It Frysk fertsjinnet in better plak yn tsjerke

It Frysk fertsjinnet in better plak yn tsjerke

🕔19:17, 6.Jan 2021

Ynstjoerd Ik bin it folslein iens mei Jehannes Elzinga en mei wat hy skriuwt oer it plak fan it Frysk yn de tsjinsten dy’t Omrop Fryslân útstjoerde (https://www.itnijs.frl/2020/12/fryske-tsjerketsjinsten-op-omrop-fryslan/). Dat de tsjinsten út de Martinitsjerke fan Frjentjer tige wurdearre waarden is

Lês it folsleine artikel
De basis fan religy

De basis fan religy

🕔07:00, 3.Jan 2021

Oertinking troch Pyt Kramer Okkerjiers frege in goekunde my: “Ben je gelovig?” Dêr moast ik lang oer neitinke, mar doe sei ik: “Net mei myn ferstân, mar wol mei myn gefoel.” Letter haw ik dêr noch fierder oer prakkesearre en

Lês it folsleine artikel
Gjin plak

Gjin plak Fernijd

🕔07:00, 27.Dec 2020

Oertinking Wylst se dêr wiene, wie it safier mei har. Se krige doe har earstlingssoan, bewuolle Him yn doeken en lei Him yn in krêbe, want der wie foar harren gjin plak yn ’e herberch (Lukas 2, 6-7) Dit ferhaal

Lês it folsleine artikel
“It is neat”, rôp it folk, “mar dêrom krekt!”

“It is neat”, rôp it folk, “mar dêrom krekt!”

🕔06:30, 25.Dec 2020

Oertinking op Krystmoarn Dy krystmoarn dat ik in jongeman yn ’e tsjinst nei foaren helle om it krystferhaal út it evangeelje fan Lukas foar te lêzen, is my noch nea út it sin. It wie in jongeman dy’t it nedige

Lês it folsleine artikel
Yn ferwachting

Yn ferwachting Fernijd

🕔08:00, 20.Dec 2020

Oertinking by Lukas 1, 26-38 Hja hjit Maria. Dat is in namme mei in hiel libbensprogram deryn besletten. De Hear, Gods sels, is ‘bitter’. It docht sear as in minske mei God te meitsjen kriget. Der wurde skuorren makke, in

Lês it folsleine artikel
De benaude fraach

De benaude fraach Fernijd

🕔07:00, 13.Dec 2020

Oertinking by Matteüs 11, 2-6 Men kin der sa ynkomme dat Johannes de Doper yn ’e finzenis begjint te twiveljen. Hy hie de master kommen sjoen en hy wist sa wis dat de goede dagen oanbrutsen wiene. Hy wist fan

Lês it folsleine artikel
Krystnachtstream

Krystnachtstream Fernijd

🕔09:00, 11.Dec 2020

Gewoanwei sitte de Fryske tsjerken grôtfol op krystjûn, tradisjoneel it momint foar omtinken, gearwêzen en in bewyske nostalgy. De reguliere krystnachtsjinsten komme dit jier gauris te ferfallen en ek smûke krystkonserten binnen de Fryske HaFaBra-wrâld kinne oer it generaal dit

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 desimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 desimber 2020 Fernijd

🕔07:00, 11.Dec 2020

Tredde snein fan Advint Nes (NEF) Johannestsjerke, 11.00 o., ds. A. Elverdink Oentsjerk Mariatsjerke, 9.30 o., ds. H. Vlasman Parregea Johannes de Dopertsjerke, 9.30 o., H. Giliam  

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

🕔18:45, 9.Dec 2020

Ynstjoerd It Frysk sit yn de tsjerke noch altiten op janpoepsplak en dat is yn dizze koroanatiid allinnich mar slimmer wurden. Waarden der earder geregeld Fryske tsjinsten holden, se binne op it stuit op de fingers fan ien hân te

Lês it folsleine artikel
Tariedingen

Tariedingen

🕔07:00, 6.Dec 2020

Oertinking  Dit is Johannes syn getugenis, doe’t de Joaden út Jeruzalem prysters en Leviten (nei him ta) stjoerden om him te freegjen: Wa binne jo? Hy kaam der rûn foar út, sûnder him derfoar wei te winen: Ik bin de

Lês it folsleine artikel