Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (5)

Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (5)

🕔06:27, 3.Mar 2018

De learaar dy’t lijers better makket troch Eric Hoekstra Sykje God Johannes de Doper is yn ’e woastyn en doopt dêr minsken út Judeä en Jeruzalem. Dêrtroch komme se tichter by God en fielle hoe’t har minsklike tekoartkommingen har ferjûn

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (4)

Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (4)

🕔11:35, 24.Feb 2018

It Wurd fan in Doper troch Eric Hoekstra Yn it begjin is it Wurd en it Wurd is by God en it Wurd is God. Dit hjir wie yn it begjin by God yn syn Uneinichheid. Alles komt troch Him

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (3)

Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (3)

🕔13:10, 17.Feb 2018

It Ljocht fan in Stjer Underweis, as Maria en Jozef yn Betlehem oankommen binne, brekt har wetter. Yn ’e herberch is gjin plak dat se giet op ’e krêbe yn ’e skuorre lizzen en dêr komt Jezus op ’e wrâld.

Lês it folsleine artikel
‘De neakene wierheid’

‘De neakene wierheid’

🕔10:02, 14.Feb 2018

Boekoankundiging Koartlyn – net tafallich yn it jier fan LF2018  – is in twatalige dichtbondel útkommen fan Wytze Brandsma fan Gersleat: De neakene wierheid / De naakte waarheid. Brandsma, dy’t ôfstudearre is as agooch en teolooch, hat wurke yn de

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (2)

Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (2)

🕔07:00, 10.Feb 2018

Understeand ferhaal is oernommen út it manuskript fan it boek Roman fan in hielmaster fan Eric Hoekstra, dat yn ’e rin fan de maitiid útkomme sil. It boek is feitlik in modernisearring fan de fjouwer evangeeljes, mar dan as ien trochrinnend ferhaal

Lês it folsleine artikel
Wat wolle de Skotten mei it Gaelic yn tsjerke?

Wat wolle de Skotten mei it Gaelic yn tsjerke?

🕔00:07, 7.Feb 2018

Guon Skotske tsjerkemienskippen freegje om in dûmny dy’t harren eigen taal praat. Op oare plakken sitte Gaelictalige dûmnys dy’t neat mei de taal dogge, om’t net ien fan ‘e tsjerkegongers dy ferstean kin. Soks moat oars, is it betinken fan

Lês it folsleine artikel
Maitiidswykein Zen op Folkshegeskoalle op Skylge

Maitiidswykein Zen op Folkshegeskoalle op Skylge

🕔11:00, 3.Feb 2018

Fan 16 oant en mei 19 maart 2018 wurdt op de Folkshegeskoalle Schylgeralân in Zen-wykein holden. Dat wykein is geskikt foar elkenien dy’t min of mear bekend is mei Zenmeditaasje. It programma is yntinsyf mar net dreech. Elkenien mei ek

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (1)

Ut ‘Roman fan in hielmaster’ (1)

🕔06:32, 3.Feb 2018

Understeand ferhaal is oernommen út it manuskript fan it boek Roman fan in hielmaster fan Eric Hoekstra, dat yn ’e rin fan de maitiid útkomme sil. It boek is feitlik in modernisearring fan de fjouwer evangeeljes, mar dan as ien trochrinnend ferhaal

Lês it folsleine artikel
Lichte muzyk yn tsjerke

Lichte muzyk yn tsjerke

🕔11:09, 29.Jan 2018

Op sneon 10 maart organisearret de beriedsgroep Liturgy en Tsjerkemuzyk fan de Protestantske Tsjerke yn Fryslân in stúdzjemiddei yn Wolvegea mei as tema Lichte muzyk yn tsjerke. It doel fan dy middei is om te ûntdekken en te learen hoe’t op in ferstannige

Lês it folsleine artikel
Bernard Smildepriis 2018

Bernard Smildepriis 2018

🕔17:59, 7.Jan 2018

Seis jier lyn hat de Krúspunt, moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke, de Bernard Smildepriis* ynsteld. Elk jier wurd in nij tema útsocht dêr’t it foar de wedstriid yn

Lês it folsleine artikel