Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

Sweden: it lân dêr’t de Jiddyske taal opbloeit

🕔20:45, 14.Aug 2019

Yn it ferline wie it Jiddysk in taal dy’t praat waard troch 12 miljoen minsken. Yn hiele buerten yn Antwerpen, Krakow en Odessa wie it hast it iennichste wat op strjitte te hearren wie: de tige op it Dútsk lykjende

Lês it folsleine artikel
Wa kin in boekje oer ûnderwiis yn in lytse taal skriuwe?

Wa kin in boekje oer ûnderwiis yn in lytse taal skriuwe?

🕔22:22, 13.Aug 2019

Wa kin in boekje skriuwe oer it Baskysk op skoalle yn Baskelân of oer it Dútsk op skoallen yn East-België? Sa’n ien soe de Fryske Akademy tige helpe en der ek wat mei fertsjinje. Mercator Education, it ynstitút fan de

Lês it folsleine artikel
Skûtsjesilen moat gjin ‘schuitjezeilen’ wurde

Skûtsjesilen moat gjin ‘schuitjezeilen’ wurde

🕔08:53, 13.Aug 2019

Kollum De Provinsje wol dat oer fjouwer jier mear Frysk brûkt wurdt. ‘It gebrûk fan it Frysk is sichtber en mjitber omheech gien’, is ien fan de doelen yn it nije bestjoersakkoart. Dat ferget in aktivere opstelling. Dêr falt op

Lês it folsleine artikel
Kriget Paula Rotger 200 tûzen euro boete foar Katalaansk praten?

Kriget Paula Rotger 200 tûzen euro boete foar Katalaansk praten?

🕔16:10, 12.Aug 2019

In meiwurkster fan it fleanfjild op Mallorca moat foar de rjochter ferskine. Hja is oanklage foar it yn gefaar bringen fan ‘e feilichheid. As hja feroardiele wurdt, kin de rjochter har in boete fan twahûnderttûzen euro oplizze. De frou seit

Lês it folsleine artikel
Beswier tsjin de assimilaasje fan minderheidsfolken (bywurke)

Beswier tsjin de assimilaasje fan minderheidsfolken (bywurke)

🕔15:35, 12.Aug 2019

“It assimilaasjebelied is it slimste.” Dat seit Ulrich Delius, de direkteur fan de Gesellschaft für bedrohte Sprachen, in organisaasje dy’t opkomt foar talen dêr’t de ein fan wankt. Hy wiist op de faaie posysje fan it Sorbysk, de oarspronklike taal fan

Lês it folsleine artikel
Biograaf Tony Feitsma giet fan start

Biograaf Tony Feitsma giet fan start

🕔18:21, 10.Aug 2019

It Feitsma Fûns lit witte, dat it projekt ‘wittenskiplike biografy fan Tony Feitsma’ offisjeel úteinset is, mei Tresoar en de Fryske Akademy as wittenskiplike partners, en dr. Liuwe H. Westra út Lollum as biograaf. Prof. dr. Anthonia Feitsma (1928-2009) hat

Lês it folsleine artikel
ANWB kriget plombrief Ried fan de Fryske Beweging

ANWB kriget plombrief Ried fan de Fryske Beweging

🕔07:42, 9.Aug 2019

De Ried fan de Fryske Beweging stjoert gauris plombrieven nei persoanen of ynstânsjes dy’t it Frysk brûke. Dizze kear is it de ANWB dy’t in plombrief kriget. Dat is om it simmernûmer fan de Kampioen. De ANWB joech dat ledetydskrift dit

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ketelje op de Ketelbrêge

Aant Mulder: Ketelje op de Ketelbrêge

🕔07:00, 6.Aug 2019

Kollum Ketelje op de Ketelbrêge, dat betsjut dat men dêr argewaasje hat, jin dêr stiet te tjirgjen. Dy brêge, dêr ride we faak en folle oerhinne. Dat hat men as men de bern oare kant de Ketelmar yn de polder

Lês it folsleine artikel
Jongfryske Mienskip betellet Afûk-kursus foar LIDL-klant

Jongfryske Mienskip betellet Afûk-kursus foar LIDL-klant

🕔12:06, 1.Aug 2019

Juster berjochte It Nijs oer in lytse taalstriid yn Dokkum: in frommeske út IJmuiden dat nei Lauwerseach ferhuze wie en gauris boadskippe yn Dokkum, ferstie it Frysk fan winkelpersoniel noch net goed. Hja beklage har oer it taalgebrûk fan it

Lês it folsleine artikel
Supermerk LIDL biedt ekskús oan foar “ongemak” fan Frysk pratend personiel

Supermerk LIDL biedt ekskús oan foar “ongemak” fan Frysk pratend personiel

🕔17:06, 31.Jul 2019

Dat der yn Fryslân Frysk praat wurdt, is net foar elkenien fanselssprekkend. In frou út IJmuiden dy’t nei Lauwerseach ferhuze is en yn Dokkum om boadskippen gie, steurde har deroan dat it personiel Frysk tsjin har prate. Hja neamde Karwei

Lês it folsleine artikel