwiisassistinten wurdt by it ynfieren fan passend ûnderwiis sjoen as grutste knyppunt. Dat docht bliken út in ûndersyk ûnder 1450 leden fan CNV Onderwijs. De learaars binne ek fan betinken dat de klassen te grut binne

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk-Talestikker

Praat mar Frysk-Talestikker

🕔10:49, 21.Nov 2009

Op in gearkomste fan Hannel & Yndustry by Gosse Wijnsma fan Gosse Wijnsma Keunststofkezinen yn Dokkum, waard de earste Praat mar Frysk-Talestikker oanbean oan boargemaster Marga Waanders fan Dongeradiel. Mear as 120 ûndernimmers út Dongeradiel wienen dêrop ôfkommen. Mei it

Lês it folsleine artikel
Poppen gûle toan fan memmetaal

Poppen gûle toan fan memmetaal

🕔06:50, 18.Nov 2009

Rotterdam, 10 nov. Bern dy’t krekt op ’e wrâld kommen binne, gûle net yn it wylde wei, mar ferwurkje de yntonaasje fan harren memmetaal yn harren úthalen. It docht bliken dat Dútske lytse poppen trije dagen nei de berte al

Lês it folsleine artikel
Underwiisried wol prestaasjebonus

Underwiisried wol prestaasjebonus

🕔06:48, 17.Nov 2009

Skoallen moatte better op it doel ôf wurkje. Om dat foarinoar te krijen moat de oerheid in prestaasjebonus foar learaars ynfiere. Dat seit de Underwiisried yn in advysrapport oan it ministearje fan OCenW, dat freed útkommen is. Neffens de ried

Lês it folsleine artikel
Gearwurkingsferbân meartaligens

Gearwurkingsferbân meartaligens

🕔06:45, 17.Nov 2009

Trije partijen dy’t har dwaande hâlde mei it Frysk en meartaligens yn ûnderwiis en opfieding tekenje woansdei 18 novimber yn Post Plaza te Ljouwert in gearwurkingsoerienkomst. It giet om de Fryske Akademy/Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, de Stifting

Lês it folsleine artikel
Platfoarm foar  meartalichheid

Platfoarm foar meartalichheid

🕔21:09, 13.Nov 2009

Op 23 oktober okkerlêsten hat de Europeeske Kommisje in nij platfoarm fan maatskiplike organisaasjes oprjochte foar it befoarderjen fan meartalichheid. It platfoarm wol in permaninte dialooch befoarderje oer de ferskillende aspekten fan it meartalichheidsbelied tusken de Kommisje en de maatskippij.

Lês it folsleine artikel
Simmerfakânsje primêr ûnderwiis

Simmerfakânsje primêr ûnderwiis

🕔08:02, 10.Nov 2009

CNV Onderwijs is bliid mei it stânpunt fan de ûnderwiisynspeksje oer de saneamde ‘skoallen sûnder fakânsje’ yn it primêr ûnderwiis. Michel Rog, foarsitter fan CNV Onderwijs: ‘Yn de brief fan de ynspeksje dy’t wy krigen, befêstiget de ûnderwiisynspeksje de opfetting

Lês it folsleine artikel