Fryske fespers yn Ljouwerter Gruttsjerke

Fryske fespers yn Ljouwerter Gruttsjerke

🕔09:01, 23.Sep 2020

Sneintejûn 27 septimber sil yn Ljouwert in Frysktalige fesper holden wurde. Dat sil om 19.00 oere wêze yn de Grutte of Jakobiner tsjerke. Ljouwert hat in lange tradysje mei Frysktalige fespers. Dy waarden foarhinne ien kear yn ’e moanne yn

Lês it folsleine artikel
Etyk

Etyk

🕔07:00, 20.Sep 2020

Oertinking Martin Buber (*1) hat ris skreaun dat de leafde it bynmiddel is yn de ‘Ik-Do’relaasje: Leafde is ferantwurding fan in Ik foar in Do. En pas yn de leafde fan de minske foar syn meiminske – relatearre oan de

Lês it folsleine artikel
Tsjinjend liederskip

Tsjinjend liederskip

🕔07:00, 13.Sep 2020

Oertinking De oansteande ferkiezingen yn de Feriene Steaten fan Amearika en alles wat der geande is yn Wyt-Ruslân bringe ús tinzen op de fraach wat liederskip ynhâldt. Lieding jaan kin net sûnder dialooch, en moat as útgongspunt hawwe it inoar

Lês it folsleine artikel
Ferfrjemding

Ferfrjemding

🕔07:02, 6.Sep 2020

Oertinking Troch de iuwen hinne binne der yn ûnderskate situaasjes en útinoar rinnende (stam)ferbannen alderhande ûntwerpen betocht oer it ûntstean fan de ierde en de sin fan it libben. Animistyske folken ûntwurpen harren ideeën oer machten bûten de minske om.

Lês it folsleine artikel
Frijheid om te leauwen

Frijheid om te leauwen

🕔08:30, 30.Aug 2020

Oertinking It ferklearjen fan de wrâld om ús hinne (út eigen belang of út ûnbaatsuchtige leafde) hinget o sa ôf fan ús deistige situaasje. It freget om dêr wat ôfstân fan te nimmen. Hoewol’t wrâldwiid de frijheid fan libbensfyzje nochal

Lês it folsleine artikel
Meiminsklikheid

Meiminsklikheid Fernijd

🕔07:00, 23.Aug 2020

Oertinking Fan jongs ôf oan haw ik al ynteresse yn minsken. Hoe begien, empatysk, meigeand, fleksibel, sosjaal en leafdefol oft se wêze kinne. Mar ek hoe ôfstanlik, rjochtlinich, (fer)oardieljend, asosjaal en agressyf oft se har opstelle kinne. As bern fielde

Lês it folsleine artikel
As it om ’e bern giet

As it om ’e bern giet

🕔07:00, 16.Aug 2020

Oertinking by Matthéus 15: 21-28 (by de evangeeljelêzing fan dizze snein*) Jezus is yn dit ferhaal by frjemd. Om Him hinne wennet it folk fan Tyrus en Sidon; dat binne gjin Joaden. Hja kinne foar dizze Joadske rabby net op

Lês it folsleine artikel
De trageedzje fan Israel

De trageedzje fan Israel Fernijd

🕔07:00, 9.Aug 2020

Oertinking by Romeinen 9,1-5 (de epistellêzing fan dizze snein) It kin hast net oars as it byld dat Israel sjen lit, deart ús oan. It folk, sa tamtearre, sa ferfolge, en gauris omtrint alhiel útmoarde, hat nóch de rêst en

Lês it folsleine artikel
Myn libben is yn jo hân…

Myn libben is yn jo hân… Fernijd

🕔07:00, 2.Aug 2020

Oertinking Fakânsjetiid, miskien binne jo al wer thús, miskien geane jimme noch fuort. Mei al dat reizgjen kinne der in protte bibelteksten nei boppen komme. Reizgjen hat ommers faak in doel, pylger of net. Ofrûne jier gie ik ek in

Lês it folsleine artikel
In skat

In skat

🕔07:00, 26.Jul 2020

‘It is mei it himelske ryk as mei in skat…’ (Mattéus 13:44) Oertinking Sa no en dan komme der guon pake- en beppesizzers by ús om ien of twa nachten útfanhûs. Tsjintwurdich nimme se dan gauris in nei drek stjonkende

Lês it folsleine artikel