Nuvere kostgongers

Nuvere kostgongers

🕔08:47, 27.Mar 2021

De geregelde lêzers fan It Nijs witte wol dat ik graach yn âlde tydskriften sneupe mei. Okkerdeis beseach ik De Strikel, kultureel moanneblêd. Dat begûn yn 1958 te ferskinen en is letter yn De Moanne opgien. Fedde Schurer hie dêr

Lês it folsleine artikel
Unferwachte ekstraatsje foar de Fryske taal fan minister Ollongren

Unferwachte ekstraatsje foar de Fryske taal fan minister Ollongren

🕔20:23, 24.Mar 2021

Hoewol’t in demisjonêr kabinet eins gjin grutte besluten mear heart te nimmen, makket minister fan ynlânske saken Kajsa Ollongren in útsûndering foar it Fryske taalbelied. Op ‘e falreep hat hja tasein dat se út namme fan it kabinet mei de

Lês it folsleine artikel
Boargerlike stân Brussel: Hannes en IJbele binne gjin nammen

Boargerlike stân Brussel: Hannes en IJbele binne gjin nammen

🕔23:25, 23.Mar 2021

Nee, de namme Hannes koe der wier net op troch, wie it betinken fan de Brusselske amtner fan de boargerlike stân. De Nederlânsktalige âlden koene beklamje wat hja woene dat it in gewoane Nederlânske namme wie, in ôfkoarting fan Johannes,

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Bliuw fan de stavering ôf

Pier Bergsma: Bliuw fan de stavering ôf

🕔11:45, 18.Mar 2021

Skôging Kleisangen oer it ûnderwiis binne fan alle tiden. “De bern leare minder en minder, se kinne net staverje en se leare gjin rekkenjen mear.” It wie te ferwachtsjen dat der wer ien komt mei in foarstel om de stavering

Lês it folsleine artikel
Suksesfolle Fryske Boekewike: Kadoboek Hilda Talsma ‘útferkocht’

Suksesfolle Fryske Boekewike: Kadoboek Hilda Talsma ‘útferkocht’

🕔08:51, 16.Mar 2021

Noch nea earder wie de Fryske Boekewike sa’n grut sukses. It kadoboek Lockdownleafde fan Hilda Talsma, in spesjale útjefte yn it ramt fan de Fryske Boekewike, is útferkocht. Ernst Bruinsma fan Boeken fan Fryslân: “Wy hawwe sels, dat is echt

Lês it folsleine artikel
Geart Tigchelaar gemeentedichter Noardeast-Fryslân

Geart Tigchelaar gemeentedichter Noardeast-Fryslân

🕔09:12, 13.Mar 2021

Geart Tigchelaar is de nije gemeentedichter fan Noardeast-Fryslân. Hy is fan plan om elke lêste woansdei fan ’e moanne op ’e merk yn Dokkum in gedicht oan it winkeljend publyk te presintearjen. Op ’e minsken tastappe, net binnen bliuwe; alles

Lês it folsleine artikel
Oprop Transpoesie yn Brussel

Oprop Transpoesie yn Brussel

🕔08:46, 13.Mar 2021

It Transpoesie-projekt sette yn ’e hjerst fan 2011 útein yn Brussel, ta eare fan de Europeeske Dei foar Taal- en Linguistyske Diversiteit, dy’t elts jier fierd wurdt op 26 septimber. As ûnderdiel fan dit projekt is der elts jier in

Lês it folsleine artikel
In Fryske namme foar in Haachske gearkomsteromte

In Fryske namme foar in Haachske gearkomsteromte

🕔15:14, 12.Mar 2021

Dat Kajsa Ollongren it Frysk in waarm hert tadraacht, hie se earder al dúdlik makke: hja neamde harsels ‘minister fan Fryske saken’ en yn 2018 sei hja dat Fryskpraten yn Fryslân in rjocht is en dat soks ek normaal wêze

Lês it folsleine artikel
Noardeast-Fryslân: Fryske plaknammen en nije flagge allebeide fan ‘e baan

Noardeast-Fryslân: Fryske plaknammen en nije flagge allebeide fan ‘e baan

🕔10:57, 12.Mar 2021

Aant Jelle Soepboer is dûm. It FNP-riedslid yn de gemeente Noardeast-Fryslân kin der net oer út dat de Hollânske plaknammen yn de gemeente de offisjele bliuwe. De gemeenteried hie besletten om de Fryske de offisjele status te jaan, mar fynt

Lês it folsleine artikel
Nije grammatika fan it Noard-Frysk op ynternet

Nije grammatika fan it Noard-Frysk op ynternet

🕔17:33, 10.Mar 2021

It Nordfriisk Instituut hat op ‘e nij in grammatika fan in Noard-Frysk dialekt iepenbier makke. It giet diskear om it dialekt Mooring, dat praat wurdt yn it sintrum fan Noard-Fryslân. It is ien fan ‘e fitaalste dialekten. Earder makke it

Lês it folsleine artikel