Skoalbestjoer Lollum makke yn ’e oarloch geheime notulen: Joadske bern waarden net meld

Skoalbestjoer Lollum makke yn ’e oarloch geheime notulen: Joadske bern waarden net meld

🕔08:15, 11.Sep 2023

It skoalbestjoer fan de Kristlik Nasjonale Skoalferiening yn Lollum hold yn 1941 en 1942 temûk in skriftke mei notulen fan harren gearkomsten by. Dy binne bewarre bleaun en litte sjen wêrom’t Lollum ek wol it ‘Ingelske doarp’ neamd waard yn

Lês it folsleine artikel
Hûnekop komt mei posityf boadskip yn nije fideoklip

Hûnekop komt mei posityf boadskip yn nije fideoklip

🕔08:29, 10.Sep 2023

De Hûnekop komt mei in posityf boadskip yn de nije fideoklip, dy’t no al op YouTube stiet. It falt de mannen fan de Hûnekop op dat hieltyd mear minsken te kampen hawwe mei depresjes en psychyske klachten. Om elkenien in

Lês it folsleine artikel
Foarlêsbus jout startsein foar Lês-mar-foarwiken

Foarlêsbus jout startsein foar Lês-mar-foarwiken Fernijd

🕔08:14, 10.Sep 2023

Fan 11 oant en mei 29 septimber binne de ‘Lês-mar-foarwiken’! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen: op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Want foarlêzen is net allinne gesellich, mar ek hiel belangryk foar de taalûntwikkeling, hielendal

Lês it folsleine artikel
Gysbert Japicxpriis 2023 foar Jetske Bilker

Gysbert Japicxpriis 2023 foar Jetske Bilker

🕔07:41, 9.Sep 2023

De Gysbert Japicxpriis wurdt dit jier oan skriuwster Jetske Bilker takend. Hja kriget de priis foar har roman Spegel en sonde. De priis wurdt op sneon 14 oktober troch deputearre Eke Folkerts útrikt. Neffens de advyskommisje hat de skriuwster mei

Lês it folsleine artikel
Presintaasje yn Noarwegen fan OWL+ ûnderwiismodulen foar bedrige talen

Presintaasje yn Noarwegen fan OWL+ ûnderwiismodulen foar bedrige talen

🕔08:18, 8.Sep 2023

It Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy, docht yn breed Europeesk ferbân ûndersyk nei meartaligens en taallearen op skoalle, thús, en troch kultuerpartisipaasje. De fokus leit dêrby benammen op de regionale en minderheidstalen yn Europa,

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies

Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies

🕔12:00, 7.Sep 2023

Kollum Koartlyn hiene se yn Gytsjerk doarpsfeest. Oan de kant fan de dyk stiene printsjes fan de lêsmetoade Aap, Noot, Mies. Nieuwold út Wergea, Van der Meulen út Winaam en Hoogeveen út Stiens stiene oan it begjin fan it tsjintwurdige

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Brjitsje

Anne Dykstra: Brjitsje

🕔08:44, 6.Sep 2023

Kollum Unfoech praat (44) Yn it famyljeblêd Foar hûs en hiem stie yn 1890 in frij iepenhertige tekst fan H. van Warners: Sa woe it mei myn frijen tige scjitte, En ’t boaskjen brocht in bulte griente mei; Mar troch

Lês it folsleine artikel
‘Wikipedia’s Missing Women’: podcast oer genderkleau yn ynternet-ensyklopedy

‘Wikipedia’s Missing Women’: podcast oer genderkleau yn ynternet-ensyklopedy Fernijd

🕔08:19, 6.Sep 2023

Hoewol’t de online ensyklopedy Wikipedia/Wikpedy ien fan de populêrste ynformaasjeboarnen fan de wrâld is, is der in slim tekoart oan fertsjintwurdiging fan froulju en harren opmerklike prestaasjes. Yn in ta neitinken stimmende ôflevering fan de podcast Europeans ûndersochten de presintatoaren

Lês it folsleine artikel
Topografyske Wurkgroep: Digitale taaltwang!

Topografyske Wurkgroep: Digitale taaltwang!

🕔19:55, 5.Sep 2023

Wa is der sleau, de Fryske Akademy of de dielnimmer oan de Akademydei? Freed is it de 85ste jierdei fan de Fryske Akademy. Leden, stipers en oare belangstellenden waarden útnûge om har foar 1 septimber oer it ynternet oan te

Lês it folsleine artikel
Sichtber Frysk: de skoallen binne wer begûn!

Sichtber Frysk: de skoallen binne wer begûn!

🕔19:30, 5.Sep 2023

De Jongfryske Mienskip brocht yn maart 2022 syn Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske taal en identiteit yn Fryslân út. In foarbyld dat dêryn neamd wurdt is dat de kampanje De scholen zijn weer begonnen fan Veilig Verkeer Nederland (VVN) yn de

Lês it folsleine artikel