De trageedzje fan Israel

De trageedzje fan Israel Fernijd

🕔07:00, 9.Aug 2020

Oertinking by Romeinen 9,1-5 (de epistellêzing fan dizze snein) It kin hast net oars as it byld dat Israel sjen lit, deart ús oan. It folk, sa tamtearre, sa ferfolge, en gauris omtrint alhiel útmoarde, hat nóch de rêst en

Lês it folsleine artikel
Myn libben is yn jo hân…

Myn libben is yn jo hân… Fernijd

🕔07:00, 2.Aug 2020

Oertinking Fakânsjetiid, miskien binne jo al wer thús, miskien geane jimme noch fuort. Mei al dat reizgjen kinne der in protte bibelteksten nei boppen komme. Reizgjen hat ommers faak in doel, pylger of net. Ofrûne jier gie ik ek in

Lês it folsleine artikel
In skat

In skat

🕔07:00, 26.Jul 2020

‘It is mei it himelske ryk as mei in skat…’ (Mattéus 13:44) Oertinking Sa no en dan komme der guon pake- en beppesizzers by ús om ien of twa nachten útfanhûs. Tsjintwurdich nimme se dan gauris in nei drek stjonkende

Lês it folsleine artikel
Adam en Eva en de skjinmakkers

Adam en Eva en de skjinmakkers

🕔07:00, 19.Jul 2020

Oertinking Trije jier ferlyn promovearre Jorcho van Vlijmen oan de Universiteit fan Nimwegen op in tige nijsgjirrich ûndersyk ta doktor yn de teology. Hy neamt it in teologyske analyze fan de ûnsichtbere skjinmakker. Ferrassend dat in teolooch him dwaande hâldt

Lês it folsleine artikel
Gjin moreel mar in barmhertich universum

Gjin moreel mar in barmhertich universum Fernijd

🕔07:00, 12.Jul 2020

Oertinking by Markus 5:21-43 As men it evangeelje fan Markus lêst, liket it wol as soe it better meitsjen fan minsken en it fertellen dat God harren de sûnden ferjûn hat, it wichtichste wêze dat Jezus dien hat. Dat wie

Lês it folsleine artikel
In kromke ivichheid

In kromke ivichheid Fernijd

🕔07:00, 5.Jul 2020

Oertinking by ´Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin´, in liet by Psalm 90, fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer It is in peareltsje, dit liet fan Eppie Dam. Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin fan tiid en plak

Lês it folsleine artikel
Op reis nei Athene

Op reis nei Athene Fernijd

🕔07:00, 28.Jun 2020

Meditaasje It is hast fakânsjetiid. Dit jier geane in soad minsken, foaral fanwegen it risiko fan besmetting mei it koroanafirus, net nei it bûtenlân. De measten bliuwe ticht by hûs, en dat kin ek hiel goed wêze. Wat is der

Lês it folsleine artikel
Fryske Fespers op ôfstân

Fryske Fespers op ôfstân

🕔18:54, 26.Jun 2020

Sûnt 1991 al wurdt elke fjirde snein fan de moanne in folslein Frysktalige fespersfiering hâlden yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert. Dat koe dizze koroanamoannen net “yn it echt”; dat as ôfsluting fan it seizoen 2019-2020 is der foar sneintejûn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 28 juny 2020

Frysktalige tsjerketsjinst 28 juny 2020

🕔19:36, 25.Jun 2020

Fesper Waalske tsjerke Ljouwert digitaal te beharkjen Tradisjoneel wurdt op de fjirde snein fan de moanne yn de Waalske tsjerke fan Ljouwert in Fryske ferper fierd. Nei in ûnderbrekking fan trije moanne sil op snein 28 juny thús in fesper

Lês it folsleine artikel
‘It libben heech hâlde’

‘It libben heech hâlde’

🕔07:00, 21.Jun 2020

Meditaasje Yn ús tsjerke yn Ynskedee hawwe wy fan Jiskewoandei ôf oant de Pinkster ta út it bibelboek Eksodus lêzen – wy folgen dêrmei de alternative line fan it Oekûmenysk lêsroaster: hûndert dagen Eksodus. Wylst wy mei de tariedingen dwaande

Lês it folsleine artikel