besunigings Boarnsterhim op Frysk

besunigings Boarnsterhim op Frysk

🕔12:56, 21.Apr 2010

In útgeande brief fan de Ried fan de Fryske Beweging Oangeande: besunigings Boarnsterhim op Frysk taalbelied en Europeesk hânfêst Achte gemeenterie fan Boarnsterhim, riedsleden, Wy hawwe kundskip nommen fan de foarnommen besunigings yn jim Gemeente. Fansels begripe wy dat jim

Lês it folsleine artikel
Auwerk: East-Frl is gjin Nedersaksen

Auwerk: East-Frl is gjin Nedersaksen

🕔16:22, 18.Apr 2010

  Nijeskâns/Bunde – De Groep fan Auwerk hat yn de nacht fan 16 op 17 april yn aksje west. It boerd Nedersaksen by Nijeskâns is ferfongen troch Oost-Fryslond.   Friezen wienen nea ûnderdiel fan it Saksysk stamgebiet. Bûten it Fryske

Lês it folsleine artikel
FFG komt tasizzing nei!

FFG komt tasizzing nei!

🕔15:34, 23.Jan 2010

Ofrûne nacht, freed 22 jannewaris, is de Frije Fryske Grûn yn aksje kaam. Nei oanlieding fan de diskusje fan ôfrûne wike oer ‘TON & de FFG hat de Frije Fryske Grûn affysjes meitsje litten. Dy binne rûnom (en legaal!) yn

Lês it folsleine artikel
Frije Fryske Grûn jout in reaksje

Frije Fryske Grûn jout in reaksje

🕔21:35, 17.Jan 2010

De Frije Fryske Grûn wol graach in reaksje jaan op it artikel yn de Hearrenfeanster krante. _________________________ “Nederlân is mar in middelgrutte dielsteat fan Dútslân.” Verdonk wol in Fryslân dat foar in grut part bestjoerd wurdt troch net-Friezen. Yn har reaksje,

Lês it folsleine artikel
Wy prate hjir (graach) Frysk

Wy prate hjir (graach) Frysk

🕔15:06, 27.Sep 2009

Wy ha in plakker op de doar Wy prate hjir (graach) Frysk. Ferline wike krigen wy in pakje fan UPS doe’t wy net thús wiene. De besoarger lei it pakje yn it hok. Op syn kaartsje dat hy yn de

Lês it folsleine artikel
Sa ha jo in protte lêzers

Sa ha jo in protte lêzers

🕔14:34, 24.Sep 2009

    Wy ha fan it begjin ôf  lêzer west fan De Moanne, De Pompeblêden, De Smidte, it Beaken, de Letterhoeke en de Fryslân (fan it Genoatskip). No ha de direksjes fan in pear fan dy blêden yn har wiisheid besluten

Lês it folsleine artikel