Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nij fûnemint foar in leefbere regio wurde

Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nij fûnemint foar in leefbere regio wurde Fernijd

🕔08:00, 29.Sep 2022

Skôging troch Martin Cnossen* Fryslân hie al betiid toerisme. Sawol op de Waadeilannen as om marren en bosken hinne ûntstiene om 1900 hinne de earste foarsjenningen, hotels, campings, havens en sels attraksjes lykas musea en boarterstunen. Mar it wie lytsskalich

Lês it folsleine artikel
Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert

Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert

🕔10:43, 27.Sep 2022

Skôging troch Ynze Salverda* Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) is oprjochte troch bewenners en docht ûndersyk nei de mooglikheden om geotermy ta te passen foar ferwaarming fan wenningen yn Fryslân. As earste lokaasje is Boalsert útkeazen en yntusken rint der

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar nei de lânbou fan de takomst

Mei-inoar nei de lânbou fan de takomst

🕔11:55, 26.Sep 2022

Ferslach fan Arjen Dykstra Nei ôfrin fan de Slach-by-Warnsbetinking wie der noch in foarumdiskusje oer de takomst fan de lânbou. Yn it panel sieten Bearn Dykstra (de iennichste noch aktive melkfeehâlder op it klif), Wilbert Boersma (geitehâlder en soarchboer) en

Lês it folsleine artikel
De takomst fan de lânbou yn de Fryslannen

De takomst fan de lânbou yn de Fryslannen

🕔09:19, 25.Sep 2022

Skôging troch Pieter van der Valk* De urginsje om oplossingen te finen yn de lânbou wurdt hieltyd grutter. Stikstof, bioferskaat, produksje fan iten en sûnens binne gjin lossteande problemen. De opjeften en útdagingen geane de hiele maatskippij oan. De oplossing

Lês it folsleine artikel
P10 reagearret op miljoenenota

P10 reagearret op miljoenenota

🕔08:51, 23.Sep 2022

Tritich grutte Nederlânske plattelânsgemeenten hawwe har feriene yn it netwurk  P10. Dat behertiget de plattelânsbelangen yn De Haach en yn Brussel. De organisaasje is bliid dat de Kening tiisdei yn de Troanrede sei: “Er moet perspectief zijn voor alle mensen,

Lês it folsleine artikel
De ferbinende ekonomy fan de Fryslannen

De ferbinende ekonomy fan de Fryslannen

🕔13:58, 22.Sep 2022

Op 17 septimber is it Ynterfrysk Kongres 2022 holden. Dat wurdt om de trije jier troch ien fan de oansletten organisaasjes fan de Ynterfryske Ried organisearre. Nei twa kear yn Dutslân (Noard-Fryslân en East-Fryslân) wie no Westerlauwersk Fryslân oan bar.

Lês it folsleine artikel
Gelok

Gelok

🕔07:31, 16.Sep 2022

Dit ferhaal giet net oer gelok as gefoel fan wolbehagen, mar oer in útdrukking by de ferkeap fan kij en oar fee op in merk. De keap is dan úteinlik sletten mei hantsjebakken en in krêftige mûnlinge befêstiging: GELOK. Feehannel

Lês it folsleine artikel
Merk Fryslân organisearret online gearkomsten oer duorsumens yn toeristyske sektor

Merk Fryslân organisearret online gearkomsten oer duorsumens yn toeristyske sektor Fernijd

🕔08:35, 15.Sep 2022

Ein septimber binne de SDG Action Days, in lanlik evenemint om mear omtinken te generearjen foar de duorsume ûntwikkelingsdoelen fan de Feriene Naasjes. Merk Fryslân hat it inisjatyf nommen om yn dat ramt fergeze, online middeissesjes te organisearjen foar elkenien

Lês it folsleine artikel
Untwerp-fundearringsoanpak Fryske feangreidegebiet op besjen

Untwerp-fundearringsoanpak Fryske feangreidegebiet op besjen

🕔08:37, 11.Sep 2022

Deputearre Steaten fan Provinsje Fryslân lizze mei yngong fan 12 septimber de ûntwerp-fundearringsoanpak ta besjen. Mei dy oanpak wolle Wetterskip Fryslân, de sân feangreidegemeenten en deputearre steaten de wenningeigeners yn it Fryske feangreidegebiet stypje by de previnsje en it opbetterjen

Lês it folsleine artikel
Ierdskokslachtoffers Grinslân krije tenei op syn minst fiiftûzen euro

Ierdskokslachtoffers Grinslân krije tenei op syn minst fiiftûzen euro

🕔12:08, 8.Sep 2022

Grinslanners dy’t skea oan harren hûs oprûn hawwe troch ierdskokken krije tenei altyd op syn minst fiiftûzen euro as skeafergoeding. Dat hat it Instituut Mijnbouwschade Groningen útmakke. Minsken dy’t yn it ferline in legere skeafergoeding krige hawwe, krije in oanfolling,

Lês it folsleine artikel