KRO-NCRV yntrodusearret nij personaazje yn ‘The Passion’

KRO-NCRV yntrodusearret nij personaazje yn ‘The Passion’ Fernijd

🕔08:22, 30.Mar 2023

Yn de trettjinde edysje fan The Passion yntrodusearret KRO-NCRV it personaazje Claudia Procula, de frou fan Pilatus. By de streekrjochte útstjoering op Wite Tongersdei 6 april kinne sjoggers foar it earst yn ’e kunde komme mei dy nije rol. Har

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Ezeltsje-ride

Doede Wiersma: Ezeltsje-ride Fernijd

🕔07:00, 26.Mar 2023

Oertinking Wa’t wolris yn it paleis fan ’e ‘Sinnekening’ yn Versailles west hat, dy seach dêr oan ’e muorren it iene grutte skilderij nei it oare fan ruters op hynders. Yn grutte stêden sjogge wy ruterstânbylden fan keningen en oare

Lês it folsleine artikel
Stabat Mater fan Pergolesi op passykonsert yn Grou

Stabat Mater fan Pergolesi op passykonsert yn Grou

🕔16:16, 25.Mar 2023

Op snein 2 april organisearret de konsertkommisje fan de Sint-Pitertsjerke yn Grou in passykonsert. Dat sil jûn wurde troch in ensemble fan profesjonele musisy ûnder lieding fan de Grinzer oargelist Mannes Hofsink. Dit jier is 2 april de lêste snein

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 26 maart 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 maart 2023

🕔10:32, 24.Mar 2023

Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. H. Post-Knol, mei de Itenser Sjongers Jorwert Radboudtsjerke, 10.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Ljouwert Grutte Tsjerke, 19.00 oere, ds. S. Ypma, fesperfiering mei Peter van der Zwaag (oargel), Theo Boelens (fluit) en Giny Hopster (lêzingen);

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De rjochtfeardige wint libben op ’e dea

Doede Wiersma: De rjochtfeardige wint libben op ’e dea Fernijd

🕔07:00, 19.Mar 2023

Oertinking Earst hearde ik fan myn frou, dy’t operaasjesuster wie, in soad oer dokters dy’t bytiden fochten foar minskelibbens. Letter besocht ik as dominy gemeenteleden, as regel alle wiken op tiisdei, yn it sikehûs. Ik hearde en seach wat der

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjnsten 19 maart 2023

Frysktalige tsjerketsjnsten 19 maart 2023 Fernijd

🕔10:36, 17.Mar 2023

De Hommerts Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere, hr. H. Giliam De Rottefalle Doarpstsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Ferwert Sint-Martinustsjerke, 9.30 oere, drs. T.R.A. Simonides Foudgum Mariatsjerke, 9.30 oere, hr. G.H. Visser Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, hr. J. van der

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De rjochtfeardige skept ljocht yn it tsjuster

Doede Wiersma: De rjochtfeardige skept ljocht yn it tsjuster

🕔07:00, 12.Mar 2023

Oertinking Ien kear yn ’e Bibel is ‘ljocht’ in oare namme foar God: Job 24:13. In psalmdichter lit ús sjonge: ‘God is myn ljocht” (Psalm 27:1). In leauwich minske dy’t it motyf efter de skepping beskriuwt, lit God yn it

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 12 maart 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 12 maart 2023

🕔10:15, 10.Mar 2023

Britsum De Hoekstien, 9.30 oere, drs. T.R.A. Simonides Dronryp Salviustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Wielenga Holwert Fermanje, 9.30 oere, ds. R. Yetsenga Ljouwert Pelikaantsjerke, 9.30 oere, ds. P. Dijkstra Seisbierrum Sikstustsjerke, 9.30 oere, mei it Kwartettekoar Surhuzum Doarpstsjerke, 9.30 oere,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De rjochtfeardige wol wrâldwiid ta segen wêze

Doede Wiersma: De rjochtfeardige wol wrâldwiid ta segen wêze Fernijd

🕔07:00, 5.Mar 2023

Oertinking Guon útspraken fan minsken bliuwe jin altyd by. Sa ek dy fan in âlde frou dy’t sei: “Myn hiele Bibel bestiet út: ‘Sa leaf hie God de wrâld dat Er syn Soan nei dy wrâld tastjoerd hat’” (Johannes 3:17).

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 5 maart 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 5 maart 2023

🕔10:06, 3.Mar 2023

Droegeham Grifformeard-frijmakke tsjerke, 9.30 oere, ds. D. de Jong Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 oere, Pastor S. Draisma Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Feenstra Eksmoarre Jehannes de Dopertsjerke, 9.30 oere, ds. T.T. Osinga Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, hr. L.

Lês it folsleine artikel