Wat sizze de partijen oer it ûnderwiis yn de Fryske taal?

Wat sizze de partijen oer it ûnderwiis yn de Fryske taal?

🕔12:59, 9.Mar 2019

Hjoed is der op it Saailân in manifestaasje foar better ûnderwiis yn it Frysk. Hoe tinke de politike partijen dêroer? It stiet net altyd like dúdlik yn de partijprogramma’s. Dêrom pakte It Nijs de stimhelp der by mei de stelling

Lês it folsleine artikel
Frysk in ‘leuke hobby’?

Frysk in ‘leuke hobby’?

🕔14:47, 8.Mar 2019

L.S. de Goede út Gytsjerk fertelt yn syn (of har?) ystjoerd stik yn de LC fan 21 febrewaris 2019 dat er himsels Frysk oanleard hat doe’t er him yn Fryslân fêstige. Hy praat Frysk en riedt elkenien oan syn foarbyld

Lês it folsleine artikel
Yn it Tsjechysk oer Trinus Riemersma leare

Yn it Tsjechysk oer Trinus Riemersma leare

🕔07:00, 8.Mar 2019

Oeral op ‘e wrâld binne wittenskippers en studinten te finen dy’t nijsgjirrich binne nei de Fryske taal- en letterkunde. Juster berjochte It Nijs bygelyks oer in kursus Aldfrysk dy’t dit jier jûn wurde sil yn it Ingelske Oxford. Yn it

Lês it folsleine artikel
Aldfrysk leare yn Oxford

Aldfrysk leare yn Oxford

🕔08:46, 7.Mar 2019

De universiteit fan Oxford biedt fan ‘t simmer in kursus Aldfrysk oan. Dat is it Frysk dat yn ‘e midsieuwen praat waard. De dielnimmers dûke in wike lang yn de âlde foarm fan it Frysk. Trochdat it Frysk nau besibbe

Lês it folsleine artikel
It mysterieuze ôfslutend mulwurd yn it Frysk

It mysterieuze ôfslutend mulwurd yn it Frysk

🕔08:00, 7.Mar 2019

De Fryske ôfslutende mulwurden binne minder fleksibel yn gebrûk as de Nederlânske. Dat komt trochdat se sa koart binne, skriuwt taalkundige Henk Wolf op it webstee demoanne.nl. Om se langer te meitsjen betinke Friezen allegear strategyen. Dêr is krekt wer

Lês it folsleine artikel
Fideo: stavering fan it Sealterfrysk

Fideo: stavering fan it Sealterfrysk Fernijd

🕔07:33, 7.Mar 2019

Yn de ûndersteande fideo fertelt Wolter Jetten hoe’t de skriuwwizen fan it Sealterfrysk ta stân kommen binne. It Sealterfrysk wurdt praat yn fjouwer doarpen yn ‘e Dútske dielsteat Nedersaksen. De Amerikaan Marron Fort en de Fries Pyt Kramer hawwe in

Lês it folsleine artikel
Bildts Aigene komt met skeurkalinder

Bildts Aigene komt met skeurkalinder

🕔07:21, 7.Mar 2019

Aigenlik dekt de titel de lading al: wij binne fan doel om ’n skeurkalinder foor ’t jaar 2020 út te geven. Hierfoor hewwe wij al jim hulp norig. Jim motte de skeurkalinder foorstelle as ’n kalinder der’t alles over ’t

Lês it folsleine artikel
Dit jier komt der in nije staveringshifker

Dit jier komt der in nije staveringshifker

🕔21:32, 6.Mar 2019

Wa’t yn Word in Fryske tekst typt, kin dy no net op staveringsflaters neisjen litte. Dat moat oars, is it betinken fan de provinsje Fryslân. De provinsje hat dêrom praat mei Microsoft, mei programmearbedriuw Connected Solutions en mei de Fryske

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy wol mear ûndersyk nei net-Fryske tongslaggen yn Fryslân

Fryske Akademy wol mear ûndersyk nei net-Fryske tongslaggen yn Fryslân

🕔21:24, 6.Mar 2019

Der moatte nedich wurdboeken en grammatika’s komme fan it Kollumersk, it Feanstersk en it Midslânzersk. Foar it Biltsk moat in databank komme om útsykje te kinnen oft it Biltsk no Hollânsk is of in Hollânsk-Fryske mingtaal. Oer de dialekten fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Stim Frysk 20 maart

Aant Mulder: Stim Frysk 20 maart

🕔07:00, 5.Mar 2019

Kollum Stim Frysk 20 maart. It is sûnt it foarige wykein ûnderwilens alwer maart, de moanne fan de ferkiezingen, de ferkiezingen foar Provinsjale Steaten. Dat dêr wol ik it mar efkes oer ha. It binne eins dûbele ferkiezingen. Wy kieze

Lês it folsleine artikel