Fiering fan de Europeeske Dei fan de Talen

Fiering fan de Europeeske Dei fan de Talen

🕔07:41, 22.Sep 2023

Op tiisdeitemiddei 26 septimber fiere it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en Mercator Europeesk Kennissintrum de Europeeske Dei fan de Talen, mei it tema ‘Taal & Rjocht: taalferskaat en de rjochtbank’. Dat wurdt dien mei in rûntepetear, poëzy en

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Plasse

Anne Dykstra: Plasse Fernijd

🕔08:00, 20.Sep 2023

Kollum Unfoech praat (46) Joast Halbertsma (1789-1869) hie in bulte niget oan folksleauwe en hy ferwurke it ek yn syn ferhalen en stikjes, bygelyks yn ’e Flotgaerzen fan 1854. Dêr stiet te lêzen: ‘Ien jongwiif, dy ien jier mannich sonder

Lês it folsleine artikel
Nijewier kriget as lêste doarp yn Noardeast-Fryslân it Fryske plaknammeboerd

Nijewier kriget as lêste doarp yn Noardeast-Fryslân it Fryske plaknammeboerd

🕔11:18, 19.Sep 2023

Nijewier kriget op freed 22 septimber as lêste doarp yn de gemeente offisjeel in Frysk plaknammeboerd. Wethâlder Aant Jelle Soepboer sil it boerd by in lytse feestlike gearkomste yn gebrûk nimme. Dit sil wêze om 10.00 oere oan de Singel

Lês it folsleine artikel
Briefkje (83): Trochdat of omdat – oarsaak of reden?  

Briefkje (83): Trochdat of omdat – oarsaak of reden?  

🕔08:32, 19.Sep 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn foarige brief. Bêste Ed, Ferline wike stiesto stil by it ferskil tusken de fragen Hoe komt it? en Hoe komt dat? Ik wol dêr noch efkes op trochgean. Yn dyn earstneamde gefal kinne

Lês it folsleine artikel
Krekt útkommen: ‘Skearing en Ynslach’ fan Bouke van der Hem

Krekt útkommen: ‘Skearing en Ynslach’ fan Bouke van der Hem

🕔08:18, 17.Sep 2023

By Utjouwerij Afûk kaam Skearing en Ynslach, de nijste ferhaleroman fan Bouke van der Hem, út. Dy beskriuwt by biten en brokken benammen it opgroeien fan boeresoan Reinder Beetstra yn Fryslân, syn wederwarichheden yn militêre tsjinst, it studintelibben yn Grins

Lês it folsleine artikel
Ferhaal Ronald Giphart ek yn it Frysk by Nationale Voorleeslunch

Ferhaal Ronald Giphart ek yn it Frysk by Nationale Voorleeslunch Fernijd

🕔08:18, 17.Sep 2023

De Nationale Voorleeslunch, dy’t dit jier foar de alfde kear wêze sil, lit sjen dat foarlêzen ek foar âlderein in noflike en ferbinende aktiviteit wêze kin. It foarlêzen fan in ferhaal jout ûntspanning en is faak in oanlieding om mei-inoar

Lês it folsleine artikel
Wizigingsakte Ried Fryske Beweging ûndertekene

Wizigingsakte Ried Fryske Beweging ûndertekene

🕔17:10, 14.Sep 2023

Hjoed is op it kantoar fan Sekuer Notarissen yn Surhústerfean de wizigingsakte fan de Ried fan de Fryske Beweging ûndertekene dêr’t op 7 juny 2023 troch de Grutte Ried ta besletten is. Oan dy wiziging fan it karbrief gie in

Lês it folsleine artikel
Sichtberens sintraal op Streektaalkonferinsje 2023

Sichtberens sintraal op Streektaalkonferinsje 2023

🕔14:32, 14.Sep 2023

Op 22 septimber 2023 organisearret de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) yn gearwurking mei de Nederlandse Taalunie, provinsje Fryslân en gemeente Waadhoeke syn jierlikse streektaalkonferinsje. De konferinsje sil op it gemeentekantoar fan Waadhoeke yn Frjentsjer wêze en hat as tema: ‘Streektaal

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Aaikoer

Anne Dykstra: Aaikoer Fernijd

🕔08:00, 13.Sep 2023

Kollum Unfoech praat (45) Foardat der aanst gjin aaien mear binne, earst mar efkes in sechje út Waling Dykstra syn Uit Frieslands Volksleven (1896): Dy har koer mei aaien koe wol ris brekke. Dykstra syn útlis dêrfan fyn ik wat

Lês it folsleine artikel
Briefkje (82): It strykt as hoassokken

Briefkje (82): It strykt as hoassokken Fernijd

🕔08:00, 12.Sep 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief. Bêste Jan, dat wie ferline wike in like ûnferwachte as nijsgjirrich útstapke nei de aktualiteit fan ‘taal en kultuer’ by de Provinsje. Yn de portefúljeferdieling hawwe Deputearre Steaten taal (en taalûnderwiis) en

Lês it folsleine artikel