Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (59)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (59) Fernijd

🕔08:00, 23.Mar 2019

In skiep kwyt wêze, in soan kwyt wêze Tsjinstanners sizze: “Sitst oan tafel mei huorren, junks en smjunten.” Ik antwurdzje: Stel, hast hûndert skiep en bist ien kwyt. Wat dochst dan? Giest op ’e syk nei it skiep datst kwyt

Lês it folsleine artikel
Laurentiuslêzing Frits de Lange, heechlearaar etyk: Hillige ûnrêst

Laurentiuslêzing Frits de Lange, heechlearaar etyk: Hillige ûnrêst Fernijd

🕔09:20, 18.Mar 2019

Op moandeitejûn 18 maart fersoarget Frits de Lange, heechlearaar Etyk oan de Protestantske Teologyske Universiteit (fêstiging Grins), de jierlikse Laurentiuslêzing yn de Laurentiustsjerke yn Raerd. Alde leauwenswissichheden ferdampe; in protte minsken kinne net folle mear mei de tradisjonele leauwenslear. Mar

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Deiboek fan in hielmaster’ (58)

Eric Hoekstra: út ‘Deiboek fan in hielmaster’ (58)

🕔08:00, 16.Mar 2019

Net myn skiep Myn tsjinstanners sykje my op en freegje: “Hoe lang fiere Jo de spanning noch op? As Jo de Soan fan God binne, sis it dan planút.” Ik antwurdzje har: “Ik haw it al sein en jim leauwe

Lês it folsleine artikel
Matteüspassy yn it Frysk

Matteüspassy yn it Frysk

🕔07:30, 12.Mar 2019

Op 30 en 31 maart sil Keamerkoar Hortus Vocalis de Matteüspassy fan Johan Sebastian Bach útfiere. Net yn it Dúts mar yn it Frysk – de ferfrysking troch Eppie Dam fan de Nederlânske tekst fan Jan Rot. De ynstrumintale begelieding

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (57)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (57)

🕔08:09, 9.Mar 2019

Prioriteiten, dyn skatten yn ’e himel Do witst dit. As de sudewyn waait, wurdt it waarm. As in fochtkrâns om ’e moanne hinget, komt der delslach. As de oandielen sakje, komt der opskuor en earmoed. Sa witst doch ek hoe’t

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster'(56)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster'(56) Fernijd

🕔07:05, 2.Mar 2019

Haadstik 8 De meiminske en it keninkryk Memento mori – betink datst stjerre silst In ryk man hie safolle jild fertsjinne dat er fan gekkichheid net wist wat er dermei oan moast. Hy naam dêrom it beslút en bou in

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘roman fan in hielmaster’ (55)

Eric Hoekstra: út ‘roman fan in hielmaster’ (55) Fernijd

🕔07:00, 23.Feb 2019

 Twadde oankundiging fan it lijen “Meikoarten sil ik útlevere wurde en yn ’e hannen falle fan dejingen dy’t my deameitsje sille, mar op ’e tredde dei sil ik út ’e dea opstean.” De tolve apostels begripe noch net wat ik

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (54)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (54)

🕔06:50, 16.Feb 2019

Lit de berntsjes ta my komme De learlingen hawwe spul ûnderinoar en ik freegje: “Wêr hawwe jim it eins oer?” Dêr sizze se neat op, want se ha tsierd oer de fraach wa fan harren it wichtichst is. Ik rop

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (53)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (53)

🕔07:16, 9.Feb 2019

Dyn neiste docht ferkeard As in neiste fan dy ferkeard docht, gean dan hinne en sprek him taktfol ûnder fjouwer eagen ta. As er nei dy harket, dan hast him werom. As er net nei dy harket, nim dan guon

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (52)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (52)

🕔07:10, 2.Feb 2019

Unsichtbere grêven Guon hâlde ta yn in ferrinnewearre hûs of se hawwe klean oan dy’t by de gatten om ticht binne, mar se binne goed fan hert. De binnenkant is wichtiger as de bûtenkant, al tinke in protte minsken dat

Lês it folsleine artikel