Noard-Ierske bussen foar in part wer ientalich Ingelsk

Noard-Ierske bussen foar in part wer ientalich Ingelsk

🕔16:08, 23.Sep 2018

Ferfiersmaatskippij Translink is fan doel om de twatalige tsjinstferliening yn Noard-Ierlân foar in part ôf te skaffen. Oant no ta wienen de oankundigings en opskriften twatalich Iersk-Ingelsk. Yn in part fan de haadstêd Belfast wurdt de tsjinstferliening ientalich Ingelsk. Sels

Lês it folsleine artikel
Tal Welskpraters nimt wer ta

Tal Welskpraters nimt wer ta

🕔15:49, 23.Sep 2018

Der wenje yn Wales op it stuit 875 tûzen minsken dy’t Welsk prate kinne. Dat is 29 persint fan ‘e befolking. Yn 2008 wiene dat noch 727 tûzen, doe 26 persint fan ‘e befolking. Dat is in taname fan sa’n

Lês it folsleine artikel
Wykein foar minsken mei gefoel foar taal en humor

Wykein foar minsken mei gefoel foar taal en humor

🕔07:11, 23.Sep 2018

Under de titel Pineboek hat Folkshegeskoalle Schylgeralân wykeinarranzjemint foar sneon 17 novimber 14:00 oant en mei snein 18 novimber 13:00 gearstald dêr’t it genietsjen fan de trije Skylger dialekten en fan it eilân sels yn foarop stiet. It programma oer

Lês it folsleine artikel
Skoallen en provinsje dogge alle war foar it Frysk op skoalle

Skoallen en provinsje dogge alle war foar it Frysk op skoalle

🕔19:36, 22.Sep 2018

Op de konferinsje Frysk yn it ûnderwiis op It Hearrenfean is tongersdei 20 septimber it rapport ‘It is mei sizzen net te dwaan’ presintearre. It rapport jout in byld fan it fak Frysk yn it primêr en it fuortset ûnderwiis

Lês it folsleine artikel
Fresku rapt yn Papiamentu yn nije projeksje Aldehou

Fresku rapt yn Papiamentu yn nije projeksje Aldehou

🕔16:26, 20.Sep 2018

Op freed 5 oktober giet yn Ljouwert om 20.00 oere de fjirde fideoprojeksje fan Lân fan taal op ‘e Aldehou yn premjêre. De meartalige audiofisuele produksje draacht de titel ‘1954 – We zijn er bijna’ en is makke troch muzyk-

Lês it folsleine artikel
Utnûging Europeesk Talefeest

Utnûging Europeesk Talefeest

🕔18:59, 19.Sep 2018

Woansdei 26 septimber is it Europeeske Dei fan de Talen. Yn dat ramt  binne belanstellenden fan herten wolkom yn it Lân fan Taal yn Ljouwert. Hoe seit men ‘tankewol’ yn it Welsh of ‘hoe giet it mei dy’ yn it Nenetsk?

Lês it folsleine artikel
Twa moasjes FNP oangeande Frysk taalbelied gemeente Ljouwert

Twa moasjes FNP oangeande Frysk taalbelied gemeente Ljouwert

🕔15:48, 19.Sep 2018

De FNP-fraksje Ljouwert sil woansdei 19 septimber 2018 twa moasjes yntsjinje by de behanneling fan de Taalferoardering Frysk. De fraksje is fan betinken dat de Taalnota Frysk te meager is en dat der in wurkgroep ynsteld wurde moat om mear

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: weismiten jild?

Aant Mulder: weismiten jild?

🕔07:00, 18.Sep 2018

Kollum Wy ha wer in nij taalûndersyk. Dat we witte wer hoe’t it der mei it Frysk foar stiet. Of dochs net? Dit fjirde taalsosjologyske ûndersyk, Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje, stiet op namme fan Edwin Klinkenberg, Reitze Jonkman en

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf skriuwt oer ‘datte’

Henk Wolf skriuwt oer ‘datte’ Fernijd

🕔16:22, 14.Sep 2018

Hat it Frysk in wurd dat taalkundigen altyd oer de kop sjoen hawwe? Undersyk fan de Fryske Akademy lit nammentlik sjen dat it Frysk it bynwurd datte hawwe soe, mar net ien taalkundige hat der ea oer skreaun. Henk Wolf freget him

Lês it folsleine artikel
De Bildtse kursussen krije nije skoalkleren an

De Bildtse kursussen krije nije skoalkleren an

🕔19:31, 12.Sep 2018

Fansels gaat ok Bildts Aigene met de tiid met. Albert Ferwerda song ommers in ’e Bildtse revú dat stilstand achterútgang betekent. Mooi, binne wij ’t der over eens. En dan motte wij ok nag even metnander prate over de Bildtse

Lês it folsleine artikel