Frysktalige tsjerketsjinsten 7 augustus 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 7 augustus 2022 Fernijd

🕔09:30, 5.Aug 2022

Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Bakker Drachten Grutte Tskerke, 11.00 oere, ds. Y. Hiemstra Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere, tsjinst  

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: As ien dy’t frede bringt

Doede Wiersma: As ien dy’t frede bringt Fernijd

🕔07:00, 31.Jul 2022

Oertinking Teake van der Meer hie in kostlik stikje oer in heit dy’t mar net yn ’e sliep komme kin, om’t ‘it frjemde jonkje’ dat by syn dochter is, mar net nei hûs giet. As in film giet it oan

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten, 31 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten, 31 july 2022 Fernijd

🕔07:00, 29.Jul 2022

Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. S. Reitsma Wierum Mariatsjerke, 11.00 oere, ds. A. Elverdink Nij Beets Doarpstsjerke, 9.30 oere, dhr. J. Talma

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Seks giet troch it ear

Doede Wiersma: Seks giet troch it ear

🕔07:00, 24.Jul 2022

Oertinking As de sfear goed wie, sei ik op kategisaasje wolris: “Seks giet troch it ear!” Dan wachte ik ôf. Nei wat hinne-en-wer praten kamen de jongelju mei de oplossing: it seksuele is dán earst moai as jonges en famkes

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 24 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinst 24 july 2022 Fernijd

🕔10:23, 22.Jul 2022

Raard, Martatsjerke, 9.30 oere, ds. O. Reitsma

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De Tsien Wurden net mear fan dizze tiid?

Doede Wiersma: De Tsien Wurden net mear fan dizze tiid? Fernijd

🕔07:00, 17.Jul 2022

Oertinking Maarten ’t Hart skreau yn ’e Ljouwerter krante fan 30 septimber 2000 dat de Tsien Wurden net mear fan dizze tiid binne. Is dat sa? Begin sechtiger jierren lies ik dat Hitler sein hie: “Fuort mei de tafels fan

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 17 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 17 july 2022 Fernijd

🕔11:10, 15.Jul 2022

Foudgum Mariatsjerke, 9.30 oere, ds. A. Elverdink Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, hr. L. van der Ven Rinsumageast Aleksandertsjerke, 11.00 oere, ds. A. Elverdink    

Lês it folsleine artikel
De frije siel

De frije siel

🕔09:36, 11.Jul 2022

Ynstjoerd In pear dagen lyn hearde ik in fûgeltsje fleurich sjongen. Doe tocht ik: “Soesto sa bliid tsjotterje, ast wist datst der oer in pear jier net mear bist?” No, dat hat in lyts fûgeltsje as foardiel boppe in minske:

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Mynhear Dinges

Doede Wiersma: Mynhear Dinges Fernijd

🕔07:00, 10.Jul 2022

Oertinking Der binne minsken dy’t har in namme meitsje. Op ûnderskate plakken dêr’t ik wurke, haw ik minsken moete dy’t ynteger, wiis, oprjocht en opofferjend de mienskip tsjinnen. Dy bliuwe my yn ’t ûnthâld! Boäz is sa’n man dy’t jin

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 10 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 10 july 2022

🕔09:41, 8.Jul 2022

Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 oere, drs. T.R.A. Simonides De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere, ds. H. Postma De Hommerts Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere, hr. H. Giliam  

Lês it folsleine artikel