Doede Wiersma: Learlingen fan Jezus moatte ek noch leare

Doede Wiersma: Learlingen fan Jezus moatte ek noch leare

🕔07:00, 3.Mar 2024

Oertinking Doe’t ik sa’n acht, njoggen jier wie, krige ús mem MS, in sykte dêr’t se alhiel oan ferlamje soe. Doe wiene der ‘broeders’ dy’t seine dat dy sykte in straf op sûnde yn ús famylje wie! Jezus en syn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 3 maart 2024 (oanfolle)

Frysktalige tsjerketsjinsten 3 maart 2024 (oanfolle)

🕔08:30, 2.Mar 2024

Earnewâld Agnestsjerke, 930 oere ds. W. Veltman Eksmoarre Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere ds. C. Glashouwer Hegebeintum Tsjerke 9.30 oere hr. P Knijf Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere ds. G.S. Groeneveld    

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Is de leechrin fan de tsjerken te kearen?

Pier Bergsma: Is de leechrin fan de tsjerken te kearen?

🕔08:00, 29.feb 2024

Skôging It tsjerklik jier is oankommen yn de fjirtichdagetiid. De Bibellêzingen en de preken steane de kommende wiken yn it teken fan it lijen fan Jezus en fan Peaske. De tsjerken rinne leech. It leit yn de bedoeling om der

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Te boadskipjen

Doede Wiersma: Te boadskipjen Fernijd

🕔07:00, 25.feb 2024

Oertinking In frou gie derop út om wetter te putten. Dat klinkt as: in frou is nei de winkel om boadskippen. Der wurdt wat ôfsjoud! Yn súdlike lannen mei wetter, en by ús mei boadskippen. Der is sa’n soad nedich!

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 25 febrewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 25 febrewaris 2023 Fernijd

🕔10:00, 23.feb 2024

Bitgummole Tsjerke, 9.30 oere ds. U. Tjallingii Boksum Sint-Margryttsjerke, 11.00 oere ds. R Reitsma Dronryp Sint-Salviustsjerke, 9.30 oere ds. R. Reitsma Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 oere ds. P. Beintema Goaiïngea Tsjerke, 9.30 oere fr. H. Dijkstra Heech Sint-Joazeftsjerke, 11.00 oere hr.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Sûnder mystyk gjin sosjale beweging

Doede Wiersma: Sûnder mystyk gjin sosjale beweging Fernijd

🕔07:00, 18.feb 2024

Oertinking Neffens de Joadsk-Russyske skilder Marc Chagall soe der sûnder mystyk net in sosjale beweging yn ’e wrâld west ha. Jezus wie in grut sosjaal beweger, dy’t hieltyd wer sosjale bewegers en bewegingen yn it libben rôp en ropt. It

Lês it folsleine artikel
Dissipels ‘The Passion’ bekend makke

Dissipels ‘The Passion’ bekend makke

🕔08:19, 17.feb 2024

Nei de haadrolspilers hat KRO-NCRV ek de nammen fan de dissipels fan The Passion foar de kommende edysje bekend makke. Aktrises Tamara Brinkman, Jolijn Henneman, Anna Speller, Sterre van Woudenberg, kabaretier Steven Brunswijk, beynfloeder Vera Camilla en acteurs Julian Ras

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 18 febrewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 18 febrewaris 2023 Fernijd

🕔10:00, 16.feb 2024

Damwâld Benediktustsjerke 9.30 oere fr. G. van der Galiën Hantumhuzen Sint-Annatsjerke 9.30 oere hr. W. Feddema Hjerbeam Niklaastsjerke 9.30 oere hr. P. Speelman Wâlterswâld Grifformearde Tsjerke 9.30 oere hr. G.H. Visser

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Sâlt… sâlt…!

Doede Wiersma: Sâlt… sâlt…! Fernijd

🕔07:00, 11.feb 2024

Oertinking Doe’t ik jong wie, makke ik geregeld de berte fan in kealtsje mei. Soms rochele sa’n keal slim troch slimen yn ’e kiel. “Sâlt, sâlt!” rôp ús heit dan. En stroffeljend oer de klompen stode ien fan ús nei

Lês it folsleine artikel
Haadrolspilers ‘The Passion 2024’ bekend

Haadrolspilers ‘The Passion 2024’ bekend

🕔08:18, 5.feb 2024

Angela Schijf (Maria), William Spaaij (Jezus), Matteo van der Grijn (Petrus), Keizer (Judas) en Gaia Aikman (Maria Magdalena) spylje de haadrollen yn The Passion 2024. Dit jier stjoert KRO-NCRV op Wite Tongersdei it muzikale passyevenemint streekrjocht út Zeist wei út.

Lês it folsleine artikel