Strideraasje om winkelsnein yn Grins is oer

Strideraasje om winkelsnein yn Grins is oer

🕔22:00, 12.Nov 2018

De strideraasje yn it Grinzer winkelsintrum Paddepoel is foarby. Sûnt 2014 wiene winkellju yn it gebou deilis mei de feriening fan eigners. Dy woe dat de winkels sneins ek iepen wiene. Foar guon lytse ûndernimmers frege dat tefolle ynspanning, mar de

Lês it folsleine artikel
Famylje set Blokker te keap

Famylje set Blokker te keap

🕔08:48, 12.Nov 2018

Blokker stiet te keap. Nei 122 jier in famyljebedriuw west te hawwen, wurdt socht nei in keaper, befêstiget de famylje yn Het Financieele Dagblad. It bedriuw buorket al langer efterút. Blokker hat al ferskate reorganisaasjes efter de rêch. Earder waarden

Lês it folsleine artikel
Australyske frou oppakt foar it stekken fan nullen yn ierdbeien

Australyske frou oppakt foar it stekken fan nullen yn ierdbeien

🕔09:24, 11.Nov 2018

De Australyske plysje hat in fyftichjierrige frou arrestearre dy’t derfan fertocht wurdt nullen yn ierdbeien ferstoppe te hawwen. It ûndersykstiim kaam har op it spoar nei wiidweidich ûndersyk yn de steat Queensland. De nullen yn ierdbeien en oar fruit holden

Lês it folsleine artikel
Tytsjerksteradiel: wat ekstra’s om jin rêde te kinnen

Tytsjerksteradiel: wat ekstra’s om jin rêde te kinnen

🕔07:28, 10.Nov 2018

“Witte jimme watfoar regelingen de gemeente hat foar minsken mei in leech ynkommen?”, frege wethâlder Gelbrig Hoekstra fan Tytsjerksteradiel tongersdei by de Itensbank yn Burgum. “Trochdat de minimagids wer ynfierd is kin elkenien no lêze hokker mooglikheden der allegear binne.”

Lês it folsleine artikel
Twaddehâns brêge Aldwâld-Westergeast?

Twaddehâns brêge Aldwâld-Westergeast?

🕔16:16, 9.Nov 2018

Juster is de Beintemawei-Wâlddyk te Oudwoude/Westergeest, dy’t opknapt is, offisjeel iepene. No set in nij ambisjeus projekt útein: de brêge fan Aldwâld. Der sil ûndersocht wurde oft en hoe’t de brêge dy’t by Ritsumasyl oerstallich wurden is, yn Aldwâld op

Lês it folsleine artikel
Bistefreonlikere aaien yn Berlynske supermerken

Bistefreonlikere aaien yn Berlynske supermerken

🕔10:19, 8.Nov 2018

Supermerken yn Berlyn hawwe in primeur: dêr binne fan hjoed ôf aaien te keap fan hinnen dy’t op in nije, bistefreonlikere manier selektearre binne. De aaien dêr’t de lishinnen út berne wurde, binne al kontrolearre op it geslacht. Dêr wurdt

Lês it folsleine artikel
Backpackers meie langer yn Australië bliuwe

Backpackers meie langer yn Australië bliuwe

🕔09:48, 5.Nov 2018

It wurdt makliker foar backpackers om langer yn Australië te bliuwen. It lân fersoepelet de fisaregels foar wurkfakânsjes, wat derfoar soarget dat backpackers oant in jier langer yn it lân ferbliuwe kinne. No meie backpackers mei in wurkfakânsjefisum maksimaal in

Lês it folsleine artikel
ING, Rabo en ABN wurkje gear mei nije giele jildautomaat

ING, Rabo en ABN wurkje gear mei nije giele jildautomaat

🕔09:38, 5.Nov 2018

Nederlân kriget fan takom jier ôf giele jildautomaten sûnder merknamme. Dy ‘flappetappers’ sille de jildautomaten fan de trije grutte banken Rabobank, ABN Amro en ING ferfange. De banken sizze dat der mooglik ek saneamde wite etiket-jildautomaten komme yn plakken dêr’t

Lês it folsleine artikel
Ynternationale belangstelling foar partisipaasjemienskip yn Noardeast-Fryslân

Ynternationale belangstelling foar partisipaasjemienskip yn Noardeast-Fryslân

🕔19:27, 3.Nov 2018

In ynternasjonale delegaasje hat foar de nije gemeente Noardeast-Fryslân ûndersyk dien nei de kânsen en obstakels dy’t de mienskip tsjinkomt om de eigen wenkrite te ferbetterjen. Dat wurdt foaral socht yn it ferheegjen fan it bioferskaat en it stimulearjen fan

Lês it folsleine artikel
It wurdt gâns makliker om personiel dien te jaan

It wurdt gâns makliker om personiel dien te jaan

🕔19:56, 2.Nov 2018

Wurknimmers kinne tenei folle makliker ûntslein wurde. Dat is it gefolch fan maatregels dêr’t de ministerrie freed ta besletten hat. Minsken meie ek langer op tydlike kontrakten oan it wurk hâlden wurde. Dat docht de NOS te witten. In wurkjouwer

Lês it folsleine artikel