Niko de Mus: ‘Roman fan in hielmaster’

Niko de Mus: ‘Roman fan in hielmaster’

🕔10:35, 9.May 2018

Boekoankundiging De roman fan Eric Hoekstra, dêr’t It Nijs sûnt febrewaris 2018 al in tal stikken út publisearre hat, is koartlyn útkommen by Elikser ûnder de titel Roman fan in hielmaster. [It wurd hielmaster yn de titel is op it

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (14)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (14)

🕔10:03, 5.May 2018

Wetter wurdt wyn As de wyn oprekket by de brulloft yn Kana yn Galileä, seit ús mem tsjin my: “De wyn is op.” Ik sis tsjin har: “Sis net wat ik dwaan moat, frou. Is myn tiid dan al kommen?”

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (13)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (13)

🕔07:57, 28.Apr 2018

Wêrom giet er om mei min folk De oare deis kuierje ik by de mar del en sjoch Levi Matteüs by it tolkantoar sitten. Hy wurket dêr en wit wat it is as de lju haat tsjin immen fielle. By

Lês it folsleine artikel
Pieter Post: boekbesprek

Pieter Post: boekbesprek

🕔14:57, 26.Apr 2018

De Neakene Wierheid, De Naakte Waarheid Wytze Brandsma Narratio 2018, 65 siden Priis € 9,00 ISBN 978 90 5263 494 4 Wa’t de agooch-teolooch Wytze Brandsma in bytsje ken sjocht in man foar him mei in skôgjende en ôfwachtsjende eachopslach.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (12)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (12)

🕔09:39, 21.Apr 2018

Ien mei in ferskronfele hert   De snein geane wy wer nei de synagoge fan Kafarnaüm. Dêr is ien mei in ferskronfele hân. Hy hat in protte pine. Guon fine him fanwegen syn hân in minderweardich minske, oaren sjogge it

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (11)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (11)

🕔13:50, 14.Apr 2018

Ien mei in hûdsykte De geast is de poarte nei de lea. Minsken wurde better as har fouten har ferjûn wurde. Sadwaande komt ien mei in hûdsykte nei my ta om myn wurksume oanwêzichheid te fiellen. It omsteand laach skrillet

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (10)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (10)

🕔08:34, 7.Apr 2018

In skoanmem mei koarts Wy sette mei ús fjouweren út ’e synagoge wei dat út nei it hûs fan Simon en Andreäs ta. De skoanmem fan Simon hat koarts. As wy yn ’e hûs binne, gean ik fuort nei har

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (9)

Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (9)

🕔07:09, 31.Mar 2018

In smoarge geast wurdt skjin troch Eric Hoekstra Yn ’e synagoge is ien dy’t net doocht. Hy begjint tsjin my te roppen en te razen: “Wat soesto? Wy binne inoar frjemd. Do bist kommen om my te fergriemen. Lit my

Lês it folsleine artikel
Paus: “Hel bestiet net”

Paus: “Hel bestiet net”

🕔19:53, 29.Mar 2018

Fannijs skikt de katolike tsjerke yn dat ien fan syn ûnderstelde wierheden in myte is. “De hel bestiet net”, seit paus Fransiskus yn in fraachpetear mei de Italiaanske krante La Repubblica. De sielen fan sûnders dy’t gjin berou hawwe, ferdwine

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (8)

Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (8)

🕔07:20, 24.Mar 2018

Fiskers fan minsken troch Eric Hoekstra Simon en Andreäs, twa bruorren, hiene har netten útsmiten yn ’e mar fan Galileä. Ik sis tsjin harren: “Kom, folgje my. Dan kinne jim fiskers fan minsken wurde.” Dat dogge se en wy wurde

Lês it folsleine artikel