Krúspuntdei 2024 op 20 april

Krúspuntdei 2024 op 20 april

🕔09:56, 11.Apr 2024

De stichting Krúspunt – moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke – hâldt op sneon 20 april syn jierlikse Krúspuntdei yn Akkrum, op it bewende plak De Lantearne, Dringelstrjitte 13.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Gûle om it ferlerne ik

Doede Wiersma: Gûle om it ferlerne ik Fernijd

🕔07:00, 7.Apr 2024

Oertinking Wenen om het verloren ik is de titel fan in boek oer rouferwurking. Hiel wat manlju en froulju dy’t de partner ferlern hiene, fertelden my dat it sa wie. Ommers, se wiene sa lang ‘tegearre’, wat is dan ien

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 7 april 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 7 april 2024 Fernijd

🕔10:00, 5.Apr 2024

Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 oere ds. L.H. Westra De Jouwer Fermanje, 10.00 oere Fryske Peallen De Paedwizer, 9.30 oere ds. D. de Jong Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere drs. T.R.A. Simonides Ljouwert-Huzum Oaze, 9.30 oere ds. U. Tjallingii Menaam Lambertustsjerke, 9.30 oere

Lês it folsleine artikel
Wat nijs by ‘Tsjerke fan de Moanne’

Wat nijs by ‘Tsjerke fan de Moanne’

🕔16:27, 4.Apr 2024

Alle kearen as de earste tv-tsjinst yn de rige ‘Tsjerke fan de Moanne’ út in oar plak wei útstjoerd wurdt, lit Omrop Fryslân tenei, foarôfgeande oan dy tsjinst, in koart filmke sjen. Dêr besiket Sipke Draisma fan de Wurkgroep Tsjerketsjinsten

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Jinsels meiskuorre litte

Doede Wiersma: Jinsels meiskuorre litte

🕔07:00, 31.Mar 2024

Oertinking Fan it momint (sa om ende by 1962) ôf dat ik by Bonhoeffer lies dat kristen-wêzen is: “jin meiskuorre litte yn Messiaansk libben, sadat Jesaja 53 no wier wurdt,” haw ik my geregeld mei dat haadstik dwaande holden. Yn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 29 en 31 maart 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 29 en 31 maart 2024

🕔15:40, 28.Mar 2024

29 maart, Goedfreed Ljouwert Sint-Dominikustsjerke, 15.00 oere past. L.R. van der Wal Krúswei mei bernekoar Offenwier Tsjerke, 19.30 oere fr. H. Dijkstra 31 maart, Peaskesnein Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere ds. T.T. Osinga mei Grietsje Noordmans, trompet Itens Martinytsjerke, 10.00 oere

Lês it folsleine artikel
Jûn Fryske Nachtmielsfiering yn Hegebeintum

Jûn Fryske Nachtmielsfiering yn Hegebeintum

🕔06:59, 28.Mar 2024

Jûn wurdt yn de tsjerke fan Hegebeintum in Frysktalige tsjerketsjinst holden. Yn dy tsjinst sil it hillich Nachtmiel fierd wurde. It is hjoed Wite Tongersdei, de dei dêr’t yn de tsjerken op betocht wurdt dat Jezus syn lêste miel mei

Lês it folsleine artikel
Markus Passion by Omrop Fryslân te sjen

Markus Passion by Omrop Fryslân te sjen Fernijd

🕔08:22, 27.Mar 2024

Op Goedfreed 29 maart stjoert Omrop Fryslân út de Grutte Tsjerke yn Ljouwert wei de Markus Passion út. Harmony-orkest Da Capo Ljouwert spilet it lijensferhaal fan Jezus Kristus, komponearre troch Jacob de Haan. Ekstra bysûnder is dat it stik yn

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De stille wurkers

Doede Wiersma: De stille wurkers Fernijd

🕔07:00, 24.Mar 2024

Oertinking Yn elk bestjoer sit wol ien heechmoedich persoan, mar ek altyd in stille wurker. Dy lêste is gjin muoite te folle om de saak foarút te helpen. Hy of sy knapt it smoarge wurk op, is dwaande om konflikten

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 24 maart 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 maart 2024 Fernijd

🕔10:00, 22.Mar 2024

Bitgummole Tsjerke, 24 maart, 9.30 oere ds. J.F. Kroon Boksum Sint-Margryttsjerke, 11.00 oere ds. L.H. Westra Dokkum Grutte of Sint-Martinustsjerke, 9.30 oere ds. W. Veltman Harns Ned. Kr. Griff. Tsjerke, 10.00 oere ds. D. de Jong online te folgjen fia

Lês it folsleine artikel