Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74) Fernijd

🕔07:30, 6.Jul 2019

It minste plak Ik rop de tolve apostels by my en sis: “Jim witte dat alle bazen en bestjoerders in beskate macht oer minsken hawwe. En dy macht oefenje se graach út. Sy binne grut en oaren tsjinje. Sa mei

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (73)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (73)

🕔08:46, 29.Jun 2019

De bêste plakken Jakobus en Johannes freegje: “Wy hawwe in winsk dy’t Jo wier meitsje kinne.” Ik freegje: “Wat wolle jim fan my?” En se sizze: “Lit ús beide aansen yn ’e himel lofts en rjochts njonken Jo sitte.” Ik

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (72)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (72)

🕔09:52, 22.Jun 2019

Oalje foar wa’t stjerre sil As ik yn Betanië bin, yn it hûs fan Simon de melaatske, lis ik oan op in bank by de tafel. Der komt in frou ta de keamer yn mei in albasten krûk fol mei

Lês it folsleine artikel
Earste mis yn Notre Dame nei grutte brân

Earste mis yn Notre Dame nei grutte brân

🕔12:22, 15.Jun 2019

Sa’n tritich minsken meie hjoed 14 juny in mis bywenje yn de skansearre Notre Dame. Se moasten dêrby wol in bouhelm drage, want der is noch hieltyd ynstoartingsgefaar. Yn de katedraal yn Parys wurdt hjoed de earste mis opdroegen sûnt

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

🕔07:32, 15.Jun 2019

Haadstik 9 De nôtkerl moat stjerre As de nôtkerl net stjert Twa Griken geane nei Filippus ta dy’t sy út Betsaïda kenne en freegje him: “Filippus, wy soene graach Jezus moetsje wolle.” Filippus seit it tsjin Andreäs en tegearre freegje

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (70)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (70)

🕔11:06, 8.Jun 2019

Tredde oankundiging fan it lijen De autoriteiten oerlizze wat se dwaan sille. Se binne benaud dat der opskuor en trelit komme sil en dat de Romeinske besetters dan wraak nimme sille op it Joadske folk. Kajafas, de oanfierder, seit: “It

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (69)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (69)

🕔06:55, 1.Jun 2019

De taak, it tametten part In baas giet op reis en jout elk fan ’e tsjinstfeinten in talint, in jildstik. As er weromkomt, freget er elk fan harren wat se mei har talint dien hawwe. De earste tsjinstfeint seit: “Ik

Lês it folsleine artikel
Titus Brandsma yn teaterfoarm

Titus Brandsma yn teaterfoarm

🕔13:01, 28.Maaie 2019

Yn 1934 hold Titus Brandsma (1881-1942) by de iepening fan de Bonifatiuskapel yn Dokkum – tsjin de roomske regels yn – syn preek yn it Frysk. No, 85 jier letter, is pater Titus werom yn dy stêd yn it teaterstik

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (68)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (68)

🕔08:08, 25.Maaie 2019

It lean, it tametten part It keninkryk is as de druvetún fan in boer. De boer giet moarns betiid nei it plein en hiert wurkleaze arbeiders yn foar in sulverstik deis. In pear oeren letter komt er wer by it

Lês it folsleine artikel
Provinsjale Reinbôgefiering

Provinsjale Reinbôgefiering

🕔08:41, 24.Maaie 2019

Alle jierren organisearret de Wurkgroep ‘Geloof en Homoseksualiteit Friesland’ in tsjerketsjinst yn gearwurking mei in pleatslike gemeente earne yn Fryslân. Dit jier sil dat wêze op snein 16 juny de herfoarme Sint-Magnustsjerke fan Hollum op it Amelân. De foargonger is

Lês it folsleine artikel