Regygroep Guozzen jout advys oer guozzebelied

Regygroep Guozzen jout advys oer guozzebelied

🕔08:18, 24.Nov 2023

Koartlyn hat de Regygroep¹ Guozzen syn advys oan de provinsje oanbean. It is bedoeld foar it nije provinsjaal guozzebelied. De regygroep hat de deputearre frege om it advys mei te nimmen by de útwurking fan nij guozzebelied. Yn ’e maitiid

Lês it folsleine artikel
Rjochts kabinet mei PVV liket nettsjinsteande tûkelteammen oannimlik

Rjochts kabinet mei PVV liket nettsjinsteande tûkelteammen oannimlik

🕔08:44, 23.Nov 2023

“De partijen moatte oer har eigen skaad hinne springe”, reagearre PVV-lieder Wilders woansdeitejûn op de grutte ferkiezingsoerwinning fan syn partij dy’t him ôftekene. Hy ropt oare partijen op om nei oerienkomsten te sykjen, en seit gearwurkje te wollen. De PVV

Lês it folsleine artikel
FNP wol opheldering oer wegere fergunning Wetterskip

FNP wol opheldering oer wegere fergunning Wetterskip

🕔09:01, 22.Nov 2023

De FNP-Steatefraksje freget it kolleezje fan Deputearre Steaten om opheldering oer it oanhâlden fan de oanfraach fan it Wetterskip foar in stikstoffergunning. It Wetterskip hat dy nedich om in projekt foar natuerfreonlike wâlskanten út te fieren. Dat is nedich om

Lês it folsleine artikel
Dútsk parlemint praat oer nije Nammewet

Dútsk parlemint praat oer nije Nammewet Fernijd

🕔08:19, 22.Nov 2023

It Dútsk parlemint hat ferline wike oer in nije Nammewet praat. As dy oannommen wurdt – en dêr liket it op –, dan kinne de Friezen yn Dútslân har patronym as fan oannimme. Foar de Sorben betsjut de wiziging dat

Lês it folsleine artikel
Dúmke Op, Dúmke Del: Wat wolle de Fryske Keamerkandidaten foar Fryslân betsjutte?

Dúmke Op, Dúmke Del: Wat wolle de Fryske Keamerkandidaten foar Fryslân betsjutte?

🕔10:15, 21.Nov 2023

Yn ’e oanrin nei de Twadde Keamerferkiezingen fan 22 novimber frege Omrop Fryslân Fryske politisy hoe’t se tinke oer ferskate politike tema’s. Yn de lêste ôflevering fan Dúmke Op, Dúmke Del waard Jouke Spoelstra fan it CDA befrege. Yn Dúmke

Lês it folsleine artikel
Fryske jongelju sette har yn foar mear Frysk by it stimproses

Fryske jongelju sette har yn foar mear Frysk by it stimproses

🕔10:05, 21.Nov 2023

Op woansdei 22 novimber is it wer tiid om nei de stimbus ta te gean. Mar wêrom is de stimpas eins folslein yn it Nederlânsk? Oer dy fraach bûgden de studinten fan Yung Frysk harren de ôfrûne wiken. Dat late

Lês it folsleine artikel
FNP freget belutsenheid provinsje by lokaasjekar festivals

FNP freget belutsenheid provinsje by lokaasjekar festivals

🕔09:56, 21.Nov 2023

De FNP-Steatefraksje wol dat de provinsje aktyf belutsen wurdt by de plannen fan Arcadia om yn 2025 in tydlik bouwurk, in ‘griene oaze’ te bouwen yn Ljouwert. Dat bouwurk soe komme moatte op it Aldehoustertsjerkhôf, dêr’t alle jierren ek oare

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Wat moatte wy mei ús ‘helden’ ?

Feie Fonyk: Wat moatte wy mei ús ‘helden’ ?

🕔12:00, 16.Nov 2023

Kollum   Wy sjogge oars nei it ferline as eartiids. De wokebeweging is fan betinken dat wy wekker wurde moatte en ôfstân nimme fan ‘helden’ lykas Van Speijk en Jan Pieterszn Coen. Nei de Frânske tiid, oan it begjin fan

Lês it folsleine artikel
Italië oantrune om minderheidstalen te erkennen

Italië oantrune om minderheidstalen te erkennen Fernijd

🕔08:10, 15.Nov 2023

Yn syn Algemiene Gearkomste op Sardinië hat it European Language Equality Network (ELEN) Italië oproppen om it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden te ratifisearjen. It Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden is in

Lês it folsleine artikel
‘Lanlike’ stimstiper yn it Frysk

‘Lanlike’ stimstiper yn it Frysk

🕔13:27, 13.Nov 2023

Langer komt men om yn de stimstipers: StemWijzer, Kieskompas, Kieswijzer 2023, MijnStem, ensafh. Dêrnjonken binne der tematyske stimstipers, lykas de Boerderij Kieswijzer, de KiesWijzerWonen en sels in Cannabis-kieswijzer en in Politieke Sekswijzer; om der mar in stikmannich te neamen. Boppedat

Lês it folsleine artikel