Lêzing oer ‘Griene Teology’ yn Jorwert

Lêzing oer ‘Griene Teology’ yn Jorwert

🕔08:11, 16.Jan 2020

Snein 26 jannewaris sprekt teolooch en ûndersiker Trees van Montfoort by Nijkleaster yn de tsjerke fan Jorwert oer griene teology. De sprekker is auteur fan it standertwurk Groene Theologie, dat ferliene jier in goede ûnfangst krige. Grien en duorsum binne

Lês it folsleine artikel
Nije Fryske bibeloersetting yn tarieding

Nije Fryske bibeloersetting yn tarieding

🕔12:08, 15.Jan 2020

Freedtemiddei 17 jannewaris hâldt de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) in stúdzjegearkomste yn Frjentsjer as tarieing op in nije Fryske bibeloersetting. It taalgebrûk is yn de lêste tritich, fjirtich jier sa bot feroare dat de YKFE fan betinken

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (100)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (100)

🕔08:14, 11.Jan 2020

Sjoch Gods Soan Nei de bespotting lûke se My it poarper kleed ôf en dogge My myn eigen klean wer oan. Se presje in foarbygonger om myn krús te dragen. It is Simon fan Cyrene, dy’t krekt fan it lân

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 12 jannewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 12 jannewaris 2020

🕔08:40, 10.Jan 2020

Earste snein nei Epifany Aldtsjerk Paulustsjerke, 9.30 o., ds. H. Vlasman Boazum Sint-Martinustsjerke, 10.00 o., ds. L.H. Westra Menaam, Lambertustsjerke, 9.30 o., ds. T.T. Osinga Parregea Johannes de Dopertsjerke, 9.30 o., tsjinst mei it Kwartettekoar Raard Martatsjerke, 9.30 o., ds.

Lês it folsleine artikel
EO siket nije takomst foar Greidhoekekatedraal Lollum

EO siket nije takomst foar Greidhoekekatedraal Lollum

🕔10:27, 9.Jan 2020

Tongersdeitejûn 9 jannewaris, begjint om 18.30 oere de presintaasje fan in plan foar in nije bestimming foar de eardere grifformearde tsjerke fan Lollum, ek wol bekend as de Greidhoekekatedraal. De presintaasje is in inisjatyf fan de EO yn it ramt

Lês it folsleine artikel
Twaspjalt yn metodistetsjerke om stânpunt oer homo’s

Twaspjalt yn metodistetsjerke om stânpunt oer homo’s

🕔08:57, 5.Jan 2020

Lieders fan de metodistetsjerke hawwe foarsteld om de leauwensmienskip op te splitsen, mei’t der skeel is oer it homohoulik en homoseksuele geastliken. Oan ’e iene kant soe der in tradisjonele ôfsplitsing ûntstean, dy’t trochgiet mei him te fersetten tsjin de

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (99)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (99)

🕔07:00, 4.Jan 2020

Sjoch de minske! Pontius Pilatus jout him wer nei bûten ta en seit tsjin ’e prysters en de minskeklibers dy’t dêr gearklofte binne: “Neffens my hat er neat ferkeards dien. Mar jim binne wend dat ik alle jierren mei Peaske

Lês it folsleine artikel
Kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ no ek foar in breed publyk

Kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ no ek foar in breed publyk

🕔10:43, 3.Jan 2020

De ôfrûne jierren hat de Stifting Krúspunt, yn ’e mande mei Nijkleaster, in kursus oanbean foar foargongers en pastoares: Leauwe yn Fryslân. Dy kursus rint no foar it fjirde jier. It oerkoepeljende ûnderwerp is, wat it kristlik leauwe foar Fryslân

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 5 jannewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 5 jannewaris 2020

🕔07:00, 3.Jan 2020

Epifany Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., P. Fortuin Fryske Peallen De Paedwizer, 14.00 o., ds. D. de Jong Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., fr. A. Plantinga Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., fr. S. Sterk Ternaard Grutte Tsjerke, 9.30 o., ds. J. Bakker Oerterp

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (98)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (98)

🕔07:35, 28.Dec 2019

Wat is wierheid? Ik wurd foar Pontius Pilatus brocht, de Romeinske gûverneur. Hy freget My: “Jo neame Josels kening?” Ik jou as antwurd: “Sa’t Jo sizze.” De prysters bringe noch in protte oare beskuldigingen tsjin My yn, want se wolle

Lês it folsleine artikel