ChristenUnie wol spoarline fan Grins nei Ynske

ChristenUnie wol spoarline fan Grins nei Ynske

🕔19:52, 20.Dec 2020

De Twadde Keamerfraksje fan ‘e ChristenUnie stiet oan op it oanlizzen fan in spoarline fan Grins fia Stedskanaal en Emmen nei Ynske. Oer dy saneamde Nedersaksenlijn wurdt al withoelang redendield, mar der is nea gjin jild foar op it kleed kommen.

Lês it folsleine artikel
Gerben Gerbrandy hâldt op as senator 

Gerben Gerbrandy hâldt op as senator 

🕔08:24, 20.Dec 2020

FNP’er Gerben Gerbrandy fan Gau, dy’t foar de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) lid fan de Earste Keamer is, hat besletten om dy funksje yn ’e rin fan jannewaris 2021 op te jaan. Syn sûnens hat te folle te lijen fan dat

Lês it folsleine artikel
Ekstern saldearjen mei feehâlderijen ek yn Fryslân mooglik

Ekstern saldearjen mei feehâlderijen ek yn Fryslân mooglik

🕔10:14, 19.Dec 2020

Ekstern saldearjen mei bedriuwen mei biste- of fosfaatrjochten is ek yn Fryslân mooglik. Dat hat it kolleezje fan Deputearre Steaten besletten. Dêrtroch kinne bedriuwen dy’t útwreidzje wolle, bûten harren eigen bedriuw stikstofrjochten bemachtigje. It is ek mooglik om tydlik stikstofromte

Lês it folsleine artikel
Moasje Minority SafePack yn Twadde Keamer oannommen

Moasje Minority SafePack yn Twadde Keamer oannommen

🕔10:00, 18.Dec 2020

Juster, 17 desimber, binne yn de Twadde Keamer in grut tal moasjes yn stimming brocht. Dêr wiene ek fiif moasjes by dy’t oer de Fryske taal en kuluer giene: Van_der_Molen_en_Aukje_de_Vries_over_voortzetten_van_deelname_aan_de_Regeling_Letterhoeke over_in_Europees_verband_ondersteunen_van_het_Europees_burgerinitiatief_Minority_Safepack om_de_zichtbaarheid_van_het_Fries_en_de_communicatie_in_het_Fries_te_versterken over_borgen_dat_aan_de_zorgplicht_voor_de_Friese_taal_en_cultuur_wordt_voldaan ook_in_het_Fries_beschikbaar_stellen_van_informatie_over_het_coronavaccinprogramma Foar it Minority SafePack hawwe stimd: PvdA,

Lês it folsleine artikel
Aktiviteiten yn Fryslân foar grûnwetter

Aktiviteiten yn Fryslân foar grûnwetter

🕔07:20, 18.Dec 2020

Fan ’e wike komt de twadde printinge fan de Grûnwetteratlas út. Dy atlas is in gearfetting fan de Strategyske Grûnwetterstúdzje Fryslân, dy’t fan 2017-2019 útfierd is. Sûnt it ferskinen fan de earste printinge, yn septimber 2019, binne ferskate maatregels yn

Lês it folsleine artikel
Smellingerlân dochs net ûnder previntyf tafersjoch

Smellingerlân dochs net ûnder previntyf tafersjoch

🕔06:25, 18.Dec 2020

De gemeente Smellingerlân hat it driigjend previntyf tafersjoch troch de Provinsje witten foar te kommen troch dochs noch in slutende begrutting yn te tsjinjen. Koartlyn bliek dat de kosten foar grien ûnderhâld yn Smellingerlân minder hurd omheech geane as ferwachte

Lês it folsleine artikel
Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

🕔10:50, 17.Dec 2020

Ynstjoerd Woansdei 16 desimber waard der yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf dat in lange histoarje hat. It is wichtich foar de posysje fan talen as it Frysk en ek foar

Lês it folsleine artikel
Alle fraksjes Fryske Steaten foar moasje minderheidstalen

Alle fraksjes Fryske Steaten foar moasje minderheidstalen

🕔09:13, 17.Dec 2020

Juster is yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf mei in lange histoarje. Yn dy moasje roppe de Fryske Steaten it Nederlânske regear en de Europeeske Kommisje op om it Europeesk boargerinisjatyf

Lês it folsleine artikel
De offisjele tekst fan it koroanabelied

De offisjele tekst fan it koroanabelied

🕔20:47, 15.Dec 2020

De Ryksoerheid hat de offisjele oanpassings fan ‘e tydlike koroanamaatregels moandeitejûn online set. De koroanawetjouwing bestiet dêrtroch no út fjouwer dokuminten. It ramt is: Tijdelijke wet maatregelen covid-19 De maatregels wurde konkretisearre yn: Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 In earste wiziging

Lês it folsleine artikel
Fryske Steaten stypje Europeeske maatregels foar lytse talen

Fryske Steaten stypje Europeeske maatregels foar lytse talen

🕔23:29, 14.Dec 2020

In hiele romme mearderheid fan de Fryske Steaten wol dat de Europeeske Uny yn syn wetjouwing en belied rekken hâldt mei nasjonale minderheden en it kulturele en talige ferskaat dat der rûnom yn Europa is. Dat docht de FNP yn

Lês it folsleine artikel