Pakes comeback (7)

Pakes comeback (7)

🕔08:00, 7.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Wat is dermei bard, seiste? Douwe: Crashed. Eh, hy is stikken. Dat no mutte we it dwaan mei it âlde ragbakje yn de keuken. En Sytske mut daliks ik noch even maile, leau

Lês it folsleine artikel
Memmemolke? Binne froulju kij?

Memmemolke? Binne froulju kij?

🕔20:22, 6.May 2020

In mem mei in berntsje oan it boarst jout tate of tit. Fansels is dat in soarte molke, mar sa wurdt dat net neamd. It wurdboek neamt wol ezelinnemolke, geitemolke, skiepmolke en kowemolke, mar fansels gjin memmemolke. Dat rare wurd stiet ek net op Taalweb.

Lês it folsleine artikel
“Een symbolisch dialect”

“Een symbolisch dialect”

🕔07:03, 6.May 2020

Ynstjoerd GGD It wie yn de Leeuwarder Courant fan tongersdei 30 april dêr’t Willem Bosma skreau: “Waar blijft het ‘firus’?” Sûnt it begjin fan de koroanakrisis hâldt GGD Fryslân de ynwenners fan Fryslân deistich op ’e hichte fan de lêste

Lês it folsleine artikel
‘Wat in koffer seit, fersen út Theresienstadt’

‘Wat in koffer seit, fersen út Theresienstadt’

🕔20:45, 5.May 2020

Ik bin in lytse koffer út Frankfurt am Main en ik sykje myn baas, wêr is er toch tein? As de muorren prate koene, de muorren fan Theresienstadt… Mar muorren hâlde har net ivich en altyd stil. Tanksij Ilse Weber

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (6)

Pakes comeback (6)

🕔08:00, 5.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Op sa’n manier fertutearzet it Frysk ommers hielendal en giet it hieltyd fierder fan ús ôf en op it lêst fernimt men it ferskil net mear mei it Hollânsk. It wurdt allegear itselde.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet

Aant Mulder: It is better dat de wein giet as dat er stiet

🕔07:00, 5.May 2020

Kollum De siswize ‘It is better dat de wein giet as dat er stiet’ moast ik oan tinke, doe’t ik lies dat de diskusje oer it learplan Frysk wer fuortset wurdt. Dy siswize en oft it net better is dat

Lês it folsleine artikel
Taalreboelje om gefaarlike stoffen: Trudeau makket in ein oan rjochten Frânsktalige Kanadezen

Taalreboelje om gefaarlike stoffen: Trudeau makket in ein oan rjochten Frânsktalige Kanadezen

🕔16:54, 4.May 2020

De Kanadeeske premier Justin Trudeau hat ferline wike in ein makke oan de likense posysje fan de lânstalen Ingelsk en Frânsk yn syn lân. Gefaarlike stoffen meie tenei mei inkeld Ingelsktalige teksten op ‘e ferpakking ferkocht wurde. “It ynlûken fan

Lês it folsleine artikel
Fideo: twatalige supermerk ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar

Fideo: twatalige supermerk ‘Alles ûnder ien dak’ yn Eastermar

🕔13:03, 4.May 2020

De fideo is makke troch Anandi de Jong, yn it ramt fan in opdracht foar de oplieding ‘Creative Business’ oan NHL Stenden yn Ljouwert.

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (5)

Pakes comeback (5)

🕔08:00, 4.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Slagget it wat mei dyn húswurk, fanke? Nynke: Nee, dat is êêcht net fijn, ik snap der gjin fuk fan. Dat ik tocht, mar even pauze. Pake: Just, ja, in amerijke kin wol

Lês it folsleine artikel
Ynspeksje wol dat provinsje skoallen efter de broek sit: it fak Frysk moat flugger ferbetterje

Ynspeksje wol dat provinsje skoallen efter de broek sit: it fak Frysk moat flugger ferbetterje

🕔22:11, 3.May 2020

Skoallen moatte net oant 2030 de tiid krije om it fak Frysk op oarder te krijen. Dat is it betinken fan de ûnderwiisynspeksje. Yn in nij rapport oer it ûnderwiis is de ynspeksje tige kritysk oer de tydlike ûntheffings dy’t

Lês it folsleine artikel