In blyn fertrouwen op Jezus ha

In blyn fertrouwen op Jezus ha Fernijd

🕔07:00, 14.Mar 2021

Oertinking ‘It net libbe libben’ is in oantsjutting foar dingen dêr’t minsken yn har libben net oan ta kamen. Op har stjerbêd fertelden minsken my dat se sa graach dit of dat noch dwaan wollen hiene. It wie te let.

Lês it folsleine artikel
Lykwicht en harmony

Lykwicht en harmony

🕔08:03, 7.Mar 2021

Oertinking Troch te folle besonjes, te min om hannen te hawwen, te folle oan oaren te tinken, te min foar jinsels op te kommen, te folle yn ’e holle te sitten en te min mei jins gefoel rekken te hâlden,

Lês it folsleine artikel
De waan fan it eigen gelyk

De waan fan it eigen gelyk Fernijd

🕔07:00, 28.Feb 2021

Oertinking Sommige politisy en religieuze lieders slane harsels grutsk op it boarst as se wer ris ideologysk of libbensbeskôglik goed skoard hawwe. Yn de oertsjûging dat de wierheid allinne oan harren kant stiet, strielje se fakenfolle in geweldigen profilearringsdriuw út.

Lês it folsleine artikel
Jild allinne makket net gelokkich

Jild allinne makket net gelokkich

🕔06:29, 21.Feb 2021

Oertinking Yn ús maatskippij stiet betelle wurk sintraal. Dat jout kleur oan de sin fan it bestean. Op de wurkflier wurde jins kennis en kunde keppele oan in sinfol dwaande wêzen. Oan wurk en in arbeidsoerienkomst ûntliene in protte minsken

Lês it folsleine artikel
Us Leafdefolle

Us Leafdefolle

🕔07:00, 14.Feb 2021

Oertinking ús Leafdefolle dy ‘t rûnom belibbe wurde kin likegoed dêr’t minsken gearkomme as yn de iensumens wy twivelje oan jo frederyk en leauwe dêr faak net mear yn wy ûnthilligje gauris jo namme en slane net bot acht op

Lês it folsleine artikel
Bidde

Bidde

🕔06:17, 7.Feb 2021

Oertinking In protte minsken fiele it ferlet om harren tinken oer it leauwen yn rêst en mei tawijing te oarderjen. It wol of net yn stilte útsprekken nei de Unneambere, it Godlike, wurdt ek wol bidden neamd. Dat kin op

Lês it folsleine artikel
Krommels fan gelok

Krommels fan gelok Fernijd

🕔07:00, 31.Jan 2021

Oertinking bejubele ferhune ferhûddûke op hannen droegen fêst bewoartele yn ’e wyngerd bleausto striidber sljochtwei in frou it brea wurdt brutsen do wist der is gjin wei werom ik moat tinke oan de krommels fan gelok dy’tsto my joechst Wytze

Lês it folsleine artikel
Libbensfragen

Libbensfragen

🕔07:39, 24.Jan 2021

Oertinking Wêrom libje ik? Wêrom gean ik dea? Wêrom is der geweld? Wat is de sin fan it lijen? Wat bart der nei dit libben? Wat is it nut fan myn bestean? Wat kin en mei ik foar de oar

Lês it folsleine artikel
Lân fan frede en frijheid…

Lân fan frede en frijheid…

🕔07:26, 17.Jan 2021

Oertinking Wat de lêste tiid yn de Feriene Steaten fan Amearika bart ropt de fraach op hoe’t folksfertsjintwurdigers mei de demokratyske rjochtsbegjinsels omgean moatte. In lieder hat mei ferskillende soarten fan minsken te meitsjen. As it in goede lieder is,

Lês it folsleine artikel
It ûnderfinen fan ferlies

It ûnderfinen fan ferlies Fernijd

🕔07:00, 10.Jan 2021

Oertinking Troch Covid-19 binne minsken har mear bewust wurden fan de tydlikheid fan it bestean. Dy pandemy hat ús konfrontearre mei de kwetsberheid fan it libben. Op alderhande wizen krije we te meitsjen mei ferlies. Untslein wurde, in stúdzje net

Lês it folsleine artikel