Doede Wiersma: Homofily

Doede Wiersma: Homofily Fernijd

🕔07:00, 8.Oct 2023

Oertinking ‘Homobesluit verbijstert Friese synode’ wie in kop yn ’e Ljouwerter krante fan 24 novimber 1994. De wyks dêrfoar hie de lanlike synoade besletten dat gemeenten dy’t gewissebeswieren hiene tsjin homoseksualiteit, oan homo’s freegje mochten om it hillich nachtmiel yn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 oktober 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 oktober 2023

🕔10:00, 6.Oct 2023

Boksum Sint-Margryttsjerke 9.30 oere, ds. H. Post-Knol Tersoal Fitustsjerke 9.30 oere, fr. H. Dijkstra Hallum De Hoekstien 9.30 oere, hr. J.H. Helfferich Surhuzum Doarpstsjerke 9.30 oere, ds. W. Veltman

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Aktualisearje

Doede Wiersma: Aktualisearje

🕔07:00, 1.Oct 2023

Oertinking As in dominy oer in tekst út de Bibel preket, dan belûkt er dy wurden op ’e aktualiteit. Sa aktualisearre de ‘preker’ fan Deuteronomium alderhande âlde wetten en wize advizen dy’t yn Spreuken 10-31 of yn it Ferbûnsboek (Exodus

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 oktober 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 oktober 2023

🕔09:50, 29.Sep 2023

Aldegea (S) It Ljochtbeaken, 10.00 oere, ds. A.H. Boschma Deinum Sint-Janstsjerke , 9.30 oere, ds. J.H. Strubbe Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 oere, fr. J. Mulder-Vogelzang Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere, fr. drs. J. Kerkhof Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, fr. A.M. Dijkstra-van der

Lês it folsleine artikel
Sjongmiddei yn Boalsert

Sjongmiddei yn Boalsert

🕔08:19, 27.Sep 2023

Op snein 8 oktober is der in sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten songen út it Fryske Lieteboek – Sjonge

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Absurde fijânsbylden

Doede Wiersma: Absurde fijânsbylden Fernijd

🕔07:00, 24.Sep 2023

Oertinking In man wol in skilderij ophingje. De hammer kin er sa gau net fine. Buorman mar efkes freegje, tinkt er. Dan sjit him yn ’t sin dat buorman juster gjin goedei tsjin him sei. En syn kopke giet op

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 24 septimber 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 septimber 2023 Fernijd

🕔10:15, 22.Sep 2023

Aldegea (SWF) Ankerstjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Boalsert Martinytsjerke, 9.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Dronryp Salviustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Wielenga Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Feenstra Holwert Fermanje, 9.30 oere, sr. Y. van der Ploeg

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: It kweade ombûge nei it goede

Doede Wiersma: It kweade ombûge nei it goede Fernijd

🕔07:00, 17.Sep 2023

Oertinking Lit ús der mar fan útgean dat alle kwea yn ’e wrâld de skuld fan minsken is. It is dochs ferskriklik wat minsken inoar oandogge! It hichtepunt yn it Joazefferhaal is neffens my as Joazef tsjin syn bruorren seit:

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 17 septimber 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 17 septimber 2023 Fernijd

🕔10:30, 15.Sep 2023

Eksmoarre Sint-Johannes de Dopertsjerke 9.30 oere, ds. T.T. Osinga Hantumhuzen Sint-Annatsjerke 9.30 oere, ds. W. Veltman, mei Sionsjongers, Nijewier Hjerbeam Niklaastsjerke 9.30 oere, ds. G.S. Groeneveld Tytsjerk Sint-Fitustsjerke 9.30 oere, hr. T. van der Meulen

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Lit ús yn frede ite

Doede Wiersma: Lit ús yn frede ite

🕔07:00, 10.Sep 2023

Oertinking In mem fan trije soannen fertelde my dat se alle dagen it mei soarch klearmakke iten op tafel sette mei de wurden: “Kom, lit ús yn frede ite.” Mar, sei se, meastal bruts dan de oarloch út:  harsenskrabje en

Lês it folsleine artikel