Dat Fries met die verrekte ‘k’ (Frysk)

Dat Fries met die verrekte ‘k’ (Frysk)

🕔12:00, 23.feb 2023

Skôging Ferline jier juny hie ik yn ferbân mei syn ôfskied oan de Grinzer universiteit in fraachpetear mei Goffe Jensma. Dat petear stie yn it lêste nûmer fan DE NIJE, dat yn desimber útkaam. Pier Bergsma “Fertoarke studinten bloeiden by

Lês it folsleine artikel
Fryske sitaten

Fryske sitaten

🕔10:56, 23.feb 2023

Ynstjoerd Yn de Ljouwerter Krante fan 7 febrewaris stiet op side 23 in artikel fan Goos Bies oer de boatferbining mei It Amelân. Yn dat artikel wurde Feije Wiersma út Driezum en en Gosse Hoekstra út Wâlterswâld yn it Hollânsk

Lês it folsleine artikel
Oanbieding opbringst Fryske oersetting Oekraynsk berneboek oan UNICEF

Oanbieding opbringst Fryske oersetting Oekraynsk berneboek oan UNICEF

🕔09:41, 23.feb 2023

Yn april 2022 ferskynde it út it Oekraynsk oersette berneboek Maia en har freonen yn it Frysk. Under de flagge fan Boeken fan Fryslân hawwe alve Fryske útjouwers har dêr mei-inoar foar ynset. Ofpraat wie dat de opbringst dêrfan folslein

Lês it folsleine artikel
Ein Fryske ynsprekmaraton streekrjocht te folgjen

Ein Fryske ynsprekmaraton streekrjocht te folgjen

🕔09:11, 22.feb 2023

Juster wie de lêste dei fan de ynsprekmaraton en hjoed wurdt it projekt feestlik yn in livestream ôfsletten. De ynsprekmaraton, dêr’t ferline jier mei úteinset is, hie as doel om safolle mooglik oeren oan ynsprutsen Frysk op te nimmen en

Lês it folsleine artikel
Unbekend Sealterfrysk wurdboek fûn

Unbekend Sealterfrysk wurdboek fûn

🕔14:08, 21.feb 2023

Taalûndersiker Menno Ehme Aden út East-Fryslân hat op syn webstee in Dútsk-Sealterfrysk wurdboek publisearre. It giet om in wurdboek dat de ferneamde Amerikaanske taalkundige Marron Fort yn de foarige iuw skreaun, mar nea útjûn hat. Fort hat wol in Sealterfrysk-Dútsk

Lês it folsleine artikel
Kaarte-aksje fan de Afûk op Ynternasjonale Memmetaaldei 2023

Kaarte-aksje fan de Afûk op Ynternasjonale Memmetaaldei 2023

🕔10:03, 21.feb 2023

Alle jierren wurdt troch de UNESCO op 21 febrewaris de Ynternasjonale Memmetaaldei fierd. Dy dei stiet yn it teken fan it taalkundige en kulturele ferskaat en meartaligens. In tredde fan de Fryskpraters hat it Frysk as twadde taal en it

Lês it folsleine artikel
Minister Wiersma op besite by Westermarskoalle op ’e Jouwer

Minister Wiersma op besite by Westermarskoalle op ’e Jouwer

🕔08:11, 21.feb 2023

Minister Wiersma foar primêr en fuortset ûnderwiis brocht moandei in besite oan de Westermarskoalle op ‘e Jouwer. Hy folge dêr in stikmannich Fryske lessen. Dêrneist gie er yn petear mei learkrêften en de direkteur oer hoe’t sy de Fryske taal

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (53)

Briefkje oer taal (53) Fernijd

🕔08:00, 21.feb 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief (sjoch hjir) Bêste Ed, Earst mar efkes trochgean op plakfine, steefine ensafuorthinne. Hawwe wy wol ferlet fan hollanismen as plakfine, pleatsfine en pleatshawwe? Wy kinne ús dochs skoan rêde mei wêze en

Lês it folsleine artikel
Pianokonsert Rob Faltin op snein 2 april yn Menistetsjerke Ljouwert

Pianokonsert Rob Faltin op snein 2 april yn Menistetsjerke Ljouwert Fernijd

🕔08:34, 19.feb 2023

Snein 2 april jout Rob Faltin, earder lid fan it Keninklik Konsertgebou-orkest, en bekend as Rob du Jardin, in pianokonsert dat soms fier fan moai klinke sil. Hy spilet mei it tema ‘skjintme’, troch Bach en atonale ymprovisaasjes mei-inoar ôf

Lês it folsleine artikel
Amerikaanske kankerpasjint praat troch harsenskea mei Iersk aksint

Amerikaanske kankerpasjint praat troch harsenskea mei Iersk aksint Fernijd

🕔08:32, 19.feb 2023

In Amerikaanske man hat nei’t der prostaatkanker by him konstatearre wie, in “ûnkontrolearber Iersk aksint” ûntwikkele dat er oant syn dea holden hat, melde ûndersikers yn it wittenskiplike tydskrift BMJ. De man, dy’t neffens de ûndersikers earne yn ’e fyftich

Lês it folsleine artikel