“It is even mei Henk”: skilje yn Fryslân

“It is even mei Henk”: skilje yn Fryslân

🕔15:16, 25.Jun 2019

  Minsken dy’t skille wurde, sizze faak wat as hja de hoarn opnimme (of it knopke yndrukke). Wat hja sizze, is net rûnom gelyk. Yn in artikel op it webstee Neerlandistiek besprekt taalkundige Henk Wolf in Fryske konstruksje. Brûke jo

Lês it folsleine artikel
It Ryk is wat al te optein oer syn eigen taalbelied

It Ryk is wat al te optein oer syn eigen taalbelied

🕔22:40, 24.Jun 2019

Troch Henk Wolf De Nederlânske Ryksoerheid is net fan doel om folle hurder te wurkjen foar de lytse talen lykas it Frysk. Dat is rûchwei it boadskip fan it ferslach dat it Ministearje fan Binnenlânske Saken dizze wike skreaun hat

Lês it folsleine artikel
Lanlike muzykmetoade lansearret Frysk oanbod

Lanlike muzykmetoade lansearret Frysk oanbod

🕔08:57, 23.Jun 2019

It Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) lit in part fan 123Zing yn it Frysk oersette. Dêrmei wurdt digitaal Frysk metoadysk sjongoanbod foar pjutten en groep 1 & 2 realisearre. Skoallen en lokaasjes foar pjutte-opfang kinne dêrmei muzykûnderwiis yn it Frysk oanbiede.

Lês it folsleine artikel
Friezen nei De Haach: protest tsjin efterstelling

Friezen nei De Haach: protest tsjin efterstelling

🕔08:57, 20.Jun 2019

Woansdei 26 juny 10.00 oere yn it Twadde Keamergebou. Op woansdei 26 juny om 10.30 biedt de BoargerAksjegroep ‘Sis Tsiis’ yn it ramt fan de troch de Ried fan de Fryske Beweging frege sichtberens fan it Frysk in petysje oan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De D.A. Tammingapriis 2019

Aant Mulder: De D.A. Tammingapriis 2019

🕔07:00, 18.Jun 2019

Kollum Koartlyn lies ik dat Baukje Zijlstra foar har debútroman de D.A. Tammingapriis kriget. Dat fernuvere my wat en it sette my opnij oan it neitinken oer dy roman. De D.A. Tammingapriis waard yn 2013 ynsteld as in soarte fan

Lês it folsleine artikel
Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke

Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke

🕔10:54, 17.Jun 2019

Ynstjoerd Gelikense rjochten yn ’e Waadhoeke Tongersdeitejûn wie it safier: it brief fan Elzinga mei de fraach om gelikense rjochten oangeande it brûken fan de eigen plaknamme – yn syn gefal Frjentsjer – waard behannele yn de ried fan de

Lês it folsleine artikel
Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

🕔12:02, 15.Jun 2019

De ministerried beneamt Jan Koster mei yngong fan 1 juny as foarsitter fan it advysorgaan DINGtiid. Hy wie oant begjin 2018 direkteur fan Omrop Fryslân. Hedzer Klarenbeek waard beneamd ta nij bestjoerslid. Klarenbeek wurke by de jeugd- en sedeplysje fan

Lês it folsleine artikel
Friezen pikke it net mear

Friezen pikke it net mear

🕔11:39, 15.Jun 2019

Nei fjirtich jier ûnderwiis binne de measte Friezen noch altyd analfabeet yn de eigen taal. Sy reitsje it betrouwen yn de bestjoersoerienkomsten kwyt. Papier is geduldich. Oanlieding foar de Fêste Keamerkommisje Ynlânske Saken om op 26 juny mei mefrou Kajsa

Lês it folsleine artikel
FNP wol provinsjale stipe kwaliteitsferbettering Frysk yn en op media

FNP wol provinsjale stipe kwaliteitsferbettering Frysk yn en op media

🕔19:21, 14.Jun 2019

De FNP wol dat der goed kwalifisearre sjoernalisten by de Omrop en oare media oan it wurk kinne, dy’t it Frysk goed yn ’e macht hawwe. Foar filmkes fan de Omrop en oare media is it fan belang dat it

Lês it folsleine artikel
Petear oer it Frysk op 26 juny yn De Haach: gean mei!

Petear oer it Frysk op 26 juny yn De Haach: gean mei!

🕔09:02, 12.Jun 2019

It moat jimme net troch it sin gean! Jimme ha it wol lêzen en heard: woansdei 26 juny sil it heve, dan sil de Fêste Keamerkommisje mei minister Ollongren yn petear oer it Frysk en dan benammen oer de sichtberens

Lês it folsleine artikel