Taal is in kwestje fan ûnthâld

Taal is in kwestje fan ûnthâld

🕔10:00, 15.Nov 2010

NIMWEGEN – Minsken ferwurkje regelmjittige en ûnregelmjittige tiidwurden beide like fluch. Dat betsjut dat net allinnich de ûnregelmjittige tiidwurden lykas ‘iet’, ‘rûn’ en ‘die’ klear foar gebrûk yn ‘e minskeholle sitte, mar de regelmjitte lykas ‘wurke’ en ‘pakte’ likegoed. Dat skriuwt

Lês it folsleine artikel
Skriuw krystferhaal foar Skanoskrift

Skriuw krystferhaal foar Skanoskrift

🕔06:58, 10.Nov 2010

Bistû de nije Tiny Mulder? Of liket it dy gewoan aardich om in kear in ferhaal fan dysels publisearre te sjen? De redaksje fan Skanoskrift jout dy no de mooglikheid om dyn keunsten sjen te litten. Skriuw in ferhaal fan

Lês it folsleine artikel
Brief fan de NoardFriezen

Brief fan de NoardFriezen

🕔22:14, 9.Nov 2010

Achte leden fan de Provinsjale Steaten fan Fryslân, � Ut ús kontakten mei de Fryske organisaasjes en media docht ús bliken dat de provinsje Fryslân fan doel is te besunigjen op de posten foar de Fryske taal. As fertsjintwurdi-gers fan

Lês it folsleine artikel
Friisk Funk as podcast

Friisk Funk as podcast

🕔15:24, 7.Nov 2010

Friisk Funk is in Noardfryske radiostjoerder fan it eilân Fear. De stjoerder is sawol online as mei de klassike radio te hearren. De redaksje Friisk Funk set syn nijsberjochten no ek as podcast online. Op de webside fan de Offener

Lês it folsleine artikel
Twataligen ha twa wrâlden

Twataligen ha twa wrâlden

🕔02:17, 7.Nov 2010

CAMBRIDGE – Wa’t minsken waarm meitsje wol foar de Fryske skiednis, it Fryske lânskip of Fryske artysten kin dat better yn it Frysk dwaan as yn it Nederlânsk. Twataligen tinke nammentlik positiver oer Fryske saken as dêr yn it Frysk

Lês it folsleine artikel
Leararen leare Sealterfrysk

Leararen leare Sealterfrysk

🕔20:02, 6.Nov 2010

Op basisskoallen yn it Sealterlân sil mear mei it Sealterfrysk dien wurde. Dosinte Ingeborg Einhaus út Wittesand wol mei it konsept „It Sealterlân as modelregio foar betide meartaligens“ mear pedagogen yn de basisskoallen en berne-opfang foar it Sealterfrysk kwalifisearje. Einhaus

Lês it folsleine artikel
Minderhedefilmfestival yn Hüsem

Minderhedefilmfestival yn Hüsem

🕔11:00, 6.Nov 2010

HÜSEM – Fan 18 oant en mei 20 novimber rint yn de Noardfryske haadstêd Hüsem it Europeesk minderhedefilmfestival. It festival wurdt organisearre troch de Friisk Foriining. Der binne films te sjen yn it Frysk, Baskysk, Samy (Lapsk), Platdútsk en Welsk.

Lês it folsleine artikel
Bûsboekje offisjeel ûnder Ried

Bûsboekje offisjeel ûnder Ried

🕔18:07, 5.Nov 2010

 Hjoed 5 novimber hat om 15.00 oere de offisjele oerdracht plakfûn fan it bûsboekje oan de Ried fan de Fryske Beweging. Dêrmei wurdt de lêste bân mei it Kristlik Frysk Selskip trochsnien dy’t oant no ta de útjouwer en hoeder

Lês it folsleine artikel
Twadde N-Fryske ynternetstjoerder

Twadde N-Fryske ynternetstjoerder

🕔09:43, 5.Nov 2010

De Noardfryske radiostjoerder Friisk Funk kin no ek online beharke wurde op de webside fan it Offene Kanal Westküste.  Friisk Funk stjoert fan moandei oant en mei freed tusken 08.00 en 09.00 oere. De redaksje fan Nais foon diling, it

Lês it folsleine artikel
Nije Fryske wurden

Nije Fryske wurden

🕔21:44, 23.Sep 2010

Oersetwedstriid yn it ramt fan de Europeeske dei fan de talen Dyn eigen Frysk wurd betinke? Dat kin. Op 26 septimber begjint in wedstriid foar wurden dy’t noch net sa hiel lang besteane yn it Hollânsk. De wedstriid wurdt organisearre

Lês it folsleine artikel