Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (53)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (53)

🕔07:16, 9.Feb 2019

Dyn neiste docht ferkeard As in neiste fan dy ferkeard docht, gean dan hinne en sprek him taktfol ûnder fjouwer eagen ta. As er nei dy harket, dan hast him werom. As er net nei dy harket, nim dan guon

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (52)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (52)

🕔07:10, 2.Feb 2019

Unsichtbere grêven Guon hâlde ta yn in ferrinnewearre hûs of se hawwe klean oan dy’t by de gatten om ticht binne, mar se binne goed fan hert. De binnenkant is wichtiger as de bûtenkant, al tinke in protte minsken dat

Lês it folsleine artikel
Bernard Smilde Priis 2019: mienskip

Bernard Smilde Priis 2019: mienskip

🕔09:58, 30.Jan 2019

De Stichting Krúspunt skriuwt alle jierren in priisfraach út foar de Bernard Smilde Priis. Dit jier wurde dichters oproppen om foar 16 maart 2019 in tekst yn te stjoeren oer of nei oanlieding fan it tema ‘mienskip’. Krúspunt is it

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (51)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (51)

🕔07:58, 26.Jan 2019

Wa’t sûnder sûnden is De timpelautoriteiten bringe in frou by my dy’t mei in oare man omsloech. Se triuwe har nei foaren en sizze: “Master, dizze frou is op ’e die by oerhoer betrape. Neffens de wet moatte wy sa’n

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (50)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (50)

🕔08:47, 19.Jan 2019

Diel 7 Sûnde fan minske ta minske Skieding De teologen stelle my in strikfraach: “Mei ien fan syn frou skiede, ek as er gjin goede reden hat?” Ik antwurdzje: “Hawwe jim net lêzen dat God man en frou beide makke

Lês it folsleine artikel
Kwartettekoar: nije bondel en ôfskiedstoernee

Kwartettekoar: nije bondel en ôfskiedstoernee

🕔08:56, 13.Jan 2019

Hindrik van der Meer, skoalmusikus, komponist, dirigint en Fries yn ieren en sinen, is ferline jier tachtich jier wurden. Hy achtet de tiid kommen om it wat rêstiger oan te dwaan. Tolve jier lyn rjochte er it Kwartettekoar op. De

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (49)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (49)

🕔08:34, 12.Jan 2019

Earste oankundiging fan it lijen Om myn boadskip mooglik te meitsjen, moat ik nei Jeruzalem ta. Ik sil lije moatte en ferachte wurde troch de prysters, it folk en de autoriteiten. Ik sil deamakke wurde en trije dagen letter sil

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

🕔09:34, 5.Jan 2019

Kening fan alle folken Ik nim myn learlingen mei nei in moai plak yn Galileä, deunby Caesareä Filippy, in net-Joadske stêd. Dêr helje ik oan wat ien fan ’e profeten sein hat: As frjemdfolk by de Hear hearre wol om

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (47)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (47)

🕔07:58, 29.Dec 2018

Freegje it! Stel dat in freon midden yn ’e nacht by dy delkomt en seit: “Kinst my trije breaen liene, want ik ha ûnferwachts famylje op besite krige en ik haw gjin iten yn ’e hûs.” Soe dy freon dan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (46)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (46)

🕔07:10, 22.Dec 2018

Maria en Marta oan it wurd Ik kom yn in doarp by twa susters, Maria en Marta. Ik set my del op in stoel en Maria giet njonken my op ’e flier sitten om nei my te harkjen. Marta lit

Lês it folsleine artikel