10:10 op 10-10-10

10:10 op 10-10-10

🕔22:53, 8.Oct 2010

De klimaatkampanje 10:10 – sjoch It Nijs fan 17 jannewaris en 18 april – komt foarearst op 10 oktober 2010 (10-10-10) ta in hichtepunt mei wrâldwide aksjes. Op de saneamde ‘Global day of doing’ wurdt omtinken frege foar klimaatmaatregels dy’t men sels treffe

Lês it folsleine artikel
Nij regear min foar Fryslân

Nij regear min foar Fryslân

🕔00:40, 8.Oct 2010

LJOUWERT – De Komsaris fan de Keninginne yn Fryslân, John Jorritsma, warskôget foar it nije regear fan CDA-VVD-PVV. Neffens him is dat tige min foar de Fryske kultuer. “Er dreigt een enorme verarming van de eigenheid van de provincie,” seit

Lês it folsleine artikel
Update: Rutte formateur

Update: Rutte formateur

🕔00:01, 8.Oct 2010

DE HAACH – “Op grond van deze bevindingen mag ik U aanbevelen de heer drs. M. Rutte te benoemen tot formateur en hem te belasten met de vorming van een kabinet bestaande uit VVD en CDA.” Mei dy wurden hat

Lês it folsleine artikel
Provinsjale direksje lytser

Provinsjale direksje lytser

🕔23:17, 7.Oct 2010

LJOUWERT – De direksje fan de provinsje Fryslân bestiet sûnt 1 oktober net mear út fjouwer, mar út trije leden. De provinsje wol dat de organisaasje kompakter en fleksibeler is en dêr past ek in lytsere direksje by. Boppedat is

Lês it folsleine artikel
Rekken- en taaltoets sil mislearje

Rekken- en taaltoets sil mislearje

🕔08:37, 7.Oct 2010

Amsterdam- It besykjen om de behearsking fan rekkenjen  en taal op de basisskoalle op heger nivo te bringen kin net oars as mislearje. Witere skoallen sille amper prikele wurde troch de saneamde referinsjenivo’s, omdat se der mar in bytsje foar

Lês it folsleine artikel
Steateleden krije brief oer Omrop Fryslân

Steateleden krije brief oer Omrop Fryslân

🕔06:46, 7.Oct 2010

Oan de steateleden fan de Provinsje Fryslân Underwerp : besunigings Omrop Fryslân Ljouwert, 5 oktober 2010. Achte Steateleden, De Ried fan de Fryske Beweging hat kennis nommen fan de besunigingsútstellen fan Deputearre Steaten. De Ried is dêr tige fan skrokken

Lês it folsleine artikel
Keamer stipet CDA-VVD-PVV-regear

Keamer stipet CDA-VVD-PVV-regear

🕔13:50, 6.Oct 2010

DE HAACH – De folsleine CDA-Twadde Keamerfraksje hat juster stipe tasein oan it regearakkoart fan CDA, VVD en PVV. It nije “brune” regear – sa’t it sûnt septimber geregeld yn ‘e parse neamd wurdt – hat dêrmei 76 sitten yn

Lês it folsleine artikel
Regear skrast CO2-opslach

Regear skrast CO2-opslach

🕔13:02, 6.Oct 2010

DE HAACH – Der komt de earste jierren gjin opslach fan koaldiokside (CO2) yn Fryslân, Grinslân en Drinte. Dat hat it demisjonêre Nederlânske regear hjoed besletten. It regear foeget him mei dat beslút nei de winsken fan CDA, VVD en

Lês it folsleine artikel
Gearwurking oer de Tsjonger

Gearwurking oer de Tsjonger

🕔12:50, 6.Oct 2010

WOLVEGEA – De trije gemeenten Weststellingwerf, Opsterlân en Eaststellingwerf sille tenei nau gearwurkje op it mêd fan it ferlienen fan fergunnings en it tafersjoch en hanthavenjen dêrfan. De trije kolleezjes sille hjir yn novimber meielkoar oer prate. De ôfrûne tiid

Lês it folsleine artikel
Nije taal yn Yndia

Nije taal yn Yndia

🕔12:28, 6.Oct 2010

Taalkundigen hawwe yn it noardeasten fan Yndia in nije taal ûntdutsen. De taal hat de namme Koro. Wittenskippers fan de National Geographic Society binne de taal op it spoar kaam troch in ekspedysje yn it bercheftige gebiet yn de dielsteat

Lês it folsleine artikel