Saakkundigen net fleurich oer Frysk taalbelied: tiid om oan it wurk te gean

Saakkundigen net fleurich oer Frysk taalbelied: tiid om oan it wurk te gean

🕔12:12, 11.Nov 2022

Sneon wie it presys tritich jier lyn dat it Nederlânske regear it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden ûnderskreau. It Nijs skreau dêr fan ‘t wykein al oer. Ta gelegenheid fan dy “jierdei mei in swart rantsje”,

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: In eigen hânfêst foar it Frysk ?

Pier Bergsma: In eigen hânfêst foar it Frysk ?

🕔12:00, 10.Nov 2022

Lannen ûndertekenje fan alles en sizze fan alles ta, mar de praktyske útwurking bliuwt efter. Hânfêsten binne papieren tigers. Skôging Sneon 5 novimber wie it tritich jier lyn dat it Nederlânske regear it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen

Lês it folsleine artikel
No freed: Fryske Freed

No freed: Fryske Freed

🕔09:04, 9.Nov 2022

Freed 11 novimber lansearret Praat mar Frysk de Fryske Freed. De earste Fryske Freed, om presys te wêzen, want fan dy freed ôf is elke twadde freed fan de moanne Fryske Freed. It doel fan dat inisjatyf is om it Frysk

Lês it folsleine artikel
Constantijn Huygens-priis foar romans, ferhalen en gedichten fan Marion Bloem

Constantijn Huygens-priis foar romans, ferhalen en gedichten fan Marion Bloem

🕔08:53, 9.Nov 2022

Foar har romans, ferhalen en gedichten kriget Marion Bloem de Constantijn Huygens-priis. Dat is yn it NPO Radio 1-programma Kunststof buorkundich makke. “Net inkeld it resinte en monumintale Indo ut 2020, dat elkenien lêze moat dy’t yn it tema identiteit

Lês it folsleine artikel
Sûnensmonitor GGD Fryslân: Bern yn Fryslân ite en drinke sûner

Sûnensmonitor GGD Fryslân: Bern yn Fryslân ite en drinke sûner

🕔08:21, 9.Nov 2022

Bern yn Fryslân ite en drinke sûner as fjouwer jier lyn. Dat docht bliken út de Bernemonitor, in ûndersyk troch GGD Fryslân nei de sûnens fan bern fan nul oant en mei tolve jier. Goed 11.000 âlden follen in fragelist

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (2)

Anne Dykstra: Unfoech praat (2)

🕔08:04, 9.Nov 2022

Kollum Mige Mige komt wat hurder oan as pisje. Grutte miellen en fikse strielen, dêr tink ik oan by migen. Sa’t in ko of in hynder miicht, sa sawat. Hielendal doocht dat oars net, want lytsere bisten mige ek. Mige

Lês it folsleine artikel
Restaurants yn Sealterlân ferspriede ynformaasje oer it Frysk

Restaurants yn Sealterlân ferspriede ynformaasje oer it Frysk

🕔11:10, 8.Nov 2022

Restaurants, kafees en hotels yn Sealterlân yn Dútslân dogge mei oan in kampanje om it taaltoerisme yn de Frysktalige enklave te befoarderjen. De Oldenburgische Landschaft hat in boartlik boekje meitsje litten mei eftergrûnynformaasje oer de taal en mei wat praktyske

Lês it folsleine artikel
Literêr Sirkwy op 16 desimber yn kafee Marktzicht yn Drachten

Literêr Sirkwy op 16 desimber yn kafee Marktzicht yn Drachten Fernijd

🕔08:45, 8.Nov 2022

Dichterskollektyf RIXT hat dit jier oan dichters foar harren ferbliuw op it Skriuwersarkje by De Feanhoop omtinken frege foar in keunstprojekt út ‘e njoggentiger jierren fan de foarige iuw. Doe hawwe in stikmannich Fryske dichters, mei dêrûnder Baukje Wytsma, J.Q.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (38)

Briefkje oer taal (38) Fernijd

🕔08:00, 8.Nov 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-37/) Bêste Jan, earlik sein hie ik net tocht dat wy it sa lang oer it dookjen en jookjen hawwe soenen. It ûnderwerp hat him wat ferbrede, dat it brûken

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (3. Wierum)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (3. Wierum)

🕔08:00, 7.Nov 2022

Der is wolris grute dat Wierum it berteplek wie fan de misjonaris en biskop Liudger. Dy ûnderstelling soarge der yn elts gefal foar dat Wierum sûnt 1969 in Liudgerstritte hat. Wy binne der net wis fan, mar wol dat Wierum

Lês it folsleine artikel