Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús

Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús

🕔09:57, 8.Aug 2019

Tongersdei 15 augustus organisearje Willem Bruno van Albada en Henk van Manen (Teigetje en Woelrat) mei in ‘Lytse Plechtichheid’ it libben en wurk fan Gerard Kornelis van het Reve. Tradisjoneel mei it feest van Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús. Om

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (78)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (78) Fernijd

🕔07:00, 3.Aug 2019

De ôfkarde figebeam, de ôfkarde hoekstien As wy de oare moarns út Betanië wei geane, sjoch ik in figebeam. Ik rin derhinne om te sjen oft der wat oan sit, mar ik fyn oars net as blêden. It is net

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 4 augustus 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 4 augustus 2019 Fernijd

🕔07:00, 2.Aug 2019

Sânde snein fan de simmer Dokkum Meniste remonstrantske tsjerke, 9.30 o., frou I. van der Ploeg Drachten Gruttsjerke, 11.00 o., ds. O. Reitsma Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o.,  J. Mulder-Vogelzang Hitsum Tsjerke, 11.00 o., H. Giliam Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., G.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (77) Fernijd

🕔07:05, 27.Jul 2019

Yntocht yn Jeruzalem en it Foarhôf fan ’e Heidenen As wy ticht by Jeruzalem binne, by Betfage en Betanië, tsjin de Oliifberch oan, stjoer ik twa learlingen foarút mei de opdracht: “Gean nei it doarp ta hjir rjocht foaroer en

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinten 28 july 2019

Frysktalige tsjerketsjinten 28 july 2019

🕔07:00, 26.Jul 2019

Seisde snein fan de simmer Ingwierrum Tsjerke, 9.30 o., ds. E. Jongstra Toppenhuzen Johannestsjerke, 19.30 o., ds. A. Elverdink      

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (76)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (76) Fernijd

🕔07:30, 20.Jul 2019

De bline Bartimeüs nimt grûn yn beslach Yn Jericho sit de bline bidler Bartimeüs op ’e grûn, in kleed om him hinne tsjin it geweld fan ’e wrâld. As er heart dat ik tichtby bin, begjint er te roppen: “Jezus,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 21 july 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 21 july 2019

🕔07:11, 19.Jul 2019

Fiifde snein fan de simmer Easterein Martinytsjerke, 9.30 o., H. Giliam Ferwert Liudgertsjerke, 11.00 o., ds. J.F. Kroon Fryske Peallen De Paedwizer, 9.30 o., ds. M. Tel Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., pastoar B. van der Wal Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 o.,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (75)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (75)

🕔06:43, 14.Jul 2019

De figebeam nimt grûn yn beslach In figebeam groeit no al jierren mar draacht gjin frucht. De eigener seit tsjin ’e túnman: “Set de bile der mar yn. Dat ding hat lang genôch romte ynnommen yn myn tún.” Mar de

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 14 july 2019

Frysktalige tsjerketsjinst 14 july 2019

🕔10:49, 12.Jul 2019

Fjirde snein fan de simmer Mantgum Marijetsjerke, 9.30 o., ds. H.T. Wagenaar        

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74) Fernijd

🕔07:30, 6.Jul 2019

It minste plak Ik rop de tolve apostels by my en sis: “Jim witte dat alle bazen en bestjoerders in beskate macht oer minsken hawwe. En dy macht oefenje se graach út. Sy binne grut en oaren tsjinje. Sa mei

Lês it folsleine artikel