Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

Piter Wilkens skriuwt 10de Grut Frysk Diktee

🕔11:03, 6.Mar 2010

Sjonger en lietsjeskriuwer Piter Wilkens skriuwt dit jier de tekst fan it Grut Frysk Diktee. De dikteewedstriids is op tiisdei 20 april 2010 yn de steateseal op it Provinsjehûs te Ljouwert. Wilkens sil dy jûns it diktee ek foarlêze. Om’t

Lês it folsleine artikel
Grut Frysk Diktee 2010

Grut Frysk Diktee 2010

🕔11:03, 5.Mar 2010

Dit jier wurdt foar de tsiende kear it Grut Frysk Diktee hâlden. Binne jo in betûfte Fryskskriuwer, dan kinne jo sjen litte hoe’t it derfoar stiet mei jo kennis fan ‘e Fryske stavering. It diktee dat foarlêzen wurdt, is net

Lês it folsleine artikel
Undersykopstelling foar griene gemy

Undersykopstelling foar griene gemy

🕔18:02, 4.Mar 2010

Ferline wike leine dielnimmers yn it Be-Basic konsortsjum, dat wurket oan griene enerzjy en griene gemy, in symboalyske earste stien, makke fan troch mikro-organismen yn stien feroare sân. De bedriuwen en kennisynstellings freegje de oerheid om yn in opskalingsfasiliteit  te

Lês it folsleine artikel
In boekje oer ms

In boekje oer ms

🕔12:01, 1.Mar 2010

Yn Súdwolde yn Drinte wennet Ineke Smid-Otten. Har boek ‘De diagnose is gesteld, ms en dan? Hoe ga je dan verder?’ beskriuwt it learproses dat in minske gean kin as er te hearren krijt dat er ms hat. Foar Ineke

Lês it folsleine artikel
Roppende en razende âlders dogge bern skea

Roppende en razende âlders dogge bern skea

🕔11:13, 1.Mar 2010

Heiten en memmen dy’t raze tsjin harren bern of krityk leverje om harren te plak te setten, rinne de kâns dat harren bern mear begjint te ligen, skoalskûljen en stellen as oare bern. Skreauwen makket foaral bern dy’t yntrovert, dwers

Lês it folsleine artikel
NHL krijt rjochtestúdzje

NHL krijt rjochtestúdzje

🕔18:39, 26.Feb 2010

De Ljouwerter hegeskoalle NHL krijt in bacheloroplieding rjocht. Rjochtestúdzjes op hbû-nivo besteane yn Nederlân pas sûnt 2002. It ôfrûne jier hie de oplieding 2.700 studinten. Der is in soad ferlet fan minsken mei juridyske kennis. Studinten mei in hbû-diploma rjocht

Lês it folsleine artikel
Alden jouwe foarkarsbehanneling

Alden jouwe foarkarsbehanneling

🕔09:00, 26.Feb 2010

Alden behannelje ûnbewust it bern dat it meast op harren liket of it moaist is better. De heit sjocht dêrby nei it uterlik, de mem nei it karakter. Der is ûntdutsen dat memmen mear tiid en omtinken besteegje oan bern

Lês it folsleine artikel
Te min Nederlânsktalige skoallen

Te min Nederlânsktalige skoallen

🕔01:18, 24.Feb 2010

Sa’n twatûzen Flaamske beukers yn Brussel kinne ynearsten net nei skoalle ta. Se steane op in wachtlist. Alden moatte faak lang wachtsje oant der op in Nederlânsktalige skoalle yn ‘e omkriten in plakje frijkomt of se moatte de bern yn

Lês it folsleine artikel
Asperine en boarstkanker

Asperine en boarstkanker

🕔08:44, 23.Feb 2010

By in ûndersyk dat 30 jier duorre hat en dêr’t 238.000 minsken oan mei dien hawwe, hat bliken dien dat froulju mei boarstkanker dy’t twa kear yn de wike asperine ynnimme har kâns om te oerlibjen ferdûbelje kinne. De kânsen

Lês it folsleine artikel
Kolleezje oer meartaligens yn Bangor

Kolleezje oer meartaligens yn Bangor

🕔10:39, 22.Feb 2010

Eala, Hjirby wol ik graach de studinten Frysk fan de earstegraads, fan de twaddegraads, fan de Spesjalisaasje Meartalichheid Masters, de dosinten dy’t oan dy stúdzjerochtingen lesjouwe en alle oare lju mei belangstelling foar oare lannen en kultueren fan herten útnoegje foar

Lês it folsleine artikel