Beneaming honorêr konsul Roemenië

Beneaming honorêr konsul Roemenië Fernijd

🕔08:47, 5.Sep 2020

Tongersdeitemoarn ynstallearre de ambassadeur fan Roemenië de hear Reinder Schaap út Heech as honorêr konsul foar Noard-Nederlân. Dat barde yn it gemeentehûs yn Snits. De hear Schaap mei dêrmei Roemenië fertsjintwurdigje yn Fryslân, Grinslân, Flevolân en Utert. De ambassadeur en

Lês it folsleine artikel
De Ljouwerter en Fryske lobby yn De Haach

De Ljouwerter en Fryske lobby yn De Haach

🕔14:37, 3.Sep 2020

Yn de Ljouwerter Krante fan 22 augustus l.l. stie in artikel oer de Fryske lobby yn De Haach. Fryslân en Ljouwert soene harren belangen net goed witte te ferdigenjen. Nei oanlieding dêrfan rjochtet de PvdA-fraksje yn de Ljouwerter gemeenteried him

Lês it folsleine artikel
Skriftlike fragen FNP oer Wrâldreiskampanje Merk Fryslân

Skriftlike fragen FNP oer Wrâldreiskampanje Merk Fryslân

🕔08:34, 3.Sep 2020

Sijbe Knol: “In miste kâns foar mear Frysk yn de publike romte.” De FNP is min te sprekken dat der gjin wurd Frysk brûkt wurdt yn de nijste toerismekampanje fan Merk Fryslân. Dy is rjochte is op it eigen Fryske

Lês it folsleine artikel
Sijbe Knol foarsitter FNP-Steatefraksje

Sijbe Knol foarsitter FNP-Steatefraksje

🕔16:02, 30.Aug 2020

De FNP-fraksje yn Provinsjale Steaten hat Sijbe Knol keazen as nije fraksjefoarsitter. Corlienke de Jong, dy’t hast seis jier fraksjefoarsitter wie, hâldt dermei op. Corlienke de Jong fan Jutryp: “Ik hâld op mei it fraksjefoarsitterskip en it lidmaatskip fan de

Lês it folsleine artikel
Begrutting It Hearrenfean te posityf troch administrative flaters

Begrutting It Hearrenfean te posityf troch administrative flaters

🕔09:32, 30.Aug 2020

By it opstellen fan de konseptbegrutting 2021 en it mearjierreperspektyf 2022-2024 fan de gemeente It Hearrenfean kamen administrative flaters oan it ljocht. It liket derop dat dy foar it earst makke binne doe’t foar de begrutting 2017 op in nij

Lês it folsleine artikel
In takomst- en wetterbestindich Fryslân

In takomst- en wetterbestindich Fryslân

🕔07:04, 27.Aug 2020

It provinsjebestjoer set yn op in takomst- en wetterbestindich Fryslân en wurket dêrom oan in nij Regionaal Wetterprogram. Dêr moat yn stean hoe’t de provinsje de kommende jierren (2022 – 2017) mei wetter omgiet. De klimaatferoaring makket it nedich om

Lês it folsleine artikel
Opsterlân wiis mei boargemaster Van Selm

Opsterlân wiis mei boargemaster Van Selm Fernijd

🕔18:00, 26.Aug 2020

Yn desimber rint de amtstermyn fan boargemaster Ellen van Selm ôf. De gemeenteried wurdearret har tige. Se leit belangrike ferbiningen yn en bûten de gemeente en is in entûsjast ambassadeur fan Opsterlân. Se stiet middenmank de minsken en se is

Lês it folsleine artikel
Inisjatyfrike Friezen mei goede projektideeën socht

Inisjatyfrike Friezen mei goede projektideeën socht Fernijd

🕔07:00, 26.Aug 2020

Friezen mei in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of op harren eilân te ferbetterjen, kinne fan 7 septimber oant en mei 1 oktober 2020 wer subsydzje oanfreegje út it Iepen Mienskipsfûns. Der is 1.355.000 euro beskikber

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean

Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean

🕔08:12, 18.Aug 2020

Skôging As guon fan de besikers fan de Fedde Schurerbetinking op sneon 15 augustus by it stânbyld op It Hearrenfean hope hiene dat dy manifestaasje op in nije Kneppelfreed útrinne soe, dan hiene se ferkeard tocht. Yn stee dêrfan waard

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Twitterjende politisy

Frâns Kuipers: Twitterjende politisy

🕔12:00, 16.Aug 2020

Kollum De wrâld wurdt behearske – better sein: oerhearske – troch grutte streamen twitterberjochten. Itselde jildt foar Facebook en Instagram, de ferneamde sosjale media! It is net om ’e nocht dat dy ‘media grutmachten’ op it stuit op ’e hûd

Lês it folsleine artikel