Frysktalige tsjerketsjinsten 18 septimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 18 septimber 2022

🕔11:00, 16.Sep 2022

Hantumhuzen Sint-Annatsjerke 9.30 oere, hr. D.S. de Vries mei saksofoangroep Winsum Annatsjerke 9.30 oere, hr. H. Giliam    

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Allegearre komme wy ier of let oan ’e Jabbok

Doede Wiersma: Allegearre komme wy ier of let oan ’e Jabbok

🕔07:13, 11.Sep 2022

Oertinking Ik wie noch net salang dominy, doe besocht ik in jonge man dy’t net better wurde koe. It fielde as hong it fertriet en de ferbittering dêroer driigjend en swier yn ’e keamer. Wiken lang bleau dat sa. Doe

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 11 septimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 11 septimber 2022

🕔10:59, 9.Sep 2022

Bakkeveen De Mande 9.30 oere ds. L.H. Westra Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere fr. S. Sterk-de Boer Hurdegaryp Hôftsjerke, 9.30 oere ds. D. de Boer It Surhústerfean Doarpstsjerke, 9.30 oere ds. T. Hibma Marsum Sint-Pontianustsjerke, 9.30 oere ds W.Tinga

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De eeuw van mijn vader

Doede Wiersma: De eeuw van mijn vader

🕔07:00, 4.Sep 2022

Oertinking Under de titel De eeuw van mijn vader skreau Geert Mak in boek, dat giet oer syn eigen heit (en mem), mar tagelyk oer de skiednis fan ús folk. It hiele wrâldbarren fan de foarige iuw wurdt sichtber makke

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 4 septimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 4 septimber 2022

🕔11:49, 2.Sep 2022

Achlum Gertrudistsjerke, 9.30 oere, pastor H. Giliam Drachten Oase, 9.30 oere, pastor R. Koetje    

Lês it folsleine artikel
Sneinske mis sneuvelet yn Limburch troch personielstekoart

Sneinske mis sneuvelet yn Limburch troch personielstekoart Fernijd

🕔08:47, 2.Sep 2022

In tekoart oan prysters laat derta dat de fêste sneinsmis yn Limburch sneuvelet. It bisdom Roermond hat bekendmakke dat tsjerken net langer alle sneinen in mis hoege te fieren. Oant no ta wie de regel dat alle tsjerken, alle wykeinen

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Nachtmerjes

Doede Wiersma: Nachtmerjes

🕔07:06, 28.Aug 2022

Oertinking Somtiden kinne dreamen ta nachtmerjes wurde. Ut sokke dreamen wurde minsken kjel wekker, dweiltrochwiet fan ’t swit. Sa gie it Farao. Yn ’e sliep rôp er: “Gean fuort! Smoarge ko! Skarminkel. Fuort!” Hy waard fan syn eigen geskreau wekker

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Pastorale wiisheden yn Spreuken

Doede Wiersma: Pastorale wiisheden yn Spreuken Fernijd

🕔07:00, 21.Aug 2022

Oertinking Der binne Spreuken dy’t tsjûgje fan djip pastoraal begien wêzen mei de minske. In frou dy’t, nei in soan, ek har man ferlern hie, lake om ien of oar foarfal yn ’e winkel. Immen sei doe: “Jo kinne wer

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma – Idealen fan opfieding: wiis

Doede Wiersma – Idealen fan opfieding: wiis Fernijd

🕔07:00, 14.Aug 2022

Oertinking De âldere Spreuken begjinne yn haadstik 10. De earste spreuk jout dúdlik oan dat wiisheid in heech ideaal fan de opfieding is: “In wize soan/dochter makket syn/har heit bliid” (10:1). De opfieders dy’t yn Spreuken oan it wurd komme,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 14 augustus 2021 (bywurke)

Frysktalige tsjerketsjinsten 14 augustus 2021 (bywurke)

🕔11:10, 12.Aug 2022

Aldskoat Sionstsjerke, 9.30 oere, fr. J. Molenaar De Gordyk Moetingstsjerke, 9.30 oere, hr. R. Walinga Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Feenstra Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. S. Hiemstra Ingelum Tsjerke, 9.30 oere, da. Y. Hiemstra Marsum Sint-Pontianustsjerke,

Lês it folsleine artikel