Dielnimmers socht foar ferkennen kuier- en fytsrûte by de Waadkust del

Dielnimmers socht foar ferkennen kuier- en fytsrûte by de Waadkust del

🕔08:22, 16.Jun 2023

Grinzer tsjerken, Stichting Alde Fryske Tsjerken en Visit Wadden binne op ’e siik nei 150 entûsjaste dielnimmers dy’t mei harren in unike kuier- en fytsrûte yn it Waadkustgebiet ferkenne wolle. Dat kin yn septimber en oktober 2023 alle wiken op

Lês it folsleine artikel
Iepening monumint Aldekleaster by Hartwert

Iepening monumint Aldekleaster by Hartwert

🕔08:09, 13.Jun 2023

By Hartwert is op 10 juny in monumint ûntbleate op it plak fan it eardere Aldekleaster of Blomkamp. De stifting Krúspunt wie dêr op twa manieren yndirekt by behelle. Alderearst: it idee foar in monumint wie in âlde winsk fan

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Ik lit my de kop net gek meitsje

Doede Wiersma: Ik lit my de kop net gek meitsje Fernijd

🕔07:00, 11.Jun 2023

Oertinking Doe’t ik by in man dy’t it tige drok hie, op kantoar kaam, foel it each my op in, yn grutte letters útprinte, tekst efter him oan ’e muorre: IK LIT MY DE KOP NET GEK MEITSJE. It slimme

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 11 juny 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 11 juny 2023

🕔10:30, 9.Jun 2023

Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, hr. J. van der Meer De Tynje Tsjerke, 9.30 oere, ds. P. Dijkstra  

Lês it folsleine artikel
Twa koaren, twa konserten

Twa koaren, twa konserten

🕔15:05, 8.Jun 2023

Vocaal Ensemble A Capelli út Grins en Vocaal Ensemble Leeuwarden, beide ûnder lieding fan David van Roijen, sille mei-inoar it Requiem fan Maurice Duruflé (1902-1975) útfiere. Dat dogge se  yn it wykein fan 17 en 18 juny yn Grins en

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Twa talen

Doede Wiersma: Twa talen

🕔07:00, 4.Jun 2023

Oertinking Doe’t ik foar it earst kategisaasje joech, rôpen guon jonges en famkes: “Mynhear seit dat de minsken fan ’e apen ôfstamme.” Mynhear wie de learaar op de middelbere skoalle. Utdaagjend seagen se my oan: Toe mar, sis no mar

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 4 juny 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 4 juny 2023 Fernijd

🕔11:00, 2.Jun 2023

Burdaard Tsjerke oan ’e Ie, 9.30 oere, drs. T.R.A. Simonides De Jouwer Broekster tsjerke, 9.30 oere, Oekumenyske tsjinst Drachten Grutte Tsjerke, 10.30 oere, ds. P. Dijkstra Earnewâld Agnestsjerke, 11.00 oere, ds. H. Wagenaar Hantum Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. U. Tjallingii

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Gerjochtichheid

Doede Wiersma: Gerjochtichheid

🕔08:54, 28.Maaie 2023

Oertinking Wy hawwe goede freonen dy’t tulpen tele. Wy sjogge en belibje it mei: it ploegjen, it ferwurkjen fan dong en strie om in goed bêd te krijen. Allegearre betingsten foar in sûn gewaaks mei sterke bollen. Wy hearre op

Lês it folsleine artikel
Frysktalige Tsjerketsjinsten Pinkstersnein 28 maaie 2023

Frysktalige Tsjerketsjinsten Pinkstersnein 28 maaie 2023

🕔11:13, 26.Maaie 2023

Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Veltman Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere., ds. C. Glashouwer Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. H. Post-Knol, tema: Hope bringt ús yn beweging, mei de Itenser Sjongers Ljouwert Grutte of Jakobiner Tsjerke, 19.00 oere,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Bonhoeffer en Iepenbiering

Doede Wiersma: Bonhoeffer en Iepenbiering

🕔06:58, 21.Maaie 2023

Oertinking Fan 5 april 1943 oant 7 febrewaris 1945 siet Dietrich Bonhoeffer yn ’e finzenis fan Tegel, by Berlyn. Earst wie dat net maklik. Mar al gau begûn er teology te studearjen. Hy lies de Bibel twa en in heal

Lês it folsleine artikel