Zantema twa jier lyn ferstoarn

Zantema twa jier lyn ferstoarn

🕔08:29, 1.Dec 2010

Hjoed is it twa jier ferlyn dat Jacobus W. Zantema rêst is.  Zantema, (Dearsum, 3 maart 1918 – Ljouwert, 1 desimber 2008) wie de redakteur fan it Frysk wurdboek fan Zantema . Hy skreau ek de Fryske bernebibel ‘Bliid boadskip’ (1965), mei 43

Lês it folsleine artikel
Frysk ferstean ferplichte

Frysk ferstean ferplichte

🕔22:38, 30.Nov 2010

Frysk ferstean ferplichte by oanbesteging húshâldlike help Achtkarspelen Op de gearkomste fan de begruttingsried hat de FNP-fraksje fan Achtkarspelen in moasje yntsjinne om by de funksje-easken fan personiel by oanbesteging húshâldlike help op te nimmen, dat passive behearsking (allinne ferstean kinne) fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Fryske Krite ek foar jonge minsken

Fryske Krite ek foar jonge minsken

🕔22:23, 29.Nov 2010

De Fryske krite fan De Jouwer wol mear jongelju nei it toaniel ta lûke. Alle jierren organisearret de feriening in nijjiersrevu. De foarstelling wurdt holden yn It Haske op De Jouwer. De groep dy’t dêroan meidocht wurdt lykwols âlder. De

Lês it folsleine artikel
Canterbury Tales yn it Frysk

Canterbury Tales yn it Frysk

🕔22:32, 28.Nov 2010

Klaas Hoekstra fan Lúnbert hat Geoffrey Chaucer’s syn ferneamde Canterbury Tales oerset nei it Frysk ta. De oersetting wurdt mei in iepenbiere lêzing, muzyk en resepsje presintearre op tongersdei 2 desimber yn de Gysbert Japicxseal fan Tresoar, tusken 15:00 en

Lês it folsleine artikel
Fryske Sinteklaasferskes binne populêr

Fryske Sinteklaasferskes binne populêr Fernijd

🕔14:37, 28.Nov 2010

Sinteklaas en Swarte Pyt binne al lang en breed yn Fryslân. Eltse dei wurde se prachtich tasongen troch de Fryske bern. Sûnt foarich jier binne der ek Fryske Sinteklaasferskes. Dizze ferskes binne makke troch stifting Warber Fryslân. Op basisskoallen wurdt

Lês it folsleine artikel
Friezen (net) grutsk op eigen taal?

Friezen (net) grutsk op eigen taal?

🕔09:43, 26.Nov 2010

Yn it FD fan 23 novimber wurdt  it ynspeksjerapport 2010 oanhelle en – lykas yn eardere rapporten –  werjûn dat it mei  it Frysk yn basis- en  fuortset ûnderwiis noch altyd net goed liket.  Dizze konstatearring wurdt  folge troch de

Lês it folsleine artikel
Al mear as 70 ynstjoerings

Al mear as 70 ynstjoerings

🕔08:40, 22.Nov 2010

Oersetwedstriid yn it ramt fan de Europeeske dei fan de talen Dyn eigen Frysk wurd betinke? Dat kin. Oant 30 novimber kinst wurden opstjoere. De wedstriid wurdt organisearre yn it ramt fan de Europeeske dei fan de talen. Zeilmeisje, dweilsoap

Lês it folsleine artikel
Sirkwy Seminar Fryske Literatuer

Sirkwy Seminar Fryske Literatuer

🕔10:03, 21.Nov 2010

Yn it kommende winterseizoen organisearret útjouwerij Audiofrysk in seminar oer de stân fan saken yn de Fryske literatuer fan de 21ste ieu. Yn fjouwer lêzingen wurde respektivelik poëzij, toaniel, proaza en it libbensferhaal útdjippe. Nei ôfrin fan it seminar ferskynt

Lês it folsleine artikel
Fryske gemeenteboerd Dantumadiel

Fryske gemeenteboerd Dantumadiel

🕔09:52, 20.Nov 2010

Sûnt 1 jannewaris 2009 hat de gemeente Dantumadiel in Fryske gemeentenamme en binne de nammen fan de doarpen, strjitten en wegen allegear Frysk. Ien fan de gefolgen is dat de plak- en strjitnammebuorden ferfongen wurde. Yn febrewaris wienen de kombuorden

Lês it folsleine artikel
Frysktalige literatuer op radio

Frysktalige literatuer op radio

🕔19:31, 16.Nov 2010

Einlings wer in Frysktalich radioprogramma mei omtinken foar Fryske literatuer. Gearstald en presintearre troch Cornelis van der Wal, mei diskear as gast Albertina Soepboer, dy’t fertelt oer har nije bondel De trektocht. En noch folle mear! Radio Corosie stjoert út fia Mercurius

Lês it folsleine artikel