Frysktalige tsjerketsjinsten 22 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 22 septimber 2019 Fernijd

🕔06:41, 20.Sep 2019

Earste snein fan de hjerst Aldeboarn Doelhôftsjerke, 9.30 o., L. van der Ven Aldegea (S) It Ljochtbeaken, 9.30 o., F. Wesseling-Schilstra Dokkum Grifformeard-frijmakke tsjerke, 9.15 o., ds. J.J. Poutsma Harns Fermanje, 15.00 o., ds. R. Yetsenga Holwert Fermanje, 9.30 o.,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (84)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (84)

🕔10:38, 16.Sep 2019

Wês wach Ik sis tsjin ’e learlingen: “Moai net, al dy prachtige gebouwen hjir. Mar der bliuwt gjin stien op ’e oare en alle tekens fan wolfeart binne fergonklik. Garje dyn wolfeart yn ’e himel troch fan dyn meiminske te

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 15 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 15 septimber 2019

🕔07:16, 13.Sep 2019

Trettjinde snein fan de simmer Blije Sint-Niklaastsjerke, 9.30 o., songen liturgy ‘Mei hertslach songen’, Kwartettekoar Eksmoarre Sint-Johannes de Dopertsjerke, 9.30 o., H. Giliam Fryske Peallen De Paedwizer, 9.30 o., G. Bruinsma Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 o., ds. S. van der Meer,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (83)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (83)

🕔07:31, 7.Sep 2019

De twa geboaden dy’t ien binne en net sûnderinoar kinne. Ien fan ’e timpelautoriteiten fynt dat ik goed antwurdzje op alle strikfragen. Hy freget oan my: “Wat is it belangrykst fan alle geboaden?” Ik antwurdzje: “De Hear is ien. Hâld

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 septimber 2019 Fernijd

🕔06:17, 6.Sep 2019

Tolfde snein fan de simmer Deinum Sint-Janstsjerke , 9.30 o., ds. H. Strubbe, fiering fan Skrift en Tafel De Hommerts J. de Dopertsjerke, 9.30 o., ds. L.H. Westra Raard Martatsjerke, 11.00 o., ds. A. Elverdink      

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82) Fernijd

🕔07:00, 31.Aug 2019

In God fan minsken dy’t libje Wer komme de timpelautoriteiten del mei in strikfraach. “As man en frou dea binne en opsteane en ien fleis binne yn ’e himel, hoe sit it dan mei in frou dy’t mei meardere manlju

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 septimber 2019

🕔10:20, 30.Aug 2019

Alfde snein fan de simmer Bitgummole Tsjerke, 9.30 o., ds. W.Tinga Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 o., ds R. Reitsma Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., frou H.G. Koops Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., ds. G.S. Groeneveld

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81) Fernijd

🕔07:00, 24.Aug 2019

Nei wa syn byld? De timpelautoriteiten komme wer del om in strikfraach te stellen. Se bûge en wriuwe har yn ’e hannen en freegje: “Jo sprekke de wierheid sûnder op ’e persoan te sjen, want jo berinne Gods wei. Dêrom

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 25 augustus 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 25 augustus 2019 Fernijd

🕔07:00, 23.Aug 2019

Tsiende snein fan de simmer Dronryp Salviustsjerke (De Alde Wite), 9.30 o., ds. J. Wielenga Sumar Doarpstsjerke, 9.30 o., ds. L. Adema      

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

🕔08:09, 17.Aug 2019

Wat in widdo jout Ik set my foar de kollektebus del en sjoch mei oandacht hoe’t de minsken har jild deryn dogge. In protte riken dogge der in protte yn. Dan komt der in earme widdo en se docht der

Lês it folsleine artikel