Fryske Printeboeken foar bern

Fryske Printeboeken foar bern

🕔12:39, 3.Dec 2010

De Ried fan de Fryske Beweging hat in nij projekt op priemmen setten mei de namme Frysk printeboek. De bedoeling is om bern, mei help fan ynternet yn de kunde komme te litten mei ferhalen, mearkes en leginden yn it

Lês it folsleine artikel
As Peaske en Pinkster gearfalle

As Peaske en Pinkster gearfalle

🕔10:00, 2.Dec 2010

It Ferbân fan Fryske Foargongers is in trefpunt foar dûmnys, tsjerklike wurkers en oare gemeenteleden fan alle denominaasjes, dy’t foargean meie yn Frysktalige tsjinsten of yn it Frysk in  ûnderwerp teologysk beljochtsje wolle. It doel fan it FFF is oefenjen

Lês it folsleine artikel
Ex libris Tresoar, Midsieuske hânskriften

Ex libris Tresoar, Midsieuske hânskriften

🕔06:53, 2.Dec 2010

Fan 26 novimber ôf lit Tresoar in tal unike midsieuske hânskriften út de eigen kolleksje sjen. Dizze útstalling is de earste yn in rige útstallings by Tresoar ûnder de titel “Ex Libris Tresoar” ( út de biblioteek fan Tresoar). Yn

Lês it folsleine artikel
Zantema twa jier lyn ferstoarn

Zantema twa jier lyn ferstoarn

🕔08:29, 1.Dec 2010

Hjoed is it twa jier ferlyn dat Jacobus W. Zantema rêst is.  Zantema, (Dearsum, 3 maart 1918 – Ljouwert, 1 desimber 2008) wie de redakteur fan it Frysk wurdboek fan Zantema . Hy skreau ek de Fryske bernebibel ‘Bliid boadskip’ (1965), mei 43

Lês it folsleine artikel
Frysk ferstean ferplichte

Frysk ferstean ferplichte

🕔22:38, 30.Nov 2010

Frysk ferstean ferplichte by oanbesteging húshâldlike help Achtkarspelen Op de gearkomste fan de begruttingsried hat de FNP-fraksje fan Achtkarspelen in moasje yntsjinne om by de funksje-easken fan personiel by oanbesteging húshâldlike help op te nimmen, dat passive behearsking (allinne ferstean kinne) fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Fryske Krite ek foar jonge minsken

Fryske Krite ek foar jonge minsken

🕔22:23, 29.Nov 2010

De Fryske krite fan De Jouwer wol mear jongelju nei it toaniel ta lûke. Alle jierren organisearret de feriening in nijjiersrevu. De foarstelling wurdt holden yn It Haske op De Jouwer. De groep dy’t dêroan meidocht wurdt lykwols âlder. De

Lês it folsleine artikel
Canterbury Tales yn it Frysk

Canterbury Tales yn it Frysk

🕔22:32, 28.Nov 2010

Klaas Hoekstra fan Lúnbert hat Geoffrey Chaucer’s syn ferneamde Canterbury Tales oerset nei it Frysk ta. De oersetting wurdt mei in iepenbiere lêzing, muzyk en resepsje presintearre op tongersdei 2 desimber yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar, tusken 15:00 en

Lês it folsleine artikel
Fryske Sinteklaasferskes binne populêr

Fryske Sinteklaasferskes binne populêr Fernijd

🕔14:37, 28.Nov 2010

Sinteklaas en Swarte Pyt binne al lang en breed yn Fryslân. Eltse dei wurde se prachtich tasongen troch de Fryske bern. Sûnt foarich jier binne der ek Fryske Sinteklaasferskes. Dizze ferskes binne makke troch stifting Warber Fryslân. Op basisskoallen wurdt

Lês it folsleine artikel
Friezen (net) grutsk op eigen taal?

Friezen (net) grutsk op eigen taal?

🕔09:43, 26.Nov 2010

Yn it FD fan 23 novimber wurdt  it ynspeksjerapport 2010 oanhelle en – lykas yn eardere rapporten –  werjûn dat it mei  it Frysk yn basis- en  fuortset ûnderwiis noch altyd net goed liket.  Dizze konstatearring wurdt  folge troch de

Lês it folsleine artikel
Al mear as 70 ynstjoerings

Al mear as 70 ynstjoerings

🕔08:40, 22.Nov 2010

Oersetwedstriid yn it ramt fan de Europeeske dei fan de talen Dyn eigen Frysk wurd betinke? Dat kin. Oant 30 novimber kinst wurden opstjoere. De wedstriid wurdt organisearre yn it ramt fan de Europeeske dei fan de talen. Zeilmeisje, dweilsoap

Lês it folsleine artikel