Frysktalige tsjerketsjinsten 5 jannewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 5 jannewaris 2020

🕔07:00, 3.Jan 2020

Epifany Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., P. Fortuin Fryske Peallen De Paedwizer, 14.00 o., ds. D. de Jong Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., fr. A. Plantinga Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., fr. S. Sterk Ternaard Grutte Tsjerke, 9.30 o., ds. J. Bakker Oerterp

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (98)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (98)

🕔07:35, 28.Dec 2019

Wat is wierheid? Ik wurd foar Pontius Pilatus brocht, de Romeinske gûverneur. Hy freget My: “Jo neame Josels kening?” Ik jou as antwurd: “Sa’t Jo sizze.” De prysters bringe noch in protte oare beskuldigingen tsjin My yn, want se wolle

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 29 desimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 29 desimber 2019 Fernijd

🕔07:00, 27.Dec 2019

Snein nei krysttiid Burdaard Tsjerke oan ’e Ie, 11.00 o., ds. A. Elverdink De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 o., R. Walinga Itens Martinytsjerke, 10.00 o., Pastor A.M. Dijkstra-van der Woude, tema: Heil, mei it Kwartettekoar Sleat Protestantske tsjerke, 9.15 o., ds.

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 24 en 25 desimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 en 25 desimber 2019

🕔08:40, 24.Dec 2019

Krystnacht, 24 desimber Hegebeintum Tsjerke, 21.00 o., drs. T. Simonides   Earste Krystdei, 25 desimber Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., H. Gilliam  

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (97)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (97)

🕔07:39, 21.Dec 2019

Ferrie op ferrie Wylst Ik dat sis, komt Judas der al oan, ien fan ’e tolve, mei in swier bewapene plysjemacht, stjoerd op advys fan ’e timpelautoriteiten. De ferrieder hat mei de plysjes in teken ôfpraat. Hy hat tsjin har

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 22 desimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 22 desimber 2019

🕔06:58, 20.Dec 2019

Fjirde snein fan Advint Bitgum Sint-Martinustsjerke, 9.30 o., ds. P. Dijkstra Burgum Krústsjerke, 19.00 o., ds. E.J. Keulen Rinsumageast Alexandertsjerke, 9.30 o., fr. G. van der Galiën    

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (96)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (96)

🕔08:50, 14.Dec 2019

Yn ’e Tún fan ’e Oaljeparse, Getsémanee Dan rinne wy nei de Tún fan ’e Oaljeparse, dêr’t de Oliifberch begjint. Ik sis tsjin ’e learlingen: “Wachtsje hjir op My, dan sil Ik bidde.” Ik nim Petrus, Jakobus en Johannes mei

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 15 desimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 15 desimber 2019 Fernijd

🕔08:00, 13.Dec 2019

Tredde snein fan de Advint Easterein Martinytsjerke, 9.30 o., J. Mulder-Vogelzang De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 o., ds. T.T. Osinga De Rottefalle Fermanje, 9.30 o., tsjinst Eksmoarre Sint-Johannes de Dopertsjerke, 9.30 o., H. Giliam Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 o., ds. B.G. Keizer

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

🕔07:27, 7.Dec 2019

Haadstik 11 It sear fan God Ik bin yn jim Heit, it is safier. Lit sjen hoe grut en machtich as jo Soan is, dan kin Hy sjen litte hoe grut en machtich as Jo binne. Jo hawwe My de

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 desimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 desimber 2019

🕔07:17, 6.Dec 2019

Twadde snein fan de advint Aldegea (SWF) Ankertsjerke, 9.30 o., dr. J.D.Th. Wassenaar Beetstersweach Moetingstsjerke, 9.30 o., it Kwartettekoar û.l.f. Hindrik van der Meer Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., L. van der Ven Ysbrechtum Tsjerke, 9.30 o., ds. J.W. Nieboer, Tsjinst

Lês it folsleine artikel