Frysktalige tsjerketsjinsten 20 oktober 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 20 oktober 2019 Fernijd

🕔07:00, 18.Oct 2019

Fiifde snein fan de hjerst Drachten Gruttsjerke, 11.00 o., ds. J. de Jong Driezum Grifformearde tsjerke, 9.30 o., dhr. J.Y. van der Wal Droegeham Jakobtsjerke, 11.00 o., ds. P. Beintema Easterein Martinitsjerke, 9.30 o., pastor H. Giliam Frjentsjer Martinitsjerke, 9.30

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 oktober 2019 (útwreide)

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 oktober 2019 (útwreide) Fernijd

🕔11:44, 12.Oct 2019

Fjirde snein fan de hjerst Burchwert Johannestsjerke, 9.30 o., It Kwartettekoar De Gordyk Ontmoetingstsjerke, 9.30 o., ds. G. Rinsma De Rottefalle Protestanske gemeente, 9.30 o., ds. L.H. Westra De Tijnje Tsjerke, 9.30 o., ds. D. van der Leij Gytsjerk Martinustsjerke,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (87)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (87)

🕔08:04, 5.Oct 2019

It fuotwaskjen Under it miel gean Ik stean en ik wit foarfêst dat de Heit My alles yn hannen jûn hat en dat Ik fan God útgien bin en dat Ik nei God weromgean. Ik doch it boppekleed út, krij

Lês it folsleine artikel
Hylper Lydbûkjen fôr serke en thús

Hylper Lydbûkjen fôr serke en thús

🕔16:44, 4.Oct 2019

Snein 13 oktober kriget Hylpen in lieteboek it Hylpersk Twa âld-Hylpers, Cees Glashouwer út Harns en Wiebe E. Zoethout út Oldekerk binne oan ’e slach gien en hawwe in lytse tachtich lieten út Liedboek – zingen en bidden in huis

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 6 oktober 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 6 oktober 2019

🕔07:00, 4.Oct 2019

Tredde snein fan de hjerst Bitgum Sint-Martinustsjerke, 9.30 o., ds. P. Beintema Drachten Fermanje, 10.00 o., sr. I. van der Ploeg Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 o., drs. W. Abma Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., ds. J.F. Kroon Rinsumageast Alexandertsjerke, 9.30 o., frou

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (86)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (86) Fernijd

🕔07:05, 28.Sep 2019

Nederichheid en beskiedenens Tsjin ’e jûn kom ik mei de tolve yn ’e boppeseal oan. Der is wat bargebiten oer de fraach wa fan har it wichtichst is. Dêrop sis ik tsjin har: “Lieders en bestjoerders binne baas oer de

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 29 septimber 2019 (oanfolle)

Frysktalige tsjerketsjinsten 29 septimber 2019 (oanfolle)

🕔11:44, 27.Sep 2019

Twadde snein fan de hjerst Damwâld Sint-Bonifatiustsjerke, 9.30 o., G.H. Visser De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 o., H. Giliam Garyp Andreastsjerke, 9.30 o., H.T. Smedes Goaiïngaryp Tsjerke, 9.30 o., P. Fortuin Hantum Sint-Niklaastsjerke., 9.30 o., ds. P. Beintema Itens Martinytsjerke, 10.00

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (85)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (85) Fernijd

🕔06:51, 21.Sep 2019

Haadstik 10 Yt en drink mei-inoar, waskje inoar, meitsje inoar better   Tariedingen foar it Lêste Jûnsmiel It is in pear dagen foar it Joadske peaskefeest, dan sil it laam fan Peaske slachte wurde, en ik wit dat myn tiid

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 22 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 22 septimber 2019 Fernijd

🕔06:41, 20.Sep 2019

Earste snein fan de hjerst Aldeboarn Doelhôftsjerke, 9.30 o., L. van der Ven Aldegea (S) It Ljochtbeaken, 9.30 o., F. Wesseling-Schilstra Dokkum Grifformeard-frijmakke tsjerke, 9.15 o., ds. J.J. Poutsma Harns Fermanje, 15.00 o., ds. R. Yetsenga Holwert Fermanje, 9.30 o.,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (84)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (84)

🕔10:38, 16.Sep 2019

Wês wach Ik sis tsjin ’e learlingen: “Moai net, al dy prachtige gebouwen hjir. Mar der bliuwt gjin stien op ’e oare en alle tekens fan wolfeart binne fergonklik. Garje dyn wolfeart yn ’e himel troch fan dyn meiminske te

Lês it folsleine artikel