Dat it net wat oars kin!

Dat it net wat oars kin!

🕔18:56, 10.Dec 2018

Kollum In kursist mailde my dat se guon dingen om har hinne mar min sette kin. Se neamde in foarbyld en einige har mail mei de opmerking ‘Ik bin poer’. No hiene dy dingen aldergelokst net mei my te krijen,

Lês it folsleine artikel
Meartaligens is net min, taal is goed

Meartaligens is net min, taal is goed

🕔17:26, 9.Dec 2018

Dat meartaligens gjin neidiel is, mar folle earder in foardiel, is yn Fryslân al lang bekend. Hoe kin it dan dat meartalige learlingen it op skoalle gauris minder goed dogge as ientalige? Yn Flaanderen hawwe allochtoane en Frânsktalige learlingen in

Lês it folsleine artikel
Switserlân erkent twa minderheidstalen

Switserlân erkent twa minderheidstalen

🕔15:45, 9.Dec 2018

Switserlân is offisjeel in fjouwertalich lân. De talen Dútsk, Frânsk en Italiaansk binne folweardige offisjele talen, it Retoromaansk hat in wat legere status. Fierders spylje regionale farianten fan it Dútsk – it Schwitzerdütsch – yn de deistige omgong in grutte

Lês it folsleine artikel
Presintaasje nij Frysk tydskrift

Presintaasje nij Frysk tydskrift

🕔12:04, 6.Dec 2018

Saterdeimiddei 8 desimber wurdt de Fedde Schurerlêzing holden. By dy gelegenheid sil ek de De Nije presintearre wurde. Dat is in folslein Frysktalige glimmer (glossy). Fan moandei 10 desimber ôf leit dat tydskrift yn de winkel. De kostpriis is € 4,95. De

Lês it folsleine artikel
Posysje Frysk ferbetterje troch effisjintere gearwurking Ryk en Europa

Posysje Frysk ferbetterje troch effisjintere gearwurking Ryk en Europa

🕔19:05, 4.Dec 2018

It Ryk soe mei de Ried fan Europa yn petear gean moatte om effisjinter te rapportearjen oer it Europeesk Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen. No binne der strukturele swierrichheden yn de rapportaazjesyklus, dy’t net goed binne foar it Frysk. Dat blykt út ûndersyk

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Praat my net fan bisten!

Aant Mulder: Praat my net fan bisten!

🕔06:58, 4.Dec 2018

Kollum Praat my net fan bisten. Ik ha der neat mei. Dat gie hiel lang goed. Mar no’t bern en bernsbern mei bisten oansetten komme, wurdt it allegearre wat lestiger. Ik fernuverje my deroer wat dy bisten allegearre meie. It

Lês it folsleine artikel
Minister Ollongren: yn Fryslân is Fryskpraten in rjocht

Minister Ollongren: yn Fryslân is Fryskpraten in rjocht

🕔09:12, 2.Dec 2018

Net ien moat him yn Fryslân ferbrekke hoege. “Iedereen die dat wil moet zich in Fryslân in het Fries kunnen uitdrukken.” Dat sei minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren freed by it ûnderskriuwen fan de nije bestjoersôfspraak Fryske taal en

Lês it folsleine artikel
Fideo oer it Standertfrysk en Standertnederlânsk

Fideo oer it Standertfrysk en Standertnederlânsk

🕔10:26, 1.Dec 2018

Hoe binne út alle ferskate dialekten fan it Frysk en it Nederlânsk eins standerttalen ûntstien, dy’t elkenien by it skriuwen brûkt? Taalkundige Henk Wolf leit it út yn de ûndersteande fideo:  

Lês it folsleine artikel
Undertekening Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer

Undertekening Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer

🕔09:11, 30.Nov 2018

Ofrûne oardel jier hat de provinsje Fryslan mei it Ryk drok dwaande west mei it opstellen fan de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer 2019 – 2023 (BFTK). In protte Fryske organisaasjes binne troch de provinsje rieplachte oangeande de ynhâld

Lês it folsleine artikel
Hoefolle witte jo fan it Frysk?

Hoefolle witte jo fan it Frysk? Fernijd

🕔10:48, 28.Nov 2018

Wat witte jo eins fan it Frysk? In pear moanne lyn hat It Nijs twa toetskes pleatst om dat nei te gean. Wilens hawwe wy in soad nije lêzers krige en oaren hawwe de toetskes faaks net sjoen of net

Lês it folsleine artikel