Kin Ljouwert boeren helpe by plannen foar bioferskaat?

Kin Ljouwert boeren helpe by plannen foar bioferskaat?

🕔15:36, 6.Apr 2021

Ut in artikel yn de Ljouwerter Krante fan 2 april l.l. docht bliken dat de finansjele regeling dy’t de bedoeld is foar boeren om in bydrage te leverjen oan bioferskaat net tarikkend is. PvdA Ljouwert wol no fan it kolleezje

Lês it folsleine artikel
Smidderij

Smidderij

🕔12:54, 6.Apr 2021

As der yn de rin fan de iuwen ien bedriuwsfoarm bot feroare is, dan is it wol it berop fan smid. Hie de doarpssmid foarhinne in wurkpleats mei in smidsfjoer, dêr’t er de izers gleonhjit yn wurde liet om se

Lês it folsleine artikel
Nederlânske universiteiten fiere aksje yn De Haach

Nederlânske universiteiten fiere aksje yn De Haach

🕔09:42, 6.Apr 2021

It heger ûnderwiis stiet ûnder druk en de wittenskiplike reputaasje fan Nederlân stiet op it spul. Dat sizze heechleararen, studinten en meiwurkers fan Nederlânske universiteiten. Hja fiere hjoed aksje yn De Haach om’t der neffens harren te min jild en

Lês it folsleine artikel
Waadgastronomy moat griene en kulinêre toerist nei it Waad helje

Waadgastronomy moat griene en kulinêre toerist nei it Waad helje Fernijd

🕔08:51, 2.Apr 2021

It Waadfûns hat grien ljocht jûn foar it programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’. Yn dat programma wurkje NHL Stenden, Visit Wadden, Stichting Waddengroep en in netwurk fan sa’n 300 griene ûndernimmers gear om de kommende fiif jier de Waadgastronomy op ’e

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 49

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 49

🕔07:47, 2.Apr 2021

Kollum 60 stiet moai op jo cv Nederlân sil fan it ierdgas ôf… Ja, mar wannear dan? Ferline jier binne der mear cv-tsjettels ferkocht as it jier dêrfoar. Sa te sjen wurdt net botte leaud dat it mei it ôfskeakelen

Lês it folsleine artikel
Wat Wales al foar syn taal docht en wat Bretagne no ek wol

Wat Wales al foar syn taal docht en wat Bretagne no ek wol

🕔12:15, 31.Mar 2021

Yn Bretagne sjogge se wat oergeunstich nei Wales. Dy regio tsjinnet yn Europa al tsientallen jierren as in foarbyld as it oankomt op belied foar de eigen taal en kultuer. Benammen it offisjele doel fan it Welske taalbelied: it tal

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar natuerynklusive eksperiminten feangreidegebiet

Subsydzje foar natuerynklusive eksperiminten feangreidegebiet

🕔10:37, 31.Mar 2021

Mei yngong fan moarn, 1 april 2021, kinne boeren yn it Fryske feangreidegebiet dy’t oerstappe wolle op natuerynklusyf buorkjen, subsydzje oanfreegje. Dat kin bygelyks as se mei in idee eksperimintearje wolle, lykas in gersmatte dy’t tsjin wiete omstannichheden kin, it

Lês it folsleine artikel
30 maart: webinar oer takomst duorsume enerzjy yn Fryslân

30 maart: webinar oer takomst duorsume enerzjy yn Fryslân

🕔08:42, 26.Mar 2021

Regionale Enerzjystrategy Fryslân Op tiisdei 30 maart kinne ynwenners fan Fryslân in webinar bywenje oer duorsume enerzjy yn Fryslân. Yn it ôfrûne jier hawwe provinsje Fryslân, de achttjin Fryske gemeenten, Wetterskip Fryslân, de Friese Energie Alliantie en netbehearder Liander gearwurke

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Hawwe dieren dan gjin rjochten?

Feie Fonyk: Hawwe dieren dan gjin rjochten?

🕔10:22, 25.Mar 2021

Kollum Forum voor Democratie hat by de lêste ferkiezingen grif stimmen te tankjen oan hoe’t it oer de lockdown, de ‘tichtplicht’ tinkt. It is begryplik dat guon minsken mei in bedriuw keazen hawwe foar Baudet. Se binne benaud foar in

Lês it folsleine artikel
Jild foar ûndersyk nei lânbou op sâlte grûn

Jild foar ûndersyk nei lânbou op sâlte grûn

🕔14:39, 24.Mar 2021

De lânbou kriget 250.000,- euro fan de provinsje Fryslân foar it projekt Swiet op Sâlt yn it Lauwersmargebiet. Undersocht wurdt op hokker wize boeren yn de noardlike klaaiskyl harren bedriuwsfiering op peil hâlde kinne, rekkening hâldend mei de fersâlting. It

Lês it folsleine artikel