Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

Nije Flaamske heechlearaar sil yn Utert omtinken jaan oan it Frysk

🕔16:54, 8.Mar 2020

It mei dan gâns minder wurden wêze mei de stúdzjerjochtings Frysk oan Nederlânske universiteiten en hegeskoallen – in folsleine stúdzje Frysk is der allinnich noch by hegeskoalle NHL Stenden en allinnich de Ryksuniversiteit Grins en de Universiteit fan Amsterdam hawwe

Lês it folsleine artikel
Rjochtsaak tsjin Waadhoeke

Rjochtsaak tsjin Waadhoeke

🕔16:42, 8.Mar 2020

Ynstjoerd Lykas bekend wêze kin, fier ik in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer de ferfrysking fan plaknammen yn de gemeente. Dizze saak wurdt op tiisdei 24 maart behannele troch de bestjoersrjochter yn de rjochtbank fan Ljouwert, Saailân 102 moarns

Lês it folsleine artikel
Dag van de Grunneger Toal

Dag van de Grunneger Toal

🕔12:36, 8.Mar 2020

De Grinslanners fiere dat harren haadstêd in nij kultuergebou hat. Yn de Grinzer binnenstêd stiet sûnt ferline jier it saneamde Forum. In soad wichtige kulturele organisaasjes fan de provinsje binne dêr ûnderbrocht. De jierlikse Dag van de Grunneger Toal wurdt der ek

Lês it folsleine artikel
Nij trijetalich lêsboek: ‘Silke & Miss Dee’

Nij trijetalich lêsboek: ‘Silke & Miss Dee’ Fernijd

🕔08:56, 8.Mar 2020

By de Afûk is in nij trijetalich lêsboek fan Baukje Wytsma en Carla van der Heijde ferskynd: Silke & Miss Dee. Utjouwer Ernst Bruinsma: ‘It is fantastysk om te sjen hoe’t Baukje Wytsma nei jierren wer mei in berneboek komt

Lês it folsleine artikel
‘It Peuterhonk’ Eksmoarre behellet sertifikaat twatalich wurkjen

‘It Peuterhonk’ Eksmoarre behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔09:04, 7.Mar 2020

Op woansdei 4 maart wie it feest op pjutte-opfang It Peuterhonk yn Eksmoarre. Op de lokaasje fan Kids First wurdt sûnt febrewaris 2017 wurke mei in belied dat der op rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te

Lês it folsleine artikel
Fergees boekewikegeskink: ‘Leon & Juliette’

Fergees boekewikegeskink: ‘Leon & Juliette’

🕔08:53, 7.Mar 2020

Yn ‘Leon & Juliette’ rekonstruearret Annejet van der Zijl in wierbarde njoggentjinde-iuwske leafdesskiednis dy’t alles treast wie, oant de ferjitnis ta. Hy wie in jonge Nederlanner dy’t syn ferearme heitelân ûntflechte wie om kapitaal op te bouwen yn de Nije

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: In nije professor Higgins?

Feie Fonyk: In nije professor Higgins?

🕔17:22, 5.Mar 2020

Kollum Yn syn oraasje fan 4 maart liet heechlearaar Hans van de Velde sjen hoefolle klanken oft der yn it Frysk binne. Dat binne aardich mear as yn it Nederlânsk. Tink bygelyks oan de op- of delgeande twalûden lykas yn

Lês it folsleine artikel
It fertutearzjen fan it Frysk

It fertutearzjen fan it Frysk

🕔17:17, 5.Mar 2020

It Frysk moat rjochten krije bûten de provinsje en jou mear út as 6o sinten de persoan. Dat wiene in pear fan de opfallendste konklúzjes fan de oraasje fan Hans van de Velde. Pier Bergsma Woansdeitemiddei 4 maart hâlde Hans

Lês it folsleine artikel
Ryksútfieringsorganisaasjes wolle oan de slach mei it Frysk

Ryksútfieringsorganisaasjes wolle oan de slach mei it Frysk

🕔09:29, 5.Mar 2020

Der falt noch in soad winst te beheljen foar it brûken fan de Fryske taal binnen Ryksútfieringsorganisaasjes. Dat docht bliken út in casestudy dy’t DINGtiid, orgaan foar de Fryske taal, op fersyk fan minister Ollongren fan Ynlânske Saken (BZK) yn

Lês it folsleine artikel
Doarpskrante ‘Diggelfjoer’ Wommels wint priis foar bêste Frysktalige stik

Doarpskrante ‘Diggelfjoer’ Wommels wint priis foar bêste Frysktalige stik

🕔12:06, 4.Mar 2020

In fraachpetear mei messesliper Gerrit Terpstra is it bêste Frysktalige stik fan ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân yn it ôfrûne jier. It is skreaun troch redaksjelid Pieta Zijlstra-Abma fan doarpskrante Diggelfjoer út Wommels. It stik ‘It

Lês it folsleine artikel