‘Yung Frysk’: ferhalen fan jongelju foar jongelju

‘Yung Frysk’: ferhalen fan jongelju foar jongelju

🕔08:22, 10.Apr 2023

Troch de boektydskriften fan Yung Frysk kin elkenien yn ’e kunde komme mei de persoanlike ferhalen fan jongelju yn Fryslân. Alle moannen ferskynt der in nij ferhaal yn it Frysk, Ingelsk of Nederlânsk. Dy ferhalen meitsje maatskiplike tema’s besprekber yn

Lês it folsleine artikel
‘Heit&mem’ siket foto’s fan bern op harren smûke plakje

‘Heit&mem’ siket foto’s fan bern op harren smûke plakje

🕔08:23, 9.Apr 2023

Heit&mem is in tydskrift foar alle heiten en memmen en papa’s en mama’s mei bern fan 0-12 jier. It tydskrift ferskynt twa kear jiers as papieren magazine en hat ferskate digitale tema-edysjes. It kommunisearret yn it Frysk en it Nederlânsk

Lês it folsleine artikel
Trijelûk oer de biografy: lêzing fan David Veltman en Marga Claus by Tresoar

Trijelûk oer de biografy: lêzing fan David Veltman en Marga Claus by Tresoar

🕔09:01, 8.Apr 2023

In biografy is in ferheljende libbensbeskriuwing fan in persoan dy’t ynsjoch jout yn it karakter fan dy persoan. As lêzer dûkt men hielendal yn dat libben: alles komt men te witten, fan hichtepunten oant djiptepunten. Mar hoe is it om

Lês it folsleine artikel
Fryske bea yn Jeruzalem

Fryske bea yn Jeruzalem

🕔07:20, 7.Apr 2023

It Nijs krige in foto tastjoerd fan it ‘Us Heit’ yn it Frysk, dy’t okkerdeis makke waard yn Jeruzalem, troch in lêzer dy’t dêr op fakânsje wie. Yn de Paternostertsjerke op de Oliveberch hingje panielen mei de bea yn mear

Lês it folsleine artikel
Toal-Normierengs-Truppe betinkt nije Sealterfryske wurden

Toal-Normierengs-Truppe betinkt nije Sealterfryske wurden

🕔14:09, 5.Apr 2023

Yn it Sealterlân, de lytse Frysktalige enklave yn de Dútske dielsteat Nedersaksen, wurdt no ek wurke oan it útbouwen fan de dêr sprutsen fariant fan de Fryske taal. It Seeltersk-Kontoor yn Roomelse hat op fersyk fan de skoallen yn it

Lês it folsleine artikel
Protte ekstra minsken foar Fryske les yn Noard-Fryslân

Protte ekstra minsken foar Fryske les yn Noard-Fryslân

🕔13:54, 5.Apr 2023

It Nordfriisk Instituut yn Bräist kriget in grutte subsydzje om de Fryske lessen op skoallen yn Noard-Fryslân te ferbetterjen. It ynstitút kriget alle jierren in heal miljoen euro. Dat is genôch om seis minsken oan te stellen. Ferline jier wie

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Ofblaze

Anne Dykstra: Ofblaze

🕔08:00, 5.Apr 2023

Kollum Unfoech praat (22) Trochinoar poept in minske fjirtjin kear op in dei ôf. We muffe der dus allegearre fleurich op los. Ik doar al dy sketen amper byinoar op te tellen. Hiel foarsichtich, stikem of út alle macht, elkenien

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar ynternasjonale kontakten

Subsydzje foar ynternasjonale kontakten

🕔08:44, 4.Apr 2023

De Provinsje Fryslân makket bekend dat der subsydzje beskiber is foar it bywenjen fan útwikselingen en kulturele aktiviteiten foar jonge Frysktaligen en oare Europeeske minderheidstaalgroepen. It giet om de reis- en ferbliuwskosten. De subsydzje kin oanfrege wurde troch skoallen foar

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (59)

Briefkje oer taal (59) Fernijd

🕔08:00, 4.Apr 2023

Jan Breimer reagearret op de lêste brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, Do neamdest ferline wike yn it ramt fan staveringsfoarskriften dat alderaardichste boekje fan Rienk de Haan silger, Mei freonlike groetnis. Omdat dy handige skriuwwizer útferkocht is, woest dat

Lês it folsleine artikel
Sjongeres Iris Kroes skriuwt tekst Grut Frysk Diktee

Sjongeres Iris Kroes skriuwt tekst Grut Frysk Diktee

🕔12:41, 3.Apr 2023

Twirrewyn, skroarjûn, sabeare en noaskje. Op tiisdei 23 maaie wurdt yn de Steateseal fan it Provinsjehûs wer It Grut Frysk Diktee holden. Sjongeres Iris Kroes skriuwt dit jier de dikteetekst. Kwalifisearjen foar it diktee kin fan hjoed ôf troch it

Lês it folsleine artikel