Yn-it-sin-bringer Grutte Gedichtejûn 2021

Yn-it-sin-bringer Grutte Gedichtejûn 2021

🕔08:39, 2.Jan 2021

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. It is lykwols ditkear gjin poëzymaraton yn in smûk kafee, it barren sil folslein digitaal wêze en giet freedtejûn 5 febrewaris om 19:30 oere yn premjêre. De poëzyjûn wurdt nammentlik

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: ‘Influencers’ foar in nije takomst?

Feie Fonyk: ‘Influencers’ foar in nije takomst?

🕔13:56, 31.Dec 2020

Kollum “Elkenien dy’t tinkt dat ‘de millennials’ net safolle dogge en loai binne, hat wierskynlik nea in ‘influencer’ moete.” Sa begjint in Nederlânsktalige ynternetside oer ‘influencers’. Dy giet sa fierder: “Itselde jildt eins ek foar elkenien dy’t tinkt dat sosjale

Lês it folsleine artikel
‘Oeral is in tiid foar’, it nijste ferske fan Onno Loonstra

‘Oeral is in tiid foar’, it nijste ferske fan Onno Loonstra

🕔09:39, 31.Dec 2020

Kommend jier sil Onno Loonstra wer in nij muzykalbum útbringe. As foarpriuwke komt op nijjiersdei it earste nûmer fan dit album út. It nûmer hat de tapaslike titel ‘Oeral is in tiid foar’. Ommers, nei dizze tiid komt der wer

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De stjerren steane geunstich foar it Frysk

Aant Mulder: De stjerren steane geunstich foar it Frysk

🕔10:10, 29.Dec 2020

Kollum Dit is de lêste kollum fan dit jier. It is alwer safier. It is de tiid om stil te stean by wat foarby is en tagelyk op in goed nijjier te tidigjen. Ik woe der earst net oan meidwaan,

Lês it folsleine artikel
Is ‘rusk’ in nij Frysk wurd?

Is ‘rusk’ in nij Frysk wurd?

🕔16:46, 28.Dec 2020

Is ‘rusk’ in nij Frysk wurd foar it brunige laachje dat op metaal ferskynt as dat wiet wurdt? Op it webstee Neerlandistiek.nl giet Henk Wolf yn op dy fraach. Hy wiist derop dat it noch yn gjin inkeld Frysk wurdboek

Lês it folsleine artikel
Keunstwurken yn alve Fryske stêden en plakken

Keunstwurken yn alve Fryske stêden en plakken

🕔08:53, 26.Dec 2020

De provinsje Fryslân hat yn gearwurking mei Writer’s Block Murals alve keunstwurken delset, yn alve Fryske stêden en plakken. Dêrmei wolle se, mei de mienskip, in positive en stypjende krystgedachte by de Fryske mienskip bringe. It biedwurd dêrby is: ‘Ik

Lês it folsleine artikel
In nije praatklup

In nije praatklup

🕔12:29, 22.Dec 2020

Ynstjoerd Dingtiid hat ús bliid makke mei in nij advys. Dizze kear giet it oer de ynstituten dy’t har dwaande hâlde mei it Frysk. Dingtiid is nei petearen mei belutsenen ta de konklúzje kommen dat der te min gearwurke wurdt.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It dekselske lid op ’e noas

Aant Mulder: It dekselske lid op ’e noas

🕔08:58, 22.Dec 2020

Kollum Der binne siswizen dy’t goed strike mei de situaasje dêr’t we no yn sitte, de lockdown, de ôfskoatteling. Ik tink oan: ‘Hy kriget it lid op ’e noas’, of, ‘Wa’t it ûnderste út ’e kanne ha wol, kriget it

Lês it folsleine artikel
Wedstryd: hoe moat in mûlekapke yn it Sealterfrysk hjitte?

Wedstryd: hoe moat in mûlekapke yn it Sealterfrysk hjitte?

🕔20:47, 21.Dec 2020

Yn it Frysk wurdt mûl(e)kapke brûkt, yn it Hollânsk mondkapje. De Dútsers hawwe it oer in Mundmaske of hiel formeel oer in Mund-Nasen-Schutz. Yn it Platdútsk is op it heden Schnutenpulli yn ’e moade en by in wedstryd foar de bêste Noard-Fryske oersetting kaam müsdök

Lês it folsleine artikel
OSF-senator Gerbrandy wol dat elke learaar diploma foar Frysk hat

OSF-senator Gerbrandy wol dat elke learaar diploma foar Frysk hat

🕔19:55, 20.Dec 2020

OSF-senator Germ Gerbrandy tinkt dat it Frysk allinnich takomst hat, as alle masters en juffen it foech Frysk ha. “Dat moatte wy foar it basisûnderwiis ferplichtsje. As twadde stap moat dan it fuortset ûnderwiis folgje.” Gerbrandy die syn útspraken by

Lês it folsleine artikel