Frysktalige tsjerketsjinsten 8 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 septimber 2019 Fernijd

🕔06:17, 6.Sep 2019

Tolfde snein fan de simmer Deinum Sint-Janstsjerke , 9.30 o., ds. H. Strubbe, fiering fan Skrift en Tafel De Hommerts J. de Dopertsjerke, 9.30 o., ds. L.H. Westra Raard Martatsjerke, 11.00 o., ds. A. Elverdink      

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (82) Fernijd

🕔07:00, 31.Aug 2019

In God fan minsken dy’t libje Wer komme de timpelautoriteiten del mei in strikfraach. “As man en frou dea binne en opsteane en ien fleis binne yn ’e himel, hoe sit it dan mei in frou dy’t mei meardere manlju

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 septimber 2019

🕔10:20, 30.Aug 2019

Alfde snein fan de simmer Bitgummole Tsjerke, 9.30 o., ds. W.Tinga Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 o., ds R. Reitsma Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., frou H.G. Koops Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., ds. G.S. Groeneveld

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (81) Fernijd

🕔07:00, 24.Aug 2019

Nei wa syn byld? De timpelautoriteiten komme wer del om in strikfraach te stellen. Se bûge en wriuwe har yn ’e hannen en freegje: “Jo sprekke de wierheid sûnder op ’e persoan te sjen, want jo berinne Gods wei. Dêrom

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 25 augustus 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 25 augustus 2019 Fernijd

🕔07:00, 23.Aug 2019

Tsiende snein fan de simmer Dronryp Salviustsjerke (De Alde Wite), 9.30 o., ds. J. Wielenga Sumar Doarpstsjerke, 9.30 o., ds. L. Adema      

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (80)

🕔08:09, 17.Aug 2019

Wat in widdo jout Ik set my foar de kollektebus del en sjoch mei oandacht hoe’t de minsken har jild deryn dogge. In protte riken dogge der in protte yn. Dan komt der in earme widdo en se docht der

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 18 augustus 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 18 augustus 2019

🕔07:35, 16.Aug 2019

Njoggende snein fan de simmer Aldemardum De Fontein, 9.30 o., frou C. Tigchelaar Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., ds. J. Bakker Frjentsjer Frije Evangelyske Gemeente, 9.30 o., H. Giliam Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., ds. T. Hibma Twizel Petrustsjerke, 11.00 o., ds.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (79)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (79)

🕔07:54, 10.Aug 2019

Wa docht Gods wil? De oare deis binne wy wer yn Jeruzalem. En as ik yn ’e timpel kuierje, komme de timpelautoriteiten nei my ta en freegje wêrom as ik de keaplju út ’e timpel wei jage haw. “Hoe komme

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 11 augustus 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 11 augustus 2019

🕔07:55, 9.Aug 2019

Achtste snein fan de simmer Berltsum Koepeltsjerke, 9.30 o., J. Helfferich Burgum Frije Evangelyske gemeente, 9.30 o., G. Ytsma Ingelum Tsjerke, 9.30 o., ds. P. Dykstra    

Lês it folsleine artikel
Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús

Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús

🕔09:57, 8.Aug 2019

Tongersdei 15 augustus organisearje Willem Bruno van Albada en Henk van Manen (Teigetje en Woelrat) mei in ‘Lytse Plechtichheid’ it libben en wurk fan Gerard Kornelis van het Reve. Tradisjoneel mei it feest van Marije-Himelfeart yn Greonterp en Blauhús. Om

Lês it folsleine artikel