Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (37)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (37)

🕔09:18, 13.Oct 2018

Syn holle op in itensboard Kening Herodes hat Johannes finzen nommen omdat Herodias dat woe, de frou fan syn ferstoarne broer dêr’t er mei troud is. Johannes hie nammentlik tsjin Herodes, dy’t him fan syn earste frou skiede litten hie,

Lês it folsleine artikel
Auteursbesite Bob Roth op 24 oktober

Auteursbesite Bob Roth op 24 oktober

🕔09:53, 11.Oct 2018

Lêzing yn ’e mande mei David Lynch Yn De kracht van Transcedente Meditatie leit Bob Roth, learaar foar bekende figueren yn de media- en sakewrâld, yn heldere stappen út hoe’t men profitearje kin fan Transedinte Meditaasje. Transedinte Meditaasje (TM) is

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (36)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (36) Fernijd

🕔07:00, 6.Oct 2018

Haadstik 5. Net by brea allinnich Goed nijs – it útstjoeren fan ’e apostels Mei de learlingen reizgje ik troch doarpen en stêden en ferkundigje it goede nijs yn húskeamers en synagogen. Wa’t yn ’e lytse loege sit, kriget wer

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (35)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (35) Fernijd

🕔08:00, 29.Sep 2018

De âldere frou en it famke fan Jaïr In frou mei gjinien oanreitsje of oanrekke wurde salang’t se har menstruaasje hat. Dat makket it oanreitsjen dêrnei wer bysûnder. Siken meie ek gjinien oanreitsje salang’t se siik binne. At se lang

Lês it folsleine artikel
Zenwykein op Skylge

Zenwykein op Skylge

🕔16:26, 27.Sep 2018

Yn it wykein fan 12 oant 15 oktober is der op de Folkshegeskoalle  Schylgeralân in kursus Zenmeditaasje. De kursus is bedoeld foar minsken dy’t dêr al wat mei op ’e hichte binne. It programma is net dreech mar wol yntinsyf.

Lês it folsleine artikel
Fryske Sjongmiddei yn Ljouwert

Fryske Sjongmiddei yn Ljouwert

🕔16:05, 25.Sep 2018

Hjerstmis hâldt de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst altyd in sjongmiddei. Alle jierren op in oar plak. Dizze kear sil dat wêze yn Ljouwert, yn de Lutherske Tsjerke op sneintemiddei 30 septimber. Der is in oantreklik programma gearstald mei

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (34)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (34) Fernijd

🕔07:00, 22.Sep 2018

De sike geast en syn geweld Oarekant de mar komme wy oan yn ’e streek fan ’e Gadarenen, dêr’t se noch de duvels fan oarloch en macht oanbidde. Ik bin amperoan fan it skip ôf of der komt in man

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (33)

Eric Hoekstra: Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (33)

🕔07:43, 15.Sep 2018

Ut ’e stoarm yn ’e rêst komme As de dei ferrûn is, far ik by nacht mei myn freonen nei de oare kant fan ’e mar. Dejingen dy’t dêr wenje, rinne net lyk en oanbidde it âlde geweld lykas de

Lês it folsleine artikel
Fiifhûndert jier nei de reformaasje wer in mis yn Westhim

Fiifhûndert jier nei de reformaasje wer in mis yn Westhim

🕔16:15, 11.Sep 2018

Snein 9 septimber, fiifhûndert jier nei de reformaasje, wie der wer in eucharistyfiering yn de Westhimmer Bartolomeüstsjerke. Pastoar Peter van der Weide iepene de fiering mei: “Welkom in de Moederkerk”, ferwizend nei de saneamde ‘ecclesia integra’, de folweardige parochytsjerke yn de

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (32)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (32)

🕔08:00, 8.Sep 2018

Thús in waarm nêst? In leard man yn ’e pronk mei de tekens fan syn weardichheid seit tsjin my: “Ik sil Jo folgje wêr’t Jo ek hinne geane, al is it ek nei de úteinen fan ’e ierde ta.” Ik

Lês it folsleine artikel