Aksjewike foar it Frysk

Aksjewike foar it Frysk

🕔06:00, 19.Feb 2018

Woansdei 21 febrewaris ha we ús ynternasjonale memmetaaldei. Diskear falt dy yn de perioade fan de Europeeske hantekeninge-aksje foar minderheden en minderheidstalen fan it MSPI (Minority SafePack Initiative). It leit dêrom yn ’e reden om fan de memmetaaldei in aksjedei

Lês it folsleine artikel
Fryslân op hantekeningejacht – Rêd de lytse talen

Fryslân op hantekeningejacht – Rêd de lytse talen

🕔16:10, 18.Feb 2018

Woansdei 21 febrewaris: basisskoalle De Pôlle yn Marsum it Provinsjehûs it gebou Lân fan Taal yn Ljouwert in soad skoallen   Lytse talen as it Frysk en streektalen lykas Limburchsk en Nedersaksysk hawwe it dreech. De FUEN is op Europeesk

Lês it folsleine artikel
Aksjegroep Sis Tsiis falt yn twa groepen útinoar

Aksjegroep Sis Tsiis falt yn twa groepen útinoar

🕔13:43, 17.Feb 2018

De aksjegroep Sis Tsiis, bekend fan de aksjes foar in ferbettering fan de lessen Frysk op skoallen, is yn twa groepen útinoar fallen. Dat docht de Ljouwerter Krante hjoed te witten. Neffens wurdfierder Piter Dykstra wie der in ferskil fan

Lês it folsleine artikel
Frânsk-Flaamsk – Frânsk wurdboek

Frânsk-Flaamsk – Frânsk wurdboek

🕔13:25, 17.Feb 2018

In hiel bekende taalminderheid is it net. De Flaamsktaligen yn Noard-Frankryk wienen ea de mearderheid, mar hjoed de dei binne it benammen âlde minsken op it plattelân by Duinkerke. It krekte tal sprekkers is net bekend, mar rûzings komme net

Lês it folsleine artikel
Lytse talen binne komplekser as grutte

Lytse talen binne komplekser as grutte

🕔22:39, 16.Feb 2018

As talen mear sprekkers krije, wurdt de grammatika nei in skoftsje ek ienfâldiger. Lytse talen binne dêrtroch grammatikaal komplekser as talen mei in protte sprekkers. Foar wurdskat jildt it omkearde: grutte talen hawwe faak in grutter tal wurden as lytse.

Lês it folsleine artikel
Fryske lessen meastal beroerd, ûnderwizers krije tiid en begelieding foar ferbettering

Fryske lessen meastal beroerd, ûnderwizers krije tiid en begelieding foar ferbettering

🕔22:16, 16.Feb 2018

It lêzen en skriuwen yn de eigen taal komt op ‘e measte Fryske basisskoallen oan ‘e krapperein. Sels it praten en ferstean fan it Frysk is lang net oeral ynoarder. Mar 28 persint fan alle 412 basisskoallen yn Fryslân jout

Lês it folsleine artikel
Rapport KNAW: nei in Nederlânsk taalbelied?

Rapport KNAW: nei in Nederlânsk taalbelied?

🕔09:28, 15.Feb 2018

Moatte wy wat dwaan oan de opmars fan it Ingelsk yn it Nederlânsk, en ús mear op oare talen rjochtsje? Wat binne de gefolgen fan de Brútstap foar it taalbelied yn Europa? Hoe bliuwt de breanedige kommunikaasje mooglik mei alle

Lês it folsleine artikel
Oostfreesk

Oostfreesk

🕔16:26, 12.Feb 2018

Kollum fan Aant Mulder Wy ha okkerwyks nei Emden ta west. Dat kaam om’t we krekt wat earder yn it Drents Museum yn Assen de tentoanstelling ‘The American Dream’ sjoen hiene. Wy wisten wol dat we yn Assen allinne mar

Lês it folsleine artikel
Hoe neame jo dit bistje?

Hoe neame jo dit bistje?

🕔08:56, 12.Feb 2018

Hoe neame jo it ynsekt op ‘e foto hjirnêst? Taalkundige Miet Ooms siket foar in taal-en-dialektatlas safolle mooglik nammen foar it bistje dy’t yn gebrûk binne yn Nederlân en Flaanderen. De Fryske nammen meie fansels net oerslein wurde. Folje dêrom

Lês it folsleine artikel
Dit binne de gadingmakkers foar de Streektaalpries 2017

Dit binne de gadingmakkers foar de Streektaalpries 2017

🕔17:57, 11.Feb 2018

It Dagblad van het Noorden hat de gadingmakkers buorkundich makke foar de Streektaalpries fan 2017. Dy wurdt útrikt foar de bêste streektalige produksje yn twa kategoryen: proaza en poëzij is de foarste, muzyk en toaniel is de twadde. Yn ‘e kategory proaza

Lês it folsleine artikel