Nulnûmer nij Frysk tydskrift

Nulnûmer nij Frysk tydskrift

🕔12:58, 18.Dec 2018

De Ried fan de Fryske Beweging soe wolle dat der in algemien Frysktalich tydskrift bestiet. Net in blêd dat inkeld mar oer bewegings- en taalsaken giet, mar in soarte fan glossy mei artikels en berjochten dy’t nijsgjirrich binne foar in

Lês it folsleine artikel
Millennials oan set

Millennials oan set

🕔07:00, 18.Dec 2018

Kollum Millennials oan set. Dêr woe ’k mear oer hearre. Dat ik ha op sneon 8 desimber, de middeis om healwei trijen, nei de Fedde Schurerlêzing yn Tresoar yn Ljouwert ta west. Sa’n gearkomste hie ’k alris earder hinne west

Lês it folsleine artikel
Bestjoersleden Sis Tsiis stappe op om giele heskes

Bestjoersleden Sis Tsiis stappe op om giele heskes

🕔22:15, 17.Dec 2018

Bestjoersleden Friduwih Riemersma en Abe de Vries hawwe harren by de Keamer fan Keaphannel útskriuwe litten as bestjoersleden fan aksjegroep Sis Tsiis. Dat docht frou Riemersma te witten op it webstee fers2. Sis Tsiis wurdt yn 2016 oprjochte as aksjegroep

Lês it folsleine artikel
Beweging foar mear twataligens by Malteeske oerheid

Beweging foar mear twataligens by Malteeske oerheid

🕔15:18, 16.Dec 2018

Hoewol’t it Malteesk de nasjonale taal fan Malta is en boppedat de foarste offisjele taal, is de rol fan it Malteesk by de oerheid folle lytser as dy fan it Ingelsk – de twadde offisjele taal. Dat moat oars, seine

Lês it folsleine artikel
Reaksje DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

Reaksje DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

🕔15:42, 15.Dec 2018

Op 30 novimber hawwe Ryk en Provinsje Fryslân yn Ljouwert de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) foar de perioade 2019-2023 ûndertekene. Neffens syn wetlike taak hat DINGtiid beide oerheden advisearre by it tastânkommen dêrfan. No’t de BFTK tekene

Lês it folsleine artikel
Lytse talen wurde it slachtoffer fan de Brútstap

Lytse talen wurde it slachtoffer fan de Brútstap

🕔15:00, 13.Dec 2018

De Brútstap of Brexit hat in protte gefolgen, sawol foar de Britten as foar oare EU-boargers. Dy krije in soad omtinken yn ‘e media. Ien groep komt wat dat oangiet oan ‘e krapperein. Dat binne de ynwenners fan it Feriene Keninkryk

Lês it folsleine artikel
“Frysk moat wer folweardige stúdzje wurde yn Flensburch”

“Frysk moat wer folweardige stúdzje wurde yn Flensburch”

🕔23:42, 12.Dec 2018

Der moat yn Flensburch wer in folweardige stúdzje Frysk komme. Dat sei perfester Nils Langer moandei yn de kommisje foar kwestjes oangeande it Fryske folk fan it dielsteatparlemint fan Sleeswyk-Holstein. Dy kommisje komt twaris yn it jier byinoar om it

Lês it folsleine artikel
Doch mei oan in ûndersyk nei taalgebrûk yn Fryslân

Doch mei oan in ûndersyk nei taalgebrûk yn Fryslân

🕔23:01, 12.Dec 2018

Op it stuit begjint in grut ûndersyk nei it taalgebrûk yn Nederlân, Flaanderen en Suriname. Under de namme De staat van het Nederlands sykje ûndersikers út hokker talen oft dêr yn gebrûk binne, hoefolle minsken oft se behearskje, wannear’t se brûkt

Lês it folsleine artikel
Holwerter skoallebern krije boek oer it byld ‘Wachten op hoog water’

Holwerter skoallebern krije boek oer it byld ‘Wachten op hoog water’

🕔19:10, 12.Dec 2018

Woansdei 12 desimber rikte wethâlder Pytsje de Graaf fan Dongeradiel it boek ‘Heech Tymo, sjoch omheech’ fan Koos Tiemersma út oan de bern fan de groepen 5 oant en mei 8 fan IBS de Tsjelke en KBS Ploos van Amstel

Lês it folsleine artikel
Dat it net wat oars kin!

Dat it net wat oars kin!

🕔10:56, 11.Dec 2018

Kollum In kursist mailde my dat se guon dingen om har hinne mar min sette kin. Se neamde in foarbyld en einige har mail mei de opmerking ‘Ik bin poer’. No hiene dy dingen aldergelokst net mei my te krijen,

Lês it folsleine artikel