Beweging foar mear twataligens by Malteeske oerheid

Beweging foar mear twataligens by Malteeske oerheid

🕔15:18, 16.Dec 2018

Hoewol’t it Malteesk de nasjonale taal fan Malta is en boppedat de foarste offisjele taal, is de rol fan it Malteesk by de oerheid folle lytser as dy fan it Ingelsk – de twadde offisjele taal. Dat moat oars, seine

Lês it folsleine artikel
Reaksje DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

Reaksje DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

🕔15:42, 15.Dec 2018

Op 30 novimber hawwe Ryk en Provinsje Fryslân yn Ljouwert de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) foar de perioade 2019-2023 ûndertekene. Neffens syn wetlike taak hat DINGtiid beide oerheden advisearre by it tastânkommen dêrfan. No’t de BFTK tekene

Lês it folsleine artikel
Lytse talen wurde it slachtoffer fan de Brútstap

Lytse talen wurde it slachtoffer fan de Brútstap

🕔15:00, 13.Dec 2018

De Brútstap of Brexit hat in protte gefolgen, sawol foar de Britten as foar oare EU-boargers. Dy krije in soad omtinken yn ‘e media. Ien groep komt wat dat oangiet oan ‘e krapperein. Dat binne de ynwenners fan it Feriene Keninkryk

Lês it folsleine artikel
“Frysk moat wer folweardige stúdzje wurde yn Flensburch”

“Frysk moat wer folweardige stúdzje wurde yn Flensburch”

🕔23:42, 12.Dec 2018

Der moat yn Flensburch wer in folweardige stúdzje Frysk komme. Dat sei perfester Nils Langer moandei yn de kommisje foar kwestjes oangeande it Fryske folk fan it dielsteatparlemint fan Sleeswyk-Holstein. Dy kommisje komt twaris yn it jier byinoar om it

Lês it folsleine artikel
Doch mei oan in ûndersyk nei taalgebrûk yn Fryslân

Doch mei oan in ûndersyk nei taalgebrûk yn Fryslân

🕔23:01, 12.Dec 2018

Op it stuit begjint in grut ûndersyk nei it taalgebrûk yn Nederlân, Flaanderen en Suriname. Under de namme De staat van het Nederlands sykje ûndersikers út hokker talen oft dêr yn gebrûk binne, hoefolle minsken oft se behearskje, wannear’t se brûkt

Lês it folsleine artikel
Holwerter skoallebern krije boek oer it byld ‘Wachten op hoog water’

Holwerter skoallebern krije boek oer it byld ‘Wachten op hoog water’

🕔19:10, 12.Dec 2018

Woansdei 12 desimber rikte wethâlder Pytsje de Graaf fan Dongeradiel it boek ‘Heech Tymo, sjoch omheech’ fan Koos Tiemersma út oan de bern fan de groepen 5 oant en mei 8 fan IBS de Tsjelke en KBS Ploos van Amstel

Lês it folsleine artikel
Dat it net wat oars kin!

Dat it net wat oars kin!

🕔10:56, 11.Dec 2018

Kollum In kursist mailde my dat se guon dingen om har hinne mar min sette kin. Se neamde in foarbyld en einige har mail mei de opmerking ‘Ik bin poer’. No hiene dy dingen aldergelokst net mei my te krijen,

Lês it folsleine artikel
Meartaligens is net min, taal is goed

Meartaligens is net min, taal is goed

🕔17:26, 9.Dec 2018

Dat meartaligens gjin neidiel is, mar folle earder in foardiel, is yn Fryslân al lang bekend. Hoe kin it dan dat meartalige learlingen it op skoalle gauris minder goed dogge as ientalige? Yn Flaanderen hawwe allochtoane en Frânsktalige learlingen in

Lês it folsleine artikel
Switserlân erkent twa minderheidstalen

Switserlân erkent twa minderheidstalen

🕔15:45, 9.Dec 2018

Switserlân is offisjeel in fjouwertalich lân. De talen Dútsk, Frânsk en Italiaansk binne folweardige offisjele talen, it Retoromaansk hat in wat legere status. Fierders spylje regionale farianten fan it Dútsk – it Schwitzerdütsch – yn de deistige omgong in grutte

Lês it folsleine artikel
Presintaasje nij Frysk tydskrift

Presintaasje nij Frysk tydskrift

🕔12:04, 6.Dec 2018

Saterdeimiddei 8 desimber wurdt de Fedde Schurerlêzing holden. By dy gelegenheid sil ek de De Nije presintearre wurde. Dat is in folslein Frysktalige glimmer (glossy). Fan moandei 10 desimber ôf leit dat tydskrift yn de winkel. De kostpriis is € 4,95. De

Lês it folsleine artikel