Bertus Jans Postma (93) ferstoarn

Bertus Jans Postma (93) ferstoarn

🕔09:53, 8.Jan 2023

Bertus Jans Postma fan Bitgummole, earelid fan de Jongfryske Mienskip, is freedtemoarn 6 jannewaris hommels ferstoarn yn ’e âldens fan 93 jier. Aant Jelle Soepboer, FNP-wethâlder yn Noardeast-Fryslân, skriuwt op Facebook dat Fryslân in taalstrider ferlern is. Wêr’t wat om

Lês it folsleine artikel
Fjouwer op fiif nije auto’s yn Noarwegen binne elektrysk

Fjouwer op fiif nije auto’s yn Noarwegen binne elektrysk Fernijd

🕔08:38, 5.Jan 2023

Yn Noarwegen is hast tachtich persint fan de nij ferkochte auto’s ûnderwilens elektrysk. Dat docht bliken út gegevens dy’t frijjûn binne troch de Noarske autobrânsferiening OFV. De Noaren kochten ferline jier goed 174.000 auto’s. Dêr wiene goed 138.000 folslein fan

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De takomst fan Fryslân

Sybren Singelsma: De takomst fan Fryslân Fernijd

🕔07:05, 31.Dec 2022

Skôging De takomst fan Fryslân is dreech te foarsizzen, mar der binne in oantal dingen dêr ‘t wy rekken mei hâlde kinne.  As earste is Fryslân in regio mei in rike skiednis en kulturele identiteit, en it is wierskynlik dat

Lês it folsleine artikel
Akkoart Feriene Naasjes: yn 2030 moat 30% fan ierde beskerme gebiet wêze

Akkoart Feriene Naasjes: yn 2030 moat 30% fan ierde beskerme gebiet wêze Fernijd

🕔08:43, 20.Dec 2022

De hast twahûndert dielnimmende lannen oan de top fan de Feriene Naasjes oer bioferskaat yn Montreal binne it iens wurden oer maatregels om ekosystemen en biste- en plantesoarten te beskermjen. Nei hast twa wike ûnderhanneljen leit der in akkoart. Der

Lês it folsleine artikel
Limburger gemeente Meerssen begjint mei twatalige buorden

Limburger gemeente Meerssen begjint mei twatalige buorden

🕔14:50, 19.Dec 2022

Twataligens yn ‘e iepenbiere rûmte wint oan yn Europa. Yn de provinsje Fryslân wiene de measte buorden yn de foarige iuw al twatalich. Regio’s lykas East-Fryslân en Drinte binne der yn dizze iuw wakker mei dwaande en de Nederlânske provinsje

Lês it folsleine artikel
Enerzjybank Fryslân earder úteinset troch subsydzje

Enerzjybank Fryslân earder úteinset troch subsydzje

🕔08:49, 19.Dec 2022

Provinsje Fryslân ferlient in ynsidintele subsydzje fan € 300.000 oan de Enerzjybank Fryslân. It kolleezje fan Deputearre Steaten hat hjoed mei dizze subsydzje-oanfraach fan de ANBI-stichting ynstimd. It subsydzje stelt de Enerzjybank Fryslân yn steat in fleanende start te meitsjen

Lês it folsleine artikel
Kânsen foar ferbettering greidefûgelkompensaasje

Kânsen foar ferbettering greidefûgelkompensaasje Fernijd

🕔08:44, 16.Dec 2022

De ôfrûne perioade evaluearre de provinsje Fryslân de greidefûgelkompensaasje: de regels dy’t jilde om de rêst en iepenheid fan greidefûgelgebieten te behâlden. De kontrôle op dy regels en it kompensaasjebelied yn de praktyk wurkje foldwaande, mar der binne wol ferbetterkânsen.

Lês it folsleine artikel
Tige brede politike stipe foar fierdere emansipaasje Fryskpraters

Tige brede politike stipe foar fierdere emansipaasje Fryskpraters

🕔15:29, 15.Dec 2022

It is grif amper in Fries ûntgien dat de Twadde Keamer ferline wike gear wie oer de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer, de rige ôfspraken dy’t Ryk en provinsje om de pear jier meitsje op it stik fan it

Lês it folsleine artikel
Provinsje yn berop tsjin oanwizing ekstra stikstofgefoelige natuer

Provinsje yn berop tsjin oanwizing ekstra stikstofgefoelige natuer

🕔10:19, 15.Dec 2022

De minister foar Natuer en Stikstof makke op 25 novimber bekend ekstra plant- en bistesoarten en libbensgebieten yn de Natura 2000-gebieten oan te wizen. Foar it gebiet De Fluessen, Aldegaasterbrekken en omkriten giet it om stikstofgefoelige natuer. Dat kin soargje

Lês it folsleine artikel
Wichtige stap foar beskerming en opbetterjen fan de Noardseenatuer

Wichtige stap foar beskerming en opbetterjen fan de Noardseenatuer Fernijd

🕔08:41, 12.Dec 2022

Einlings wurde der stappen set dêr’t de Noardseenatuer echt mei beskerme wurde kin. Ofrûne wike hat de Europeeske Kommisje fiskerijmaatregels oankundige yn ekologysk weardefolle gebieten yn de Noardsee. Mei yndied beskerme gebieten wurdt in wichtige stap nei in sûne Noardsee

Lês it folsleine artikel