Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (66)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (66) Fernijd

🕔07:30, 11.May 2019

De rike bankier Yn Jericho wennet de rike bankier Sacheüs. Hy kin troch de minskeklibers net sjen wa’t ik bin want hy is koart fan stal. Hy draaft foarút lâns de wei dy’t ik nimme sil en kliuwt yn in

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (65)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (65)

🕔10:17, 4.May 2019

Genede is goed “It is net maklik en gean yn ta it keninkryk fan God ast jild hast”, sis ik en ik sjoch de learlingen oan. “Bern, hoe dreech is it en gean yn ta it keninkryk fan God. In

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Passion 2019

Frâns Kuipers: Passion 2019

🕔20:00, 27.Apr 2019

Kollum Ik sjong bas yn it NHL-Stendenkoar. Dat koar wurdt foarme troch studinten, dosinten en âld-dosinten. Der binne ek studinten en dosinten fan de Friese Poort by. Wy sjonge meastal klassike stikken lykas de Matthäus en de Johannes Passion fan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

🕔10:39, 27.Apr 2019

Allinnich God is goed In ryk jongfeint freget: “Goede Master, wat moat ik dwaan om in goed minske te wêzen?” Ik sis: “Wêrom seisto dat ik goed bin? Allinnich God is goed. Hâld dy oan ’e tsien geboaden en do

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

🕔06:42, 20.Apr 2019

Wa is goed? In ferslachjouwer en in populist sieten beide yn ’e synagoge te bidden. De ferslachjouwer sei tsjin God: “Hear, ik tankje Jo dat ik net sa bin as de oare minsken: jildwolven, dieven, troubrekkers, ferslaafden of ek as

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (62)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (62) Fernijd

🕔07:00, 13.Apr 2019

Wêrom’t gjin letter fan ’e wet falle mei Gjinien kin twa hearen tsjinje. Wat minsken geweldich fine, fynt God grouwélich. Tink der goed om wêr’tst fan dreamst en wêr’tst dyn skatten garrest. By de wet en de geboaden is no

Lês it folsleine artikel
Fiifhûnderste útjefte fan de KFFB

Fiifhûnderste útjefte fan de KFFB

🕔10:51, 9.Apr 2019

Sneon 6 april belibbe de KFFB de Fryske boekeklub in hichtepunt yn syn 85-jierrich bestean: doe waard nammentlik de fiifhûndertste útjefte presintearre: Foar dy 20 bibelferhalen. Dy presintaasje wie yn de IJsherberg yn Dokkum. Jong en âld kaam dêrop ôf.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (61)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (61)

🕔07:20, 6.Apr 2019

De Samaritaan wit wa’t syn meiminske is In teolooch besiket my te hifkjen troch te freegjen: “Wat moat ik dwaan om ien mei God te wêzen en it ivige libben te hawwen?” Ik freegje werom: “Wat stiet dêroer skreaun yn

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan it hielmaster’ (60)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan it hielmaster’ (60)

🕔07:22, 30.Mar 2019

Baas en boekhâlder witte wat linigens is De learlingen bekritisearje inoar hieltyd en nimme inoar de maat. Wylst de geboaden mar de helte fan it ferhaal binne. Dêrom kom ik mei in teltsje. In ryk man hie in boekhâlder. Dy

Lês it folsleine artikel
Eastersk-ortodoks koar sjongt yn Fryslân

Eastersk-ortodoks koar sjongt yn Fryslân

🕔10:10, 27.Mar 2019

Op Palmsnein, 14 april, sil op twa plakken yn Fryslân East-Europeeske muzyk te hearren wêze. Dy dei sjongt it Hoorns Byzantijns Mannenkoor de moarns yn de Sint-Bonifasiustsjerke yn Ljouwert en de middeis yn de Broeretsjerke yn Boalsert. Yn Ljouwert wurket

Lês it folsleine artikel