De junior Rely is der ek

De junior Rely is der ek

🕔10:22, 6.Feb 2011

Foar wa? Bisto tusken de 12 en 18 jier en hâldst fan skriuwen? Doch dan mei oan de Junior Rely 2011! Bist al twa kear yn ’e prizen fallen mei de Junior Rely? Dan is it no tiid om it

Lês it folsleine artikel
Rely Jorritsmapriisfraach 2011

Rely Jorritsmapriisfraach 2011

🕔12:20, 5.Feb 2011

Rely Jorritsma waard yn 1905 yn Jellum berne, as soan fan in ryk man. Rely ferstoar jong oan multiple sclerose; hy is mar 47 jier wurden. Om de Fryske literatuer te stimulearjen, skreau Rely Jorritsma yn syn testamint dat der

Lês it folsleine artikel
Oerdeis ek Frysktalige televyzje

Oerdeis ek Frysktalige televyzje

🕔23:37, 29.Jan 2011

LJOUWERT – Omrop Fryslân begjint kommende moandei mei deitelevyzje. It giet ynearsten benammen om goedkeape opfolling fan de stjoertiid mei besteande programma’s. Foar de wat langere termyn stiet útwreiding mei nije programma’s op ‘e plenning. Moarns is tenei in kompilaasje te

Lês it folsleine artikel
Moaie kaart fan de Fryslannen

Moaie kaart fan de Fryslannen

🕔14:03, 28.Jan 2011 Lês it folsleine artikel
Nij wurdboek Frysk-Dútsk

Nij wurdboek Frysk-Dútsk

🕔20:11, 25.Jan 2011

Yn 1961 ferskynde it ‘Seelter Woudebouk’. De ferklearjende talen foar de Sealterfryske wurden wienen it Frysk en it Dútsk. Op grûn fan dat wurdboek is no in digitale wurdlist Frysk-Dútsk en Dútsk-Frysk makke. Wurdlist Frysk-Dútsk Wurdlist Dútsk-Frysk De krapoan 10.000

Lês it folsleine artikel
Sûpe- en molkekwestje yn nij jaske

Sûpe- en molkekwestje yn nij jaske

🕔23:56, 23.Jan 2011

 It liket hast as binne wy sechtich jier tebek yn ‘e tiid. It gefal wol dat Jochum Rypma-en-dy harren eigen suvelprodukten fan Frysktalige etiketten foarsjogge. De Rypma’s meitsje har produkten fan de eigen buorkerij oan de Swette. Hja besykje op in sa sûn mooglike

Lês it folsleine artikel
Ald Frysk en nij Frysk

Ald Frysk en nij Frysk

🕔14:32, 19.Jan 2011

It Frysk folksliet.

Lês it folsleine artikel
Tomke fergees te krijen

Tomke fergees te krijen

🕔21:29, 17.Jan 2011

Fan 19 jannewaris ôf is yn alle fêste bibleteken it lytse Tomke-boekje “It feestje fan Tomke” te krijen. It Tomke-projekt bestiet al 15 jier en dêrom is it tema it hiele jier “Feest”. It spesjale Tomke-útdielboekje wurdt ferspraat yn ‘e

Lês it folsleine artikel
Hipperhapke nijste Fryske wurd

Hipperhapke nijste Fryske wurd

🕔18:19, 14.Jan 2011

Freed 14 jannewaris hat de sjuery de betinker fan it moaiste nije Fryske wurd bekend. Fjouwer organisaasjes (DGT – oersettsjinst Europeeske Kommisje -, Ried fan de Fryske Beweging, Fryske Akademy en Tresoar) hiene op de dei fan de talen (26 september) it

Lês it folsleine artikel
‘CBS de Wel’ trijetalich

‘CBS de Wel’ trijetalich

🕔10:24, 14.Jan 2011

Basisskoalle CBS de Wel yn Broeksterwâld hat him as 40ste skoalle oanmeld by it netwerk 3TS. Deputearre Jannewietske de Vries en wethâlder Siepie Hylkema hawwe 12 jannewaris  de skoalle besocht om dit prachtige feit te fieren. Dizze skoalle hat it symboal

Lês it folsleine artikel