Goede belangstelling foar boargemasterspost It Hearrenfean

Goede belangstelling foar boargemasterspost It Hearrenfean

🕔15:13, 27.Apr 2023

Nei de funksje fan boargemaster yn de gemeente It Hearrenfean meitsje fiif froulju en seis manlju gading. Twa fan harren binne jonger as fjirtich jier, fjouwer sitte tusken de fjirtich en de fyftich en fiif tusken de fyftich de sechstich.

Lês it folsleine artikel
‘Limburchsk moat deselde status as it Frysk krije’

‘Limburchsk moat deselde status as it Frysk krije’

🕔08:28, 23.Apr 2023

It Limburchsk moat deselde status as it Frysk krije om te soargen dat de oerheid syn rol as foarlûker fan Limburchsk taalbelied ferfollet en as beskermer en stiper fan de taal aksje ûndernimt en adekwate finansiering beskikber stelt. Dat is

Lês it folsleine artikel
Wenningbou-ôfspraken foar Fryslân

Wenningbou-ôfspraken foar Fryslân

🕔08:48, 22.Apr 2023

De Fryske gemeenten, de Provinsje Fryslân en de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering hawwe ôfrûne tongersdei ôfspraken oer wenningbou makke. Dy jilde foar in langjierrige gearwurking tusken gemeenten, provinsje en it Ryk. Mei dy ôfspraken wurde de krêften bondele

Lês it folsleine artikel
Mei Emmanuel Macron nei in nij Europa ?

Mei Emmanuel Macron nei in nij Europa ?

🕔17:35, 20.Apr 2023

Thús en ynternasjonaal leit Macron ûnder fjoer. Ofsjoen fan in koart ynsidint koe de presidint tiisdei 11 april yn Den Haag in oere lang sûnder problemen oer de takomst fan Europa prate. Pier Bergsma Op steatsbesite oan Nederlân kaam de

Lês it folsleine artikel
Mear en langer stipe foar enerzjykoöperaasjes

Mear en langer stipe foar enerzjykoöperaasjes

🕔10:09, 19.Apr 2023

Enerzjykoöperaasjes yn Fryslân kinne al mear as trije jier finansjele stipe foar lokale enerzjyprojekten by de provinsje oanfreegje. Dy regeling soe op 30 april ôfrinne, mar Deputearre Steaten hat juster besletten om der langer mei troch te gean en de

Lês it folsleine artikel
Jild foar rêdingsplan skries bliuwt op ’e planke, tal skriezen rint tebek

Jild foar rêdingsplan skries bliuwt op ’e planke, tal skriezen rint tebek

🕔08:22, 16.Apr 2023

It Ryk en provinsjes wurde it al 2,5 jier net iens oer de finansiering fan in rêdingsplan foar de skries, skriuwt Trouw. Dêrtroch bliuwt 68 miljoen euro út in pot foar Europeesk lânboubelied net-brûkt op ’e planke lizzen. En ûnderwilens

Lês it folsleine artikel
Myn taal is okee, dus ik bin okee!

Myn taal is okee, dus ik bin okee!

🕔19:35, 14.Apr 2023

Op 13 april tilde it yn De Haach op fan Friezen. Dêr wie de Dingtiidlêzing oer 25 jier Hânfêst foar Europeeske minderheidstalen. Sprekkers wiene Tiny Cox, foarsitter fan de Parlemintêre Assemblee fan de Ried fan Europa en Heinrich Winter, heechlearaar

Lês it folsleine artikel
Stichting De Noordzee: ‘Miste kâns om natuer en fiskerij yn balâns te bringen’

Stichting De Noordzee: ‘Miste kâns om natuer en fiskerij yn balâns te bringen’

🕔09:47, 8.Apr 2023

Troch de ambysjes út it Europeeske fiskerij-aksjeplan net oer te nimmen, mist it kabinet de kâns om natuer en fiskerij op ’e Noardsee yn balâns te bringen. Dat skriuwt Stichting De Noordzee nei oanlieding fan de negative kabinetsreaksje op it

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Wetterstof of griengas?

Bouwe de Boer: Wetterstof of griengas?

🕔08:00, 8.Apr 2023

Kollum As enerzjyamtner en kertiermakker fan de Freonen fan FossylFrij Fryslân mei ik geregeld op skoallen, by Rotary ’s en op alderhande gearkomsten foarljochting jaan. De belangstelling foar enerzjysystemen nimt hurd ta. Op jierdeibesiten giet it faak oer enerzjyoplossingen. In

Lês it folsleine artikel
Oebele Brouwer formateur nije koälysje

Oebele Brouwer formateur nije koälysje

🕔19:22, 6.Apr 2023

De fjouwer partijen dy’t yn Provinsjale Steaten in koälysje foarmje wolle, hawwe Oebele Brouwer as formateur frege. Hy sil BBB, PvdA, CDA en ChristenUnie helpe om ta in koälysje-akkoart op haadlinen te kommen. Brouwer, yn it deistich libben boargemaster fan

Lês it folsleine artikel