Papiamintsk kriget deselde status as Frysk

Papiamintsk kriget deselde status as Frysk

🕔21:08, 24.Apr 2022

It Papiamintsk kriget deselde status as it Frysk: it wurdt erkend ûnder diel trije fan it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden. Dat waard tongersdei op in sympoasium oer lytse talen yn Wolvegea buorkundich makke. De erkenning

Lês it folsleine artikel
Macron hat frou Le Pen yn streken

Macron hat frou Le Pen yn streken

🕔20:42, 24.Apr 2022

It hat derfan dat Emmanuel Macron presidint fan Frankryk bliuwt. Neffens rûzings fan ‘e stjoerder France 2 kriget er sa’n 58 persint fan ‘e stimmen. Dat is gâns mear as Marine le Pen, de twadde gadingmakker oan it foarsitterskip fan

Lês it folsleine artikel
Proef mei minyhuzen yn Hurdegaryp suksesfol

Proef mei minyhuzen yn Hurdegaryp suksesfol

🕔08:36, 18.Apr 2022

Yn 2016 besleat de gemeente Tytsjerksteradiel om oan in projekt foar fiif minyhuzen yn Hurdegaryp mei te wurkjen. Mei’t der noch net folle oer dy wenfoarm bekend wie, besleat de gemeente in fergunning foar fiif jier te ferlienen. Eigners fan

Lês it folsleine artikel
Europeeske romtefeart wol minder ôfhinklik wêze fan Ruslân

Europeeske romtefeart wol minder ôfhinklik wêze fan Ruslân

🕔08:38, 17.Apr 2022

De Europeeske romtefeartorganisaasje ESA achtet it mei it each op de ûntwikkelingen yn Oekraïne ûnmooglik om noch langer mei Ruslân gear te wurkjen. De gearwurking is foar trije plande moanneferkenningsmissys ferset. ESA sil no op syk nei oare partners. De

Lês it folsleine artikel
FNP: Hoe komt it mei it Kurrikulum Frysk?

FNP: Hoe komt it mei it Kurrikulum Frysk?

🕔12:34, 15.Apr 2022

Neidat minister foar Primêr- en Fuortset Underwiis, Dennis Wiersma, de Twadde Keamer ynljochte hat oer de nije wegen dy’t er mei it ûnderwiis ynslaan wol (it saneamde curriculum.nu-projekt), hat Sijbe Knol, foarsitter fan de FNP-fraksje yn Provinsjale Steaten, op 6

Lês it folsleine artikel
“Rjochtbanktolken geane der mei nije regels op efterút”

“Rjochtbanktolken geane der mei nije regels op efterút”

🕔00:40, 14.Apr 2022

De minimumtariven foar tolken dy’t foar de oerheid wurkje gean omheech fan 44 euro nei 55 euro. In sigaar út eigen doaze, seit de Fryske rjochtbanktolk Fedde Dykstra. Dykstra fiert al langere tiid aksje foar hegere tariven. Foar himsels wurdt

Lês it folsleine artikel
Oxfam: ekstreme earmoed driget dit jier foar nochris fearn miljard minsken

Oxfam: ekstreme earmoed driget dit jier foar nochris fearn miljard minsken

🕔10:04, 12.Apr 2022

Dit jier driigje goed 260 miljoen minsken wrâldwiid yn ekstreme earmoede te bedarjen. Dat betsjut dat se minder as 1,74 euro deis te besteegjen hawwe. Dat stelt Oxfam Novib yn in nij rapport fêst. De helporganisaasje rûst dat as dêr

Lês it folsleine artikel
Ljouwert biedt minister fan Wenjen fluggere wentebou oan

Ljouwert biedt minister fan Wenjen fluggere wentebou oan

🕔09:12, 12.Apr 2022

De gemeente Ljouwert wol de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering helpe om 900.000 wenten te bouwen oant it jier 2030. Yn it Spoarsônegebiet (ûnder mear Spoardok en Middelsee) lizze neffens de gemeente genôch kânsen om yn dy perioade mear

Lês it folsleine artikel
Hugo de Jonge hat wroechwjirm

Hugo de Jonge hat wroechwjirm

🕔18:58, 7.Apr 2022

Hugo de Jonge hat de Nederlânske folksfertsjintwurdiging net alles ferteld wat dy oer it ynkeapjen fan mûlkapkes yn it oanbegjin fan ‘e koroanagoarre witte woe. De Jonge hie doe as kroantsjinder de folkssûnens op ‘e noed en moast haljetrawalje soargje

Lês it folsleine artikel
Dútsk parlemint stimt tsjin faksinaasjeplicht

Dútsk parlemint stimt tsjin faksinaasjeplicht

🕔15:40, 7.Apr 2022

Dy’t yn Dútslân wennet, wurdt net ferplichte om him tsjin de koroanasykte ynintsje te litten. Dat hat de Dútske Bûnsdei tongersdei besletten. In útstel foar in ynintingsplicht foar minsken fan sechtich jier of âlder krige ek gjin mearderheid. De Dútske

Lês it folsleine artikel