Jan Bosgraaf: Frijheid

Jan Bosgraaf: Frijheid

🕔07:00, 19.Nov 2022

Kollum Wy hawwe yn ús lân in soad frijheden en rjochten. Frijheid fan tinken, gewisse, godstsjinst, mieningsutering, ynformaasje, gearkomste, feriening, keunst, wittenskip, berop en ûndernimmerskip. Al dy frijheden binne yn de Grûnwet fêstlein. En noch in hânfol dingen dêr’t we

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

🕔10:09, 17.Nov 2022

Kollum Ik hâld fan Frankryk, it waar, it lânskip, it iten en drinken, de taal en de kultuer. Boppedat hat Frankryk de saneamde laïcité, de skieding tusken tsjerke en steat. Dy laïcité is op 9 desimber 1905 ynfierd. Dêr waard

Lês it folsleine artikel
Ferromming slûs Koarnwertersân stap tichterby tanksij merkbydrage maritime sektor

Ferromming slûs Koarnwertersân stap tichterby tanksij merkbydrage maritime sektor

🕔08:59, 17.Nov 2022

De komst fan in rommere slûs by Koarnwertersân is in stap fierder. Der binne no genôch bedriuwen om de Iselmar hinne dy’t tasein hawwe om mei-inoar bydrage te wollen ta in bedrach fan 26,5 miljoen euro. It is al jierrenlang

Lês it folsleine artikel
Oekraynske raketten treffe Poalsk doarp: twa deaden

Oekraynske raketten treffe Poalsk doarp: twa deaden

🕔12:14, 16.Nov 2022

Tiisdei waard in buorkerij yn it East-Poalske Przewodów troffen troch lange-ôfstânswapens. Twa minsken binne dêrtroch dearekke. Eardere berjochten yn ferskate media dat it gean soe om in raketoanfal troch it Russyske leger blike net krekt te wêzen. Neffens de Amerikaanske

Lês it folsleine artikel
Trump wol fannijs presidint fan ‘e Feriene Steaten wurde

Trump wol fannijs presidint fan ‘e Feriene Steaten wurde

🕔12:04, 16.Nov 2022

Donald Trump wol syn put dien meitsje. De Amerikaanske âld-presidint makket fannijs gading oan ‘e presidintssit fan syn lân. Dat hat er yn de nacht fan tiisdei op woansdei buorkundich makke. Hy is de earste presidintskandidaat fan de Republikeinske Partij

Lês it folsleine artikel
Noard-Nederlân makket ôfspraken mei Ryk oer Lelyline: ûndersyk en projektorganisaasje

Noard-Nederlân makket ôfspraken mei Ryk oer Lelyline: ûndersyk en projektorganisaasje

🕔08:06, 15.Nov 2022

Der komt in wiidweidich ûndersyk nei de Lelyline, de streekrjochte spoarferbining tusken Ljouwert / Grins en de Rânestêd. Dat is ien fan de ôfspraken dy’t it Ryk en Noardlike oerheden ferline wike mei-inoar makke hawwe. By dit MIRT-ûndersyk wurde alle

Lês it folsleine artikel
Katalaanske jeugd ferbrekt him gauris

Katalaanske jeugd ferbrekt him gauris

🕔12:44, 11.Nov 2022

Hast elkenien dy’t yn Kataloanië wennet, kin it Katalaansk ferstean en in grutte mearderheid fan 81 persint kin de taal ek prate. Dat wol net sizze dat alle ynwenners fan Kataloanië de taal yn it deistich libben ek brûke, sa

Lês it folsleine artikel
Saakkundigen net fleurich oer Frysk taalbelied: tiid om oan it wurk te gean

Saakkundigen net fleurich oer Frysk taalbelied: tiid om oan it wurk te gean

🕔12:12, 11.Nov 2022

Sneon wie it presys tritich jier lyn dat it Nederlânske regear it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden ûnderskreau. It Nijs skreau dêr fan ‘t wykein al oer. Ta gelegenheid fan dy “jierdei mei in swart rantsje”,

Lês it folsleine artikel
Provinsje Fryslân en gemeente It Hearrenfean dogge mei oan Chemport Europe

Provinsje Fryslân en gemeente It Hearrenfean dogge mei oan Chemport Europe Fernijd

🕔08:37, 11.Nov 2022

Chemport Europe is de namme fan it gearwurkingsferbân foar griene gemy yn Noard-Nederlân. Chemport wol yn 2030 koprinner op it mêd fan griene gemy yn Europa wêze. Om dat te berikken wurkje bedriuwen, kennisynstellings en oerheden yn ’e noardlike regio

Lês it folsleine artikel
Minister wol maatskiplike dialooch oer wolf yn Nederlân

Minister wol maatskiplike dialooch oer wolf yn Nederlân

🕔09:51, 10.Nov 2022

Minister Van der Wal fan Natoer en Stikstof wol dat der in brede maatskiplike dialooch oer de wolf yn Nederlân op gong komt. Yn ’e Twadde Keamer kundige se oan dat se dêrfoar yn petear sil mei de Ried foar

Lês it folsleine artikel