Religy yn dizze tiid

Religy yn dizze tiid

🕔12:47, 26.Dec 2015

Yn dizze feestdagen draaie se de top-twatûzen, mei as nûmer ien ‘Imagine’ fan John Lennon: Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life

Lês it folsleine artikel
Marcus Aurelius giet mei oare minsken om

Marcus Aurelius giet mei oare minsken om

🕔09:30, 21.Aug 2015

It ferfolch fan Omgean mei Marcus Aurelius Moarns betiid silst fan it bêd ôfkomme en sis tsjin dysels: hjoed sil ik guon moetsje dy’t bemuoisuchtich binne of agressyf of ûntankber of oergeunstich of ûnbetrouber of lomp. Sa binne se wurden

Lês it folsleine artikel
Omgean mei Marcus Aurelius

Omgean mei Marcus Aurelius

🕔22:25, 29.Apr 2015

Omgong mei minsken kin dreech wêze. It giet my net altyd like maklik ôf, al fyn ik it wer makliker mei yndividuen om te gean as mei groepen. Guon minsken lizze my net, benammen as ik wat fan har moat

Lês it folsleine artikel
Albert Einstein tinkt nei oer God

Albert Einstein tinkt nei oer God Fernijd

🕔09:40, 23.Apr 2015

Fanatike ateïsten binne as slaven dy’t it gewicht fan har kettingen noch fielle ek al ha se dy (mei in protte lijen) ôfwurpen. It binne wêzens dy’t de tradisjonele ‘opium fan it folk’ sa min lije meie dat se de

Lês it folsleine artikel
Anselmus bewiist dat God bestiet

Anselmus bewiist dat God bestiet

🕔08:00, 16.Apr 2015

De 11e iuw, wa ken him net? Wat ferdwynt it ferline gau út it ûnthâld! As je lju op strjitte freegje soene, ‘fertel wat je witte oer de 11e iuw’, dan soene se neat sizze kinne. Iksels oars ek net.

Lês it folsleine artikel
In boadskip op snein (1)

In boadskip op snein (1)

🕔14:07, 12.Apr 2015

Fan ‘e moarn yn de Remonstrantske tsjerke fan Swol preke dûmny Foeke Knopperts, ôfkomstich fan Lochem, wenjend yn Apeldoarn. Hjirby út ‘en rûgens de ynhâld fan syn preek, dy’t gie oer it ûnderwerp oandacht. Hannah Arendt, Dútsk-Amerikaansk-Joadske filosofe en polityk

Lês it folsleine artikel
Hâld op fan sykjen!

Hâld op fan sykjen!

🕔08:45, 9.Apr 2015

De Noarske skriuwer Karl Ove Knausgård reizge okkerdeis op fersyk fan The New York Times troch Noard-Amearika. In redakteur fan dy krante hie foarôf in roadtrip foar him útstippele: gean earst nei Newfoundland, dêr’t de Wytsingen ea oankamen; ryd dêrnei

Lês it folsleine artikel
Net de ien, net de oar

Net de ien, net de oar

🕔20:59, 8.Apr 2015

Oan de iene kant binne der wittenskippers dy’t fanatyk leauwe dat alles yn termen fan matearje definiearre wurde kin. Mar har Big Bang is ek mar in skeppingsmyte dy’t har eigen Wet fan Behâld fan Enerzjy tsjinsprekt. Oan de oare

Lês it folsleine artikel
Erkenning

Erkenning

🕔08:00, 2.Apr 2015

Doe’t ik lang ferlyn yn ‘e tonne siet, frege in Marokkaanske jonge my (hy seach derút as in healgod en miskien wie er dat ek wol): “wat is it dêr’t de minsken it meast nei op syk binne, sels al

Lês it folsleine artikel
Benaud en bang

Benaud en bang

🕔13:49, 26.Mar 2015

As jonkje fan 6 wie ik bot ynteressearre yn astronomy. Al dy planeten yn ús sinnestelsel! Dat wurke op myn fantasy. Ik koe se allegear opneame, fan Mercurius en Fenus oant en mei Pluto. Der wiene doe foar bern ferskate

Lês it folsleine artikel