Twa pjutteboartersplakken sertifisearre foar twatalich wurkjen

Twa pjutteboartersplakken sertifisearre foar twatalich wurkjen

🕔09:20, 29.Dec 2018

Pjutte-opfang Boartershonk yn Tsjummearum behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen Op freed 21 desimber wie it feest op pjutte-opfang Boartershonk yn Tsjummearum. De lokaasje fan Stichting Kinderopfang Friesland (SKF) wurket sûnt 2014 mei in belied dat derop rjochte is om de

Lês it folsleine artikel
Oersetwedstriid

Oersetwedstriid

🕔08:37, 28.Dec 2018

Yn De Nije, it nulnûmer fan it nije Frysktalige nijsblêd is in oersetwedstryd opnommen fan it liet “In the big rock candy mountains”. Dy countrysong giet oer in swalker. Hy dreamt oer in lân dêr’t de hinnen sêftseane aaien lizze en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Mei lege hannen of net

Aant Mulder: Mei lege hannen of net

🕔07:00, 25.Dec 2018

Kollum Hoe soene we werom komme? Mei lege hannen of net. Dat tocht ik doe’t we ferline wike tiisdei mei-inoar ûnderweis wiene nei De Haach ta. Wy wiene dy deis fan doel om dêr de middels om healwei twaen oan

Lês it folsleine artikel
“Praat ûnderling safolle Iersk as jim wolle, mar net tsjin ús!”

“Praat ûnderling safolle Iersk as jim wolle, mar net tsjin ús!”

🕔15:20, 23.Dec 2018

Yn ‘e Fryske polityk is it wilens deagewoan dat elk syn eigen taal brûkt: yn gemeenterieden en yn Provinsjale Steaten wurde Frysk en Hollânsk fleurich trochinoar hinne brûkt. Dat hat wol oars west. Bekend is de anekdoate dat komsaris fan

Lês it folsleine artikel
Ws Haita

Ws Haita

🕔16:48, 22.Dec 2018

Troch Henk Wolf Op Facebook seach ik in skoftsje lyn de njonkensteande tekst foarbykommen. It is in foarbyld fan it gebed Us Heit yn it Frysk fan ein sechstjinde ieu. De tekst sjocht der o sa eksoatysk út, mar dat

Lês it folsleine artikel
Nij digitaal wurdspultsje, ek yn it Frysk

Nij digitaal wurdspultsje, ek yn it Frysk

🕔16:18, 21.Dec 2018

Der is in nij wurdspul útbrocht. It hjit Word Tango en it is yn acht talen te spyljen: Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Deensk, Yslânsk, Faeröersk, Welshk en Cornish. De spulregels binne oantreklik en ienfâldich. Men sjocht wurden dêr’t letters yn misse.

Lês it folsleine artikel
Keamerleden prate daliks oer de petysje fan de Fryske Beweging!

Keamerleden prate daliks oer de petysje fan de Fryske Beweging!

🕔22:17, 19.Dec 2018

Tiisdei 18 desimber ha bestjoersleden fan de Ried fan de Fryske Beweging in petysje oanbean oan de fêste keamerkommisje fan Ynlânske Saken. Dat barde de middeis om healwei twaen yn de ‘Statenpassage’ fan it gebou fan de Twadde Keamer yn

Lês it folsleine artikel
Petysje docht fuort al fertuten: ChristenUnie wol twatalige plysjeweinen

Petysje docht fuort al fertuten: ChristenUnie wol twatalige plysjeweinen

🕔13:35, 18.Dec 2018

Fan ’e middei healwei twaen hat de Ried fan de Fryske Beweging yn De Haach in petysje oanbean oan de fêste kommisje foar Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes yn de Twadde Keamer. De petysje opsteld nei oanlieding fan de Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel
Nulnûmer nij Frysk tydskrift

Nulnûmer nij Frysk tydskrift

🕔12:58, 18.Dec 2018

De Ried fan de Fryske Beweging soe wolle dat der in algemien Frysktalich tydskrift bestiet. Net in blêd dat inkeld mar oer bewegings- en taalsaken giet, mar in soarte fan glossy mei artikels en berjochten dy’t nijsgjirrich binne foar in

Lês it folsleine artikel
Millennials oan set

Millennials oan set

🕔07:00, 18.Dec 2018

Kollum Millennials oan set. Dêr woe ’k mear oer hearre. Dat ik ha op sneon 8 desimber, de middeis om healwei trijen, nei de Fedde Schurerlêzing yn Tresoar yn Ljouwert ta west. Sa’n gearkomste hie ’k alris earder hinne west

Lês it folsleine artikel