Fryske plaknammen NE-Fryslân wurde offisjeel, mei sân útsûnderings

Fryske plaknammen NE-Fryslân wurde offisjeel, mei sân útsûnderings

🕔12:12, 9.Jul 2021

De Fryske nammen fan de plakken yn de gemeente Noardeast-Fryslân krije yn 2023 de offisjele status. Dat betsjut dat de Nederlânske namme tenei as oersetting jildt. Dat hat de gemeenterie tongersdeitejûn besletten. Der binne lykwols sân útsûnderings. Boerum, De Pomp,

Lês it folsleine artikel
Iersk wurdt funksje-eask foar Ierske amtners

Iersk wurdt funksje-eask foar Ierske amtners

🕔10:53, 9.Jul 2021

Nije Ierske amtners moatte de Ierske taal goed machtich wêze. It Iersk is neist it Ingelsk ien fan de offisjele talen fan Ierlân en elkenien leart it op skoalle, mar de measte minsken hawwe it Ingelsk as earste taal. Dêr

Lês it folsleine artikel
Fryslân presintearret fuortgongsrapportaazje stikstof

Fryslân presintearret fuortgongsrapportaazje stikstof

🕔06:00, 9.Jul 2021

Om de stikstofproblematyk oanpakke te kinnen wurket de provinsje Fryslân, yn ’e mande mei Fryske partners út û.o. de miljeu/natuer- en lânbousektor, oan in útfieringsprogramma. Der wurde maatregels nommen yn en om de stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten hinne. Yn ’e oanrin

Lês it folsleine artikel
Wêrom is de wetswiziging om it Frysk fierder te emansipearjen skrast?

Wêrom is de wetswiziging om it Frysk fierder te emansipearjen skrast?

🕔23:53, 8.Jul 2021

Tafallich krige ik dizze wike in konsept-ferzje ûnder eagen fan de Memoarje fan taljochting by de Wet gebrûk Fryske taal. Dy wet regelet wannear en hoe oft oerheden en minsken dy’t mei oerheden kommunisearje it Frysk brûke meie. De Memoarje

Lês it folsleine artikel
Frysk-Deenske partij SSW mei oan Dútske parlemintsferkiezings meidwaan

Frysk-Deenske partij SSW mei oan Dútske parlemintsferkiezings meidwaan

🕔22:10, 8.Jul 2021

De partij SSW (Südschleswiger Wählerverband) mei meidwaan oan de ferkiezings foar de Bûnsdei, it Dútske parlemint, op 26 septimber. De SSW is in susterpartij fan de FNP en fertsjintwurdiget de Fryske en de Deenske minderheid yn it uterste noarden fan

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

Pier Bergsma: Tiid foar kneppels yn ús ‘global goals gemeente’

🕔14:00, 8.Jul 2021

Kollum Yn 2017 en 2018 hie de Ried fan de Fryske Beweging in sit yn de wurkgroep Taalbelied Ljouwert. Fansels wiene de Afûk en it EBLT (it Europeesk Buro Lytse Talen yn Ljouwert) derby belutsen. Wy hawwe der in grut

Lês it folsleine artikel
Presidint Haïty fermoarde

Presidint Haïty fermoarde

🕔16:27, 7.Jul 2021

Jovenel Moïse, de presidint fan Haïty, is fermoarde. Hy waard woansdei yn syn eigen hûs troch bewapene manlju oerfallen en deasketten. Haïty hie al slim te lijen fan sosjale ûnrêst, demonstraasjes en geweld. Fierders hat koroana it lân op ‘e

Lês it folsleine artikel
Planburo: úttocht boeren út Brabân, Gelderlân en Oerisel

Planburo: úttocht boeren út Brabân, Gelderlân en Oerisel

🕔09:18, 5.Jul 2021

In fierdere oanskerping fan de stikstof- en klimaatregels sil neffens it Planburo foar de Leefomjouwing (PLB) betsjutte dat op guon plakken amper mear lânbou bedreaun wurde kin. Yn in advys oan in folgjend kabinet warskôget it PBL foar “fiergeande konsekwinsjes foar

Lês it folsleine artikel
Needklok: beskermje Waad foar ekonomysk gewin

Needklok: beskermje Waad foar ekonomysk gewin

🕔11:03, 3.Jul 2021

Fan winning fan gas en sâlt oant kabels fan wynmûneparken, de natuer en de ekology fan it Waad stiet op dit stuit swier ûnder druk. Der binne al in soad aktiviteiten yn en om it Waad, dêr’t al in protte

Lês it folsleine artikel
Dútslân hat gjin belang by de Lelyline

Dútslân hat gjin belang by de Lelyline

🕔14:06, 1.Jul 2021

Op Lelylijn.nl stiet dat Noard-Dútske stêden in grut ferlet hawwe fan in flugge treinferbining mei Grins, de saneamde ‘Wunderline’. Dat is sels in wichtich argumint op dat webstee om te pleitsjen foar de spoarferbining fan de Rânestêd fia it Hearrenfean

Lês it folsleine artikel