Doede Wiersma: Nachtmerjes

Doede Wiersma: Nachtmerjes

🕔07:06, 28.Aug 2022

Oertinking Somtiden kinne dreamen ta nachtmerjes wurde. Ut sokke dreamen wurde minsken kjel wekker, dweiltrochwiet fan ’t swit. Sa gie it Farao. Yn ’e sliep rôp er: “Gean fuort! Smoarge ko! Skarminkel. Fuort!” Hy waard fan syn eigen geskreau wekker

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Pastorale wiisheden yn Spreuken

Doede Wiersma: Pastorale wiisheden yn Spreuken Fernijd

🕔07:00, 21.Aug 2022

Oertinking Der binne Spreuken dy’t tsjûgje fan djip pastoraal begien wêzen mei de minske. In frou dy’t, nei in soan, ek har man ferlern hie, lake om ien of oar foarfal yn ’e winkel. Immen sei doe: “Jo kinne wer

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma – Idealen fan opfieding: wiis

Doede Wiersma – Idealen fan opfieding: wiis Fernijd

🕔07:00, 14.Aug 2022

Oertinking De âldere Spreuken begjinne yn haadstik 10. De earste spreuk jout dúdlik oan dat wiisheid in heech ideaal fan de opfieding is: “In wize soan/dochter makket syn/har heit bliid” (10:1). De opfieders dy’t yn Spreuken oan it wurd komme,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 14 augustus 2021 (bywurke)

Frysktalige tsjerketsjinsten 14 augustus 2021 (bywurke)

🕔11:10, 12.Aug 2022

Aldskoat Sionstsjerke, 9.30 oere, fr. J. Molenaar De Gordyk Moetingstsjerke, 9.30 oere, hr. R. Walinga Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere, ds. W. Feenstra Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. S. Hiemstra Ingelum Tsjerke, 9.30 oere, da. Y. Hiemstra Marsum Sint-Pontianustsjerke,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Op kategisaasje west?

Doede Wiersma: Op kategisaasje west? Fernijd

🕔07:00, 7.Aug 2022

Oertinking It magistrale haadstik Mattheüs 5, mei in hiel soad kearnútspraken fan Jezus, einiget mei: “Jimme moatte foar elkenien barmhertich wêze, lykas jim himelske Heit dat is.” Jona lit witte dat hy yn teory hiel goed wit hoe’t God is.

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 7 augustus 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 7 augustus 2022 Fernijd

🕔09:30, 5.Aug 2022

Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Bakker Drachten Grutte Tskerke, 11.00 oere, ds. Y. Hiemstra Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere, tsjinst  

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: As ien dy’t frede bringt

Doede Wiersma: As ien dy’t frede bringt Fernijd

🕔07:00, 31.Jul 2022

Oertinking Teake van der Meer hie in kostlik stikje oer in heit dy’t mar net yn ’e sliep komme kin, om’t ‘it frjemde jonkje’ dat by syn dochter is, mar net nei hûs giet. As in film giet it oan

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten, 31 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten, 31 july 2022 Fernijd

🕔07:00, 29.Jul 2022

Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. S. Reitsma Wierum Mariatsjerke, 11.00 oere, ds. A. Elverdink Nij Beets Doarpstsjerke, 9.30 oere, dhr. J. Talma

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Seks giet troch it ear

Doede Wiersma: Seks giet troch it ear

🕔07:00, 24.Jul 2022

Oertinking As de sfear goed wie, sei ik op kategisaasje wolris: “Seks giet troch it ear!” Dan wachte ik ôf. Nei wat hinne-en-wer praten kamen de jongelju mei de oplossing: it seksuele is dán earst moai as jonges en famkes

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 24 july 2022

Frysktalige tsjerketsjinst 24 july 2022 Fernijd

🕔10:23, 22.Jul 2022

Raard, Martatsjerke, 9.30 oere, ds. O. Reitsma

Lês it folsleine artikel