Skiednis mei Hilbert: Baldrs Draumar

Skiednis mei Hilbert: Baldrs Draumar

🕔09:00, 20.Mar 2024Lês it folsleine artikel
Fryske polityk: nije rjochtbankpresidint moat mear foar Fryske taal dwaan

Fryske polityk: nije rjochtbankpresidint moat mear foar Fryske taal dwaan

🕔08:14, 20.Mar 2024

De Fryske polityk wol dat de folgjende presidint fan de rjochtbank Noard-Nederlân mear foar de Fryske taal docht. Dat stiet yn in brief fan it Steatekomitee Frysk oan de Ried foar de Rjochtspraak oer de beneaming fan de baas fan

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Kater

Anne Dykstra: Kater Fernijd

🕔08:00, 20.Mar 2024

Kollum Unfoech praat (72) It wurd duvel lei lang in taboe op. It wie net fertroud om dat wurd út te sprekken, want de lju mienden dat de duvel ek echt kaam as men dy oanrôp. It wie dus feiliger

Lês it folsleine artikel
Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (1)

Goffe Jensma: Waling Dykstra en it sprutsen en skreaune Frysk (1)

🕔07:00, 20.Mar 2024

Dit is it earste part fan de lêzing dy’t dr. Goffe Jensma ôfrûne sneon op de Moeting & Ynspiraasjemiddei yn Nijeveen hold by gelegenheid fan de hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens en it hûndertjierrich bestean

Lês it folsleine artikel
Fryske kriten om utens komme byinoar 

Fryske kriten om utens komme byinoar 

🕔16:25, 19.Mar 2024

Hûndertste Algemiene Gearkomste fan it Keninklik Frysk Boun om Utens troch Jan Bosgraaf Statutêr foarskreaune jierlikse ledegearkomsten steane der net om bekend dat se in soad folk lûke. Dochs fûnen sneon 16 maart 2024 ryklik fyftich (bestjoers)leden fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Briefkje (108): Kultuerferskil

Briefkje (108): Kultuerferskil Fernijd

🕔08:00, 19.Mar 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief. Bêste Jan, dat wie in nijsgjirrich brief, ferline wike, en ik wol dy graach útlizze watfoar nijsgjirrichs oft ik deryn lêzen haw. It idiomatysk ferskil tusken de Hollânske wurden zonde/schande en

Lês it folsleine artikel
Hoe wurdst lid fan de Fryske flogger?

Hoe wurdst lid fan de Fryske flogger? Fernijd

🕔09:00, 18.Mar 2024 Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Gjin mem mear

Jan Bosgraaf: Gjin mem mear

🕔08:00, 16.Mar 2024

Kollum As ik moarns betiid de krante út ’e bus krij, bin ik fuortdaliks klear wekker. Op de foarside stiet mei grutte letters, dat it kabinet ’moeder’ út it wetboek skrasse wol. Wat sille we no wer belibje? Is der

Lês it folsleine artikel
Sjirk Eildert Bruinsma (24) nije foarsitter Ried fan de Fryske Beweging

Sjirk Eildert Bruinsma (24) nije foarsitter Ried fan de Fryske Beweging

🕔06:00, 16.Mar 2024

De Ried fan de Fryske Beweging, dy’t him ynset foar de Fryske taal en kultuer, kriget in nije foarsitter. De 24-jierrige Sjirk Eildert Bruinsma út Drachten nimt it roer fan de organisaasje oer en wol in nije, positive koers farre.

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Flink blok om yn Ljouwert

De Fryske flogger: Flink blok om yn Ljouwert Fernijd

🕔08:30, 15.Mar 2024 Lês it folsleine artikel