Ynterfryske Dikekaart wurdt omraak ferkocht

Ynterfryske Dikekaart wurdt omraak ferkocht

🕔17:30, 1.Oct 2011

De kommisje hat bot krewearre om de dikekaart klear te krijen. It hat hiel wat switdripkes koste en der is sels oer praat om der mar mei op te hâlden omdat it sa’n hûdfol wurk wie. Mar no’t de dikekaart printe

Lês it folsleine artikel
Lêzing oer Bantû-talen

Lêzing oer Bantû-talen

🕔16:47, 30.Sep 2011

Yn it ramt fan Oktober Kennismaand komt de Súd-Afrikaanske taalkundige prof. Vic Webb op moandei 10 oktober 2011 nei Nederlân. Prof. Webb hâldt dan by de Fryske Akademy in Mercator-lêzing oer organisaasjes foar taalpromoasje yn Súd-Afrika en de ûntjouwing fan

Lês it folsleine artikel
Sneon 1 oktober: Literêre Arrivatrein tusken Ljouwert en Starum

Sneon 1 oktober: Literêre Arrivatrein tusken Ljouwert en Starum

🕔08:40, 30.Sep 2011

Meitsje in treinreis mei de Literêre Arrivatrein   Fryske skriuwers en muzikanten sille op sneon 1 oktober de trein brûke as ridend poadium. It is in aktiviteit fan de Moanne fan it Fryske Boek, dy’t dit jier fan 16 septimber oant

Lês it folsleine artikel
In jonkje of in famke?

In jonkje of in famke?

🕔16:43, 28.Sep 2011

In bern fan jins broer of suster, in omke- of muoikesizzer (tantesizzer kin ek), wurdt yn it Hollânsk neef (jonge) of nicht (famke) neamd. Oan de Fryske beneaming is net te sjen oft it om in jonge of in famke

Lês it folsleine artikel
In online-wurdboek fan it Nedersaksysk

In online-wurdboek fan it Nedersaksysk

🕔23:43, 27.Sep 2011

AUWERK – De Ostfriesische Landschaft yn Auwerk sil in wurdboek op ynternet sette fan de Nedersaksyske of Nederdútske dialekten dy’t yn Noard-Dútslân praat wurde. It wurdt it earste online-wurdboek dat alle dialekten beskriuwt fan de streektaal. Dat is gjin lytse

Lês it folsleine artikel
Direkteur Smellingerlân nei ‘De Friese Meren’

Direkteur Smellingerlân nei ‘De Friese Meren’

🕔22:17, 27.Sep 2011

De tsjintwurdige gemeentesekretaris en de algemiene direkteur fan de gemeente Smellingerlân sil skielk as projektlieder yn de nij te foarmjen fúzjegemeente ‘De Friese Meren’ fungearje. De 56-jierrige Leendert Maarleveld sil neist it projektliederskip ek de stjoergroep advisearje. Hy is ûnder oaren

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk jongereindichter socht

Nederlânsk jongereindichter socht

🕔14:00, 27.Sep 2011

GRINS – Bisto 16, 17 of 18 jier âld en sitst noch op skoalle? Hâldst ek noch fan dichtsjen of skriuwst graach lietteksten? Dan bisto miskien wol de nije jonge dichter des vaderlands. It Poëziepaleis yn Grins siket nammentlik in

Lês it folsleine artikel
Diel 1 fan Planet Word mei Stephen Fry

Diel 1 fan Planet Word mei Stephen Fry

🕔11:00, 27.Sep 2011

Diel 1 fan de prachtige BBC-searje Planet Word fan Stephen Fry stiet online. De Britske akteur besiket yn de rige om it riedsel taal wat better te begripen. Hjirûnder stiet it programma yn fjouwer stikken knipt.

Lês it folsleine artikel
In bachelorskripsje yn it Nedersaksysk

In bachelorskripsje yn it Nedersaksysk

🕔23:59, 25.Sep 2011

OLDENBURCH – Foar it earst is oan de universiteit yn Oldenburch in studint ôfstudearre op in skripsje dy’t skreaun is yn it Nedersaksysk. De 24-jierrige Edith Spekker út East-Fryslân wie fan betinken dat se wolris wat dwaan mocht foar har

Lês it folsleine artikel
Fleurige Warnsbetinking

Fleurige Warnsbetinking

🕔23:58, 25.Sep 2011

Net allinnich troch it kostlike waar hearske der by de betinking fan de ferneamde Slach by Warns fan’t jier op it Reaklif in opteine stimming. Sa brochten de trije foarnaamste sprekkers, âld-wethâlder fan it eardere Wymbritseradiel en FNP-listlûker Súdwest-Fryslân Germ

Lês it folsleine artikel