Stimme foar Provinsjale Steaten

Stimme foar Provinsjale Steaten

🕔09:03, 20.Mar 2019

De stimburo’s yn Nederlân binne iepen foar de Provinsjale Steateferkiezings. Op likernôch 10.000 plakken kin oant 21.00 oere stimd wurde. Op it stasjon yn Castricum gie om midsnacht it earste stimburo al iepen. Op 58 oare stasjons kinne reizgers ek

Lês it folsleine artikel
Ofspraken tusken Ryk en provinsje oer Limburchsk

Ofspraken tusken Ryk en provinsje oer Limburchsk

🕔14:11, 18.Mar 2019

De provinsje Limburch en it Ryk sille ôfspraken meitsje oer it stypjen fan de Limburchske streektaal. Dat hat minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren sneon buorkundich makke. It Limburchsk is in samling fan dialekten dy’t praat wurde yn de Nederlânske

Lês it folsleine artikel
Beslein nei it stimhokje mei It Nijs

Beslein nei it stimhokje mei It Nijs

🕔18:52, 16.Mar 2019

It Nijs set de ynformaasje dy’t nedich is om jin ta te rieden op de kar yn it stimhokje oersichtlik foar jim op in rychje. Sjoch hjir foar in oarsjoch fan de stimhelpmiddels, mei trochkliks. Foar wa’t spesjaal it Frysk

Lês it folsleine artikel
CDA-kampanje foar Wetterskipsferkiezingen

CDA-kampanje foar Wetterskipsferkiezingen Fernijd

🕔15:00, 16.Mar 2019

Moandei 18 maart hâlde de Wetterskipskandidaten fan it CDA in promoasjetocht troch Fryslân. Mei in karavaan fan auto’s, karren en boaten giet it fan Snits nei Ljouwert en Drachten om oandacht te lûken. Dat it wetterskip him mei genôch skjin

Lês it folsleine artikel
Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

🕔21:19, 14.Mar 2019

Goed 17 persint fan ‘e wurkleazen yn Flaanderen praat gjin Nederlânsk. Dat makket de kâns op in baan lyts. De kristen-demokratyske partij CD&V wol wurkleazen dêrom ferplichtsje om Nederlânsk te learen. Wa’t dat net docht, soe it rjocht op in

Lês it folsleine artikel
Brútstap kin om de Britten wol wat letter

Brútstap kin om de Britten wol wat letter

🕔21:11, 14.Mar 2019

As it oan it Britske parlemint leit, bliuwt it Feriene Keninkryk noch efkes lid fan de Europeeske Uny. It Legerhûs hat tongersdei mei in grutte mearderheid stimd foar it oanhâlden fan it lidmaatskip nei 29 maart. Dan soe it lân

Lês it folsleine artikel
In b(l)oeiend Fryslân foar de greidefûgels

In b(l)oeiend Fryslân foar de greidefûgels

🕔12:20, 14.Mar 2019

Op syn minst hûndert hektare nije blom- en krûderike greiderânen yn Fryslân. Dat is fan ’t jier it doel fan de kampanje Grutsk op ús Greidefûgels. Want in bloeiende agraryske natuer is goed foar de greidefûgels. Njoggen partijen komme mei-inoar yn aksje

Lês it folsleine artikel
It Frysk yn de ferkiezingsprograms

It Frysk yn de ferkiezingsprograms

🕔08:49, 13.Mar 2019

Wat stiet oer it Frysk en benammen oer it ûnderwiis yn it Frysk yn de ferkiezingsprograms fan de partijen dy’t meidogge oan de Steateferkiezingen op 20 maart 2019? Geeske Krol-Benedictus socht it út en sette it op in rychje.  

Lês it folsleine artikel
Skotlân út it Feriene Keninkryk?

Skotlân út it Feriene Keninkryk?

🕔00:10, 13.Mar 2019

It is Theresa May wer net slagge om ôfspraken oer de Brútstap te meitsjen dêr’t it parlemint fan it Feriene Keninkryk it mei lykfine kin. In mearderheid fan 391 parlemintsleden hat nee sein tsjin de ôfspraken dy’t hja mei de

Lês it folsleine artikel
Keamerkommisje nimt minister geweken oer it Frysk

Keamerkommisje nimt minister geweken oer it Frysk

🕔12:11, 12.Mar 2019

De Fêste Keamerkommisje foar Ynlânske Saken wol in saneamd Algemien Oerlis mei minister Kajsa Ollongren oer de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Want har reaksje op in petysje fan de Ried fan de Fryske Beweging is de Keamerkommisje net nei

Lês it folsleine artikel