Doede Wiersma: Ik wit wêr’t Jezus wennet

Doede Wiersma: Ik wit wêr’t Jezus wennet Fernijd

🕔07:00, 8.Jan 2023

Oertinking In godstsjinstlearaar kaam thús út skoalle. Syn jonkje fan fjouwer rûn him yn ’e mjitte mei in triomfantlik: “Ik wit wêr’t Jezus wennet!” De heit frege: “Ja…? Wêr dan?” “Jezus wennet yn ferhaaltsjes,” sei it jonkje. De learaar én

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 jannewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 jannewaris 2023

🕔16:15, 6.Jan 2023

Blije De Haven, 11.00 oere, ds. B.G. Keizer Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 oere, pastor S. Draisma Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Veltman Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Foudgum Mariatsjerke, 9.30 oere, drs. T.R.A. Simonides Hjerbeam Niklaastsjerke,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Wês net bang

Doede Wiersma: Wês net bang Fernijd

🕔07:00, 1.Jan 2023

Oertinking Doe’t it ynienen ljocht waard yn ’e krystnacht, waarden de hoeders tige kjel. In dominy fertelde dat ferhaal op ’e berneôfdieling fan in sikehûs yn Amsterdam en frege: “Hoe kin it dat dy hoeders dêrnei wer wat ta rêst

Lês it folsleine artikel
Provinsje stipet The Passion yn Harns mei in ton

Provinsje stipet The Passion yn Harns mei in ton

🕔07:00, 31.Dec 2022

De útfiering fan The Passion yn Harns kin takomme jier op finansjele stipe fan de provinsje Fryslân rekkenje. Dy jout foar ien kear in subsydzje fan €100.000,-. De Fryske havenstêd foarmet op 6 april it dekôr foar in moderne útfiering

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 1 jannewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinst 1 jannewaris 2023 Fernijd

🕔10:00, 30.Dec 2022

Rinsumageast Aleksandertsjerke, 10.00 oere, lêstsjinst

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Krystnachttsjinsten

Doede Wiersma: Krystnachttsjinsten Fernijd

🕔07:00, 25.Dec 2022

Oertinking Sa’n 25% fan ’e Nederlanners giet nei tsjerke. Mar yn ’e krystnachttsjinsten helte mear. Wêrom? Ha se langst nei in doel yn it libben dat boppe harsels útgiet? Immen skreau: “Minsken en mienskippen ha takomst, ynsafier’t se in doel

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 25 desimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 25 desimber 2022

🕔10:51, 23.Dec 2022

De Rottefalle Prot. Gem. PGR-tsjerke, 9.30 oere, ds. L.H. Westra Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, hr. G. van der Veen, mei saksofonisten fan Advendo Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds. C. Corporaal, tema: Us berte, mei Itenser Sjongers Raard Martatsjerke, 9.30 oere,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Adeldom ferplichtet

Doede Wiersma: Adeldom ferplichtet Fernijd

🕔07:00, 18.Dec 2022

Oertinking Der binne minsken dy’t har derop foarstean litte dat se fan heech komôf binne, of dat se in hege titel ha. Foarhinne krige immen oansjen om’t er learaar, dokter, dominy, notaris of grutboer wie. It is lykwols better dat

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Stille Nacht

Jan Bosgraaf: Stille Nacht

🕔07:00, 17.Dec 2022

Kollum De ôfrûne moannen ha ’k oer in stikmannich yn it each rinnende ferskynsels yn de maatskippij in loftige, myldkrityske kollum skreaun. Alteast, dat wie de bedoeling. De lêzer makket mar út oft ik dêryn slagge bin. No jilde der

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 18 desimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinst 18 desimber 2022

🕔09:40, 16.Dec 2022

Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere., fr. Borger-Krol        

Lês it folsleine artikel