Tekst fan Tiny Mulder yn koarprogramma frijheidsbetinking ‘Dear World’

Tekst fan Tiny Mulder yn koarprogramma frijheidsbetinking ‘Dear World’

🕔09:09, 12.Feb 2020

Yn it ramt fan it betinken fan 75 jier frijheid bringt it keamerkoar Het Cantoor in spesjaal programma ‘Dear World’. Dat sil op trije plakken útfierd wurde; yn Snits op sneon 15 febrewaris, yn Dronryp op snein 16 febrewaris en

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (104)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (104)

🕔07:55, 8.Feb 2020

De frjemdling ûnderweis nei Emmaüs Efkes bûten Jeruzalem leit it doarp Emmaüs. Kleopas en in oare learling binne ûnderweis dêrhinne at se mei in frjemdling begjinne te praten oer wat der yn Jeruzalem bard is. De learlingen fertelle dat Jezus

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 9 febrewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 9 febrewaris 2020

🕔12:58, 7.Feb 2020

Fiifde snein nei Epifany Aldeboarn Doelhôftsjerke, 9.30 o., P. Fortuin De Jouwer De Brug, 19.30 o., br. R. Walinga De Lemmer Tsjerke oan it Dok, 9.30 o. Tsjinst mei it Kwartettekoar De Jouwer De Brug, 19.30 o., br. R. Walinga

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (103)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (103)

🕔09:38, 1.Feb 2020

De túnman Se fertelle oan Petrus en de oaren wat der bard is, mar dy leauwe har net. Petrus en Johannes drave yn sân hasten nei it grêf ta. Dêr sjogge se de linnen wynsels lizzen. Se rinne it grêf

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerktsjinsten 2 febrewaris 2020

Frysktalige tsjerktsjinsten 2 febrewaris 2020

🕔08:52, 31.Jan 2020

Fjirde snein nei Epifany Culemborg Eardere synagoge, 19.00 o., Fesperfiering mei de kantorij fan De Jouwer Damwâld Sint Bonifatiustsjerke, 9.30 o., J. Klimstra Drachten Grutte Tsjerke, 11.00 o., ds. H. Post-Knol Easterbierrum Sint-Joaristsjerke, 9.30 o., ds. J Bakker Hegebeintum Tsjerke,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (102)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (102)

🕔06:57, 25.Jan 2020

Rydboskjen en alteraasje By it lemieren, as de sinne opkomt, geane Maria fan Magdala, Salomee en Maria de mem fan Jakobus mei balsemoalje nei it rotsgrêf ta om de lea fan Jezus te balsemjen. Underweis sizze se tsjininoar: “Wa kin

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 26 jannewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 jannewaris 2020

🕔08:07, 24.Jan 2020

Tredde snein nei Epifany De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 o., H. Giliam Itens Martinytsjerke, 10.00 o., ds. A. Terlouw mei it Kwartettekoar Koarnjum Niklaastsjerke, 9.30 o., ds. A. de Groot Ljouwert Waalske Tsjerke, 19.00 o., ds. J.D. Wassenaar, fesperfiering mei Giny

Lês it folsleine artikel
Bernard Smilde Priis 2020

Bernard Smilde Priis 2020

🕔09:11, 22.Jan 2020

De Stifting Krúspunt ropt alle dichters yn Fryslân op om in tekst yn te stjoeren foar de Bernard Smilde Priis 2019. Mei dy priis wol Krúspunt stimulearje dat der nije tsjerkelieten yn it Frysk of ien fan ’e Fryske streektalen

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (101)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (101)

🕔07:05, 18.Jan 2020

Haadstik 12 De Goede libbet yn ús Yn linnen mei mirre en aloëe As it jûn wurden is, giet Jozef fan Arimateä, ien fan ’e autoriteiten dy’t mei Jezus sympatisearret, nei Pontius Pilatus ta en freget him om de lea

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 19 jannewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 19 jannewaris 2020

🕔08:20, 17.Jan 2020

Twadde snein nei Epifany Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., P. Fortuin Easternijtsjerk De Bining, 9.30 o., ds. P. Beintema Eksmoarre Sint-Johannes de Dopertsjerke, 11.00 o., ds. L. Westra, Hillich Nachtmiel Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 o., J. Mulder-Vogelzang, mei Irene Wiersma, fioele Hjerbeam

Lês it folsleine artikel