Op in minne pinksterdei

Op in minne pinksterdei

🕔07:00, 30.May 2020

In likenis De stoarm gisele de snieflokken hast horizontaal troch de strjitte. De ûnferwachte Besiker stampte de snieprakke fan de skuon foar’t Er oer de drompel stapte en rydboske foar’t Er my de jas oanjoech. Pas folle letter ha ’k

Lês it folsleine artikel
God sjen…

God sjen… Fernijd

🕔07:00, 24.May 2020

Meditaasje ‘Heit, wêrom kinne wy de Heare God net sjen?’ Dat frege ien fan ús bern jierren ferlyn. Hy sil doe fjouwer, fiif jier west hawwe, tinkt my. Wat ik him doe antwurde ha, wit ik net mear. Ik wit

Lês it folsleine artikel
Net as wezen

Net as wezen

🕔07:00, 21.May 2020

Sjoch, Ik bin alle dagen by jimme oan ’e ein fan ’e tiden ta. (Mattéus 28:20) Meditaasje Op dizze Himelfeartsdei, wol ik omtinken freegje foar de tasizzing dy’t Jezus mei it each op it ôfskied fan syn learlingen dien hat:

Lês it folsleine artikel
Snein Rogate

Snein Rogate Fernijd

🕔07:00, 17.May 2020

Meditaasje Alle sneinen fan it tsjerklik jier hawwe in namme. Fan de ‘gewoane’ sneinen binne dy wat yn it ferjittersboek rekke. Mar fan de mear bysûndere sneinen – om krysttiid en om Peaske hinne – brûke wy dy nammen noch

Lês it folsleine artikel
De wei

De wei

🕔08:00, 10.May 2020

Meditaasje Jezus sei: ‘Ik bin de wei, de wierheid en it libben’ (Johannes 14:5). Dy wurden fan ús Hear stean foar snein 10 maaie op it lêsroaster, mar fanwegen de koroanakrisis binne de tsjerken noch ticht. Tagelyk kinne wy lykwols

Lês it folsleine artikel
Net te geastlik wurde!

Net te geastlik wurde! Fernijd

🕔07:00, 3.May 2020

Doe’t se it lykwols fan blydskip en ferbazing noch net leauwe koenen, sei Er tsjin harren: Hawwe jimme hjir ek wat te iten? Se joegen Him in stik brette fisk. Hy naam it oan en iet it foar har eagen

Lês it folsleine artikel
Net-witte en witte

Net-witte en witte

🕔07:00, 26.Apr 2020

Meditaasje by Johannes 21: 1-14 Fan ’e wike fleagen de drones fan ‘Fryslân fan Boppen’ op harren âlvestêdetocht oer Arum en Kimswert, de doarpen fan ús tsjerklike mienskip. De deis tefoaren hawwe wy op it tsjerkhôf yn Arum in grut

Lês it folsleine artikel
Libje yn koroanatiid

Libje yn koroanatiid

🕔07:00, 19.Apr 2020

Meditaasje ‘Want ik bin der fan oertsjûge, dat noch dea, noch libben, noch ingelen, noch boppe-ierdske hearskers, noch hjoed, noch takomst, noch oare machten, noch hichte, noch djipte, noch watfoar oar skepsel ek, ea ús skiede kin fan Gods leafde

Lês it folsleine artikel
Meditaasje nei oanlieding fan Lukas 24: 13-35

Meditaasje nei oanlieding fan Lukas 24: 13-35 Fernijd

🕔07:00, 13.Apr 2020

Meditaasje nei oanlieding fan Lukas 24: 13-35 Peaske is de oerwinning fan Kristus en it krús waard it symboal fan Peaske. Sa waard it krús in oerwinningsteken. In wûndere gong fan saken. Hoe kin in eksekúsjemiddel, in martelersynstrumint, dêr ea

Lês it folsleine artikel
Meditaasje nei oanlieding fan Lukas 24: 1-12

Meditaasje nei oanlieding fan Lukas 24: 1-12

🕔10:00, 12.Apr 2020

Meditaasje nei oanlieding fan Lukas 24: 1-12 Peaske is it feest fan ús identiteit as kristenminsken. Dêrom binne wy gjin joaden, dêrom binne wy gjin moslims. Omdat de tsjerke it ferhaal fan it peaske-evangeelje heard hat, en dêrmei begûn is

Lês it folsleine artikel