België sit sûnder regear

België sit sûnder regear

🕔12:59, 22.Apr 2010

BRUSSEL – Foar de tredde kear yn trije jier is der in Belgysk regear fallen. Premier Yves Leterme is ûnderweis nei kening Albert om lytse maaie te freegjen. Oarsaak is dat de liberale Nederlânsktalige partij Open VLD it fertrouwen yn

Lês it folsleine artikel
besunigings Boarnsterhim op Frysk

besunigings Boarnsterhim op Frysk

🕔12:56, 21.Apr 2010

In útgeande brief fan de Ried fan de Fryske Beweging Oangeande: besunigings Boarnsterhim op Frysk taalbelied en Europeesk hânfêst Achte gemeenterie fan Boarnsterhim, riedsleden, Wy hawwe kundskip nommen fan de foarnommen besunigings yn jim Gemeente. Fansels begripe wy dat jim

Lês it folsleine artikel
Sarkozy wol boerka slite

Sarkozy wol boerka slite

🕔12:10, 21.Apr 2010

PARYS – Gjin swarte en blauwe spoeken mear mank de alpinopetsjes: Frankryk ferbiedt de saneamde boerka, de doekebrot dêr’t guon otterdoks mohammedaanske froulju bûtendoar yn omrinne. De slimste soarten bedekke ek it antlit mei in gaaske. Presidint Nicolas Sarkozy hat

Lês it folsleine artikel
Foarlêze is goed foar bern

Foarlêze is goed foar bern

🕔00:00, 21.Apr 2010

DE HAACH – De taal dy’t op skoalle brûkt wurdt, ferskilt mear fan de thústaal as in soad minsken tinke. De Amsterdamske taalkundige Lotte Henrichs beskriuwt yn har proefskrift in stikmannich fan dy ferskillen. Sa lit se sjen dat op

Lês it folsleine artikel
Anty-homoferiening wol jild

Anty-homoferiening wol jild

🕔20:21, 20.Apr 2010

WASHINGTON – Foar it Amerikaanske Heechgerjochtshof is juster it proses begûn dat studinteferiening CLS oanspand hat tsjin de universiteit fan Hastings. Dy wol CLS net as offisjele studinteferiening erkenne. Sa’n erkenning bestjut finansjele stipe en in stikmannich privileezjes, lykas it

Lês it folsleine artikel
Lange gearkomste oer taalstriid

Lange gearkomste oer taalstriid

🕔20:00, 20.Apr 2010

BRUSSEL – Belgykse politisy binne al de hiele middei gear oer de weryndieling fan de Belgyske kiesdistrikten. De rjochter wol dat it besteande kiesdistrikt Brussel-Halle-Vilvoorde foar de kommende ferkiezingen opheft wurdt. No meie Frânsktaligen yn it Flaamske part fan dat

Lês it folsleine artikel
Keamer stimt foar weryndieling

Keamer stimt foar weryndieling

🕔19:55, 20.Apr 2010

DE HAACH – In romme mearderheid fan de Twadde Keamer hat tiisdei ynstimd mei de weryndieling yn de Súdwesthoeke fan Fryslân. Dat besjut dat de gearfoeging fan de gemeenten Wûnseradiel, Boalsert, Snits, Wymbritseradiel en Nijefurd wer in stap tichterby is.

Lês it folsleine artikel
DS Fryslân oansprekber op ûndergong Boarnsterhim

DS Fryslân oansprekber op ûndergong Boarnsterhim

🕔21:20, 19.Apr 2010

Hjoed haw ik it ‘tuskenrapport‘ lêzen oangeande de artikel-12 oanfraach foar 2010 foar Boarnsterhim. Dy oanfraach hâldt, om koart te kriemen, yn dat de gemeente finansjele stipe besykje sil te krijen fan it Ryk om út ‘e finansjele problemen te

Lês it folsleine artikel
Kataloanië in ûnôfhinklik lân?

Kataloanië in ûnôfhinklik lân?

🕔21:13, 19.Apr 2010

FOLKSRIEDPLACHTING YN NEDERLÂN OER ÛNÔFHINKLIKHEID FAN KATALOANIË LOKAASJE: AMSTERDAMS HISTOARYSK MUSEUM DATUM: SNEIN 25 APRIL 2010, FAN 11 OANT 16 OERE Snein 25 april 2010, fan 11 oant 15:30 oere meie alle yn Nederlân wenjende Katalanen in antwurd jaan op

Lês it folsleine artikel
Undercover-politika fynt gaos

Undercover-politika fynt gaos

🕔11:30, 19.Apr 2010

JOHANNESBURG – Sliepende sikesusters, dokters dy’t net op it wurk ferskine, fertutearze pasjinten, twa pasjinten op ien bêd en smoargens yn ‘e sikeseal. Dat is wat it Súd-Afrikaanske politika Dikeledi Mahlangu (sjoch foto) oantrof yn plattelânssikehuzen yn de provinsje Mpumalanga.

Lês it folsleine artikel