Nije Fryske staveringshifker yn Microsoft Office

Nije Fryske staveringshifker yn Microsoft Office

🕔15:52, 5.Jul 2019

Fryske brûkers fan Microsoft Office kinne fan hjoed ôf gebrûk meitsje fan in nije Fryske staveringshifker. De Fryske taal is no beskikber yn de standert staveringshifker yn de Office-programma’s Word, Excel, Outlook en PowerPoint. De nije taalhelp waard hjoed presintearre

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fryslân is gjin Súd-Tirol

Aant Mulder: Fryslân is gjin Súd-Tirol

🕔07:00, 2.Jul 2019

Kollum Fryslân is gjin Súd-Tirol, betocht ik yn ’e fakânsje. Ik wie dêr en ik koe it net litte en hâld my efkes dwaande mei wat se dêr prate. Yn Súd-Tirol ha se om te begjinnen in trijetalige situaasje, dy’t

Lês it folsleine artikel
Boeken fan Popkema en Dam op ynternasjonale berneboekelist IBBY

Boeken fan Popkema en Dam op ynternasjonale berneboekelist IBBY

🕔08:58, 30.Jun 2019

Anne Tjerk Popkema syn Fryske oersetting Teltsjes fan Tellegen – Alventritich bisteferhalen is foardroegen foar de IBBY Honour List 2020 yn de kategory Oersetters. Yn de kategory Auteurs is foardroegen Tsjilp: 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters (DeRyp, 2017) fan Eppie

Lês it folsleine artikel
Kanadezen jouwe de Skotten les yn Gaelic

Kanadezen jouwe de Skotten les yn Gaelic

🕔08:07, 29.Jun 2019

Stel dat der yn Fryslân in krapte oan leararen Frysk wêze soe. Soe ien der dan oan tinke om advertinsjes te setten yn Kanadeeske kranten om te sjen oft dêr guons wiene dy’t de fakatuere ynfolje koe? Dy kâns is

Lês it folsleine artikel
Sosjale tsjinsten Brussel bliuwe Frânsktalich

Sosjale tsjinsten Brussel bliuwe Frânsktalich

🕔07:46, 29.Jun 2019

Brussel is offisjeel in twatalich lânsdiel fan it Belzelân. Frânsktalige en Nederlânsktalige bewenners hawwer der likense rjochten. De oerheid moat derfoar soargje dat boargers altiten yn ‘e eigen taal by de oerheid teplak kinne. De praktyk is lykwols oars. Ut

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk yn Flaanderen no ek ûnder druk fan Ingelsk

Nederlânsk yn Flaanderen no ek ûnder druk fan Ingelsk

🕔07:33, 29.Jun 2019

De Nederlânsktaligen yn Flaanderen hawwe altyd te krijen hân mei in ynfloedrike Frânsktalige mearderheid, dy’t it ferpofte om Nederlânsk te praten. Doe’t België yn 1815 by Nederlân kaam en it Nederlânsk de bestjoerstaal yn Flaanderen waard, late dat by dy

Lês it folsleine artikel
RIXT Frisian Poets Pack online

RIXT Frisian Poets Pack online

🕔08:21, 27.Jun 2019

It webstee fan it Frysk Dichterskollektyf RIXT hat no ek in Ingelske fariant. In grut part fan de 45 dichters dy’t by RIXT oansletten binne, hat oersettings fan eigen gedichten foar de webside ynstjoerd. Boppedat hawwe de RIXT-dichters no njonken

Lês it folsleine artikel
Minister fan Fryske Saken pakt net troch

Minister fan Fryske Saken pakt net troch

🕔13:55, 26.Jun 2019

Yn it Algemien Oerlis mei de Fêste Twadde Keamerkommisje foar ynlanske saken, dat fan ’e moarn holden waard en dêr’t in soad Fryske Bewegers as taharkers by oanwêzich wiene, binne in soad krityske fragen steld oer de posysje fan it

Lês it folsleine artikel
Fryske demonstraasje yn De Haach

Fryske demonstraasje yn De Haach

🕔12:06, 26.Jun 2019

Tsientallen Fryske ‘bewegers’ binne fan ’e moarn om 9.00 oere op it plein fan it Twadde Keamergebou yn De Haach begûn mei in aksje foar mear sichtberens fan it Frysk. Se diene dat yn plysjejaskes mei it opskrift ‘plysje’ yn

Lês it folsleine artikel
Petysje foar Twadde Keamer

Petysje foar Twadde Keamer

🕔16:01, 25.Jun 2019

As de Friezen moarn, 26 juny, yn De Haach binne (sjoch: https://www.itnijs.frl/2019/06/friezen-nei-de-haach-protest-tsjin-efterstelling/) om it petear fan de Fêste Keamerkommisje fan Ynlânske Saken mei de minister fan Ynlânske Saken, Kajsa Ollongren by te wenjen, wurdt de leden fan de Twadde Keamer

Lês it folsleine artikel