Aant Mulder: De brief fan de minister

Aant Mulder: De brief fan de minister

🕔07:00, 24.Dec 2019

Kollum De brief is der. Ik bedoel de Keamerbrief nei oanlieding fan it Algemien Oerlis fan de Fêste Twadde Keamerkommisje fan Ynlânske saken op 26 juny, de brief fan minister Knops, dy’t minister Ollongren ferfangt. De Ried fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Nije amtner foar Sorbyske saken

Nije amtner foar Sorbyske saken

🕔17:40, 23.Dec 2019

De provinsje Dahme-Spreewald yn de East-Dútske dielsteat Brandenburch hat in amtner oansteld foar Sorbyske saken. Dahme-Spreewald leit yn de streek Lausitz, dêr’t fanâlds de Sorben wenje, in folk mei in eigen taal en kultuer. Sabrina Kuschy is 33 jier âld.

Lês it folsleine artikel
Nedersaksyske sitting yn Grinzer rjochtbank

Nedersaksyske sitting yn Grinzer rjochtbank

🕔16:41, 22.Dec 2019

Wa’t yn Grins foar de rjochtbank ferskynt, moat Nederlânsk of Frysk prate. Dy’t in oare taal prate wol, moat gebrûk meitsje fan in tolk. Dochs ferrûn in rjochtssaak ein novimber foar in grut part yn it Nedersaksysk. Foar dy taal

Lês it folsleine artikel
Frysk leare út it Ingelsk of Dútsk wei

Frysk leare út it Ingelsk of Dútsk wei

🕔20:03, 20.Dec 2019

Jierrenlang koe men it Frysk inkeld leare troch de wei fan it Hollânsk. Dat is al in jiermennich oan it feroarjen. Ferskate organisaasjes hawwe war dien om ús taal mei oare fiertalen te ûnderrjochtsjen. De grutste oanbieder is de Afûk,

Lês it folsleine artikel
Earste Frysktalige supermerken iepene

Earste Frysktalige supermerken iepene

🕔09:33, 20.Dec 2019

Yn oktober die de Afûk in oprop oan supermerkûndernimmers yn Fryslân om it Frysk yn harren winkels sichtberder te meitsjen. Ferskillende ûndernimmers hawwe dêrop reagearre en nei oanlieding dêrfan wurde dizze wike de earste twa Frysktalige supermerken offisjeel iepene. ‘Alles

Lês it folsleine artikel
Nije stifting foar Fryske taal en kultuer yn Noard-Dútslân

Nije stifting foar Fryske taal en kultuer yn Noard-Dútslân

🕔22:50, 18.Dec 2019

Der komt ynkoarten in stifting foar it befoarderjen fan de Fryske taal en kultuer yn Noard-Fryslân. Dat hat it parlemint fan de Noard-Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein, dêr’t Noard-Fryslân diel fan útmakket, woansdei besletten. It plan foar sa’n stifting bestiet al in

Lês it folsleine artikel
Dochs ekstra jild foar Fryske Akademy

Dochs ekstra jild foar Fryske Akademy

🕔20:14, 18.Dec 2019

De Fryske Akademy yn Ljouwert kriget ekstra jild fan de provinsje. Dat hawwe Provinsjale Steaten woansdei besletten. De ekstra subsydzje is nedich om it wittenskiplike ynstitút oerein te hâlden. De provinsje hie earder al besletten om de Akademy alle jierren

Lês it folsleine artikel
Nije Fryske Bibeloersetting op kommendewei

Nije Fryske Bibeloersetting op kommendewei

🕔19:59, 18.Dec 2019

Yn 2024 moat der in nije Fryske oersetting fan de Bibel wêze. De besteande oersetting is makke yn 1978. De nije oersetting is in idee fan Lútsen Kooistra, âld-haadredakteur fan it Frysk Deiblêd. Neffens him is de besteande Bibeloersetting ferâldere

Lês it folsleine artikel
Ferklearring fan ferbûnens foar it earst yn it Frysk útsprutsen

Ferklearring fan ferbûnens foar it earst yn it Frysk útsprutsen

🕔19:45, 18.Dec 2019

De frou fan Sjouke Brandinga fan de Tynje komt fan ‘e Filipinen. Dizze wike krige Cielo Brandinga it steatsboargerskip fan Nederlân. Om’t hja net allinne Nederlanner wurdt, mar har ek Friezinne fielt, wie de naturalisaasjeseremoanje op har fersyk yn de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bliid, mar gewoan Frysk is noch in ding!

Aant Mulder: Bliid, mar gewoan Frysk is noch in ding!

🕔07:00, 17.Dec 2019

Kollum De ynspeksje fan it ûnderwiis kaam mei in Sinteklaaskadootsje. Op 5 desimber krigen de Steateleden de temarapportaazje Frysk yn it ûnderwiis ‘Sizzen is neat, mar dwaan is in ding’ tastjoerd. Dat is in ferfolch op ‘Fan winsk nei werklikheid’,

Lês it folsleine artikel