Kursus ‘Mindful yn aksje’ op Folkshegeskoalle

Kursus ‘Mindful yn aksje’ op Folkshegeskoalle Fernijd

🕔10:00, 23.Aug 2017

Oer in pear wike is de simmer alwer foarby. It wurkritme leit dan al gau wer op in soad minsken – foar’t se it sels goed en wol yn ’e gaten hawwe –  folslein beslach. It is dêrom goed en

Lês it folsleine artikel
De lytse skoech yn Bergen Belsen

De lytse skoech yn Bergen Belsen

🕔09:18, 23.Apr 2017

De lytse skoech yn Bergen Belsen neist de tinkstien fan Margot en Anne Frank – july 2003 O God, hoe flimet fûl in ynderlike pine as ik achter ’t koele glês fan de fitrine in deastil skuontsje lizzen sjoch: de

Lês it folsleine artikel
In drystmoedich selfhelpboek oer sosjale eangsten

In drystmoedich selfhelpboek oer sosjale eangsten Fernijd

🕔18:10, 20.Apr 2017

Wat bart der: – as jo op in drok plak omkeutelje mei in stik toiletpapier dat efter út ’e broek hinget? – as jo by alle tafels fan in restaurant lâns rinne en freegje nei Klaas Hoekstra? – as jo

Lês it folsleine artikel
Nei in kontekstuele Fryske teology: in nijsgjirrich ûnderwerp

Nei in kontekstuele Fryske teology: in nijsgjirrich ûnderwerp

🕔13:48, 20.Aug 2016

troch dr. Jan Dirk Wassenaar   Faaks kenne jo him fan Nijkleaster yn Jorwert: ds. Hinne Wagenaar, dy’t sûnt 2012 oan dat pioniersplak fan de lanlike protestantske tsjerke ferbûn is. Dêrfóár wie er predikant foar bûtenlânske studinten yn Nederlân (1990-1997),

Lês it folsleine artikel
Nim de tiid foar dysels, kies Kaïros

Nim de tiid foar dysels, kies Kaïros

🕔14:19, 26.Jun 2016

Wy binne slaven fan de klok en misse dêrtroch mominten dy’t der ta dogge. Dat binne mominten dêr’tst dy net by bewust bist fan de tiid, dy’tst ûnderfynst ast yn de natuer kuierest, lêst of muzyk makkest. De Griken neamden

Lês it folsleine artikel
In boadskip op snein (3)

In boadskip op snein (3)

🕔10:00, 14.Feb 2016

Yn de tsjinst fan de Doopsgesinde tsjerke fan Swolle gie op snein 7 febrewaris dûmny Andries Bakker út Drachten foar. Understeand syn preek: In dûmny skreau ea yn it blêd Doopsgezind NL dat it leauwen yn de gemeente net sit

Lês it folsleine artikel
In boadskip op snein (2)

In boadskip op snein (2)

🕔12:52, 31.Jan 2016

Yn de tsjinst fan de Doopsgesinde tsjerke fan Swolle waard fan ’e moarn it wier barde ferhaal foarlêzen fan in maatskiplik wurker yn the Bronx, Julio Diaz (31 jier âld). Hy kaam thús nei in lange dei op it wurk.

Lês it folsleine artikel
Religy yn dizze tiid

Religy yn dizze tiid

🕔12:47, 26.Dec 2015

Yn dizze feestdagen draaie se de top-twatûzen, mei as nûmer ien ‘Imagine’ fan John Lennon: Imagine there’s no countries It isn’t hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life

Lês it folsleine artikel
Marcus Aurelius giet mei oare minsken om

Marcus Aurelius giet mei oare minsken om

🕔09:30, 21.Aug 2015

It ferfolch fan Omgean mei Marcus Aurelius Moarns betiid silst fan it bêd ôfkomme en sis tsjin dysels: hjoed sil ik guon moetsje dy’t bemuoisuchtich binne of agressyf of ûntankber of oergeunstich of ûnbetrouber of lomp. Sa binne se wurden

Lês it folsleine artikel
Omgean mei Marcus Aurelius

Omgean mei Marcus Aurelius

🕔22:25, 29.Apr 2015

Omgong mei minsken kin dreech wêze. It giet my net altyd like maklik ôf, al fyn ik it wer makliker mei yndividuen om te gean as mei groepen. Guon minsken lizze my net, benammen as ik wat fan har moat

Lês it folsleine artikel