Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

🕔08:09, 17.Aug 2019

Wat in widdo jout Ik set my foar de kollektebus del en sjoch mei oandacht hoe’t de minsken har jild deryn dogge. In protte riken dogge der in protte yn. Dan komt der in earme widdo en se docht der

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 18 augustus 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 18 augustus 2019

🕔07:35, 16.Aug 2019

Njoggende snein fan de simmer Aldemardum De Fontein, 9.30 o., frou C. Tigchelaar Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., ds. J. Bakker Frjentsjer Frije Evangelyske Gemeente, 9.30 o., H. Giliam Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., ds. T. Hibma Twizel Petrustsjerke, 11.00 o., ds.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (79)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (79)

🕔07:54, 10.Aug 2019

Wa docht Gods wil? De oare deis binne wy wer yn Jeruzalem. En as ik yn ’e timpel kuierje, komme de timpelautoriteiten nei my ta en freegje wêrom as ik de keaplju út ’e timpel wei jage haw. “Hoe komme

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 11 augustus 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 11 augustus 2019

🕔07:55, 9.Aug 2019

Achtste snein fan de simmer Berltsum Koepeltsjerke, 9.30 o., J. Helfferich Burgum Frije Evangelyske gemeente, 9.30 o., G. Ytsma Ingelum Tsjerke, 9.30 o., ds. P. Dykstra    

Lês it folsleine artikel
Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús

Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús

🕔09:57, 8.Aug 2019

Tongersdei 15 augustus organisearje Willem Bruno van Albada en Henk van Manen (Teigetje en Woelrat) mei in ‘Lytse Plechtichheid’ it libben en wurk fan Gerard Kornelis van het Reve. Tradisjoneel mei it feest van Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús. Om

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (78)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (78) Fernijd

🕔07:00, 3.Aug 2019

De ôfkarde figebeam, de ôfkarde hoekstien As wy de oare moarns út Betanië wei geane, sjoch ik in figebeam. Ik rin derhinne om te sjen oft der wat oan sit, mar ik fyn oars net as blêden. It is net

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 4 augustus 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 4 augustus 2019 Fernijd

🕔07:00, 2.Aug 2019

Sânde snein fan de simmer Dokkum Meniste remonstrantske tsjerke, 9.30 o., frou I. van der Ploeg Drachten Gruttsjerke, 11.00 o., ds. O. Reitsma Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o.,  J. Mulder-Vogelzang Hitsum Tsjerke, 11.00 o., H. Giliam Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., G.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77) Fernijd

🕔07:05, 27.Jul 2019

Yntocht yn Jeruzalem en it Foarhôf fan ’e Heidenen As wy ticht by Jeruzalem binne, by Betfage en Betanië, tsjin de Oliifberch oan, stjoer ik twa learlingen foarút mei de opdracht: “Gean nei it doarp ta hjir rjocht foaroer en

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinten 28 july 2019

Frysktalige tsjerketsjinten 28 july 2019

🕔07:00, 26.Jul 2019

Seisde snein fan de simmer Ingwierrum Tsjerke, 9.30 o., ds. E. Jongstra Toppenhuzen Johannestsjerke, 19.30 o., ds. A. Elverdink      

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (76)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (76) Fernijd

🕔07:30, 20.Jul 2019

De bline Bartimeüs nimt grûn yn beslach Yn Jericho sit de bline bidler Bartimeüs op ’e grûn, in kleed om him hinne tsjin it geweld fan ’e wrâld. As er heart dat ik tichtby bin, begjint er te roppen: “Jezus,

Lês it folsleine artikel