Fansels Frysk

Fansels Frysk

🕔08:38, 20.Apr 2024

Ambisjeus taalplan fan de provinsje Okkerdeis waard de seisde BFTK (Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer) presintearre, neffens Arno Brok oant no ta de bêste. Underwilens is op woansdei 17 april yn Tresoar it nije taalplan fan de provinsje presintearre op

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Jildfergriemerij

Jan Bosgraaf: Jildfergriemerij

🕔08:00, 20.Apr 2024

Kollum Wy hawwe yn ús lân de hannen fol oan de opfang fan asylsikers. Fan minsken út oare lannen dy’t om ûnderskate redenen op ’e siik binne nei in feiliger en better plak. It regear is der bytiden op ’e

Lês it folsleine artikel
Lytse ivichheid

Lytse ivichheid

🕔10:03, 15.Apr 2024

Skôging Blauwwaarm hong de middei oer it hiem; ûnder it mes fan de stilte waarden bousel en beam yn oarder brocht. In part fan it troch ús Pake Jan Dotinga skreaune gedicht ‘stilte’, út ’e bondel Lytse Ivichheit (1965), waard

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Manifest

Bouwe de Boer: Manifest

🕔08:00, 13.Apr 2024

Kollum Mani is in Hindoestaanske jongesnamme dy’t juwiel betsjut. Dêr moast ik oan tinke doe’t ik it manifest lies dat opsteld is troch hûndert Fryske jongelju dy’t har as GF2035 feriene hawwe. Harren manifest is in proklamaasje fan alve aksjepunten

Lês it folsleine artikel
Nije ôfspraken foar fuortsterkjen Fryske taal en kultuer

Nije ôfspraken foar fuortsterkjen Fryske taal en kultuer

🕔17:44, 8.Apr 2024

De kommende fiif jaar ynvestearje it Ryk en de provinsje Fryslân folop yn de Fryske taal. De ôfspraken binne fêstlein yn de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) dy’t moandei 8 april ûndertekene is troch minister Hugo de Jonge fan

Lês it folsleine artikel
Moasjes oer it Frysk oannommen troch grutte mearderheid Twadde Keamer

Moasjes oer it Frysk oannommen troch grutte mearderheid Twadde Keamer

🕔09:28, 4.Apr 2024

In grutte mearderheid yn de Twadde Keamer naam fan ’e wike in searje moasjes oer it Frysk oan. Dêr siet in moasje by om it Frysk by de rjochtbank better te regeljen, mar ek ien foar it wetlik regeljen fan

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: It giet de goede kant út mei it Frysk

Feie Fonyk: It giet de goede kant út mei it Frysk

🕔09:00, 4.Apr 2024

Kollum De Twadde Keamer wie nea earder sa posityf oer ús twadde rykstaal. De tiid dat guon fan betinken wiene dat it Frysk better ôfskaft wurde koe, liket foargoed foarby. Nederlân is meartalich. Elkenien dy’t yn ús lân omrint, heart

Lês it folsleine artikel
Ferbod op fiskjen helpt tsjin dolfinestjerte yn Golf fan Biskaje

Ferbod op fiskjen helpt tsjin dolfinestjerte yn Golf fan Biskaje

🕔08:25, 30.Mar 2024

By de Frânske Golf fan Biskaje lâns spiele al jierrenlang grutte oantallen deade dolfinen oan. De dieren bedarje yn see yn fiskersnetten en reitsje dêryn fertize. Se kinne dan net mear nei it oerflak ta om te sykheljen, sadat se

Lês it folsleine artikel
Twadde Keamer redendielt wer oer (en ek in bytsje yn) it Frysk

Twadde Keamer redendielt wer oer (en ek in bytsje yn) it Frysk

🕔21:52, 27.Mar 2024

De Provinsje Fryslân ûnderhannelet noch wakker mei it Ryk oer de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Hjoed woe de Twadde Keamer der ek fannijs – nei it Rûnetafelpetear mei fertsjintwurdigers út de maatskippij yn oktober – gâns wat

Lês it folsleine artikel
Twaminutedebat oer it Frysk en de BFTK

Twaminutedebat oer it Frysk en de BFTK

🕔13:30, 26.Mar 2024

Woansdei 27 maart fan 14.30 oant 14.50 oere wurdt yn yn ’e Twadde Keamer it twaminutedebat oer it Frysk en de BFTK (bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer) holden. Yn de BFTK jouwe it Ryk en de provinsje Fryslân ynfolling oan

Lês it folsleine artikel