Fleurige Warnsbetinking

Fleurige Warnsbetinking

🕔23:58, 25.Sep 2011

Net allinnich troch it kostlike waar hearske der by de betinking fan de ferneamde Slach by Warns fan’t jier op it Reaklif in opteine stimming. Sa brochten de trije foarnaamste sprekkers, âld-wethâlder fan it eardere Wymbritseradiel en FNP-listlûker Súdwest-Fryslân Germ

Lês it folsleine artikel
Reaksjes op de side fan LC oangeande it Frysk

Reaksjes op de side fan LC oangeande it Frysk

🕔10:54, 25.Sep 2011

Op it Reaklif is juster by de Warnsbetinking troch boargemaster Hayo Apotheker oankundige dat 80 fan de 800 amtners fan de gemeente op Fryske les gean sille. Dat is fansels goed nijs foar de Fryske taal. Sa’n maatregel stekt net

Lês it folsleine artikel
Deenske pjutteplakken lûke Dútske bern

Deenske pjutteplakken lûke Dútske bern

🕔01:33, 25.Sep 2011

PADBORG – Hieltyd mear âlden yn it uterste noarden fan Dútslân stjoere harren bern nei pjutteboartersplakken yn Denemarken. De wichtichste reden dêrfoar is dat Deenske pjutteplakken rommere iepeningstiden hawwe as Dútske. “De beheinde iepeningstiden yn Dútslân spylje in grutte rol”,

Lês it folsleine artikel
Nije Ynterfryske Dikekaart

Nije Ynterfryske Dikekaart

🕔00:57, 25.Sep 2011

De Ried fan de Fryske Beweging presintearret nije Ynterfryske Dikekaart by betinking Slach by Warns 1345 De Ynterfryske Gearwurkingskommisje (YGK) fan de Ried fan de Fryske Beweging hat in nije Ynterfryske Dikekaart makke. Alle Fryske lannen fan Alkmaar oant Denemark

Lês it folsleine artikel
Súdwesthoekster amtners op Fryske les

Súdwesthoekster amtners op Fryske les

🕔00:30, 25.Sep 2011

WARNS – De gemeente Súdwest-Fryslân wol tachtich fan de achthûndert amtners op koarte termyn op kursus Frysk stjoere. Dat hat boargemaster Apotheker sneon sein by de 66ste betinking fan de Slach by Warns. Sintraal stie diskear it Frysk by in

Lês it folsleine artikel
Hjoed: taal troch de eagen fan Stephen Fry

Hjoed: taal troch de eagen fan Stephen Fry

🕔00:01, 25.Sep 2011

LONDEN – Taal is faaks net it maklikste ûnderwerp om in nijsgjirrich televyzjeprogramma oer te meitsjen, mar de Britske komyk, skriuwer en taalman Stephen Fry hat it dochs besocht. En neffens de Britske krante The Guardian hat er dat tige bêst

Lês it folsleine artikel
Hindrik vd Meer: 1ste eksimplaar Bisteboel

Hindrik vd Meer: 1ste eksimplaar Bisteboel

🕔21:26, 24.Sep 2011

Hindrik van der Meer krige it earste eksimplaar fan De Bisteboel fan Omke Roel 25ste Aksjeboek foar bern ‘De Bisteboel fan Omke Roel’ is de titel fan it 25ste Aksjeboek foar bern mei cd, dat útjûn is yn it ramt

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 25 septimber 2011

Fryske tsjerketsjinsten 25 septimber 2011

🕔07:12, 24.Sep 2011

Achlum/Hitzum Prot. gemeente, 9.30 o., ds. A. Reitsma-Ferwerda Aldtsjerk Paulustsjerke, 9.30 o., ds. K. Visbeek Dronryp Salviustsjerke (d’ Alde Wite), 9.30 o., kand. F. v.d. Tempel Earnewâld Herfoarme gemeente, 9.30 o., ds W. Tinga Harns Meniste gemeente, 9.30 o., br

Lês it folsleine artikel
Euroferdraggen no ek yn Frysk

Euroferdraggen no ek yn Frysk

🕔00:01, 24.Sep 2011

De twa belangrykste Europeeske ferdraggen binne no ek yn it Frysk te lêzen. It giet om it Ferdrach fan Lissabon en it EU-Wurkingsferdrach. It kabinet hat dat tasein nei fragen út de Earste en Twadde Keamer. De Keamerleden joegen oan

Lês it folsleine artikel
Tomke 15 jier! Feest by Aqua Zoo

Tomke 15 jier! Feest by Aqua Zoo

🕔22:32, 22.Sep 2011

It is safier! Moarn fiert Tomke feest by Aqua Zoo Friesland. Fan 13.00 oant 18.00 oere is elkenien fan herte útnoege om it feest mei te fieren. Bern oant en mei 2 jier kinne fergees it bistepark besjen. Kaartsjes kostje

Lês it folsleine artikel