“Rjochtbanktolken geane der mei nije regels op efterút”

“Rjochtbanktolken geane der mei nije regels op efterút”

🕔00:40, 14.Apr 2022

De minimumtariven foar tolken dy’t foar de oerheid wurkje gean omheech fan 44 euro nei 55 euro. In sigaar út eigen doaze, seit de Fryske rjochtbanktolk Fedde Dykstra. Dykstra fiert al langere tiid aksje foar hegere tariven. Foar himsels wurdt

Lês it folsleine artikel
Oxfam: ekstreme earmoed driget dit jier foar nochris fearn miljard minsken

Oxfam: ekstreme earmoed driget dit jier foar nochris fearn miljard minsken

🕔10:04, 12.Apr 2022

Dit jier driigje goed 260 miljoen minsken wrâldwiid yn ekstreme earmoede te bedarjen. Dat betsjut dat se minder as 1,74 euro deis te besteegjen hawwe. Dat stelt Oxfam Novib yn in nij rapport fêst. De helporganisaasje rûst dat as dêr

Lês it folsleine artikel
Ljouwert biedt minister fan Wenjen fluggere wentebou oan

Ljouwert biedt minister fan Wenjen fluggere wentebou oan

🕔09:12, 12.Apr 2022

De gemeente Ljouwert wol de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering helpe om 900.000 wenten te bouwen oant it jier 2030. Yn it Spoarsônegebiet (ûnder mear Spoardok en Middelsee) lizze neffens de gemeente genôch kânsen om yn dy perioade mear

Lês it folsleine artikel
Stienrike romtefarders by ISS oankommen

Stienrike romtefarders by ISS oankommen Fernijd

🕔08:42, 10.Apr 2022

Fjouwer romtefarders binne sneontejûn by it ISS oankommen. It is de earste missy nei it ynternasjonale romtestasjon dy’t folslein finansiere is troch private persoanen. Ien fan de kommersjele romtefarders is de 64-jierrige Nederlânsk-Israelyske sakeman Eytan Stibbe. De raket waard freed

Lês it folsleine artikel
IMF-subsydzje foar 11 projekten op ’e Fryske Waadeilannen

IMF-subsydzje foar 11 projekten op ’e Fryske Waadeilannen Fernijd

🕔08:31, 8.Apr 2022

Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provincie Fryslân subsydzje oan alve inisjativen yn de regio Fryske Waadeilannen. Yn de earste iepenstellingsperioade fan 2022 giet der mei-inoar goed 149.700 euro nei projekten foar leefberens út de mienskip. BOEIend boartsje en

Lês it folsleine artikel
Mear gebrûk fan stienkoal troch fuortfallen Russysk gas

Mear gebrûk fan stienkoal troch fuortfallen Russysk gas

🕔08:29, 6.Apr 2022

Ferskate Europeeske lannen gripe mei it fuortfallen fan Russysk gas werom nei de meast fersmoargjende brânje dy’t der is, nammentlik stienkoal. It opbetterjen nei de koroanakrisis en de hege gasprizen laten ferline jier al ta fiks mear gebrûk fan koalen

Lês it folsleine artikel
Australyske wetterstof as ferfanging fan Russysk gas nei Nederlân en Dútslân

Australyske wetterstof as ferfanging fan Russysk gas nei Nederlân en Dútslân Fernijd

🕔08:39, 4.Apr 2022

Dútslân wol grutte hoemannichten griene wetterstof mei help fan tankers út Australië ymportearje. Dat hawwe it Australyske enerzjybedriuw Fortescue Future Industries (FFI) en it Dútske enerzjybedriuw Eon buorkundich makke op in parsekonferinsje yn Berlyn. Eon is it Dútske memmebedriuw fan

Lês it folsleine artikel
“Provinsje Fryslân kiest yn stikstofplan ferkeard”

“Provinsje Fryslân kiest yn stikstofplan ferkeard”

🕔10:00, 3.Apr 2022

LTO Noard is fûl tsjin it plan fan provinsje Fryslân om hûndert boerebedriuwen yn it súdeasten fan de provinsje op te keapjen. Dat opkeapjen wurdt neamd yn it Utfieringsprogram Stikstof 2030 fan de provinsje, dat ôfrûne tongersdei peresintearre is. “Mei

Lês it folsleine artikel
Provinsje komt mei stikstofoanpak

Provinsje komt mei stikstofoanpak

🕔09:57, 2.Apr 2022

De Fryske natuer ophelpe en fersterkje, provinsjaal en lokaal de stikstofútstjit ferleegje en de knyppunten om fergunningferliening hinne oplosse. Dat is de line fan it Utfieringsprogramma Stikstof Fryslân dat it kolleezje fan Deputearre Steaten dizze wike fêststeld hat. It Utfieringsprogramma

Lês it folsleine artikel
Meiwurkers AFM jouwe les op mbû oer kryptomunten

Meiwurkers AFM jouwe les op mbû oer kryptomunten Fernijd

🕔08:43, 1.Apr 2022

Meiwurkers fan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) jouwe de kommende moannen les op tsientallen mbû-skoallen oer belizzen en spekulearjen. Sa hoopje se jongelju te warskôgjen foar de risiko’s dy’t se rinne en foar beynfloeders dy’t gouden bergen ûnthjitte. De populariteit

Lês it folsleine artikel