Trinitatis

Trinitatis Fernijd

🕔07:00, 7.Jun 2020

Meditaasje De snein nei Pinkster hat yn ’e tradysje fan de tsjerke de namme Trinitatis krige. De snein fan de Trije-ienheid. Ferline wike ha wy it feest fierd fan it kommen fan de hillige Geast, dy’t ús yn steat stelt

Lês it folsleine artikel
In nije Pinksterbeweging

In nije Pinksterbeweging

🕔07:00, 1.Jun 2020

Skôging In nije pinksterbeweging, sa soe men de pinkstergroetaksje wol neame kinne, dy’t al hiel wat jierren troch de protestantse gemeente te Goutum c.a. holden is. As in tige positive reaksje op it op himsels wol negatyf te beoardieljen feit

Lês it folsleine artikel
Pinksterfeest 2020: Gods help yn bange tiden

Pinksterfeest 2020: Gods help yn bange tiden Fernijd

🕔07:00, 31.May 2020

Meditaasje It minskdom tizet wakker om mei de fraach: Hoe is God wurksum yn de wrâld? Yn bange dagen wurdt dy godsfraach driuwend. Ik fyn altiten stipe en hope yn ien fan de lêste wurden fan Jezus: ‘Bliuw dêrom yn

Lês it folsleine artikel
It Nijs giet troch mei digitale oertinkingen

It Nijs giet troch mei digitale oertinkingen

🕔10:58, 30.May 2020

Doe’t de koroanamaatregels it hâlden fan tsjerketsjinsten foarearst ûnmooglik makken, naam It Nijs it inisjatyf en publisearje alle sneinen in Frysktalige meditaasje. It foarnimmen wie om dat fan de Peaske oant en mei de Pinkster te dwaan. Foargongers fan ferskillende

Lês it folsleine artikel
Op in minne pinksterdei

Op in minne pinksterdei

🕔07:00, 30.May 2020

In likenis De stoarm gisele de snieflokken hast horizontaal troch de strjitte. De ûnferwachte Besiker stampte de snieprakke fan de skuon foar’t Er oer de drompel stapte en rydboske foar’t Er my de jas oanjoech. Pas folle letter ha ’k

Lês it folsleine artikel
God sjen…

God sjen… Fernijd

🕔07:00, 24.May 2020

Meditaasje ‘Heit, wêrom kinne wy de Heare God net sjen?’ Dat frege ien fan ús bern jierren ferlyn. Hy sil doe fjouwer, fiif jier west hawwe, tinkt my. Wat ik him doe antwurde ha, wit ik net mear. Ik wit

Lês it folsleine artikel
Net as wezen

Net as wezen

🕔07:00, 21.May 2020

Sjoch, Ik bin alle dagen by jimme oan ’e ein fan ’e tiden ta. (Mattéus 28:20) Meditaasje Op dizze Himelfeartsdei, wol ik omtinken freegje foar de tasizzing dy’t Jezus mei it each op it ôfskied fan syn learlingen dien hat:

Lês it folsleine artikel
Snein Rogate

Snein Rogate Fernijd

🕔07:00, 17.May 2020

Meditaasje Alle sneinen fan it tsjerklik jier hawwe in namme. Fan de ‘gewoane’ sneinen binne dy wat yn it ferjittersboek rekke. Mar fan de mear bysûndere sneinen – om krysttiid en om Peaske hinne – brûke wy dy nammen noch

Lês it folsleine artikel
De wei

De wei

🕔08:00, 10.May 2020

Meditaasje Jezus sei: ‘Ik bin de wei, de wierheid en it libben’ (Johannes 14:5). Dy wurden fan ús Hear stean foar snein 10 maaie op it lêsroaster, mar fanwegen de koroanakrisis binne de tsjerken noch ticht. Tagelyk kinne wy lykwols

Lês it folsleine artikel
Net te geastlik wurde!

Net te geastlik wurde! Fernijd

🕔07:00, 3.May 2020

Doe’t se it lykwols fan blydskip en ferbazing noch net leauwe koenen, sei Er tsjin harren: Hawwe jimme hjir ek wat te iten? Se joegen Him in stik brette fisk. Hy naam it oan en iet it foar har eagen

Lês it folsleine artikel