De benaude fraach

De benaude fraach Fernijd

🕔07:00, 13.Dec 2020

Oertinking by Matteüs 11, 2-6 Men kin der sa ynkomme dat Johannes de Doper yn ’e finzenis begjint te twiveljen. Hy hie de master kommen sjoen en hy wist sa wis dat de goede dagen oanbrutsen wiene. Hy wist fan

Lês it folsleine artikel
Krystnachtstream

Krystnachtstream Fernijd

🕔09:00, 11.Dec 2020

Gewoanwei sitte de Fryske tsjerken grôtfol op krystjûn, tradisjoneel it momint foar omtinken, gearwêzen en in bewyske nostalgy. De reguliere krystnachtsjinsten komme dit jier gauris te ferfallen en ek smûke krystkonserten binnen de Fryske HaFaBra-wrâld kinne oer it generaal dit

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 desimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 desimber 2020 Fernijd

🕔07:00, 11.Dec 2020

Tredde snein fan Advint Nes (NEF) Johannestsjerke, 11.00 o., ds. A. Elverdink Oentsjerk Mariatsjerke, 9.30 o., ds. H. Vlasman Parregea Johannes de Dopertsjerke, 9.30 o., H. Giliam  

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

🕔18:45, 9.Dec 2020

Ynstjoerd It Frysk sit yn de tsjerke noch altiten op janpoepsplak en dat is yn dizze koroanatiid allinnich mar slimmer wurden. Waarden der earder geregeld Fryske tsjinsten holden, se binne op it stuit op de fingers fan ien hân te

Lês it folsleine artikel
Tariedingen

Tariedingen

🕔07:00, 6.Dec 2020

Oertinking  Dit is Johannes syn getugenis, doe’t de Joaden út Jeruzalem prysters en Leviten (nei him ta) stjoerden om him te freegjen: Wa binne jo? Hy kaam der rûn foar út, sûnder him derfoar wei te winen: Ik bin de

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 6 desimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 6 desimber 2020

🕔10:13, 3.Dec 2020

Twadde snein fan Advint Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., Samaroosa Jiddysk Muzykselskip Holwert Fermanje, 9.30 o., br. J. Regnerus Tsjummearum Sint-Martinustsjerke, 9.15 o., ds. L.H. Westra, mei frou T. Greidanus  

Lês it folsleine artikel
Net mear skrieme

Net mear skrieme

🕔06:56, 29.Nov 2020

Oertinking by Jesaja 40,1-11 Alle jierren opnij wurdt dit stik fan Jesaja lêzen. En alle jierren opnij lit it minsken oereinkomme út harren striid en fertriet en jout it nije moed. Der komt in ein oan alle striid en lijen,

Lês it folsleine artikel
In bult minske-aksje is om ’e nocht

In bult minske-aksje is om ’e nocht Fernijd

🕔07:00, 22.Nov 2020

Oertinking In beafeartsliet. Fan Salomo. As de Heare it hûs net bout, om ’e nocht wurkje de bouwers deroan; as de Heare de stêd net hoedet, om ’e nocht is de wachter op syn iepenst Om ’e nocht is it,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 22 novimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinst 22 novimber 2020 Fernijd

🕔07:00, 20.Nov 2020

Tsiende snein fan de hjerst lêste snein fan it tsjerklik jier Ljouwert Grutte of Jakobinertsjerke, 19.00 oere Fesperfiering û.l.f. ds. A. Terlouw, mei Martha de Boer-van Slooten, lektor, Gerwin Hoekstra, oargelist en Tryntsje van der Veer, Bonne Doller en Teake

Lês it folsleine artikel
Leauwe en libben

Leauwe en libben

🕔07:00, 15.Nov 2020

Oertinking “Der stiet beskreaun yn ’e profeten: ‘En se sille allegearre fan God sels ûnderwiis krije!’ Elk dy’t harket nei wat Myn Heit him leart, komt by My. Net, dat ien Myn Heit oait sjoen hat, inkeld hy dy’t by

Lês it folsleine artikel