Titus Brandsma yn teaterfoarm

Titus Brandsma yn teaterfoarm

🕔13:01, 28.May 2019

Yn 1934 hold Titus Brandsma (1881-1942) by de iepening fan de Bonifatiuskapel yn Dokkum – tsjin de roomske regels yn – syn preek yn it Frysk. No, 85 jier letter, is pater Titus werom yn dy stêd yn it teaterstik

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (68)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (68)

🕔08:08, 25.May 2019

It lean, it tametten part It keninkryk is as de druvetún fan in boer. De boer giet moarns betiid nei it plein en hiert wurkleaze arbeiders yn foar in sulverstik deis. In pear oeren letter komt er wer by it

Lês it folsleine artikel
Provinsjale Reinbôgefiering

Provinsjale Reinbôgefiering

🕔08:41, 24.May 2019

Alle jierren organisearret de Wurkgroep ‘Geloof en Homoseksualiteit Friesland’ in tsjerketsjinst yn gearwurking mei in pleatslike gemeente earne yn Fryslân. Dit jier sil dat wêze op snein 16 juny de herfoarme Sint-Magnustsjerke fan Hollum op it Amelân. De foargonger is

Lês it folsleine artikel
Wyldewivefestival op Skylge

Wyldewivefestival op Skylge

🕔13:16, 20.May 2019

Op 5, 6 en 7 july dit jier wurdt op Skylge it Wyldewivefestival holden. Dat wie twa jier lyn in grut sukses. Op de Folkshegeskoalle Schylgeralân is plak foar mar hûndert froulju. Dêrom is gau oanmelde oan te rieden. Wa’t

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (67)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (67) Fernijd

🕔07:18, 18.May 2019

Lazarus kriget it libben wer Lazarus is siik, de broer fan Marta en Maria, en ik sis: “De sykte hat as doel om it riedsel fan God en syn gloarje sjen te litten.” Twa dagen letter gean ik der pas

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (66)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (66) Fernijd

🕔07:30, 11.May 2019

De rike bankier Yn Jericho wennet de rike bankier Sacheüs. Hy kin troch de minskeklibers net sjen wa’t ik bin want hy is koart fan stal. Hy draaft foarút lâns de wei dy’t ik nimme sil en kliuwt yn in

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (65)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (65)

🕔10:17, 4.May 2019

Genede is goed “It is net maklik en gean yn ta it keninkryk fan God ast jild hast”, sis ik en ik sjoch de learlingen oan. “Bern, hoe dreech is it en gean yn ta it keninkryk fan God. In

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Passion 2019

Frâns Kuipers: Passion 2019

🕔20:00, 27.Apr 2019

Kollum Ik sjong bas yn it NHL-Stendenkoar. Dat koar wurdt foarme troch studinten, dosinten en âld-dosinten. Der binne ek studinten en dosinten fan de Friese Poort by. Wy sjonge meastal klassike stikken lykas de Matthäus en de Johannes Passion fan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

🕔10:39, 27.Apr 2019

Allinnich God is goed In ryk jongfeint freget: “Goede Master, wat moat ik dwaan om in goed minske te wêzen?” Ik sis: “Wêrom seisto dat ik goed bin? Allinnich God is goed. Hâld dy oan ’e tsien geboaden en do

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

🕔06:42, 20.Apr 2019

Wa is goed? In ferslachjouwer en in populist sieten beide yn ’e synagoge te bidden. De ferslachjouwer sei tsjin God: “Hear, ik tankje Jo dat ik net sa bin as de oare minsken: jildwolven, dieven, troubrekkers, ferslaafden of ek as

Lês it folsleine artikel