Keimpe de Krokodil leart gasten yn Waadhoeke Frysk, Biltsk en Frjentsjertersk

Keimpe de Krokodil leart gasten yn Waadhoeke Frysk, Biltsk en Frjentsjertersk

🕔08:08, 10.Jul 2021

Mei help fan Keimpe de Krokodil komme de gasten fan goed fyftjin Fryske restaurants fan ’t simmer yn ’e kunde mei it rike taalferskaat yn Fryslân. De Afûk biedt restaurants ûnderlizzers fol meartalige spultsjes en in meartalich lêsboekje IIs foar

Lês it folsleine artikel
Fryslân presintearret fuortgongsrapportaazje stikstof

Fryslân presintearret fuortgongsrapportaazje stikstof

🕔06:00, 9.Jul 2021

Om de stikstofproblematyk oanpakke te kinnen wurket de provinsje Fryslân, yn ’e mande mei Fryske partners út û.o. de miljeu/natuer- en lânbousektor, oan in útfieringsprogramma. Der wurde maatregels nommen yn en om de stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten hinne. Yn ’e oanrin

Lês it folsleine artikel
Toerisme yn Fryslân riedt him ta op de takomst

Toerisme yn Fryslân riedt him ta op de takomst

🕔08:55, 8.Jul 2021

Sil Fryslân him yn de takomst bliuwend ûnderskiede as in provinsje dy’t wat rekreaasje en toerisme oangiet by de tiid is, dan sille besteande sliepakkommodaasjes op ’e tiid fernijd wurde moatte en nije by Fryslân passende akkommodaasjes ûntwikkele wurde moatte.

Lês it folsleine artikel
Planburo: úttocht boeren út Brabân, Gelderlân en Oerisel

Planburo: úttocht boeren út Brabân, Gelderlân en Oerisel

🕔09:18, 5.Jul 2021

In fierdere oanskerping fan de stikstof- en klimaatregels sil neffens it Planburo foar de Leefomjouwing (PLB) betsjutte dat op guon plakken amper mear lânbou bedreaun wurde kin. Yn in advys oan in folgjend kabinet warskôget it PBL foar “fiergeande konsekwinsjes foar

Lês it folsleine artikel
Dútslân hat gjin belang by de Lelyline

Dútslân hat gjin belang by de Lelyline

🕔14:06, 1.Jul 2021

Op Lelylijn.nl stiet dat Noard-Dútske stêden in grut ferlet hawwe fan in flugge treinferbining mei Grins, de saneamde ‘Wunderline’. Dat is sels in wichtich argumint op dat webstee om te pleitsjen foar de spoarferbining fan de Rânestêd fia it Hearrenfean

Lês it folsleine artikel
Nij subsydzje foar ynnovative Fryske boeren

Nij subsydzje foar ynnovative Fryske boeren Fernijd

🕔07:00, 1.Jul 2021

Fan 5 july 2021 ôf kinne wer subsydzjes oanfrege wurde foar ynnovative projekten dy’t bydrage oan it duorsumer meitsjen fan de Fryske lânbou. De regeling past by it konsept foar de Fryske Lânbou-aginda dy’t op 19 maaie oan it publyk

Lês it folsleine artikel
Nostalgysk ûngetiidzje op Boerehaaidei giet foarearst net troch!

Nostalgysk ûngetiidzje op Boerehaaidei giet foarearst net troch!

🕔13:10, 30.Jun 2021

Oanfolling 13.10 o.: fanwegen it wiete waar giet dizze dei foarearst net troch. As de omstannichheden better wurde, folget neier berjocht. Mei oldtimer-trekkerkes, dito meanmasinen, heaskodders, swylmasinen, heaparsen, heaharken en heafoarken, hearuters en noch mear boere-ark sil in hiele ploech

Lês it folsleine artikel
Provinsje lûkt ûndernimmers oan

Provinsje lûkt ûndernimmers oan

🕔11:23, 30.Jun 2021

Bedriuwen dy’t har yn Fryslân fêstigje wolle of dy’t útwreidzje wolle, kinne fan 12 july 2021 ôf by de provinsje in oanfraach dwaan yn it ramt fan de regeling ‘Vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022’. Dêr wol de provinsje bedriuwen

Lês it folsleine artikel
Nettsjinsteande tasizzings wol NAM trochgean mei gaswinning Grinslân

Nettsjinsteande tasizzings wol NAM trochgean mei gaswinning Grinslân

🕔20:59, 25.Jun 2021

De NAM wol trochgean mei it winnen fan gas yn Grinslân, ek al feroarsaket de gaswinning nei alle gedachten ierdskokken. Steatssekretaris Wiebes hie earder oankundige dat de gaswinning yn Grins yn 2022 ophâlde soe. Wiebes sei derby dat dat allinne

Lês it folsleine artikel
Biezem troch de kast

Biezem troch de kast

🕔10:15, 23.Jun 2021

Ofrûne winter is yn Fryslân in biezemaksje holden om fan middels ôf te kommen dy’t foar gewaaksbeskerming oantúgd wiene, mar dy’t  net mear brûkt wurde. Boeren en túnkers koene dy anonym en sûnder kosten ynleverje. Yn opdracht fan provinsje Fryslân

Lês it folsleine artikel