Meditaasje nei oanlieding fan Johannes 20: 1-18

Meditaasje nei oanlieding fan Johannes 20: 1-18 Fernijd

🕔06:00, 12.Apr 2020

Meditaasje nei oanlieding fan Johannes 20: 1-18 (Peaskemoarn betiid) Yn ús peaskewacht hawwe wy mei-inoar werklik de nacht trochmakke. De nacht is neat om bang fan te wêzen, diel fan ’e skepping. Nei elke nacht komt wer in dei. Mar

Lês it folsleine artikel
Frysktalige peaskemeditaasjes

Frysktalige peaskemeditaasjes

🕔07:00, 10.Apr 2020

No’t der gjin tsjerketsjinsten holden wurde, komt it krap om mei de evangeeljeferkundiging yn de Fryske taal. Omrop Fryslân docht wol syn bêst mei de moarnstsjinsten út Frjentsjer wei, mar it brûken fan it Frysk beheint him ta in wurd

Lês it folsleine artikel
Palmpeaskefiering yn Martinustsjerke Snits

Palmpeaskefiering yn Martinustsjerke Snits

🕔10:02, 6.Apr 2020

Pastoar Peter van der Weide fan de Sint Antonius fan de Paduaparochy, hat sneon by in besletten Palmpeaskefiering de palmtûken foar de parochianen wijd. Yn de fiering yn de Martinustsjerke yn Snits, mei allinnich de kosters yn ’e tsjerkebanken, waard

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 15 maart 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 15 maart 2020

🕔07:28, 13.Mar 2020

Tredde snein fan de Fjirtichdagetiid Damwâld Fermanje, 9.30 o., frou G. Bies Dronryp Salviustsjerke, 9.30 o., ds. J. Wielenga Eastermar De Hege Stins, 9.30 o., ds. W. Veltman Eksmoarre Sint-Johannes de Dopertsjerke, 9.30 o., H. Giliam Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 o.,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 maart 2020 (ferbettere)

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 maart 2020 (ferbettere)

🕔07:51, 6.Mar 2020

Twadde snein fan de fjirtichdagetiid De Westereen Fermanje, 9.30 o., ds. A. Kobus Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 o., J. Mulder-Vogelzang Sumar Doarpstsjerke, 11.00 o., ds. A. Elverdink Winsum Annatsjerke, 9.30 o., tsjinst mei it Kwartettekoar, ôfskied fan Hindrik van der Meer

Lês it folsleine artikel
Muzykmoarn yn De Knipe

Muzykmoarn yn De Knipe

🕔14:20, 4.Mar 2020

Yn jannewaris 2019 waard de sjongbondel Hertslach – Lieten om it út te sjongen presintearre yn de tsjerke fan Winsum. De bondel befettet in breed skala fan 170 geastlike lieten dy’t makke binne troch ûnderskate tekst- en toandichters. Nei de presintaasje

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (107; lêste ôflevering)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (107; lêste ôflevering)

🕔07:14, 29.Feb 2020

De twa geboaden “Ik haw alle macht yn ’e himel en op ierde. Gean no op paad en meitsje fan alle folken myn learlingen. Gean de wrâld yn en fertel de hiele skepping it goede nijs, it bliid boadskip. Dy’t

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 maart 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 maart 2020

🕔08:07, 28.Feb 2020

Earste snein fan de fjirtichdagetiid De Rottefalle Fermanje, 9.30 o., tsjinst Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., drs. J.G. Kerkhof-de Vries Hjerbeam Sint-Niklaastsjerke, 9.30 o., L. van der Ven Stynsgea Augustinytsjerke, 9.30 o., tsjinst mei it Kwartettekoor Tsjummearum Sint-Martinustsjerke, 9.15 o., pastor

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (106)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (106)

🕔10:25, 22.Feb 2020

Alde fiskers, nije hoeders Petrus-en-dy binne oan it fiskjen yn ’e mar fan Galileä as Jezus by har del komt. De fangst is grut. Petrus springt fan wille yn ’e mar en peazget troch it wetter nei Jezus ta. Se

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 23 febrewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 23 febrewaris 2020

🕔08:36, 21.Feb 2020

Sânde snein nei Epifany Bakkefean De Mande, 9.30 o., tsjinst De Jouwer De Brug, 19.30 o., R. Walinga Hitsum Tsjerke, 9.30 o., H. Giliam Itens Martinytsjerke, 10.00 o., ds. T. Osinga, mei it Kwartettekoar Kollumersweach Gruttsjerke, 9.30 o., R. Walinga

Lês it folsleine artikel