FNP’er Sybren Posthumus út de polityk

FNP’er Sybren Posthumus út de polityk

🕔10:01, 7.Apr 2021

Steatelid Sybren Posthumus fan de FNP ferlit nei mear as tsien jier de Fryske Steaten. Nije útdagingen brochten him ta dat beslút. Syn opfolger, Gerben van der Mei fan Tsjummearum nimt yn de Steategearkomste fan 21 april it stokje fan

Lês it folsleine artikel
Herman Tjeenk Willink ynformateur

Herman Tjeenk Willink ynformateur

🕔19:43, 6.Apr 2021

Herman Tjeenk Willink sil út namme fan de Twadde Keamer ûndersykje hokker regearingskoälysjes oft der yn Nederlân moolk binne. It útstel en freegje him komt fan D66-foaroanfrou Sigrid Kaag. Hy moat sjen by hokker fraksjes oft der foldwaande betrouwen is

Lês it folsleine artikel
Tredde kandidaat foar foarsitterskip Twadde Keamer

Tredde kandidaat foar foarsitterskip Twadde Keamer

🕔19:36, 6.Apr 2021

Njonken Khadija Arib (PvdA) en Martin Bosma (PVV) hat har hjoed in tredde gadingmakster foar it foarsitterskip fan ‘e Nederlânske Twadde Keamer oppenearre. Vera Bergkamp fan D66 hat ek wol belang by it beethâlden fan de hammer. Lykas Bosma is

Lês it folsleine artikel
Kin Ljouwert boeren helpe by plannen foar bioferskaat?

Kin Ljouwert boeren helpe by plannen foar bioferskaat?

🕔15:36, 6.Apr 2021

Ut in artikel yn de Ljouwerter Krante fan 2 april l.l. docht bliken dat de finansjele regeling dy’t de bedoeld is foar boeren om in bydrage te leverjen oan bioferskaat net tarikkend is. PvdA Ljouwert wol no fan it kolleezje

Lês it folsleine artikel
Nije Keamerfoarsitter: Arib, Bosma of …?

Nije Keamerfoarsitter: Arib, Bosma of …?

🕔15:19, 5.Apr 2021

Wa sit aansen de Twadde Keamer fan ‘e Nederlânske Steaten-Generaal foar? De notiidske foarsitterske Khadija Arib (PvdA) wol jerne troch. Hja kriget in soad wurdearring foar har styl fan foarsitterjen. Moandei hat him in oare gadingmakker oanjûn: Martin Bosma (PVV).

Lês it folsleine artikel
Strange nije regels om Dútslân yn te kommen

Strange nije regels om Dútslân yn te kommen

🕔15:08, 5.Apr 2021

Men kin fan tiisdei ôf noch minder maklik nei Dútslân ta. De measte minsken dy’t de lânsgrins oerstekke, moatte yn Dútslân bewize kinne dat se gjin koroana ûnder de lea hawwe. Dêr hawwe se in testútslach foar nedich. Dútslân set

Lês it folsleine artikel
Ynternasjonale krityk op Spaansk taalbelied

Ynternasjonale krityk op Spaansk taalbelied

🕔10:30, 2.Apr 2021

It kin der net op troch dat der yn Galisyske rjochtbanken gjin Galisysk praat wurde mei of dat skoallen mar sa’n bytsje omtinken foar de streektaal hawwe. Dat skriuwt in groep ûndersikers yn opdracht fan de Ried fan Europa yn

Lês it folsleine artikel
Keamer ûntheistere: Rutte krige ynformaasje al foar Twadde Keamer

Keamer ûntheistere: Rutte krige ynformaasje al foar Twadde Keamer

🕔14:44, 1.Apr 2021

Nei fragen fan Keamerleden Thierry Baudet en Jesse Klaver moast premier Mark Rutte tajaan dat er ynformaasje oer de oantekens fan de ferkenners fan ‘e moarn al earder krigen hie as de Twadde Keamer. Dat is yn striid mei de

Lês it folsleine artikel
Britske oerheid net rasistysk

Britske oerheid net rasistysk

🕔14:19, 1.Apr 2021

De Britske oerheid is net rasistysk. Dat docht bliken út ûndersyk fan in groep wittenskippers ûnder lieding fan Tony Sewell. It ûndersyk is útfierd yn opdracht fan it Britske regear, op oanstean fan aksjegroep Black Lives Matter. Sewell is in

Lês it folsleine artikel
Koroanamaatregels Belzelân doge juridysk net

Koroanamaatregels Belzelân doge juridysk net

🕔14:06, 1.Apr 2021

De ferboaden en ferplichtings dy’t de Belgyske oerheid ynfierd hat om fersprieding fan it koroanafirus ôf te remjen, doge net. Dat hat in Belgyske rjochter sein. Der wie al in protte krityk fan rjochtssaakkundigen op de beheining fan grûnrjochten yn

Lês it folsleine artikel