BNNVARA snein streekrjocht út Fryske bertestêd Piet Paaltjens

BNNVARA snein streekrjocht út Fryske bertestêd Piet Paaltjens

🕔09:22, 18.feb 2023

Snein 19 febrewaris strykt it reizgjend NPO Radio 1-programma Dijkstra & Evenblij ter plekke (BNNVARA) yn de Fryske haadstêd del, om it dêr ûnder mear te hawwen oer libben en wurk fan dûmny François HaverSchmidt, dy’t yn de njoggentjinde iuw

Lês it folsleine artikel
Filmfertoaning ‘An Cailín Ciúin’ op Memmetaaldei 21 febrewaris 2023

Filmfertoaning ‘An Cailín Ciúin’ op Memmetaaldei 21 febrewaris 2023 Fernijd

🕔08:32, 15.feb 2023

Yn it ramt fan Ynternasjonale Memmetaaldei op tiisdeitejûn 21 febrewaris fertoane it Europeesk Buro foar Lytse Talen, Mercator Europeesk Kennissintrum en Slieker Film de Iersktalige film An Cailín Ciúin. Caít (9) is in wat stil famke yn in grutte húshâlding,

Lês it folsleine artikel
Trijedielige FryslânDOK-searje ‘Rûzje wyn’

Trijedielige FryslânDOK-searje ‘Rûzje wyn’ Fernijd

🕔08:30, 15.feb 2023

De trijedielige FryslânDOK–searje ‘Rûzje wyn’ is in syktocht nei poëzy. Filmmakker Ester Eva Damen ferbynt har oantinkens oan Fryslân mei it wurk fan de eigentiidske dichters en performers Tsead Bruinja, Nynke Laverman en Elmar Kuiper. Fan 18 febrewaris ôf binne

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (16)

Anne Dykstra: Unfoech praat (16) Fernijd

🕔08:00, 15.feb 2023

Kollum Hinnen op nr. 100 Ik soe yn ôflevering 14 mei numéro cent as ferklearring foar nûmer hûndert en de ûnderstelde relaasje mei it Frânske tiidwurd sentir, wat te fier fan hûs wêze, woe immen hawwe. Want, sa waard sein,

Lês it folsleine artikel
Trije kandidaten foar Taalpriis Waadhoeke

Trije kandidaten foar Taalpriis Waadhoeke

🕔10:24, 14.feb 2023

It Franeker Diktee, de Trinus Riemersmadei en it Franeker Woardeboek binne nominearre foar de Taalpriis Waadhoeke. Dat hat de sjuery fan de priis bekend makke. De earste Taalpriis fan de fjouwertalige gemeente wurdt op 21 febrewaris, de UNESCO Dei fan

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (52)

Briefkje oer taal (52)

🕔08:08, 14.feb 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief (sjoch https://www.itnijs.frl/2023/02/briefkje-oer-taal-51/) Bêste Jan, It iene hellet it oare út. Meindert Bylsma neamt syn boek [Elikser, 2020] in assosjaasjeroman. Miskien hasto dy ek lêzen, hast 250 siden fol mei tinzen dy’t oare

Lês it folsleine artikel
Sint Piter wer yn Grou

Sint Piter wer yn Grou

🕔17:38, 11.feb 2023

Under grutte belangstelling binne Sint Piter en Aldemar hjoed wer mei de boat yn Grou oankommen. In tradysje dy’t al 120 jier âld is. Se waarden wolkom hjitten troch boargemaster Sybrand Buma. Einlings koe it feest wer yn folle gloarje

Lês it folsleine artikel
Ried fan Europa: aksje nedich foar Frysk yn rjochtbank en op universiteit

Ried fan Europa: aksje nedich foar Frysk yn rjochtbank en op universiteit

🕔09:16, 11.feb 2023

Nederlân moat sa gau mooglik risselwaasje meitsje om de posysje fan it Frysk yn ’e rjochtbank en yn it ûnderwiis te ferbetterjen. Dat skriuwt de Ried fan Europa yn in kritysk rapport oer it neilibjen fan it Europeesk Hânfest foar

Lês it folsleine artikel
‘Winterjûnenocht’ – literêre jûn mei Sjoerd Bottema yn De Wier Koarnjum

‘Winterjûnenocht’ – literêre jûn mei Sjoerd Bottema yn De Wier Koarnjum Fernijd

🕔08:31, 11.feb 2023

Sjoerd Bottema lêst op sneontejûn 25 febrewaris it ferhaal ‘Winterjûnenocht’ foar út de bondel De grize oer de grouwe. De wûnderbern Klaasje en Klaske, de âlde skarreler Jappy Hummel en de duvelske Keimpe Jakkeles: wêr sil dat op útdraaie? In

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Gemeentlik taalbelied

Pier Bergsma: Gemeentlik taalbelied

🕔19:36, 10.feb 2023

Skôging Yn de Ljouwerter fan 8 febrewaris klaget sjoernaliste Maria Del Grosso oer de negative hâlding fan de Ried fan de Fryske Beweging en de Jongfryske Mienskip as it bygelyks giet om de beneaming fan bestjoerders. Mei dêrtroch begûn se

Lês it folsleine artikel