Doede Wiersma: De Tsien Wurden net mear fan dizze tiid?

Doede Wiersma: De Tsien Wurden net mear fan dizze tiid? Fernijd

🕔07:00, 17.Jul 2022

Oertinking Maarten ’t Hart skreau yn ’e Ljouwerter krante fan 30 septimber 2000 dat de Tsien Wurden net mear fan dizze tiid binne. Is dat sa? Begin sechtiger jierren lies ik dat Hitler sein hie: “Fuort mei de tafels fan

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 17 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 17 july 2022 Fernijd

🕔11:10, 15.Jul 2022

Foudgum Mariatsjerke, 9.30 oere, ds. A. Elverdink Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, hr. L. van der Ven Rinsumageast Aleksandertsjerke, 11.00 oere, ds. A. Elverdink    

Lês it folsleine artikel
De frije siel

De frije siel

🕔09:36, 11.Jul 2022

Ynstjoerd In pear dagen lyn hearde ik in fûgeltsje fleurich sjongen. Doe tocht ik: “Soesto sa bliid tsjotterje, ast wist datst der oer in pear jier net mear bist?” No, dat hat in lyts fûgeltsje as foardiel boppe in minske:

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Mynhear Dinges

Doede Wiersma: Mynhear Dinges Fernijd

🕔07:00, 10.Jul 2022

Oertinking Der binne minsken dy’t har in namme meitsje. Op ûnderskate plakken dêr’t ik wurke, haw ik minsken moete dy’t ynteger, wiis, oprjocht en opofferjend de mienskip tsjinnen. Dy bliuwe my yn ’t ûnthâld! Boäz is sa’n man dy’t jin

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 10 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 10 july 2022

🕔09:41, 8.Jul 2022

Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 oere, drs. T.R.A. Simonides De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere, ds. H. Postma De Hommerts Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere, hr. H. Giliam  

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Allinne

Doede Wiersma: Allinne Fernijd

🕔07:00, 3.Jul 2022

Oertinking “Ik wekke nachts by har, ik hearde har stadiger sykheljen, ik belibbe har lêste snik. Ik stoarre nei bûten. Myn frou wie dea. Ik wie allinne. Wat betsjut dat, allinne wêze?” Sa skreau in man oer it ferstjerren fan syn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 3 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 3 july 2022

🕔10:10, 1.Jul 2022

Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Miedema Easterlittens Sint-Margryttsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere, fr. A. de Groot Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, hr. H. Gilliam Hurdegaryp Nij Perspektyf, 9.30 oere, ds. D. de Boer Parregea Tinte,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: It kwea is der

Doede Wiersma: It kwea is der

🕔07:00, 26.Jun 2022

Oertinking In heit bringt syn lyts jonkje op bêd. Ferhaaltsje fertelle, gebedsje foar de nacht, eefkes koese, ynstopje, grouwe tút… en no mar lekker sliepe! Heit stiet al by de doar en dan freget it jonkje: “Wêrom is mem hjir

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 26 juny 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 juny 2022

🕔11:30, 24.Jun 2022

Bakkeveen De Mande, 9.30 oere, tsjinst fersoarge troch gemeenteleden Ljouwert Grutte of Jakobinertsjerke Ljouwert, 19.00 oere, dr. J.D.Th. Wassenaar, oargelfesper mei Peter van der Zwaag en Martha de Boer-van Slooten, lektor Ysbrechtum Tsjerke, 9.30 oere, hr. H. Giliam    

Lês it folsleine artikel
Nijsgjirrige leafdesskiednis út de 19de iuw

Nijsgjirrige leafdesskiednis út de 19de iuw

🕔10:52, 23.Jun 2022

Jan Dirk Wassenaar, dy’t yn 1999 promovearre op it proefskrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader oer de teolooch dr. Oepke Noordmans (Easterein 1871-Lunteren 1956), krige in jier of seis lyn, doe’t er in lêzing oer

Lês it folsleine artikel