Fideo: Omrop Fryslân wol dat Frysktaligen altyd Frysk prate

Fideo: Omrop Fryslân wol dat Frysktaligen altyd Frysk prate

🕔21:28, 14.Mar 2019

Frysktaligen moatte harren net langer ferbrekke. Dat is it boadskip fan in nije fideo dy’t Omrop Fryslân op Facebook pleatst hat. As in net-Fries jo net ferstiet en jo ferbrekke jo fuortendaliks, dan leart er it nea. Frysk praten is

Lês it folsleine artikel
Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

🕔21:19, 14.Mar 2019

Goed 17 persint fan ‘e wurkleazen yn Flaanderen praat gjin Nederlânsk. Dat makket de kâns op in baan lyts. De kristen-demokratyske partij CD&V wol wurkleazen dêrom ferplichtsje om Nederlânsk te learen. Wa’t dat net docht, soe it rjocht op in

Lês it folsleine artikel
It Frysk yn de ferkiezingsprograms

It Frysk yn de ferkiezingsprograms

🕔08:49, 13.Mar 2019

Wat stiet oer it Frysk en benammen oer it ûnderwiis yn it Frysk yn de ferkiezingsprograms fan de partijen dy’t meidogge oan de Steateferkiezingen op 20 maart 2019? Geeske Krol-Benedictus socht it út en sette it op in rychje.  

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (2)

It is mei sizzen net te dwaan (2)

🕔16:39, 12.Mar 2019

troch Tom Dykstra Myn earste ôflevering gie oer de tebekgong fan de taalmacht fan it Frysk en de opfetting fan guon lju dat soks in natuerlik proses is, dêr’t men winliken neat tsjin dwaan kin. Myn stelling is dat krekt

Lês it folsleine artikel
Keamerkommisje nimt minister geweken oer it Frysk

Keamerkommisje nimt minister geweken oer it Frysk

🕔12:11, 12.Mar 2019

De Fêste Keamerkommisje foar Ynlânske Saken wol in saneamd Algemien Oerlis mei minister Kajsa Ollongren oer de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Want har reaksje op in petysje fan de Ried fan de Fryske Beweging is de Keamerkommisje net nei

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

🕔07:32, 12.Mar 2019

Kollum ‘Doeslief’, no ikke net, en no’t ik wit wat dêrmei bedoeld wurdt, prakkesearje ik der al hielendal net oer. ‘#Doeslief’ want it hat, begryp ik al gau, te krijen mei in kampanje dy’t benammen foar de sosjale media ornearre

Lês it folsleine artikel
Wêrom’t East-Dútske amtners harren tsjin Sorbyske teksten fersette

Wêrom’t East-Dútske amtners harren tsjin Sorbyske teksten fersette

🕔20:57, 11.Mar 2019

Yn de regio Lausitz yn East-Dútslân wurdt fanâlds gjin Dútsk praat, mar Sorbysk. Dy taal is mear besibbe oan it Poalsk en Russysk as oan it Dútsk. De sprekkers hjitte fan Sorben. Hja hawwe in eigen kultuer, mei eigen klean

Lês it folsleine artikel
Stoarmeftige manifestaasje fan Boargeraksjegroep ‘SisTsiis’

Stoarmeftige manifestaasje fan Boargeraksjegroep ‘SisTsiis’

🕔22:23, 9.Mar 2019

Ferslach fan Aant Mulder Hjoed, sneon 9 maart 2019, organisearre de Boargeraksjegroep ‘Sis Tsiis’ foar de twadde kear in grutte manifestaasje foar mear en better Frysk yn it ûnderwiis. De earste waard holden op tongersdeitejûn 22 desimber 2016. Dy stiet

Lês it folsleine artikel
Sûnder Frysk ûnderwiis

Sûnder Frysk ûnderwiis

🕔22:11, 9.Mar 2019

Taspraak fan Geart Tigchelaar by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân Piter Dykstra hat oan it begjin fan de optrocht al neamd wat der sa mankearret oan it Frysk ûnderwiis en hoe’t dat gâns

Lês it folsleine artikel
Bernerjocht

Bernerjocht

🕔20:55, 9.Mar 2019

Taspraak fan Piter Dykstra by de manifestaasje fan Sis Tsiis op 9 maart 2019 op it Saailân ‘Lêzen en skriuwen leare yn de memmetaal is in bernerjocht’, dat is ús biedwurd. En dat jildt foar alle bern. Under Frysk beflappe

Lês it folsleine artikel