Briefkje oer taal (12)

Briefkje oer taal (12) Fernijd

🕔08:00, 10.May 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (11) | It Nijs) Bêste Jan, dat it gebrûk fan oft nei in fraachwurd yn in bysin (hoe let oft it is) it gefaar rint om ôf

Lês it folsleine artikel
‘Paradys: vijftien kunstenaars over macht en maakbaarheid’

‘Paradys: vijftien kunstenaars over macht en maakbaarheid’

🕔10:25, 9.May 2022

De minske hat altyd al nei it paradys stribbe. Meastal bliuwt it by in idee, in langstme nei in perfekte wrâld. Dochs kamen de Fryske Nassaus der mei harren Oranjewâld eartiids ferrassend tichtby. Noch hieltyd is dat bûtenplak in oaze

Lês it folsleine artikel
Utjouwerij Regaad bringt Netflix-hit yn it Frysk

Utjouwerij Regaad bringt Netflix-hit yn it Frysk

🕔08:44, 8.May 2022

Op freedtemiddei 13 maaie presintearret Utjouwerij Regaad syn nijste boek: Nancy Springer’s berneboek Enola Holmes: De saak fan de fermiste markys. Neist dat it boek ferneamd is troch de ûnder bern tige populêre Netflix-ferfilming, is it foar Regaad de alderearste

Lês it folsleine artikel
Denemarken organisearret 13e Liet Ynternasjonaal

Denemarken organisearret 13e Liet Ynternasjonaal

🕔23:18, 6.May 2022

Trettjin finalisten op sjongfestival foar minderheidstalen Trettjin Europeeske minderheidstalen dogge oare wike freed 13 maaie mei oan Liet Ynternasjonaal. De dielnimmers oan it sjongfestival foar minderheidstalen, dat foar de 13e kear holden wurdt, komme ûnder mear út regio’s yn Spanje,

Lês it folsleine artikel
Utrikking Libris Literatuerpriis by ‘Nieuwsuur’

Utrikking Libris Literatuerpriis by ‘Nieuwsuur’

🕔08:45, 5.May 2022

Op moandeitejûn 9 maaie makket sjueryfoarsitter Ahmed Aboutaleb, boargemaster fan Rotterdam, yn Nieuwsuur (NOS/NTR) de winner fan de Libris Literatuerpriis 2022 buorkundich. Dat bart streekrjocht út Felix Meritis yn Amsterdam wei. De nominearre skriuwers komme earst oan it wurd yn

Lês it folsleine artikel
D.A. Tammingapriis foar Paul van Dijk

D.A. Tammingapriis foar Paul van Dijk

🕔10:25, 4.May 2022

Paul van Dijk fan Warkum hat de D.A. Tammingapriis wûn foar syn bondel Famke fan snie.  De D.A. Tammingapriis, yn 2014 ynsteld troch de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) en 3000 euro grut, is in mearjierlikse priis, ornearre

Lês it folsleine artikel
Mear omtinken foar it Frysk

Mear omtinken foar it Frysk

🕔07:15, 4.May 2022

It giet mei de promoasje fan it Frysk sa’t it ôfpraat is. Dy konklúzje kin lutsen wurde út it tuskenrapport dat it ministearje fan Ynlânske Saken en de provinsje Fryslân opsteld hawwe oer harren Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK).

Lês it folsleine artikel
IMF-subsydzje foar 20 projekten yn Noardwest-Fryslân

IMF-subsydzje foar 20 projekten yn Noardwest-Fryslân

🕔07:00, 4.May 2022

Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provinsje Fryslân subsydzje oan tweintich inisjativen yn de regio Noardwest-Fryslân. Yn de earste iepenstellingsperioade fan 2022 giet der mei-inoar goed 260.000 euro nei projekten foar leefberens yn de mienskip. Ien fan de projekten

Lês it folsleine artikel
Spoar 8 helpt by it jaan fan it fak Frysk yn it basisûnderwiis

Spoar 8 helpt by it jaan fan it fak Frysk yn it basisûnderwiis

🕔09:07, 3.May 2022

Op alle skoallen yn Fryslân wurdt op dit stuit hurd wurke oan de ambysjes fan it Taalplan Frysk 2030. In hiel soad skoallen brûke dêr de metoade Spoar 8 by: in metoade fan de Afûk, dy’t helpt by it jaan

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (11)

Briefkje oer taal (11)

🕔08:56, 3.May 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (10) | It Nijs) Bêste Ed, In dei of wat lyn seach ik in ferhaal nei dêr’t ik hjir twa sinnen út sitearje: (1) De baas frege at ik

Lês it folsleine artikel