‘Meitsje fan taalkundich en kultureel ferskaat in tema’

‘Meitsje fan taalkundich en kultureel ferskaat in tema’

🕔13:00, 24.Jul 2023

Okkerdeis ferskynde it rapport Linguistic and cultural diversity – Minority and minoritised languages as part of European linguistic and cultural diversity. Dy stúdzje wurdt kommende hjerst offisjeel yn Brussel presintearre, mar de datum stiet op dit stuit noch net fêst.

Lês it folsleine artikel
Sân winners fan Rely Jorritsmapriis 2023

Sân winners fan Rely Jorritsmapriis 2023

🕔13:43, 21.Jul 2023

Twa ferhalen en fiif gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘Nachtskaad’ fan Koos Tiemersma (Drachten) en ‘It lûd’ fan Tryntsje van der Steege (Nyegea). De winnende gedichten binne ‘Hapke fan neat’ fan

Lês it folsleine artikel
Lêste oprop: sprekkers socht foar 12e Dei fan de Fryske taalkunde

Lêste oprop: sprekkers socht foar 12e Dei fan de Fryske taalkunde

🕔08:21, 21.Jul 2023

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier foar de tolfde kear de Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre foar elkenien dy’t direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk: grammatika, fonetyk/fonology,

Lês it folsleine artikel
Advyskommisje Dichter fan Fryslân bekend

Advyskommisje Dichter fan Fryslân bekend

🕔09:14, 19.Jul 2023

Wa wurdt de nije Dichter fan Fryslân? Yn novimber fan dit jier wurdt bekend wa’t yn de fuotleasten komt fan de hjoeddeistige Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma. Deputearre Steaten hawwe de advyskommisje frege om mei in foardracht te kommen. De

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Bedsbuordsje

Anne Dykstra: Bedsbuordsje

🕔08:00, 19.Jul 2023

Kollum Unfoech praat (37) It bêd waard al mei de die yn ferbân brocht, doe’t der noch bedsteden wiene. We fine teminsten twa ûnderdielen fan it bedstee werom yn siswizen dy’t mei it yn ferwachting wêzen te krijen hawwe. Alderearst

Lês it folsleine artikel
Briefkje (74): Hat Ewoud Sanders in punt?

Briefkje (74): Hat Ewoud Sanders in punt?

🕔08:00, 18.Jul 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief.   Bêste Jan, It boek Het n-woord fan Ewoud Sanders, dêr’tsto my in wike of wat lyn op wiisd hast, hat yn ’e parse frijwat omtinken krige. It lit my mar

Lês it folsleine artikel
Betinking fan in betinking

Betinking fan in betinking

🕔15:11, 16.Jul 2023

Freed foar in wike waard yn de Martinitsjerke yn Boalsert betocht dat presys 200 jier lyn by in betinking foar Gysbert Japicx in byld fan dy ferneamde Fryske dichter ûntbleate waard. Wêrom in betinking fan in betinking? Om’t dy betinking

Lês it folsleine artikel
Film oer Grutte Pier ek te sjen yn Amearika

Film oer Grutte Pier ek te sjen yn Amearika

🕔09:36, 15.Jul 2023

ITN Distribution hat distribúsjerjochten yn Noard- en Latynsk-Amearika kocht foar de film Grutte Pier fan Steven de Jong Films. De film kriget yn Amearika de titel Fight for Freedom. De film, dy’t ek beskikber is as in minysearje fan fiif

Lês it folsleine artikel
‘De kniper op ’e skine’ – De tsiende roman fan Rommert Tjeerdsma

‘De kniper op ’e skine’ – De tsiende roman fan Rommert Tjeerdsma

🕔08:21, 15.Jul 2023

By de KFFB is ferskynd de roman De kniper op ’e skine, de tsiende roman fan Rommert Tjeerdsma (1943). It earste eksimplaar is yn Dokkum oan de skriuwer útrikt. It is yn ’e earste helte fan ’e njoggentjinde iuw. De

Lês it folsleine artikel
Studint Menno Aden lit sjen: Taalwrâlden botse yn âldereinhuzen

Studint Menno Aden lit sjen: Taalwrâlden botse yn âldereinhuzen

🕔08:22, 14.Jul 2023

It Sealterlân en East-Fryslân binne de lêste desennia yn in protte opsichten in soad feroare, ek taalkundich: sechstich jier lyn wiene it Sealterfrysk en Nederdútsk dêr de talen fan it deistich libben, hjoed is dat foar de measte ynwenners it

Lês it folsleine artikel