Meartaligens begraaft Frysktalige kultuer

Meartaligens begraaft Frysktalige kultuer

🕔13:51, 11.Jan 2019

Warskôgingen dat it Frysk ferpiterje sil yn in toeristyske evenmintekultuer slagge de spiker op ’e kop. Mar de beheinde opfetting fan meartaligens as inkeld mar yndividuele rykdom helpt de Frysktalige kultuer noch fierder de bedelte yn. Troch Abe de Vries

Lês it folsleine artikel
Nijjierstaspraak boargemaster Waanders fan Waadhoeke

Nijjierstaspraak boargemaster Waanders fan Waadhoeke

🕔10:46, 9.Jan 2019

Moandei 8 jannewaris hold boargemaster Waanders har earste nijjierstaspraak yn de gemeente Waadhoeke. Weromsjend op de âldjiersnacht hope se dat in soad minsken it mei har iens binne as se útsprekt dat it takomme jier oars moat. Te folle skea,

Lês it folsleine artikel
De FNP wol de partij foar doarpstradysjes wurde

De FNP wol de partij foar doarpstradysjes wurde

🕔19:56, 5.Jan 2019

Johannes Kramer, listlûker foar de FNP by de Steateferkiezings, hat sneon yn syn nijjierstaspraak oankundige dat de FNP in oar paad ynslacht. Syn taspraak suggerearret in brek mei de spearpunten út it ferline: de Fryske taal wurdt allinne koart neamd,

Lês it folsleine artikel
Nij FNP-logo

Nij FNP-logo

🕔19:49, 5.Jan 2019

De Fryske Nasjonale Partij, dy’t hjoed syn nijjiersgearsit yn Boalsert hold, en tagelyk de kampanje starte foar de steateferkiezingen op 20 maart, hat in nij logo. Tenei net mear       mar            

Lês it folsleine artikel
FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes

FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes

🕔08:19, 5.Jan 2019

Aant Jelle Soepboer: ‘Oerheid wol him te folle yndekke’ Fryske plattelânstradysjes steane ûnder druk troch gemeentefúzjes en nije regels. Optochten mei fersierde weinen steane faai en karbidsjitten wurdt op guon plakken dreech makke. De FNP begjint dêrom in provinsjaal meldpunt

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Tank oan de giele heskes

Sybren Singelsma: Tank oan de giele heskes

🕔07:19, 4.Jan 2019

Kollum By ús yn de auto lizze in pear giele heskes. Yn België is dat ferplichte. Yn needsituaasjes moatte we dy oanlûke. Frânske boargers hawwe dat de ôfrûne wiken massaal dien. Like it earst allinne mar te gean om te

Lês it folsleine artikel
Krystkongres Fryske studinten 2018

Krystkongres Fryske studinten 2018

🕔08:34, 28.Dec 2018

FRJENTSJER Tongersdei 27 desimber is it krystkongres fan de Fryske studinte-organisaasjes, dat alle jierren yn de histoaryske akademystêd Frjentsjer holden wurdt, iepene mei de offisjele ûntfangst – mei gebak en kofje – yn de riedseal fan it stedhûs. Foarsitter fan

Lês it folsleine artikel
“Praat ûnderling safolle Iersk as jim wolle, mar net tsjin ús!”

“Praat ûnderling safolle Iersk as jim wolle, mar net tsjin ús!”

🕔15:20, 23.Dec 2018

Yn ‘e Fryske polityk is it wilens deagewoan dat elk syn eigen taal brûkt: yn gemeenterieden en yn Provinsjale Steaten wurde Frysk en Hollânsk fleurich trochinoar hinne brûkt. Dat hat wol oars west. Bekend is de anekdoate dat komsaris fan

Lês it folsleine artikel
Hayo Apotheker waarnimmend boargemaster Noardeast-Fryslân

Hayo Apotheker waarnimmend boargemaster Noardeast-Fryslân

🕔10:03, 22.Dec 2018

Hayo Apotheker sil fan 1 jannewaris ôf it boargemasterskip fan Noardeast-Fryslân waarnimme. Nei oerlis mei in delegaasje út de nije gemeenteried is hy troch de kommissaris fan de Kening yn dy funksje beneamd. It waarnimmerskip duorret oant der in troch

Lês it folsleine artikel
FNP freget fosfaatfrijstelling foar bioboeren

FNP freget fosfaatfrijstelling foar bioboeren

🕔08:47, 21.Dec 2018

De FNP sjocht dat biologyske boeren yn de problemen komme troch de strange fosfaatwetjouwing. De Steatefraksje freget dêrom oft Deputerre Steaten (DS) harren ynspanne wolle foar in frijstelling foar dy miljeufreonlike tûke fan de feehâlderij. Ofrûne wykein (15-12) stie yn

Lês it folsleine artikel