Frysktalige tsjerketsjinsten 1 novimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 novimber 2020

🕔18:04, 30.Oct 2020

Seisde snein fan de hjerst Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., frou J. Mulder-Vogelzang Holwert Fermanje, 9.30 o., ds. R.P. Yetsenga Jobbegea Prot. tsjerke (K. Molwei 19), 9.30 o., U. Zwaga

Lês it folsleine artikel
Moederaasje

Moederaasje Fernijd

🕔07:00, 25.Oct 2020

Oertinking Wurkje oan in duorsume wrâld fan leafde, rjochtfeardichheid, frede en barmhertichheid jout hoop. Netsjinsteande de tsjinslaggen en pleagen dy’t ús allegear teisterje, sawol hjoed-de-dei as yn it ferline, bliuwt ús oars net oer as hoek te hâlden yn it

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 25 oktober 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 25 oktober 2020

🕔08:09, 24.Oct 2020

Fiifde snein fan de hjerst Dronryp Salviustsjerke, 9.30 o., ds. J. Wielenga, dooptsjinst Ljouwert Grutte Tsjerke, 19.00 o., ds. P. Beintema, fesperfiering; Teake Posthuma, lektor, Gerwin Hoekstra, oargel en Elske Roorda-Posthuma, klarinet (oanmelde fia fryskefesper@gmail.com) 1) Sumar Doarpstsjerke, 11.00 o.,

Lês it folsleine artikel
In bysûndere Woldwaner

In bysûndere Woldwaner

🕔07:00, 18.Oct 2020

Oertinking Lykas as by de kristenen binne by de joaden en de moslims ek in soad faninoar te ûnderskieden leauwensgroepearringen, dy’t elk – fan ekstreem behâldend oant tige frijsinnich en alle farianten fan leauwen dêrtuskenyn – har fyzje op Jezus

Lês it folsleine artikel
De net-beminde minske

De net-beminde minske

🕔06:46, 11.Oct 2020

Oertinking Okkerdeis lies ik opnij it boek De frustratieneurose, dêr’t yn 1998 de sânde printinge fan útkaam. De earste printinge wie fan 1962, dat it mei mei rjocht in klassiker neamd wurde. Psychiater dr. Anna Terruwe silger lit ús sjen

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân stjoert opnij tsjerketsjinsten live út

Omrop Fryslân stjoert opnij tsjerketsjinsten live út

🕔08:52, 8.Oct 2020

Omrop Fryslân set kommende snein wer útein mei it live útstjoeren fan tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter. Troch de maatregels fan it kabinet om it tal tsjerkegongers te beheinen ta maksimaal 30 en it sjongen te ferbieden, kinne in protte

Lês it folsleine artikel
Romsinnich belide

Romsinnich belide

🕔06:47, 4.Oct 2020

Oertinking Oer de hiele wrâld binne der libbensbeskôchlike groepearringen dy’t harren leden of freonen de romte jouwe om harren eigen fyzje op it libben nei foaren te bringen. Der jilde gjin, fan boppen ôf opleine, binende belidenisfoarskriften, en der wurdt

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 4 oktober 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 4 oktober 2020

🕔15:29, 2.Oct 2020

Tredde snein fan de hjerst Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Ternaard Grutte Tsjerke, 9.30 oere, dhr. G. Visser    

Lês it folsleine artikel
De minske himsels ta fijân

De minske himsels ta fijân Fernijd

🕔07:00, 27.Sep 2020

Oertinking Dêr’t dêr’t machteleazens wint fan rjochtfeardigens wurdt de minske himsels ta fijân dêr’t selsfoldienens wint fan barmhertigens wurdt de minske himsels ta fijân dêr’t eigennut wint fan goedwilligens wurdt de minske himsels ta fijân dêr’t achteleazens wint fan moederaasje

Lês it folsleine artikel
Stúdzjemiddei Fryske Bibeloersetting oer ‘soarte’ Frysk

Stúdzjemiddei Fryske Bibeloersetting oer ‘soarte’ Frysk

🕔10:18, 23.Sep 2020

Wie Maria swanger, swier of yn ferwachting fan Jezus? Sokke en oare taalfragen komme oan ’e oarder op in stúdzjemiddei fan YKFE-FBO, de stifting dy’t dwaande is om de Bibel opnij yn it Frysk oer te setten. Ien fan de

Lês it folsleine artikel