Ynterfrysk wapen

Ynterfrysk wapen

🕔18:31, 27.Meie 2010

Fryske Rie foar Heraldyk kart Ynterfryske flagge fan de Ynterfryske Rie ôf. De Groep fan Auwerk presintearret nij Ynterfrysk wapen. Yn 2007 hat de Groep fan Auwerk op Helgolân (by de trijejierlikse gearkomste fan alle Friezen) oan de Ynterfryske Rie

Lês it folsleine artikel
300 Friezen moetsje inoar

300 Friezen moetsje inoar

🕔21:16, 26.Meie 2010

Freed 28 maaie moarns om 4.30 oere reizgje út Ljouwert (Fryslânplein, WTC Expo) in 120 Friezen ôf nei it Hochseeilân Hilgelân (Helgoland) foar it 17e Friesen-Droapen. Dat Friesen-Droapen – foarhinne de Sternfahrt der Friesen – is in benammen kulturele reis

Lês it folsleine artikel
Mei Tomke op ‘e foto

Mei Tomke op ‘e foto

🕔12:42, 26.Meie 2010

LJOUWERT – De Fryske bibleteken hawwe mei-inoar in nije aktiviteit betocht, dy’t útfierd wurde sil yn de perioade fan 31 maaie o/m 15 juny. As it Fertel & Foarlês Festival *) holden wurdt organisearje de bibleteken yn Fryslân foarlês- en

Lês it folsleine artikel
Fakatuere haadredakteur

Fakatuere haadredakteur

🕔11:00, 15.Meie 2010

Omrop Fryslân siket no in: HAADREDAKTEUR De Omrop hat as kearnwearden fleksibiliteit en kreativiteit. Fan de nije haadredakteur wurdt in fyzje ferwachte op in goed sjoernalistyk produkt op radio, televyzje en nije media. De ambysje om de Omrop de kommende

Lês it folsleine artikel
Lokwinsk oan Friisk Foriining

Lokwinsk oan Friisk Foriining

🕔09:53, 12.Meie 2010

Tige achtenearre dames en hearen, De Ried fan de Fryske Beweging út Westerlauwersk Fryslân wol jimme hjirby hiel hertlik lokwinskje mei it feit, dat jim krewearjen beleanne is mei it ta stân kommen fan in nije radio-omrop mei de moaie

Lês it folsleine artikel
besunigings Boarnsterhim op Frysk

besunigings Boarnsterhim op Frysk

🕔12:56, 21.Apr 2010

In útgeande brief fan de Ried fan de Fryske Beweging Oangeande: besunigings Boarnsterhim op Frysk taalbelied en Europeesk hânfêst Achte gemeenterie fan Boarnsterhim, riedsleden, Wy hawwe kundskip nommen fan de foarnommen besunigings yn jim Gemeente. Fansels begripe wy dat jim

Lês it folsleine artikel
Auwerk: East-Frl is gjin Nedersaksen

Auwerk: East-Frl is gjin Nedersaksen

🕔16:22, 18.Apr 2010

  Nijeskâns/Bunde – De Groep fan Auwerk hat yn de nacht fan 16 op 17 april yn aksje west. It boerd Nedersaksen by Nijeskâns is ferfongen troch Oost-Fryslond.   Friezen wienen nea ûnderdiel fan it Saksysk stamgebiet. Bûten it Fryske

Lês it folsleine artikel
FFG komt tasizzing nei!

FFG komt tasizzing nei!

🕔15:34, 23.Jan 2010

Ofrûne nacht, freed 22 jannewaris, is de Frije Fryske Grûn yn aksje kaam. Nei oanlieding fan de diskusje fan ôfrûne wike oer ‘TON & de FFG hat de Frije Fryske Grûn affysjes meitsje litten. Dy binne rûnom (en legaal!) yn

Lês it folsleine artikel
Frije Fryske Grûn jout in reaksje

Frije Fryske Grûn jout in reaksje

🕔21:35, 17.Jan 2010

De Frije Fryske Grûn wol graach in reaksje jaan op it artikel yn de Hearrenfeanster krante. _________________________ “Nederlân is mar in middelgrutte dielsteat fan Dútslân.” Verdonk wol in Fryslân dat foar in grut part bestjoerd wurdt troch net-Friezen. Yn har reaksje,

Lês it folsleine artikel
Wy prate hjir (graach) Frysk

Wy prate hjir (graach) Frysk

🕔15:06, 27.Sep 2009

Wy ha in plakker op de doar Wy prate hjir (graach) Frysk. Ferline wike krigen wy in pakje fan UPS doe’t wy net thús wiene. De besoarger lei it pakje yn it hok. Op syn kaartsje dat hy yn de

Lês it folsleine artikel