Unrêst om plan foar 48 wetterfilla’s by Grou

Unrêst om plan foar 48 wetterfilla’s by Grou

🕔10:35, 13.May 2020

De FNP-riedsfraksje Ljouwert moast juster troch in berjocht op www.degrouster.nl fernimme dat der plannen binne foar de bou fan 48 lúkse (wetter)wenten oan de noardkant fan Grou. Neffens de Grouster besteane dêr konkrete plannen foar. De wetterfilla’s soene dan noardlik

Lês it folsleine artikel
Sa kenne wy de VVD wer

Sa kenne wy de VVD wer

🕔14:54, 12.May 2020

Ynstjoerd Hjoed litte Klaas Kielstra en Durk Pool fan de Steatefraksje fan de VVD yn in ynstjoerd stik yn de LC sjen hoe’t dy partij foar it Frysk oer stiet*. Hja reagearje op in Te Gast yn deselde krante fan

Lês it folsleine artikel
Mûlekapkes ferplichte yn part Wite Hûs

Mûlekapkes ferplichte yn part Wite Hûs

🕔10:14, 12.May 2020

De minsken dy’t yn de westerfleugel fan it Wite Hûs wurkje, it part dêr’t presidint Trump syn kantoar hat, wurde ferplichte om in mûlekapke te dragen. Amerikaanske media berjochtsje dat it personiel dêroer ynljochte is. Neffens The New York Times

Lês it folsleine artikel
Kapper mei wer knippe, juridysk probleem yn de bus

Kapper mei wer knippe, juridysk probleem yn de bus

🕔19:39, 6.May 2020

It regear lit hierknippers en oare nifelders oan ‘e lea tenei harren wurk wer dwaan. Fan moandei 11 maaie ôf ferfalle de ferboaden fan ‘e feilichheidsregio’s op sok arbeidzjen. Wol moatte de klanten yn it foar in ôfspraak meitsje, sadat

Lês it folsleine artikel
“Een symbolisch dialect”

“Een symbolisch dialect”

🕔07:03, 6.May 2020

Ynstjoerd GGD It wie yn de Leeuwarder Courant fan tongersdei 30 april dêr’t Willem Bosma skreau: “Waar blijft het ‘firus’?” Sûnt it begjin fan de koroanakrisis hâldt GGD Fryslân de ynwenners fan Fryslân deistich op ’e hichte fan de lêste

Lês it folsleine artikel
Utslach stimming PS 22 april 2020 bekend

Utslach stimming PS 22 april 2020 bekend

🕔09:39, 5.May 2020

Woansdei 22 april wie der foar it earst yn de Fryske skiednis in digitale Provinsjale Steategearkomste. Fiif oeren lang stienen 43 skermen yn ferbining mei de livestream fan ’e Steateseal, dêr’t de kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok tegearre

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet

Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet

🕔07:00, 5.May 2020

Kollum De siswize ‘It is better dat de wein giet as dat er stiet’ moast ik oan tinke, doe’t ik lies dat de diskusje oer it learplan Frysk wer fuortset wurdt. Dy siswize en oft it net better is dat

Lês it folsleine artikel
Taalreboelje om gefaarlike stoffen: Trudeau makket in ein oan rjochten Frânsktalige Kanadezen

Taalreboelje om gefaarlike stoffen: Trudeau makket in ein oan rjochten Frânsktalige Kanadezen

🕔16:54, 4.May 2020

De Kanadeeske premier Justin Trudeau hat ferline wike in ein makke oan de likense posysje fan de lânstalen Ingelsk en Frânsk yn syn lân. Gefaarlike stoffen meie tenei mei inkeld Ingelsktalige teksten op ‘e ferpakking ferkocht wurde. “It ynlûken fan

Lês it folsleine artikel
Finansjele help by ûnfoarsjoene begraffenissen

Finansjele help by ûnfoarsjoene begraffenissen

🕔12:46, 4.May 2020

Yn ferbân mei de covid-19-útbraak en oerheidsmaatregels datoangeande en de gefolgen dêrfan hat de PvdA-fraksje yn de gemeenteried fan Ljouwert him mei skriftlike fragen ta it kolleezje fan B&W rjochte. De fraksje freget omtinken foar de (finansjele) gefolgen foar neibesteanden.

Lês it folsleine artikel
Ynspeksje wol dat provinsje skoallen efter de broek sit: it fak Frysk moat flugger ferbetterje

Ynspeksje wol dat provinsje skoallen efter de broek sit: it fak Frysk moat flugger ferbetterje

🕔22:11, 3.May 2020

Skoallen moatte net oant 2030 de tiid krije om it fak Frysk op oarder te krijen. Dat is it betinken fan de ûnderwiisynspeksje. Yn in nij rapport oer it ûnderwiis is de ynspeksje tige kritysk oer de tydlike ûntheffings dy’t

Lês it folsleine artikel