Doede Wiersma: Wêr wiest fan ’e moarn?

Doede Wiersma: Wêr wiest fan ’e moarn? Fernijd

🕔07:00, 24.Apr 2022

Oertinking Bern dy’t op keamers giene fertelden my dat mem alle sneinen nei de kofje efkes belle. Prachtich fûnen se dat. Mar, seinen se, altyd rûn it út op ’e fraach: “Hast fan ’e moarn noch yn tsjerke west?” Sa’n

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 24 april 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 april 2022

🕔09:51, 23.Apr 2022

Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, da. W. Keuning, tema: Hinkje op twa gedachten, mei de Itenser Sjongers Koarnjum Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. D. de Boer Ljouwert Grutte- of Jakobiner tsjerke, 19.00 oere, fesperfiering mei ds. D. de Boer (foargonger), Alex Riemersma

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Oertinking

Doede Wiersma: Oertinking Fernijd

🕔07:00, 18.Apr 2022

Liet by Jesaja 53 Sa sprekt de Hear, de God fan Israel: Dit is myn tsjinstfeint, dy’t nei myn bestel, jim wegen wiist – al sjogg’ jim op him del – fan rjocht en frede. Hy is de man, dy’t

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Sûnder opstanning soe rjochtfeardich libjen gjin doel en sin ha

Doede Wiersma: Sûnder opstanning soe rjochtfeardich libjen gjin doel en sin ha

🕔06:50, 17.Apr 2022

Oertinking Oscar Romero wie aartsbiskop yn El Salvador. Hy kaam yn ferset tsjin grutgrûnbesitters dy’t de earmen útrûpelen. Dêrom waard er, wylst er in preek hold, deasketten. Ien út it folk sei: “Romero is in maiskerl, mar út dy kerl

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 15 en 17 april 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 15 en 17 april 2022

🕔06:42, 15.Apr 2022

Goedfreed Nes Johannestsjerke, 19.30 oere, drs. T.R.A. Simonides Peaskesnein Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, hr. W Feddema Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. T.T. Osinga Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 oere, ds. H. Wagenaar

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Hear, lit my jo ezel wêze

Doede Wiersma: Hear, lit my jo ezel wêze

🕔07:00, 10.Apr 2022

Oertinking Biskop Dom Helder Camara bidde op in kear: “Kristus, lit my jo ezel wêze.” Dat rekke my djip, doe’t ik dat foar ’t earst lies. Wat soe it goed wêze as alle tsjerken mei-inoar har dat gebed eigen makken.

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 10 april 2022

Frysktalige tsjerketsjinst 10 april 2022

🕔07:00, 8.Apr 2022

Droegeham Walburgatsjerke 9.30 oere, ds. B.G. Keizer

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: In libben mei de kwaliteit fan de ivichheid

Doede Wiersma: In libben mei de kwaliteit fan de ivichheid Fernijd

🕔07:00, 3.Apr 2022

Oertinking Nei’t Annemarie Tausch siik rekke troch kanker, hat se mei har man Reinhard wraksele mei de dea. Dêr skriuwt se oer yn in boek Gespräche gegen die Angst (Petearen tsjin de eangst). Mei wol fjouwerhûndert ‘sûne’ minsken hat se

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 2 april 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 2 april 2022

🕔09:55, 1.Apr 2022

Burdaard Tsjerke oan ‘e Ie, 9.30 oere, ds W. Veltman Drachten Grutte Tsjerke, 11.00 oere, drs. T.R.A. Simonides Hjelbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, fr. J Mulder-Vogelzang Hitsum Tsjerke, 9.30 oere, hr. P. Speelman Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Parregea

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: In blyn fertrouwen op Jezus ha

Doede Wiersma: In blyn fertrouwen op Jezus ha

🕔07:54, 27.Mar 2022

Oertinking ‘It net libbe libben’ is in oantsjutting foar dingen dêr’t minsken yn har libben net oan ta kamen. Op har stjerbêd fertelden minsken my dat se sa graach dit of dat noch dwaan wollen hienen. It wie te let.

Lês it folsleine artikel