Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

Fryske tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân

🕔18:45, 9.Dec 2020

Ynstjoerd It Frysk sit yn de tsjerke noch altiten op janpoepsplak en dat is yn dizze koroanatiid allinnich mar slimmer wurden. Waarden der earder geregeld Fryske tsjinsten holden, se binne op it stuit op de fingers fan ien hân te

Lês it folsleine artikel
Tariedingen

Tariedingen

🕔07:00, 6.Dec 2020

Oertinking  Dit is Johannes syn getugenis, doe’t de Joaden út Jeruzalem prysters en Leviten (nei him ta) stjoerden om him te freegjen: Wa binne jo? Hy kaam der rûn foar út, sûnder him derfoar wei te winen: Ik bin de

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 6 desimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 6 desimber 2020

🕔10:13, 3.Dec 2020

Twadde snein fan Advint Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., Samaroosa Jiddysk Muzykselskip Holwert Fermanje, 9.30 o., br. J. Regnerus Tsjummearum Sint-Martinustsjerke, 9.15 o., ds. L.H. Westra, mei frou T. Greidanus  

Lês it folsleine artikel
Net mear skrieme

Net mear skrieme

🕔06:56, 29.Nov 2020

Oertinking by Jesaja 40,1-11 Alle jierren opnij wurdt dit stik fan Jesaja lêzen. En alle jierren opnij lit it minsken oereinkomme út harren striid en fertriet en jout it nije moed. Der komt in ein oan alle striid en lijen,

Lês it folsleine artikel
In bult minske-aksje is om ’e nocht

In bult minske-aksje is om ’e nocht Fernijd

🕔07:00, 22.Nov 2020

Oertinking In beafeartsliet. Fan Salomo. As de Heare it hûs net bout, om ’e nocht wurkje de bouwers deroan; as de Heare de stêd net hoedet, om ’e nocht is de wachter op syn iepenst Om ’e nocht is it,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 22 novimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinst 22 novimber 2020 Fernijd

🕔07:00, 20.Nov 2020

Tsiende snein fan de hjerst lêste snein fan it tsjerklik jier Ljouwert Grutte of Jakobinertsjerke, 19.00 oere Fesperfiering û.l.f. ds. A. Terlouw, mei Martha de Boer-van Slooten, lektor, Gerwin Hoekstra, oargelist en Tryntsje van der Veer, Bonne Doller en Teake

Lês it folsleine artikel
Leauwe en libben

Leauwe en libben

🕔07:00, 15.Nov 2020

Oertinking “Der stiet beskreaun yn ’e profeten: ‘En se sille allegearre fan God sels ûnderwiis krije!’ Elk dy’t harket nei wat Myn Heit him leart, komt by My. Net, dat ien Myn Heit oait sjoen hat, inkeld hy dy’t by

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten

Frysktalige tsjerketsjinsten

🕔12:53, 13.Nov 2020

Achtste snein fan de hjerst Droegeham Grifformeard-frijmakke, 9.30 o., ds. D.J. Welfing (online) Eastermar De Hege Stins, 9.30 o., ds. W. Veltman (net de tsjerke fan de foto hjirnjonken)        

Lês it folsleine artikel
It Ryk is alles

It Ryk is alles Fernijd

🕔07:00, 8.Nov 2020

Oertinking ‘It is mei it himelske Ryk as mei in skat dy’t yn in stik lân ferburgen lei. De man dy’t him fûn, bedobbe him wer. Hy wie der tige mei op ’t snjit, ferkocht earst alles wat er hie,

Lês it folsleine artikel
Aldersielen

Aldersielen Fernijd

🕔07:00, 1.Nov 2020

Oertinking Op Aldersielen – 2 novimber – wurde de ferstoarnen betocht. Wy tinke werom oan dy’t ús dierber wiene en steane stil by it gemis. Oarspronklik wie dat in roomske tradysje op de dei folgjend op Alderheljen. Foar alle minsken

Lês it folsleine artikel