Leonie Brandt, aktrise en spionne

Leonie Brandt, aktrise en spionne Fernijd

🕔08:56, 22.Jun 2020

Yn de tritiger en fjirtiger jierren brûkt Leonie Brandt har akteartalint om in  briljante dûbelspionne te wurden. Sa’t it heart by in spionne is der hast gjin byld- of fotomateriaal fan har te finen. Dochs wit Annette Apon yn de

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Lek en brek

Frâns Kuipers: Lek en brek

🕔08:46, 20.Jun 2020

Kollum Yn myn kollum fan 18 april fan dit jier skreau ik dat in pandemy swakten bleat leit (nei oanlieding fan Trouw fan 8 april 2020). Dêr komme jo allinnich efter as it safier is. De measte oerheden hâlde dêr

Lês it folsleine artikel
LTO Noard: wynmûnepark Noardsee oanslute fia Eemshaven-East

LTO Noard: wynmûnepark Noardsee oanslute fia Eemshaven-East

🕔07:57, 20.Jun 2020

Slút de wynmûnen op ’e Noardsee fia Eemshaven-East oan op de heechspanningsferbining en lûk de kabel troch fia it haventerrein nei it heechspanningsstasjon. Dat is it stânpunt fan LTO Noard. Trettjin oerheden yn Grinslân en Fryslân hawwe in advys stjoerd

Lês it folsleine artikel
“Taalkundige needsituaasje” yn Barcelona

“Taalkundige needsituaasje” yn Barcelona

🕔12:53, 19.Jun 2020

Yn de stêden Barcelona, Falensia en Palma de Mallorca is sprake fan in “taalkundige needsituaasje”. Dat seit Òscar Escuder, foaroanman fan de Katalaanske taalbewegingsorganisaasje Plataforma per la Llengua. Hy basearret him op resint ûndersyk nei de steat fan it Katalaansk. Yn

Lês it folsleine artikel
Buma bliuwt noch efkes baas yn Fryslân

Buma bliuwt noch efkes baas yn Fryslân

🕔11:30, 19.Jun 2020

Oars as hoe’t de minister fan folkssûnens Hugo de Jonge it leaver hawwe woe, bliuwe de foarsitters fan de feilichheidsregio’s ynearsten baas yn Nederlân. De needferoarderings dy’t hja fêststelle, sille foarearst de bewegingsfrijheid fan ‘e ljuwe noch beheine. Yn Fryslân

Lês it folsleine artikel
Datum ferskode rjochtsitting bekendmakke

Datum ferskode rjochtsitting bekendmakke

🕔16:03, 16.Jun 2020

De ferskode behanneling fan de beropssaak fan Jehannes Elzinga fan Frjentsjer tsjin de gemeente Waadhoeke oer harmonisaasje fan plaknammen sil tsjinje op tiisdei 14 july moarns om 10.30 oere yn de rjochtbank Noard-Nederlân, Saailân 102 yn Ljouwert. De saak wurdt behannele troch

Lês it folsleine artikel
Spaanske rjochter ferbiedt Katalaansk as ynterregionale bestjoerstaal

Spaanske rjochter ferbiedt Katalaansk as ynterregionale bestjoerstaal

🕔23:04, 15.Jun 2020

De trije Katalaansktalige dielsteaten yn Spanje meie yn ûnderlinge kommunikaasje gjin Katalaansk brûke. Kataloanië, Falensia en de Baleären hawwe wol it rjocht om yntern it Katalaansk as bestjoerstaal te brûken, mar de regionale oerheden moatte ûnderling Spaansk brûke. Dat hat

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De koroanakrisis hat ek politike konsekwinsjes

Sybren Singelsma: De koroanakrisis hat ek politike konsekwinsjes

🕔18:59, 15.Jun 2020

Skôging Sawol yn de striid tsjin it koroanafirus as dy tsjin de gefolgen foar de ekonomy hat it regear fiergeand yngrepen yn it libben fan de minsken en harren mienskip. Dat soks bard is op advys fan ‘deskundigen’ docht neat

Lês it folsleine artikel
Koroanawet taast rjochtswissichheid oan

Koroanawet taast rjochtswissichheid oan

🕔17:32, 15.Jun 2020

De Rie foar de rjochtspraak is min te sprekken oer it ûntwerp foar it wet dy’t de frijheden fan Nederlânske boargers beheint om fersprieding fan it koroanafirus te kearen. De wet soarget neffens de Rie foar rjochtsûnwissichheid. Dat skriuwt de

Lês it folsleine artikel
Frisian Is Important

Frisian Is Important

🕔08:03, 15.Jun 2020

Troch Henk Wolf De Fryske beweging is in fetsoenlike, rasjonele beweging, dy’t gjin dingen sloopt, net skelt, oaren harres lit, dúdlike easken stelt en dy easken kreas ûnderbout. Gjin niget, want de foaroanlju ha altyd skoalmasters, dûmnys, dokters, sjoernalisten en

Lês it folsleine artikel