Ryksuniversiteit Grins en provinsje Fryslân hakketakje oer stúdzje Frysk

Ryksuniversiteit Grins en provinsje Fryslân hakketakje oer stúdzje Frysk

🕔12:18, 1.Jul 2021

Der moat wer in stúdzje Frysk oan de Ryksuniversiteit komme. Fierders moat der in perfester Frysk bliuwe dy’t wier in bân hat mei de Fryske taal. Dat seit deputearre Sietske Poepjes. Hja hat de Grinzer universiteit te witten dien dat

Lês it folsleine artikel
Earste skoallen oan ’e slach mei ferbetterjen Fryske les

Earste skoallen oan ’e slach mei ferbetterjen Fryske les

🕔11:02, 30.Jun 2021

De subsydzjeregeling ‘Frysk foar no en letter’ hie in foarsichtige start. Yn de earste omloop tsjinnen 39 skoallen in oanfraach yn. Dêrtroch is der minder subsydzje oanfrege as der beskikber wie. Troch de koroanamaatregels soene skoallen gjin tiid hân hawwe

Lês it folsleine artikel
Taalstriid / 11e Dei fan de Fryske Taalkunde

Taalstriid / 11e Dei fan de Fryske Taalkunde

🕔15:54, 29.Jun 2021

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier op freed 19 novimber de 11e Dei fan de Fryske Taalkunde, as ûnderdiel fan de ‘Myn Taal’-fiering om Kneppelfreed hinne (http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/kneppelfreed). De 11e Dei fan de Fryske Taalkunde is fan

Lês it folsleine artikel
Presintaasje ‘Sipke op it keatsfjild’

Presintaasje ‘Sipke op it keatsfjild’

🕔08:22, 29.Jun 2021

Op freed 2 july presintearje de Afûk en Rubinstein yn gearwurking mei it Keninklik Nederlânsk Keatsbûn it Gouden Boekje: Sipke op het kaatsveld / Sipke op het keatsfjild. Topkeatser Tjisse Steenstra en auteur Lida Dijkstra jouwe it boekje kado oan

Lês it folsleine artikel
Nije datum foar finale Liet 2021

Nije datum foar finale Liet 2021 Fernijd

🕔08:46, 25.Jun 2021

Frysk sjongfestival op woansdei 17 novimber De finale fan Liet 2021 wurdt holden op woansdei 17 novimber yn Neushoorn yn Ljouwert. Earst soe dat op 19 novimber wêze, mar nei oerlis is besletten om de finale twa dagen nei foaren

Lês it folsleine artikel
“Universiteit Stellenbosch yntimidearret Afrikaansk pratende studinten”

“Universiteit Stellenbosch yntimidearret Afrikaansk pratende studinten”

🕔23:26, 24.Jun 2021

Studinten oan de universiteit fan Stellenbosch yn Súd-Afrika sizze dat se yntimidearre wurde as se Afrikaansk prate. Dy nau oan it Hollânsk besibbe taal wie altyd de wichtichste fiertaal oan de universiteit, mar yn 2016 is it Ingelsk de earste

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Wêr bliuwe de âlden?

Feie Fonyk: Wêr bliuwe de âlden?

🕔12:16, 24.Jun 2021

Pier Boorsma, filosoof en dichter út Grins, ropt yn de Leeuwarder Courant fan tongersdei 24 juny op ta aksje. “Geweldleaze aksje foar de memmetaal” stiet as kop boppe it artikel en dan “It regear yn De Haach sjit tekoart at

Lês it folsleine artikel
Ingelsktalige publikaasje lit nij ljocht skine oer iermidsiuwske Friezen

Ingelsktalige publikaasje lit nij ljocht skine oer iermidsiuwske Friezen

🕔08:44, 24.Jun 2021

Dizze wike ferskynt de Ingelsktalige publikaasje Frisians of the Early Middle Ages. De bondel is inisjearre en redigearre troch prof. John Hines fan Cardiff University (Wales) en dr. Nelleke IJssennagger–van der Pluijm fan de Fryske Akademy. Frisians of the Early

Lês it folsleine artikel
Gemeente Ljouwert set mear yn op Frysk en meartaligens

Gemeente Ljouwert set mear yn op Frysk en meartaligens

🕔11:04, 23.Jun 2021

B&W fan Ljouwert hat de útfieringsnotysje fêststeld dy’t by de beliedsnotysje Frysk. Dúdlik yn byld! (2018) heart. Dêrmei wol de gemeente in mear útnûgjende hâlding oannimme as it giet om it Nederlânsk en it (Sted)Frysk. De gemeente sil it brûken

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Diskusje plaknammen sûnder ein

Aant Mulder: Diskusje plaknammen sûnder ein

🕔06:47, 22.Jun 2021

Kollum De diskusje oer plaknammen yn Fryslân sil wol nea ta in ein komme. Wy ha al aardich wat diskusjes belibbe. Ik tink oan De Fryske Marren, Súdwest-Fryslan en Waadhoeke. De dikusje oer de plaknammen yn Noardeast-Fryslân is no oan

Lês it folsleine artikel