Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔06:52, 16.Apr 2019

Kollum Net samar fan de flier op ’e souder stappe wolle. Dat is in útdrukking, in siswize, dêr’t ik mar min oer kin. Soks wurdt gauris sein as immen tefolle tagelyk feroarje wol. Foar alle dúdlikens, it binne ornaris de

Lês it folsleine artikel
Cees Glashouwer winner Bernard Smilde Priis 2019

Cees Glashouwer winner Bernard Smilde Priis 2019

🕔08:08, 15.Apr 2019

Op sneon 12 april, de tsiende Krúspuntdei, waard yn Akkrum de Bernard Smilde Priis útrikt oan Cees Glashouwer, emearitus dominy fan Harns. Hy wûn de priis mei in bysûnder liet: in oersetting yn it Hylpersk fan de Lofsang fan Marije,

Lês it folsleine artikel
300 learlingen dogge mei oan foarwedstriid Lyts Frysk Diktee

300 learlingen dogge mei oan foarwedstriid Lyts Frysk Diktee

🕔10:26, 11.Apr 2019

300 learlingen út groep 8 yn Fryslân dogge mei oan de foarwedstriid fan it Lyts Frysk Diktee. Dêr meitsje se twa proefdiktees foar. De bêste learlingen dogge op 16 april mei oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee yn

Lês it folsleine artikel
Telekomkoal

Telekomkoal

🕔10:00, 10.Apr 2019

In wykmennich lyn fregen wy ús lêzers om in nij Frysk wurd te betinken. De oprop seach der sa út: Jo kenne grif wol fan dy minsken dy’t yn in restaurant sitte en net mei-inoar prate, mar hieltiten op ‘e

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Stêd fan Boeken

Aant Mulder: Stêd fan Boeken

🕔07:00, 9.Apr 2019

Kollum City of Literature, Stêd fan Boeken, de boekewike, it is my suver allegearre mar wat ûntkommen. De boekewike mei it tema ‘De moeder de vrouw’ dy’t duorre fan sneon 23 maart oant en mei snein 31 maart wol ik

Lês it folsleine artikel
Frysk yn 2030: net samar fan ’e flier op ’e souder

Frysk yn 2030: net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔09:03, 7.Apr 2019

DINGtiid, it orgaan foar de Fryske taal, sjocht mei in goed gefoel werom op in warber 2018. In hichtepunt foarich jier wie it advisearjen oangeande de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal & kultuer (BFTK) 2019-2023. DINGtiid hat wurdearring foar de langetermynambysjes

Lês it folsleine artikel
Utraiking getuugskriften Bildtse kursus

Utraiking getuugskriften Bildtse kursus

🕔08:43, 3.Apr 2019

Soa’t ’t gebrúklik is binne alle kursisten die’t de Bildtse kursus folgd hewwe slaagd. Maar dan motte jim niet dinke dat deuze kursus ‘n ‘makky’ is. Och heden, ni. An de kursisten te horen is ’t niet maklik, maar ok

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Dat kinst sa net sizze

Aant Mulder: Dat kinst sa net sizze

🕔07:00, 2.Apr 2019

Kollum Fan ’e wike hearde ik ferheard op. Ik wie ûnderweis om Fryske les te jaan. Doe’t ik der hast wie, rûn ik trije minsken foarby dy’t drok mei-inoar yn petear wiene. Om’t it al wat skimerich waard, seach ik

Lês it folsleine artikel
Graet Hylper Wordebook feastlik útreekt

Graet Hylper Wordebook feastlik útreekt

🕔12:04, 30.Mar 2019

tekst Cees Glashouwer It wie in feastjen, frydetómidde 29 maart, yn de Foeke yn Hylpen. It earste Graet Hylper Wordebook waerd útreekt. In dei óm naat te ferjetten, seaker naat fôr Siebren Dyk en Wiebe Zoethout. Siebren dy’t deskundige ys

Lês it folsleine artikel
Us Museum docht as is it Frysk in frjemde taal

Us Museum docht as is it Frysk in frjemde taal

🕔22:34, 29.Mar 2019

Troch Nanne Hoekstra Is der wat it taalgebrûk yn it Fries Museum oanbelanget wat feroare sûnt It Nijs fiif jier lyn konkludearre dat it Frysk by Us Museum in kuriositeit is? Al wat, ûntduts ik ferline wike op de lêste

Lês it folsleine artikel