Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

🕔11:15, 28.Aug 2023

Skôging Der wurdt de lêste tiid hiel wat omtinken oan ChatGPT jûn. Dat dêr ek Frysktalige opdrachten oan jûn wurde kinne, makke my nijsgjirrich. Dêrom dat ik ûndersteande opdracht formulearre. Skriuw in kritysk opinystik yn it Frysk oer de foardracht

Lês it folsleine artikel
Leararetekoart Frysk is soarchlik

Leararetekoart Frysk is soarchlik

🕔08:19, 28.Aug 2023

It oanhâldende tekoart oan kwalifisearre leararen Frysk bliuwt in punt fan noed. Dat is de Ried fan Europa fan betinken. De provinsje Fryslân kin frijstellingen jaan foar it lesjaan yn it Frysk. Doel fan de oerheid is om uterlik 2030

Lês it folsleine artikel
Foech ûnderwiisynspeksje moat better

Foech ûnderwiisynspeksje moat better

🕔08:18, 27.Aug 2023

De Ried fan Europa fynt dat de Underwiisynspeksje te min mandaat hat om it brûken fan Frysk yn de foarskoalske edukaasje te monitoarjen. De oerheid moat de Underwiisynspeksje better stypje yn it monitoarjen fan de trochgeande learline Frysk. Dat stiet

Lês it folsleine artikel
Akademydei 2023: 85e dies natalis

Akademydei 2023: 85e dies natalis

🕔08:04, 26.Aug 2023

Sa’n 85 jier lyn begûn de Fryske Akademy mei in pear keammerkes yn it Coulonhûs. Troch de tiid hinne hat de Akademy fansels de nedige ferbouwingen en feroaringen hân, mar noch altiten stiet de wittenskip oangeande it Frysk/Fryslân foarop. It

Lês it folsleine artikel
Ried fan Europa: Bettere oerlisstruktuer Frysk needsaaklik

Ried fan Europa: Bettere oerlisstruktuer Frysk needsaaklik

🕔19:43, 25.Aug 2023

De Ried fan Europa hat in Advyskomitee foar it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden. Dat komitee hat op 24 augustus, nei oanlieding fan syn befiningen oer de stân fan saken fan de minderheden yn Nederlân, syn fjirde advys

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: It pak útskodzje

Anne Dykstra: It pak útskodzje Fernijd

🕔08:00, 23.Aug 2023

Kollum Unfoech praat (42) Ien fan de betsjuttingen fan pak is ‘lêst, druk, besiking’. ‘Dat is in pak fan myn hert’, heart men ien wol ris yn net hielendal geef Frysk sizzen. Bedoeld wurdt dat der in lêst fan jin

Lês it folsleine artikel
FNP hat noed oer brûken Frysk by de rjochter

FNP hat noed oer brûken Frysk by de rjochter

🕔09:27, 22.Aug 2023

Nei oanlieding fan in ynsidint oer it brûken fan it Frysk by in saak yn de rjochtbank fan Swol stelt de FNP-Steatefraksje fragen oan it kolleezje. Yn dy saak waard in tsjûge syn rjocht skeind om in Fryske ferklearring ôf

Lês it folsleine artikel
Briefkje (79): Taal is ek kultuer

Briefkje (79): Taal is ek kultuer

🕔08:00, 22.Aug 2023

Jan Breimer reagearret op it foarige brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, In nijsgjirrige fraach hiesto: is eartiids itselde as yn earder tiden? Beide oantsjuttingen wize op foarbije tiden, mar oft it om iuwen óf jierren lyn giet, dat wurdt

Lês it folsleine artikel
Rjochtbank Swol wegeret eed yn it Frysk

Rjochtbank Swol wegeret eed yn it Frysk

🕔07:10, 22.Aug 2023

Ald-wethâlder fan Skarsterlân (no De Fryske Marren) Jan Benedictus stie ferline wike tongersdei foar de rjochter yn Swol. Hy lei de eed yn it Frysk ôf: ‘dat ferklearje en ûnthjit ik’. De rjochter stie dat net ta. Benedictus koe dêrom

Lês it folsleine artikel
Rûnlieding ‘Untdek de skatten fan Tresoar’ op tongersdei 31 augustus

Rûnlieding ‘Untdek de skatten fan Tresoar’ op tongersdei 31 augustus Fernijd

🕔08:17, 21.Aug 2023

Hokker skatten wurde der allegearre by Tresoar bewarre? Hoe sjocht de wrâld ûnder de stúdzjeseal derút? Wat is it âldste boek dat by Tresoar bewarre wurdt? En hoe oarderet Tresoar hast 37 kilometer oan materiaal yn it depot? Dat is

Lês it folsleine artikel