Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (51)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (51)

🕔07:58, 26.Jan 2019

Wa’t sûnder sûnden is De timpelautoriteiten bringe in frou by my dy’t mei in oare man omsloech. Se triuwe har nei foaren en sizze: “Master, dizze frou is op ’e die by oerhoer betrape. Neffens de wet moatte wy sa’n

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (50)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (50)

🕔08:47, 19.Jan 2019

Diel 7 Sûnde fan minske ta minske Skieding De teologen stelle my in strikfraach: “Mei ien fan syn frou skiede, ek as er gjin goede reden hat?” Ik antwurdzje: “Hawwe jim net lêzen dat God man en frou beide makke

Lês it folsleine artikel
Kwartettekoar: nije bondel en ôfskiedstoernee

Kwartettekoar: nije bondel en ôfskiedstoernee

🕔08:56, 13.Jan 2019

Hindrik van der Meer, skoalmusikus, komponist, dirigint en Fries yn ieren en sinen, is ferline jier tachtich jier wurden. Hy achtet de tiid kommen om it wat rêstiger oan te dwaan. Tolve jier lyn rjochte er it Kwartettekoar op. De

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (49)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (49)

🕔08:34, 12.Jan 2019

Earste oankundiging fan it lijen Om myn boadskip mooglik te meitsjen, moat ik nei Jeruzalem ta. Ik sil lije moatte en ferachte wurde troch de prysters, it folk en de autoriteiten. Ik sil deamakke wurde en trije dagen letter sil

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

Eric Hoekstra út ‘Roman fan in hielmaster’ (48)

🕔09:34, 5.Jan 2019

Kening fan alle folken Ik nim myn learlingen mei nei in moai plak yn Galileä, deunby Caesareä Filippy, in net-Joadske stêd. Dêr helje ik oan wat ien fan ’e profeten sein hat: As frjemdfolk by de Hear hearre wol om

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (47)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (47)

🕔07:58, 29.Dec 2018

Freegje it! Stel dat in freon midden yn ’e nacht by dy delkomt en seit: “Kinst my trije breaen liene, want ik ha ûnferwachts famylje op besite krige en ik haw gjin iten yn ’e hûs.” Soe dy freon dan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (46)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (46)

🕔07:10, 22.Dec 2018

Maria en Marta oan it wurd Ik kom yn in doarp by twa susters, Maria en Marta. Ik set my del op in stoel en Maria giet njonken my op ’e flier sitten om nei my te harkjen. Marta lit

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (45)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (45) Fernijd

🕔07:15, 15.Dec 2018

Ik bin de goede hoeder Wa’t net troch de doar yn ’e skieppekoai komt, is kommen om de skiep kwea te dwaan. Wa’t troch de doar deryn komt, is de hoeder fan ’e skiep. De skiep hearre nei syn lûd

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (44)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (44)

🕔12:09, 8.Dec 2018

Diel 6. De hoeder en syn skiep Wa sizze se dat ik bin? Guon sizze: “Hy is de profeet.” Oaren sizze: “Hy is de Soan fan God, de Rêder, de Kristus.” Oaren lizze dêr tsjinyn: “Kristus kin dochs net út

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (43)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (43) Fernijd

🕔07:20, 1.Dec 2018

It ûnbegryp fan ’e learlingen Ik stap wer op it skip. De learlingen binne fergetten om brea mei te nimmen. Der is mar ien brea op it skip. Dêr hawwe se spul oer, se tsiere wa syn skuld oft it

Lês it folsleine artikel