Net stinne, der hinne!

Net stinne, der hinne!

🕔07:00, 13.Mar 2022

Oertinking De skriuwster Anja Meulenbelt is net mei leauwe en tsjerke opgroeid, mar se ûntduts as folwoeksene de grutte wearde dêrfan. Se sei: “Ik belibje God as ien dy’t my mei de finger yn ’e rêch priket en seit: Net

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 maart 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 maart 2022

🕔06:58, 11.Mar 2022

De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere hr. H. Giliam De Gordyk Moetingstsjerke, 9.30 oere drs. T. Simonides Dronryp Salviustsjerke/Alde Wite, 9.30 oere ds. J. Wielenga Tersoal, Tsjerke Westerein, 9.30 oere ds. G.S. Groeneveld Westergeast Sint-Martinustsjerke, 9.30 oere ds. W. Veltman  

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Ymmún wêze foar fersiking

Doede Wiersma: Ymmún wêze foar fersiking Fernijd

🕔07:00, 6.Mar 2022

Oertinking Yn in djipgeande biografy oer Albert Speer fan Gitta Sereny lêze wy wat Speer sein hat oer minsken dy’t har tsjin Hitler ferset ha. Neffens him hiene dy ‘Kreisauers’ (de wichtichste fersetsgroep) in ôfwar-meganisme dat hy (Speer) net hie!

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 6 maart 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 6 maart 2022

🕔06:29, 4.Mar 2022

Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Jobbegea Tsjerke, 9.30 oere, ds. D.M. Hasper    

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De ‘Blijde wereld’-dominys

Doede Wiersma: De ‘Blijde wereld’-dominys Fernijd

🕔07:00, 27.Feb 2022

Oertinking Yn 1902 setten seis jonge Herfoarme dominys yn Fryslân mei it blêd De blijde wereld útein. (Fan 1932 ôf krige it blêd de namme Tijd en Taak.) Op ’e foarside stie altyd: “Fan de Heare is de ierde mei

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 27 febrewaris 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 febrewaris 2022

🕔07:04, 25.Feb 2022

Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Miedema Hilaard Johannes de Dopertsjerke, 11.00 oere, ds. W. Feenstra Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. G.S. Groeneveld, tema: Wat muzyk mei jin docht, mei koar Jorwert Radboudtsjerke, 10.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Ljouwert Grutte-

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Underweis nei Peaske

Doede Wiersma: Underweis nei Peaske Fernijd

🕔07:00, 20.Feb 2022

Oertinking De maitiid is in moaie tiid! Wy steane bliid ferwûndere as it deadske yn ’e natuer plak rommet foar grien en foarjiersblommen. Gjin niget dat yn in fier ferline al maitiidsfeesten fierd waarden. It libben hie it wer wûn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 20 febrewaris 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 20 febrewaris 2022

🕔12:10, 18.Feb 2022

Aldegea (SWF) Ankerstjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Hantum Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. R. Reitsma Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. A.E. de Jong-Wiersema Holwert Fermanje, 9.30 oere, sr. I. van der Ploeg Sint-Anne Gideontsjerke, 9.30 oere, tsinst mei wjukken, tema:

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Ik bin it libbensbrea

Doede Wiersma: Ik bin it libbensbrea

🕔17:03, 13.Feb 2022

Oertinking Trije manlju sieten yn in finzenis op it deafonnis te wachtsjen. Doe makke ien yn syn sel in taffeltsje ree om it nachtmiel te fieren. Op ’e tafel kaam in handoek, de Bibel lei derop en yn in flesse

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 febrewaris 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 febrewaris 2022

🕔19:36, 12.Feb 2022

Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, hr. P. Fortuin Hallum De Hoekstien, 9.30 oere, hr. J.H. Helfferich Holwert Fermanje, 9.30 oere, sr. A. de Groot Kollumerpomp Prot. tsjerke, 9.30 oere, da. G. van der Galiën

Lês it folsleine artikel