Moetings- en Ynspiraasjemiddei Frysk Boun om Utens

Moetings- en Ynspiraasjemiddei Frysk Boun om Utens

🕔09:09, 9.Oct 2019

Sneon 16 novimber 2019 stean de doarren fan it Multyfunksjoneel Sintrum “de Kiekmure” yn Hurderwyk wer iepen foar Friezen om Utens. Inoar moetsje en ynspirearje en net allinnich mar weromsjen, mar fansels ek mei in each nei de takomst. It

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In knoop yn de flagge

Aant Mulder: In knoop yn de flagge

🕔07:00, 8.Oct 2019

Ik ha my de tiisdeis doe’t de boeren nei De Haach ta teagen, fernuvere. Ik hie der fansels al fan alles oer heard en lêzen. Ik neam bygelyks it beheind tal trekkers dat op it Malieveld mocht, de trekkers op

Lês it folsleine artikel
Rjochtssaak oer Frânsktalich ûnderwiis yn Kanada

Rjochtssaak oer Frânsktalich ûnderwiis yn Kanada

🕔07:44, 6.Oct 2019

Hoe hurd is it rjocht fan Frânsktalige bern yn Kanada op ûnderwiis yn ‘e memmetaal? Dy fraach moat de heechste rjochtbank yn it lân ynkoarten beänderje. De saak is oanspand troch Frânsktalige ynwenners fan Ingelsktalige provinsjes, dy’t it net slagge

Lês it folsleine artikel
Hylper Lydbûkjen fôr serke en thús

Hylper Lydbûkjen fôr serke en thús

🕔16:44, 4.Oct 2019

Snein 13 oktober kriget Hylpen in lieteboek it Hylpersk Twa âld-Hylpers, Cees Glashouwer út Harns en Wiebe E. Zoethout út Oldekerk binne oan ’e slach gien en hawwe in lytse tachtich lieten út Liedboek – zingen en bidden in huis

Lês it folsleine artikel
Spul oer twatalige buorden yn Belfast

Spul oer twatalige buorden yn Belfast

🕔20:20, 3.Oct 2019

Noch net sa lang lyn wie it Iersk de taal fan in pear lytse Ierske doarpkes oan ‘e Ierske westkust. De rest fan Ierlân learde de taal wol, mar hy spile gjin grutte rol yn it deistich bestean. Yn Noard-Ierlân,

Lês it folsleine artikel
Stikstofbelied en fertiizjend taalgebrûk

Stikstofbelied en fertiizjend taalgebrûk

🕔19:43, 1.Oct 2019

Ynstjoerd De krante stiet de lêste tiid fol oer stikstofproblematyk as gefolch fan de útspraak fan de Steatsrie dat it Nederlânsk belied op it mêd fan stikstofútstjit yn striid is mei Europeeske natuerwetjouwing. Steld wurdt dat benammen yn de lânbou,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Waling-om of ome Waling

Aant Mulder: Waling-om of ome Waling

🕔09:39, 1.Oct 2019

Kollum Waling-om of ome Waling? Thats the question. Ik ha it oer de skriuwer en dichter fan sa’n goed hûndert jier ferlyn, dy’t út bewûndering wei dy bynamme krige. Yn de earste twa sintsjes ha ’k daliks de trije talen

Lês it folsleine artikel
Sealterfriezen kinne wol wat stipe brûke

Sealterfriezen kinne wol wat stipe brûke

🕔20:10, 30.Sep 2019

It Sealterfrysk is ien fan de meast bedrige talen fan de wrâld. Der binne noch sa’n tûzen minsken dy’t it prate. Se wolle ferbining sykje mei de Westerlauwerske Friezen om stipe te sykjen foar harren taalstriid. In groep fan sa’n

Lês it folsleine artikel
Oraasje Klaas Fokkema persys 70 jier lyn

Oraasje Klaas Fokkema persys 70 jier lyn

🕔18:23, 30.Sep 2019

Hjoed persys santich jier lyn hold Klaas Fokkema syn oraasje oan de Frije Universiteit Amsterdam, mei de titel: “Over de groei van het Friese taalbesef.” It wie it begjin fan de learstoel Frysk oan de VU, dy’t wilens al moai

Lês it folsleine artikel
Enerzjike Warnsbetinking / Mienskipsdei

Enerzjike Warnsbetinking / Mienskipsdei

🕔20:39, 29.Sep 2019

Der foel in bats wetter doe’t de betinking fan de Slach by Warns justermiddei úteinsette en de wyn spûke om it Reaklif. It publyk koe gelokkich flak foar de gearkomste, doe’t it efkes eaze, noch skûlje efter in bus fan

Lês it folsleine artikel