Cocktailfeest en diabetes

Cocktailfeest en diabetes

🕔15:20, 8.Sep 2010

Op 17 septimber organisearret it bernediabetustiim fan it MCL Ljouwert yn gearwurking mei ytkafee ‘Spinonza’ in gesellige cocktailjûn. Jongelju tusken de 16 en 18 jier leare dy jûne om alkoholfrije cocktails te meitsjen mei lekkere buorrelhapkes. De jûn wurdt holden

Lês it folsleine artikel
Frysk leare kin ek yn Leien

Frysk leare kin ek yn Leien

🕔08:18, 7.Sep 2010

Al sûnt 1950 hat de Universiteit Leien yn de mande mei de Fryske Akademy yn Ljouwert in learstoel Frysk. De learstoel is lyts, de belangstelling grut. By it kolleezje heart in besite oan Ljouwert. Want dêr hat noch lang net

Lês it folsleine artikel
Versloot nije perfester Frysk

Versloot nije perfester Frysk

🕔18:00, 6.Sep 2010

AMSTERDAM – Arjen Versloot is beneamd as nije heechlearaar Frysk oan de universiteit fan Amsterdam. Versloot wurket as taalkundich ûndersiker by de Fryske Akademy en is dêrnjonken bekend fan syn kartografysk wurk. Yn 2008 is er promovearre op in stúdzje

Lês it folsleine artikel
Aksint ôfleare op kompjûter

Aksint ôfleare op kompjûter

🕔00:01, 6.Sep 2010

LEIEN – It Frysk hat yn ‘bok’ en ‘hok’ twa ferskillende lûden, mar foar in Hollânsktaligen is it net maklik om it ferskil te hearren, lit stean om de lûden sels goed út te sprekken. Friezen hawwe deselde muoite mei

Lês it folsleine artikel
Narjen op ynternet ûndersocht

Narjen op ynternet ûndersocht

🕔15:47, 4.Sep 2010

YNSKE – Al op ‘e basisskoalle meitsje lytse narders oare bern it libben soer op ynternet. Kommunikaasjewittenskipper Niels Baas fan de universiteit fan Twinte hat foar syn ûndersyk in hiel soad foarbylden fan sok narjen garre. De pestkoppen hawwe oer

Lês it folsleine artikel
Underwiisynspeksje nei Ljouwert

Underwiisynspeksje nei Ljouwert

🕔10:00, 4.Sep 2010

LJOUWERT – It Grinzer kantoar fan de ûnderwiisynspeksje ferfart nei Ljouwert ta. Troch in reorganisaasje fan de ynspeksje komt de provinsje Noard-Hollân by de ynspeksjeregio Fryslân en Grinslân. Ljouwert is dêrtroch tenei in sintraler plak as Grins. As nij kantoaradres

Lês it folsleine artikel
Leien hâldt syn Latynske bul

Leien hâldt syn Latynske bul

🕔10:25, 2.Sep 2010

LEIEN – Diploma’s fan de universiteit Leien bliuwe yn it Latyn. De universiteit woe de ieuwenâlde tradysje ôfskaffe en fakulteiten de mooglikheid jaan om Nederlânsktalige of Ingelsktalige bullen te jaan. Dêr kaam lykwols safolle ferset tsjin dat it universiteitsbestjoer besletten

Lês it folsleine artikel
Bern skriuwe better as pubers

Bern skriuwe better as pubers

🕔10:00, 30.Aug 2010

AMSTERDAM – Learlingen yn groep 8 fan ‘e basisskoalle skriuwe folle better Nederlânsk as gauris tocht wurdt. Sterker noch, by it staverjen fan ‘e tiidwurden meitsje se amper flaters. Spitigernôch ûntleare de tiidwurden har op it fuortset ûnderwiis wer fluch.

Lês it folsleine artikel
Friezen nei Helgolân

Friezen nei Helgolân

🕔12:23, 29.Aug 2010

Op snein 5 septimber om 15.30 oere op Nederlân 2 en  om 18.00 oere by Omrop Fryslân Televyzje en nochris te sjen op sneon 11 septimber om 10.30 oere op Nederlân 2 de dokumintêre ‘Friezen op Helgolân’. It Dútske eilân Helgolân makke diel

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk yn it bûtenlân

Nederlânsk yn it bûtenlân

🕔06:49, 27.Aug 2010

Nederlânsk leare yn it bûtenlân De stichting Nederlânsk ûnderwiis yn it bûtenlân (NOB) bestiet op ‘e kop ôf 30 jier. De groei is derút, mar de skoallen florearje, seit NOB-direkteur Lianne Dekker. ‘Ik woe dat der hjir yn De Haach

Lês it folsleine artikel