Sympoasium oer lienwurden

Sympoasium oer lienwurden

🕔15:04, 7.Oct 2021

Op freed 22 oktober 2021 hâldt de Stichting Fryske Bibeloersetting in sympoasium oer lienwurden. Mei oersetters, redaksje en oaren dy’t dêr belangstelling foar hawwe en dy’t dêr graach oer meitinke sil it begryp ‘lienwurden’ ferkend wurde. Wat is eins in

Lês it folsleine artikel
‘Fûnemintboek’ Menno Simons (1)

‘Fûnemintboek’ Menno Simons (1)

🕔07:30, 3.Oct 2021

Wat hjiroan foarôf gie: Koarte beredenearre bibliografy | It Nijs Menno Simons syn Foaropwurd mei in taljochting foarôf troch Eric Hoekstra Opdracht en Bibelsitaten, Ynhâld en Foaropwurd 1 De ferfolging en de opdracht oan de oerheid It boek is yn

Lês it folsleine artikel
Lieten, brea foar ûnderweis op myn reis

Lieten, brea foar ûnderweis op myn reis Fernijd

🕔07:00, 3.Oct 2021

Oertinking Yn Guozzekloft binne fyftich fersen fan Klaas Feenstra* út Burgum sammele. Ien dêrfan is ‘Libbensliet’. De lêste twa rigels fan de seis strofen geane oer de wearde fan lieten. Fyn ik hâld yn myn fertriet oan in liet. Sykje

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 3 oktober 2021

Frysktalige tsjerketsjinst 3 oktober 2021

🕔06:53, 1.Oct 2021

Warkum Sint-Gertrudistsjerke, 9.30 oere ds. S. Postma út Jennelt (Dútslân)      

Lês it folsleine artikel
Op it nulpunt begjinne

Op it nulpunt begjinne

🕔17:19, 30.Sep 2021

Nei oanlieding fan it kranteberjocht fan hjoed dat der yn Holwert in tsjerke te keap stiet, wiis ik op de oertinking foar hjoed, 30 septimber, yn it bibelsk deiboek Wekker bliuwe (side 331). As elkenien ropt dat de tsjerke op

Lês it folsleine artikel
Koarte beredenearre bibliografy

Koarte beredenearre bibliografy Fernijd

🕔07:00, 26.Sep 2021

Wat hjiroan foarôf gie: De earste kristenen en Menno Simons | It Nijs In programmatyske ynlieding troch Boaz Harmsen en Eric Hoekstra Koarte beredenearre bibliografy (Seksje 5) Menno Simons Der hat in protte histoarysk ûndersyk west nei de materiële skiednis

Lês it folsleine artikel
De Tsien Wurden as groubynten en draachhouten fan de mienskip

De Tsien Wurden as groubynten en draachhouten fan de mienskip

🕔06:53, 26.Sep 2021

Oertinking De famyljepleats dy’t wy bewennen, kriget alle jierren in ynspeksje fan de monumintewacht. Twa man geane dan alles tige sekuer nei. Inkelde jierren lyn seagen se dat de ein fan in groubynt slim ynrotte wie. It koe net lang

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 26 septimber 2021

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 septimber 2021

🕔06:34, 24.Sep 2021

Bitgummole Prot. tsjerke, 9.30 oere, ds. J. v.d. Meer Dronryp De Alde Wite, 9.30 oere, ds. A. Terlouw Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, P. Speelman Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. J. Kroon, mei Itenser Sjongers Ljouwert Gruttsjerke, 19.00 oere, ds. U.

Lês it folsleine artikel
De earste kristenen en Menno Simons

De earste kristenen en Menno Simons Fernijd

🕔07:01, 19.Sep 2021

Wat hjiroan foarôfgie: De amish | It Nijs In programmatyske ynlieding troch Boaz Harmsen en Eric Hoekstra De earste kristenen en Menno Simons (Seksje 4) “Lit dúdlik wêze dat lju dy’t net libje neffens it ûnderwiis fan Kristus, hielendal gjin

Lês it folsleine artikel
It tsiende wurd: Is begeare de sûnde fan ús tiid?

It tsiende wurd: Is begeare de sûnde fan ús tiid?

🕔07:00, 19.Sep 2021

Oertinking Aazje op wat in oar hat, neamde immen de kwaal fan dizze tiid. De bekende sjoernalist Marion Dönhoff beskreau de westerske maatskippij as ‘Raffgesellschaft’, sis mar ‘in stel grypfûgels’. Bulten minsken fertoane dat ynklauwerige gedrach. Se dogge as winkeljend

Lês it folsleine artikel