Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

Ministerried beneamt nije bestjoersleden advysorgaan DINGtiid

🕔12:02, 15.Jun 2019

De ministerried beneamt Jan Koster mei yngong fan 1 juny as foarsitter fan it advysorgaan DINGtiid. Hy wie oant begjin 2018 direkteur fan Omrop Fryslân. Hedzer Klarenbeek waard beneamd ta nij bestjoerslid. Klarenbeek wurke by de jeugd- en sedeplysje fan

Lês it folsleine artikel
Friezen pikke it net mear

Friezen pikke it net mear

🕔11:39, 15.Jun 2019

Nei fjirtich jier ûnderwiis binne de measte Friezen noch altyd analfabeet yn de eigen taal. Sy reitsje it betrouwen yn de bestjoersoerienkomsten kwyt. Papier is geduldich. Oanlieding foar de Fêste Keamerkommisje Ynlânske Saken om op 26 juny mei mefrou Kajsa

Lês it folsleine artikel
FNP wol provinsjale stipe kwaliteitsferbettering Frysk yn en op media

FNP wol provinsjale stipe kwaliteitsferbettering Frysk yn en op media

🕔19:21, 14.Jun 2019

De FNP wol dat der goed kwalifisearre sjoernalisten by de Omrop en oare media oan it wurk kinne, dy’t it Frysk goed yn ’e macht hawwe. Foar filmkes fan de Omrop en oare media is it fan belang dat it

Lês it folsleine artikel
Petear oer it Frysk op 26 juny yn De Haach: gean mei!

Petear oer it Frysk op 26 juny yn De Haach: gean mei!

🕔09:02, 12.Jun 2019

It moat jimme net troch it sin gean! Jimme ha it wol lêzen en heard: woansdei 26 juny sil it heve, dan sil de Fêste Keamerkommisje mei minister Ollongren yn petear oer it Frysk en dan benammen oer de sichtberens

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

🕔08:00, 11.Jun 2019

Kollum De iene kear lês ik dat Fryslân noch nea safolle ynwenners hân hat as no en de oare kear dat we mei krimp rekkenje moatte. Hoe sit dat krekt? Ut de sifers wurdt dúdlik dat op 1 desimber ferline

Lês it folsleine artikel
It Ryk kommunisearret yn it Frysk

It Ryk kommunisearret yn it Frysk

🕔22:53, 9.Jun 2019

Wat op de side fan It Nijs o sa gewoan is, is tige bysûnder foar de webside fan it Ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes: in Fryske tekst. De beneaming fan Sybrand van Haersma Buma ta boargemaster fan Ljouwert wurdt

Lês it folsleine artikel
Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

Jensma en Wolf warskôgje foar efterútgong stúdzje Frysk

🕔22:02, 8.Jun 2019

De Fryske taal, literatuer en skiednis wurde hieltiten minder bestudearre. Der wie in tiid dat deroer praat waard dat eins alle grutte Nederlânske universiteiten in stúdzjerjochting Frysk ha moasten, wylst de stúdzjes Frysk no hast allegear opgien binne yn gruttere

Lês it folsleine artikel
Fjoer fan ‘e plaknammestriid yn Waadhoeke lôget wer op

Fjoer fan ‘e plaknammestriid yn Waadhoeke lôget wer op

🕔21:18, 8.Jun 2019

De gemeente Waadhoeke moat alle plaknammebuorden op deselde manier staljaan. Dêr hat de FNP-fraksje yn ‘e gemeenterie foar pleite. De gemeente is in fúzje fan (parten fan) de gemeenten Littenseradiel, Menameradiel, it Bilt en Frjentsjerteradiel. Dy gemeenten giene ferskillend om

Lês it folsleine artikel
Leararen Sorbysk prate de taal sels amper

Leararen Sorbysk prate de taal sels amper

🕔12:31, 4.Jun 2019

As in taal hiel lyts is, is it lestich om goede leararen te finen dy’t him oanleare kinne. Dat fernimme de Sorben, in taalminderheid yn de East-Dútske streek Lausitz. Ut ûndersyk hat bliken dien dat de leararen Sorbysk de taal

Lês it folsleine artikel
Tsien jier ferplichte taaltoets Lúksemburchsk

Tsien jier ferplichte taaltoets Lúksemburchsk

🕔12:01, 4.Jun 2019

Wa’t it Lúksemburger steatsboargerskip hawwe wol, moat Lúksemburchsk behearskje. Benammen taalorganisaasje INL (Institut National des Langues) hat dêr jern mei bespûn. De INL is tsien jier lyn oprjochte, doe’t de offisjele Sproochentest Lëtzebuergesch ferplichte waard foar wa’t Lúksemburger wurde wol. Wilens

Lês it folsleine artikel