Frysktalige tsjerketsjinsten 27 maart 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 maart 2022 Fernijd

🕔07:00, 25.Mar 2022

Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds T.T. Osinga, dooptsjinst; mei it Itenser koar Jorwert Radboudtsjerke, 10.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Ljouwert Grutte- of Jacobinertsjerke, 19.00 oere, ds. A. Terlouw, fesperfiering mei Pytsje Kaastra (lêzingen), Peter van der Zwaag (oargel), sjongerskoar Eufonia û.l.f.

Lês it folsleine artikel
Stichting Krúspunt betinkt Bernard Smilde

Stichting Krúspunt betinkt Bernard Smilde

🕔19:19, 24.Mar 2022

It is dit jier hûndert jier lyn dat Bernard Smilde berne waard. Dêrom dat de Krúspuntdei op sneon 9 april yn Akkrum yn it teken fan dy markante Fries stean sil. Op dy dei is der de jierlikse gearkomste fan Krúspunt, de

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Foaroardiel

Doede Wiersma: Foaroardiel Fernijd

🕔07:00, 20.Mar 2022

Oertinking Foar myn sechsde wist ik dat der trije tsjerken yn myn bertedoarp stiene. En dat der yn ús herfoarme gemeente trije rjochtingen wiene: swier, minder swier en licht. Elk tocht fan himsels dat er de wiere tsjerke wie. De

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 20 maart 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 20 maart 2022 Fernijd

🕔07:00, 18.Mar 2022

Foudgum Mariatsjerke, 9.30 oere, hr. G.H. Visser Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, hr. E. Goodijk, muzikale meiwurking: Grytsje Kingma Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. A. Wiebenga Wâldsein De Karmel, 10.00 oere, ds. P. den Hollander, maitiidssindingstsjinst    

Lês it folsleine artikel
3 april: Stabat Mater fan Pergolesi yn Grouster Sint-Pitertsjerke

3 april: Stabat Mater fan Pergolesi yn Grouster Sint-Pitertsjerke

🕔16:25, 14.Mar 2022

Op snein 3 april 2022 sil yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou it Stabat Mater, yn de dramatyske toansetting fan Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), útfierd wurde. Op in seldsum ynkringende wize wist dy Italiaanske komponist de pine te ferklankjen dy’t Maria ûndergie by

Lês it folsleine artikel
In frjemdling yn Jeruzalem, de passy fan in sjenner

In frjemdling yn Jeruzalem, de passy fan in sjenner Fernijd

🕔07:30, 13.Mar 2022

Dichter Eppie Dam en musikus Gerben van der Veen hawwe in nije passy makke, dy’t begjin april trije kear útfierd wurde sil. In passy is meastal basearre op ien fan de lijensferhalen sa’t dy troch de fjouwer evangeeljeskriuwers ferhelle binne,

Lês it folsleine artikel
Net stinne, der hinne!

Net stinne, der hinne!

🕔07:00, 13.Mar 2022

Oertinking De skriuwster Anja Meulenbelt is net mei leauwe en tsjerke opgroeid, mar se ûntduts as folwoeksene de grutte wearde dêrfan. Se sei: “Ik belibje God as ien dy’t my mei de finger yn ’e rêch priket en seit: Net

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 maart 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 maart 2022

🕔06:58, 11.Mar 2022

De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere hr. H. Giliam De Gordyk Moetingstsjerke, 9.30 oere drs. T. Simonides Dronryp Salviustsjerke/Alde Wite, 9.30 oere ds. J. Wielenga Tersoal, Tsjerke Westerein, 9.30 oere ds. G.S. Groeneveld Westergeast Sint-Martinustsjerke, 9.30 oere ds. W. Veltman  

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Ymmún wêze foar fersiking

Doede Wiersma: Ymmún wêze foar fersiking Fernijd

🕔07:00, 6.Mar 2022

Oertinking Yn in djipgeande biografy oer Albert Speer fan Gitta Sereny lêze wy wat Speer sein hat oer minsken dy’t har tsjin Hitler ferset ha. Neffens him hiene dy ‘Kreisauers’ (de wichtichste fersetsgroep) in ôfwar-meganisme dat hy (Speer) net hie!

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 6 maart 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 6 maart 2022

🕔06:29, 4.Mar 2022

Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Jobbegea Tsjerke, 9.30 oere, ds. D.M. Hasper    

Lês it folsleine artikel