Frysktalige literatuer op radio

Frysktalige literatuer op radio

🕔19:31, 16.Nov 2010

Einlings wer in Frysktalich radioprogramma mei omtinken foar Fryske literatuer. Gearstald en presintearre troch Cornelis van der Wal, mei diskear as gast Albertina Soepboer, dy’t fertelt oer har nije bondel De trektocht. En noch folle mear! Radio Corosie stjoert út fia Mercurius

Lês it folsleine artikel
Hinget Frl. syn kultuer oan wylgen?

Hinget Frl. syn kultuer oan wylgen?

🕔16:58, 15.Nov 2010

Oeral yn it lân wurdt besunige op kultuer. De profesjonele keunsten en de amateurkeunst wurde útklaaid troch gemeenten, provinsjes en it ryk. Dat hat desastreuze gefolgen foar de kulturele ynfrastruktuer. Ek yn ús regio!  Op 20 novimber is in LANLIKE

Lês it folsleine artikel
De FKP, in oarlochsstrip

De FKP, in oarlochsstrip

🕔12:16, 15.Nov 2010

It ferhaal giet oer de ûnderfiningen fan trije freonen, dy’t as soldaat yn it Fryske leger dielnimme oan de grutte slach by Grypstsjerk, tsjin it Grinzer leger. Mei in bytsje tekst en detaillearre tekeningen fertelt Skelte de opkomst fan de

Lês it folsleine artikel
Taal is in kwestje fan ûnthâld

Taal is in kwestje fan ûnthâld

🕔10:00, 15.Nov 2010

NIMWEGEN – Minsken ferwurkje regelmjittige en ûnregelmjittige tiidwurden beide like fluch. Dat betsjut dat net allinnich de ûnregelmjittige tiidwurden lykas ‘iet’, ‘rûn’ en ‘die’ klear foar gebrûk yn ‘e minskeholle sitte, mar de regelmjitte lykas ‘wurke’ en ‘pakte’ likegoed. Dat skriuwt

Lês it folsleine artikel
Skriuw krystferhaal foar Skanoskrift

Skriuw krystferhaal foar Skanoskrift

🕔06:58, 10.Nov 2010

Bistû de nije Tiny Mulder? Of liket it dy gewoan aardich om in kear in ferhaal fan dysels publisearre te sjen? De redaksje fan Skanoskrift jout dy no de mooglikheid om dyn keunsten sjen te litten. Skriuw in ferhaal fan

Lês it folsleine artikel
Brief fan de NoardFriezen

Brief fan de NoardFriezen

🕔22:14, 9.Nov 2010

Achte leden fan de Provinsjale Steaten fan Fryslân, � Ut ús kontakten mei de Fryske organisaasjes en media docht ús bliken dat de provinsje Fryslân fan doel is te besunigjen op de posten foar de Fryske taal. As fertsjintwurdi-gers fan

Lês it folsleine artikel
Friisk Funk as podcast

Friisk Funk as podcast

🕔15:24, 7.Nov 2010

Friisk Funk is in Noardfryske radiostjoerder fan it eilân Fear. De stjoerder is sawol online as mei de klassike radio te hearren. De redaksje Friisk Funk set syn nijsberjochten no ek as podcast online. Op de webside fan de Offener

Lês it folsleine artikel
Twataligen ha twa wrâlden

Twataligen ha twa wrâlden

🕔02:17, 7.Nov 2010

CAMBRIDGE – Wa’t minsken waarm meitsje wol foar de Fryske skiednis, it Fryske lânskip of Fryske artysten kin dat better yn it Frysk dwaan as yn it Nederlânsk. Twataligen tinke nammentlik positiver oer Fryske saken as dêr yn it Frysk

Lês it folsleine artikel
Leararen leare Sealterfrysk

Leararen leare Sealterfrysk

🕔20:02, 6.Nov 2010

Op basisskoallen yn it Sealterlân sil mear mei it Sealterfrysk dien wurde. Dosinte Ingeborg Einhaus út Wittesand wol mei it konsept „It Sealterlân as modelregio foar betide meartaligens“ mear pedagogen yn de basisskoallen en berne-opfang foar it Sealterfrysk kwalifisearje. Einhaus

Lês it folsleine artikel
Minderhedefilmfestival yn Hüsem

Minderhedefilmfestival yn Hüsem

🕔11:00, 6.Nov 2010

HÜSEM – Fan 18 oant en mei 20 novimber rint yn de Noardfryske haadstêd Hüsem it Europeesk minderhedefilmfestival. It festival wurdt organisearre troch de Friisk Foriining. Der binne films te sjen yn it Frysk, Baskysk, Samy (Lapsk), Platdútsk en Welsk.

Lês it folsleine artikel