Pier Bergsma: Pas op mei ‘hillige’ teksten

Pier Bergsma: Pas op mei ‘hillige’ teksten

🕔08:00, 21.Mar 2024

Skôging Ik kom werom op de ôflevering fan de foarige kear. Doe gie it oer dat aparte ferhaal dêr’t God oan Abraham freget om syn eigen soan dea te stekken. Sels yn Beetstersweach luts in protestantske teolooch nei syn lêzing

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: O heden, in frijheidstrider dy’t gûlt …

Doede Wiersma: O heden, in frijheidstrider dy’t gûlt … Fernijd

🕔07:00, 17.Mar 2024

Oertinking Wês mar earlik, sokke typen as Simson sprekke ta de ferbylding. Wat hiene wy as bern direkt nei de oarloch in earen nei de sterke ferhalen fan it ûndergrûnske ferset! De minsken yn Jezus’ dagen harken graach nei de

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 17 maart 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 17 maart 2024

🕔10:02, 15.Mar 2024

De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere ds. E. v.d. Sluis De Hommerts Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere pastor S. Draisma Easternijtsjerk Sint-Sesiliatsjerke, 9.30 oere hr. Jan Post, lêstsjinst Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere fr. A. de Groot mei koar Advendo, Kollum Hurdegaryp

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Toara, Bibel en Koran, fan begjin oant en mei ein, minsklike betinksels

Pier Bergsma: Toara, Bibel en Koran, fan begjin oant en mei ein, minsklike betinksels

🕔08:00, 14.Mar 2024

Oangeande ûnbegryplike ferhalen of ferhalen dy’t net passe yn ús moderne tiid  woe en wol men ús wiismeitsje dat wy it net goed begripe, dat it oars bedoeld is, of dat de oersetting ferkeard is. Dit binne de arguminten dy’t

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Sykje de ingels

Doede Wiersma: Sykje de ingels

🕔07:00, 10.Mar 2024

Oertinking In jonge dominy kaam ris by my en fertelde oer syn argewaasje fanwegen lestige gemeenteleden. In jiermannich letter sei er dat ik doe sein hie: “Sykje de ingels.” En dat advys, sei er, hie him in oerspanning besparre. Negative

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 10 maart 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 10 maart 2024 Fernijd

🕔10:00, 8.Mar 2024

  Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 oere Nachtmiel ds. H. Post-Knol Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere ds. B.G. Keizer De Rottefalle Prot. tsjerke, 9.30 oere ds. L.H. Westra Dronryp Salviustsjerke, 9.30 oere ds. T.T. Osinga Holwert Fermanje, 9.30 oere ds. P. Post Seisbierrum

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Lêze mei sûn ferstân

Pier Bergsma: Lêze mei sûn ferstân

🕔08:00, 7.Mar 2024

Skôging De Bibel is literatuer en bedoeld om belangen te ferdigenjen. Benammen de belangen fan manlju. Dat begjint al mei it skeppingsferhaal, dat yn sawol yn de Tora as yn de Bibel foarkomt. Yn de earste ôflevering fan dizze searje

Lês it folsleine artikel
Meditearje kin no ek yn it Frysk

Meditearje kin no ek yn it Frysk

🕔08:13, 4.Mar 2024

Anna-Maria Heidbuurt út Ljouwert woe it leafst ta rêst komme of yn ’e sliep falle mei in Fryske meditaasje. Dy wiene net te finen, dat se besleat om se sels op te nimmen. “Ik hâld sels hiel bot fan de

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Learlingen fan Jezus moatte ek noch leare

Doede Wiersma: Learlingen fan Jezus moatte ek noch leare

🕔07:00, 3.Mar 2024

Oertinking Doe’t ik sa’n acht, njoggen jier wie, krige ús mem MS, in sykte dêr’t se alhiel oan ferlamje soe. Doe wiene der ‘broeders’ dy’t seine dat dy sykte in straf op sûnde yn ús famylje wie! Jezus en syn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 3 maart 2024 (oanfolle)

Frysktalige tsjerketsjinsten 3 maart 2024 (oanfolle)

🕔08:30, 2.Mar 2024

Earnewâld Agnestsjerke, 930 oere ds. W. Veltman Eksmoarre Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere ds. C. Glashouwer Hegebeintum Tsjerke 9.30 oere hr. P Knijf Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere ds. G.S. Groeneveld    

Lês it folsleine artikel