FNP hellet Europa nei Skylge om oer wenjen te praten

FNP hellet Europa nei Skylge om oer wenjen te praten

🕔09:01, 9.Nov 2023

Kommend wykein komme der fertsjintwurdigers fan ferskillende Europeeske eilânregio’s nei Skylge ta. Se sille dêr prate oer hoe’t yn ferskillende lannen en regio’s oplossingen fûn wurde om te foldwaan oan it ferlet fan geskikte en betelbere wenningen foar de ynwenners.

Lês it folsleine artikel
Oer oarloch, ferlamming en ferantwurdlikens

Oer oarloch, ferlamming en ferantwurdlikens

🕔13:30, 7.Nov 2023

Lêzing op 29 oktober foar Kerk en Vrede, The Hague Peace Projects en Stop Wapenhandel fan prof. dr. Jolle Demmers, Universiteit Utrecht Oerset en ynstjoerd troch Abe de Vries Nekropolityk Ik wit net wat ik sizze moat. Ik ken mysels

Lês it folsleine artikel
Taal en rjocht, de positive wjerslach fan it Frysk op de rjochtspraak

Taal en rjocht, de positive wjerslach fan it Frysk op de rjochtspraak

🕔21:34, 6.Nov 2023

Notysjes by de DINGtiid-lêzing 2023 Op sneon 4 novimber waard yn it Paleis fan Justysje yn Ljouwert de jierlikse DINGtiid-lêzing holden. DINGtiid is it advysorgaan fan de ryksoerheid foar de Fryske taal. In tige gaadlik plak foar dizze lêzing sjoen

Lês it folsleine artikel
It belang fan in duorsume takomst

It belang fan in duorsume takomst

🕔07:30, 6.Nov 2023

Skôging Doare wy oan ‘normaal’ in nije ynhâld te jaan yn it belang fan in duorsumer takomst? Yn ús wrâld fan oerfloed en konstante konsumpsje is it heechnedich om nije noarms foar in duorsume wrâld te yntrodusearjen. Wy libje yn

Lês it folsleine artikel
Fannijs ferjit de ryksoerheid it Frysk

Fannijs ferjit de ryksoerheid it Frysk

🕔13:35, 5.Nov 2023

As it mei sizzen te dwaan wêze soe, dan wie it yn eare hâlden fan it Frysk wol oan de oerheid tabetroud. Want der is gjin brekme oan moaie wurden. Lykwols wurde dy ornaris net omset nei dieden, lykas út

Lês it folsleine artikel
FNP wol wolve-oanpak oanpasse

FNP wol wolve-oanpak oanpasse

🕔07:54, 5.Nov 2023

Feehâlders dy’t maatregels nimme wolle om it fee tsjin wolven te beskermjen, kinne by de Provinsje Fryslân subsydzje oanfreegje. Dêr meitsje se mar in bytsje gebrûk fan. It kin wêze dat se betwivelje oft stekken om it lân hinne wol

Lês it folsleine artikel
FNP sit slim yn noed oer greidefûgels

FNP sit slim yn noed oer greidefûgels

🕔07:00, 4.Nov 2023

De FNP sit frijwat yn noed oer de takomst fan de greidefûgels yn Fryslân. Hoewol’t der yn 2023 mear aaien lein binne as it jier dêrfoar, binne dy lang net allegearre útkommen en as se wol útkommen binne, hiene de

Lês it folsleine artikel
Podcast ‘Friese Voetafdruk’ ynspirearret ta duorsumens 

Podcast ‘Friese Voetafdruk’ ynspirearret ta duorsumens 

🕔06:58, 4.Nov 2023

As op 7 novimber de Friese Voetafdruk Podcast lansearre wurdt, wurdt de podcastwrâld mei in spannend nij haadstik ferrike. Dy podcast, presintearre troch Tess Schram (programmamanager Sirkulêre Mienskip by de Fryske miljeufederaasje FMF), jout harkers ynsjoch yn de duorsume wrâld

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerlêzing: Frede mei alle geweld?

Fedde Schurerlêzing: Frede mei alle geweld?

🕔15:43, 3.Nov 2023

Sûnt 2010 wurdt yn it lêst fan novimber yn Ljouwert de Fedde Schurerlêzing holden, organisearre troch de Ried fan de Fryske Beweging, yn ‘e mande mei Tresoar, de Fryske Akademy en de Leeuwarder Courant. Oan ‘e râne fan Europa is

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

🕔10:10, 2.Nov 2023

No’t der gjin lânbouakkoart is, liket it as leit de lânboutransysje folslein op it gat. Mar neat is minder wier, sa docht bliken út de FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’. Oeral binne boeren by gebrek oan belied dwaande om op

Lês it folsleine artikel