Nije Fryske wurden

Nije Fryske wurden

🕔21:44, 23.Sep 2010

Oersetwedstriid yn it ramt fan de Europeeske dei fan de talen Dyn eigen Frysk wurd betinke? Dat kin. Op 26 septimber begjint in wedstriid foar wurden dy’t noch net sa hiel lang besteane yn it Hollânsk. De wedstriid wurdt organisearre

Lês it folsleine artikel
Ljouwert en it Fryske Boarnsterhim

Ljouwert en it Fryske Boarnsterhim

🕔09:33, 22.Sep 2010

De gemeente Ljouwert oer de eventuele fúzje mei Boarnsterhim. Ljouwert klear foar Fryske fúzje. De gemeente Ljouwert wol ôf fan it byld dat yn de stêd de Fryske taal net brûkt wurdt. Troch de fúzje mei in part fan Boarnsterhim

Lês it folsleine artikel
Kado-aksje Audiofrysk

Kado-aksje Audiofrysk

🕔10:29, 4.Sep 2010

Alle keapers fan in Frysk boek krije yn de Moanne fan it Fryske boek net allinne it kadoboek ‘Los sân’ fan Greet Andringa fergees by oankeap fan op syn minst € 9, útjouwerij Audiofrysk docht dêr noch in kadootsje by:

Lês it folsleine artikel
Chris van Hes leit út

Chris van Hes leit út

🕔19:16, 3.Jul 2010

Ferklearring fan ôfstân.    (sjoch ek dit berjocht) Op woansdei 30 juny haw ik, foar it each fan de boargemaster, offisjeel en formeel in fersyk dien om ôfstân te dwaan fan myn Nederlânske nasjonaliteit en dêrfoar yn it plak de Fryske

Lês it folsleine artikel
1,7 miljoen foar Nl/Fry grammatika

1,7 miljoen foar Nl/Fry grammatika

🕔14:16, 28.May 2010

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hat in subsydzje fan 1,7 miljoen euro tawiisd oan it Taalportaal, in projekt dêr’t de Fryske Akademy ien fan de oanfregers fan is. It Taalportaal wurdt in online grammatika fan it Frysk en

Lês it folsleine artikel
Ynterfrysk wapen

Ynterfrysk wapen

🕔18:31, 27.May 2010

Fryske Rie foar Heraldyk kart Ynterfryske flagge fan de Ynterfryske Rie ôf. De Groep fan Auwerk presintearret nij Ynterfrysk wapen. Yn 2007 hat de Groep fan Auwerk op Helgolân (by de trijejierlikse gearkomste fan alle Friezen) oan de Ynterfryske Rie

Lês it folsleine artikel
300 Friezen moetsje inoar

300 Friezen moetsje inoar

🕔21:16, 26.May 2010

Freed 28 maaie moarns om 4.30 oere reizgje út Ljouwert (Fryslânplein, WTC Expo) in 120 Friezen ôf nei it Hochseeilân Hilgelân (Helgoland) foar it 17e Friesen-Droapen. Dat Friesen-Droapen – foarhinne de Sternfahrt der Friesen – is in benammen kulturele reis

Lês it folsleine artikel
Mei Tomke op ‘e foto

Mei Tomke op ‘e foto

🕔12:42, 26.May 2010

LJOUWERT – De Fryske bibleteken hawwe mei-inoar in nije aktiviteit betocht, dy’t útfierd wurde sil yn de perioade fan 31 maaie o/m 15 juny. As it Fertel & Foarlês Festival *) holden wurdt organisearje de bibleteken yn Fryslân foarlês- en

Lês it folsleine artikel
Fakatuere haadredakteur

Fakatuere haadredakteur

🕔11:00, 15.May 2010

Omrop Fryslân siket no in: HAADREDAKTEUR De Omrop hat as kearnwearden fleksibiliteit en kreativiteit. Fan de nije haadredakteur wurdt in fyzje ferwachte op in goed sjoernalistyk produkt op radio, televyzje en nije media. De ambysje om de Omrop de kommende

Lês it folsleine artikel
Lokwinsk oan Friisk Foriining

Lokwinsk oan Friisk Foriining

🕔09:53, 12.May 2010

Tige achtenearre dames en hearen, De Ried fan de Fryske Beweging út Westerlauwersk Fryslân wol jimme hjirby hiel hertlik lokwinskje mei it feit, dat jim krewearjen beleanne is mei it ta stân kommen fan in nije radio-omrop mei de moaie

Lês it folsleine artikel