Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (30)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (30)

🕔08:00, 25.Aug 2018

It wetter fan ’e Samaritaanske frou Ik reizgje yn Samaria om, dêr’t de lju net alhiel Joadsk binne. By de boarne fan Jakob, by de stêd Sichar, wol ik efkes bekomme, as der in Samaritaanske frou komt om wetter út

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (29)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (29)

🕔09:15, 18.Aug 2018

De hûnen ûnder de tafel te Tyrus en Sidon Ik reizgje om yn ’e kontreien fan ’e heidenske stêden Tyrus en Sidon, dêr’t Joadske minderheden wenje. In frou mei in geastessiik famke heart dat ik kweageasten útdriuwe kin. Se komt

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (28)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (28) Fernijd

🕔07:00, 11.Aug 2018

Haadstik 4. Frjemd wurdt eigen Farwol freonen en famylje te Nazaret Op in snein gean ik te Nazaret, dêr’t ik hikke en tein bin, nei de synagoge. Se jouwe my it boek Jesaja om út te preekjen. Ik lês: De

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (27)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (27) Fernijd

🕔08:00, 4.Aug 2018

It sie en it keninkryk fan God Hoe kinne jim wat begripe fan it keninkryk fan God? Stel, in boer giet út om te siedzjen. In part fan it sie falt op ’e dyk en wurdt fertrape. In part falt

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (26)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (26) Fernijd

🕔08:00, 28.Jul 2018

Troch gelikenissen it keninkryk kenne Wêrom fertel ik ferhalen yn ’e foarm fan gelikenissen, wêrom wurkje ik mei bylden? Ik bin de goede hoeder en jim binne myn skiep. In gelikenis is in ferhaal mei in doar sa’t in skiepskoai

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (25)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (25)

🕔08:25, 21.Jul 2018

Lit dyn ljocht skine Jim binne it ljocht fan ’e wrâld. In stêd kin net ferburgen bliuwe boppe op in berch. In lampe stekst net oan om him ûnder de tafel te setten. Nee, setst him sa heech mooglik del

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (24)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (24)

🕔08:15, 14.Jul 2018

Kies de smelle dyk, bou it goede hûs Do twivelest noch? Betink al: kinst net tagelyk twa bazen te freon hâlde. Of do kiest foar it iene en dan dochst dyn bêst om in goed minske te wêzen, of do

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (23)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (23) Fernijd

🕔08:08, 7.Jul 2018

Soarch en bangens Sammelje gjin skatten op ierde dêr’t dieven ynbrekke en se weinimme en dêr’t de soarch om deade dingen en besit dyn geast ferlammet. Sammelje dyn skatten yn ’e himel. Gjin dief kin deugden weinimme noch it goede

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (22)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (22)

🕔08:10, 30.Jun 2018

De gouden regel Jou wei, dan silst krije. Mei deselde mjitte ast mjitst, silst metten wurde. Sjochst wol de splinter yn it each fan in oar? Húcheler! De balke yn dyn eigen each sjochst net. Hoe kinst dan tsjin dyn

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (21)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (21)

🕔07:22, 23.Jun 2018

Bid ta ús Heit Wa’t siket, sil fine. Wa’t kloppet, sil iependien wurde. Wa’t bidt, sil jûn wurde. Frede, fertrouwen, folhâlde. Gjin heit sil syn soan in stien jaan, as hy om brea of fisk freget. Jim, dy’t net altyd

Lês it folsleine artikel